mandag 31. august 2015

Målet må være jevnt antall primærsøkere til alle videregående skoler i Oslo

Vi i Sosialistisk Venstreparti, SV, er kritiske til dagens rent karakterbaserte opptakssystem til videregående skoler i Oslo. Kombinert med stykkpris-finansiering skaper dette et skille mellom merpopulære og mindre populære skoler. Det betyr selvsagt ikke at populære skoler er nødvendigvis bedre enn de mindre populære, men når skoler i tillegg får penger per stykk, dvs. per elev, gir dette mer penger til allerede mer populære skoler med flere elever, mens de mindre populære skolene kan havne i en ond spiral der de heller ikke kan få midler til å øke sin ”popularitet” fordi at de har færre elever.

Når systemet først er slik at opptaket utelukkende baseres på elevenes karakterer og skolenes popularitet, og når det er store forskjeller mellom primærsøkertallene til ulike skoler, stiller jeg tre spørsmål til Oslos skolebyråd i dag:

1.   Har byråden en politikk for å utjevne primærsøkertallsforskjellene til ulike skoler?

2.   Oversiktstabellen i svaret fra byrådsavdeling for kunnskap og utdanning den 16.06.2015 til mitt spørsmål av 3.05.2015 (https://www.oslo.kommune.no/dok/Vedlegg%5C2015_06%5C1105919_1_1.PDF ), viser at det er store forskjeller i primærsøkertallene mellom skolene. Lurer på om denne oversikten ble lagd som svar til mitt spørsmål eller om den fantes allerede? Hvis oversikten finnes allerede, lurer jeg på hva den blir brukt til: Brukes den for eksempel til å dele kunnskap fra “populære” skoler til mindre populære skoler når det gjelder å sikre seg mange søkere?

3.   Antall primærsøkere til Oslo Katedralskole er 10 ganger så mye som antall primærsøkere til Bjørnholt skole på STUSP1, dvs. Studiespesialisering, til Vg1 skoleåret 2015/2016, hhv. 300 og 31! Slike forskjeller kan man se mellom flere linjer og skoler i oversikten. Har byråden foretatt en analyse av denne situasjonen? Hvis ikke, kan hun tenke seg å foreta en slik analyse? Hva gjør byråden ellers for å utjevne primærsøkertallene til Oslos videregående skoler både på kort og lang sikt?


Håper faktisk ikke på noe raskt svar på disse spørsmålene denne gangen slik jeg vanligvis gjør når jeg stiller kritiske spørsmål til Høyre- og Venstrebyrådene. Jeg håper bare på et byrådskifte i Oslo slik at vi kan ta et ordentlig oppgjør med forskjellsskolen i Oslo!

Samisk språk og kultur bør styrkes

NRK omtaler valgmøtet på Samisk hus:
Det viktigste er å sikre økonomien til de som driver med kulturelt arbeid i Oslo, påpekte Gülay Kutal (SV).
– Vi er opptatt av å satse på driftsstøtte, slik at det er en forutsigbarhet for de som driver med kultur, sier hun.
Panelet under valgdebatten i Oslo besto av fra venstre: Randi Birkeland (Krf) , Marion Godager Tveter (MDG), Saida Roshni Begum (H), Victoria Evensen (Ap), Guro Svenkerud Fresvik (V) og Gülay Kutal (SV).
FOTO: METTE BALLOVARA / NRK

Foreldrene i Damvokteren barnehage reagererKunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil at foreldrene engasjerer seg i kvaliteten i barnehagene. Da foreldrene i Damvokteren gjorde det, mistet barna plassene sine.

"Barnehageeier sa forresten i avisen at barna våre kunne få fortrinnsrett når han startet opp igjen. Byrådssekretær i Oslo, Morten Bakke (H), trodde ham på det, og beroliget oss med det samme."

At fungerende barnehagebyråd Kristin Vinje (H) svarte på et skriftlig spørsmål fra meg at barna ville bli gitt fortrinn, skriver de videre.

De skriver til slutt: "For sånn kan vi ikke ha det. At private drivere får herje fritt, på tvers av alle lover og regler."

Se hele innlegget deres i Dagsavisen i dag, 31.8.

lørdag 29. august 2015

Aksjonen Innvandringspolitiske spørsmål

Aksjonerer for en ny innvandringspolitikk


– Innvandrings- og integreringspolitikken tar for lite hensyn til innvandrerne selv. Det er meget viktig at innvandrere og minoriteter stemmer ved valget 14. september, sier aktivistene bak aksjonen Innvandringspolitiske spørsmål.
– Vi innvandrere er i for liten grad representert i alt fra organisasjoner, styrer og partier til næringsliv og media. Minoriteter utgjør 30 prosent av befolkningen i Oslo, men det gjenspeiles ikke i innflytelsen vi har, eller deltakelsen ved valget. For få innvandrere bruker stemmeretten. Vi mener at det virkelig er på tide at minoritetene setter sitt stempel på samfunnet. Én viktig måte å gjøre det på, er å stemme, sier Jorge Balarezo, somer leder for Felles råd for innvandrere i Oslo og Akershus (FROA).
Han er en av mange aktivister fra 12 ulike organisasjoner som nå gjør en innsats for å mobilisere innvandrere og minoriteter til å stemme og sette innvandringspolitikk på dagsordenen. 5. og 6. september arrangerer gruppa derfor "minoritetsvalgdag" i Oslo sentrum, der det blant annet blir fest, frikunst og konsert - og selvsagt informasjon om valget og hvordan man stemmer.
– Vi vil gjøre politikk interessant for innvandrere, særlig ungdom. Derfor planlegger vi også flere seminarer og arrangementer i regi av frivillighetsentralen vår, sier Ramil Aliyev, leder for Sagene Internasjonale og Flerkulturelle Frivillighetssentral.
16 spørsmål
I tillegg til å mobilisere til valget er et mål med aksjonen å få tydelige svar fra alle de politiske partiene om innvandrings-, asyl- og integreringspolitikk, forteller Gülay Kutal, bystyrepolitiker for SV.
– Derfor har vi i fellesskap formulert 16 spørsmål til partiene, som vi krever skriftlige svar på. Vi tror at svarene vi får, kan gjøre politikken mer relevant for innvandrerbefolkningen og engasjere dem i valget, sier hun.
Også Foreningen av Tolvte Januar, som jobber med asylpolitiske spørsmål og for asylsøkeres rettigheter, er med i aksjonen.
– Vi lever i en tid nå hvor en enorm flyktningkatastrofe utspiller seg. Samtidig hardner politikken til flere steder i Europa. Det settes opp gjerder med piggtråd, det brukes tåregass og militæret mobiliseres. Også her i landet er det mange tegn til at politikken hardner til. Derfor trenger vi en debatt som tar opp flyktninger og papirløses rettigheter og arbeider mot tendensen til økt bruk av internering. Vi ser at rettighetene til papirløse, f eks helsehjelp, går i glemmeboka. Politikerne er unnvikende, sier Karl Eldar Evang fra foreningen.
Vil organisere innvandrere
Et mer langsiktig mål er å bygge en felles plattform for flest mulig innvandrer- og minoritetsorganisasjoner og grupper, forteller Sindre Olaf Otterbeck som representerer Marea Granate og Rød Ungdom. Marea Granate er et initiativ som springer ut av Indignados-bevegelsen i Spania og som jobber for spanske utvandreres rettigheter.
– Målet er å organisere og mobilisere innvandrere. Derfor er det godt å se at såpass mange organisasjoner allerede er med og at vi har fått til et arrangement før valget som forhåpentligvis vil være noe vi kan bygge videre på, sier Otterbeck.

torsdag 27. august 2015

Mo namma le Gülay. Støtten til samisk språkopplæring og litteratur bør styrkes!


 
 

Fra debatten om "samiske institusjoners plass i Oslo kommune", Samisk Hus, 27. august 2015


Samisk kultur har en viktig plass i den norske kulturarven, og Norge har klare internasjonale forpliktelser til å sørge for at den samiske befolkningens rettigheter ivaretas.

Språk er kulturbærende. For å kunne bevare kunnskaper og ferdigheter som har utviklet seg gjennom generasjoner, må man sørge for at språket som formidler disse kunnskapene, ikke går tapt. Flere samiske språk er i dag truet som følge av knallharde fornorskingsprosesser og aktiv fortielse gjennom generasjoner. SV mener det er vårt felles ansvar å styrke de samiske språkenes posisjon i Norge og vi jobber for å styrke støtten til samisk språkopplæring og litteratur.

Det finnes en flott samisk barnehage i Oslo. Man er opptatt av at samiske barn skal bygge opp en sterk identitet og lære språket godt. De har en god språkplan for å ivareta samisk språk. De sørger for god og naturlig språkutvikling gjennom hele dagen. Bruker språket i alle situasjoner. Her sier de "spini" for grisen og "pippi" for høne - beklager evt språkfeil :-)

Det er også samisk skoleklasse i Kampen skole. Man bør vurdere om det også bør være AKS-tilbud for samiske barn.

Det må være et godt opplegg i barnehage- og skolelærerutdanningen som tar for seg samisk syn.

Man må også jobbe systematisk for å øke statusen til samisk språk, samisk barnehage og skole for å tiltrekke seg førskolelærere og pedagogiske ledere.

Det bør finnes tilstrekkelig med morsmålstrenere i norske barnehager 

Det er fantastisk med tospråklighet. Det bør legges bedre til rette for at samiske barn (og voksne) lærer språket sitt.

Det er også viktig med urbane møteplasser for den samiske befolkningen i Oslo. Samisk kulturhus bør styrkes. Det er helt uerstattelig for samer i Oslo og det er også et godt kunsthus til hele byens befolkning med sine utstillinger og ulike kulturelle aktiviteter.

onsdag 26. august 2015

Byrådet svikter barn, foreldre og ansatte i Damvokteren barnehage


Vi trenger byrådskifte for våre barnehagebarn i Oslo!

Fordi en barnehageeier, uansett om barnehagen er privat eller eid av kommunen, vil ikke kunne kaste ut barna og ansatte pga konflikt med foreldre og ansatte, for å så starte på nytt igjen etter kort tid. Det som skjer med Damvokteren barnehage strider mot barnehageloven fordi en konseptendring skal skje i samarbeid med foreldrene og ansatte.

MEN byrådet vil ikke sikre barnehageloven og nekter å bruke sin styringsrett overfor en privatbarnehageeier. De verken prioriterer eller klarer å skaffe trygghet for våre barnehagebarn og deres foreldre. Vi trenger byrådskifte for våre barnehagebarn i Oslo!

Jeg snakker om dette i OsloBy i dag.

lørdag 22. august 2015

Ta kampen for et varmere samfunn sammen med Gulay

Kjære deg 
Nå er valgkampen i gang. Jeg stiller som kumulert kandidat til Oslo bystyre fra SV – Sosialistisk Venstreparti for nye fire år. Dette er programmet jeg skal jobbe for de neste fire årene hvis jeg blir valgt inn på nytt: http://www.sv.no/oslo/oslo-svs-valgprogram-2015/

Og her skriver jeg kort om hva jeg brenner for: http://gulay-kutal.blogspot.no/…/ta-kampen-for-et-varmere-s…
Jeg synes også at det er en politikers oppgave å fortelle folk hva hun har gjort mens man har forvaltet folkets tillit. Derfor har jeg lagd en oppsummering av denne bystyreperioden med noen highlights fra mitt politiske arbeid med bl.a.:
Jeg håper du stemmer på SV og krysser meg inn, eller legger meg til på stemmeseddelen hvis du mot formodning skal stemme på et annet parti . Du er også hjertelig velkommen til å bidra til min valgkamp ved å be andre om å kumulere meg, og Like og dele mine innlegg i Facebook. 
Hvis du ikke ønsker mer informasjon fra meg i fremtiden, er det bare å si fra.
Takk for hjelpen og godt valg! 
mvh
Gülay Kutal
Oslo SVs representant i bystyret og medlem av kultur- og utdanningskomitéen.
Landstyremedlem og leder av SVs etnisk likestillingsutvalg.

fredag 21. august 2015

Mitt innvandrings- og inkluderingsgpolitiske arbeid i Oslo bystyre

Her er noen momenter fra mitt innvandrings- og inkluderingspolitiske arbeid i Oslo bystyre:

Særskilt norskopplæring bare delvis fungerer i Osloskolen - Vi må ha bedre resultater for våre flerspråklige barn


Resultater og fakta om integreringsarbeid - 2014


Oslo må ta en veileder rolle i å bosette lengeventende asylsøkere på mottak

Historiske verbaler 101 og 103

Bibliotek som antirasistisk arena

Om barnevern: Barndommen kommer ikke i reprise – ei heller for barn med minoritetsbakgrunn

Raskere bosetning av flyktninger

En samlet bystyre mener etnisk diskrimering forekommer og må bekjempes

Hvorfor gratis kjernetid som en universell ordning?


Mitt kulturpolitiske arbeid

I mitt arbeid anående Oslos kulturliv og –tilbud, har jeg lyttet mest til fagorganiserte og kunstere og kulturfolk selv. 

Jeg har ført en kamp mot høyresidens vedtak om å droppe ungdommens kulturkort i Oslo. Har jobbet for å få byråden skaffe flere lokaler til kunstnere med bl.a. sikring om å involvere kulturaktører som holder til i Maridalsveien 3 involveres aktivt i den videre reguleringsprosessen for kvartalet.

Har gjort en kjempe innsats der vi besøkte byens samtlige bibliotekfilialer, samlet innspill og bidratt konstruktivt til byrådets biblioteksmelding. I samarbeidet med folket reddet vi Nordtvet, Bjerke, Smestad og Rommen bibliotekene fra nedleggelse.

Bidratt til Fotografiets Hus i Oslo:  SV mener at et aktivt kommunalt eierskap er bra og nødvendig innenfor kultursektoren – også innenfor feltet fotografi. Samarbeid med staten er naturlig og viktig, men byen vår må sitte i førersetet fordi fotografiets hus foreslås akkurat her, akkurat i Oslo og vil først og fremst være tilgjengelig for Oslos folk! 

Har ellers prioritert:


 Kamp mot salg av Oslos egne kino.

 Jobbet for en anstendig fremtid for Munchs verk og Munch-muse

 Jobbet / jobber for å bevare og styrke lokale bibliotek og for et flott nytt bibliotek i Bjørvika

Har jobbet mot at Oslo Nye skulle bli et prosjektteater

 Jobbet for flere kulturstasjoner i bydelene

 Jobbet for å skaffe billige atellier og produksjonssteder for kunstere med bl.a. kamp om Borgen, nye atellier i Kirkeveien 41, nye atellier i Maridalsveien 3… Følger Much-avtalen på punktet som pålegger byrådet ansvar om å kartlegge bygg kommunen eier for å skaffe flere produksjonssteder for kunstere

 Jobbet mot høyresidens vedtak om å droppe ungdommens kulturkort i Oslo

Arbeid for å gjennomføre et kulturskoleløft i Oslo med en plan for etablering av en kulturstasjon i alle bydelene, redusere foreldrebetalingen og å innføre søskenmoderasjon, plan for at samarbeidet mellom kulturskolen og skole/AKS og at kommunen  må sikre at ansatte i kulturskolen sikres 100% stillinger om man ønsker det.

 Mot byrådens ”iver” om å ta fra drifts- til såkalte ”innovasjonsmidler” for bedre forutsigbarhet for kunstere

700 nye kulturskoleplasser via Tøyen-avtalen

Ja til Hausmania og Maridalsveien 3. Ja til det ikke-kommersielle kulturlivet i Oslo

"Bokhandleren i Oslo" må leve

En stor privat monopol er ikke bra for filmtilbudet i Oslo

Vi foreslår å gjennomføre et kulturskoleløft i OsloMitt politiske arbeid for Oslos skoler

I alt mitt arbeid angående skole har jeg vært i dialog med og tatt hensyn til våre folk i bydelene, Oslo SU,og samarbeidet bl.a. med Utdanningsforbundet, SL, driftsstyrene, FAU’ene, lærere, Ungdomsrådet og Ungdomsombudet.

Samarbeidet førte til bl.a. følgende politiske forslag og initiativer:

·      Mot ensidig karakterbasert inntak til videregående skoler 

·      Bråk mot korte høringsfrister fra skolene, fau’ene, bydelene på saker som angår

·      Arbeid for flere elevplasser, mindre klasser og flere lærere

·      Arbeid for en inkluderende skole med større ressurser til elever med autisme, multifunksjonshemming og psykisk utviklingshemming.

·      Arbeid for forutsigbarheten i arbeidsforholdene for lærere som arbeider i mottaksklassene.

·      Forslag om å bedre tilrettelegge for at enkelte av skolens fasiliteter kan bli brukt også utenom skoletid.

·      Forslag om å ta skolenes funksjon som lokale kulturhus inn i skolebehovsplanen.

·      Forsvare nærskoleprinsippet på alle nivå

·      Gratis Aktivitetsskole

·      Flere kulturskoleplasser

·      Jobbet mot økt bruk av private aktorer i skolevirksomheten, herunder bruk av OPS (offentlig – privat samarbeid).

·      Press mot byrådet for en langsiktig skolestruktur bør planlegges med mål om å sikre bedre elevprestasjoner, elevtilpasset opplæring, sterke fagmiljøer, forutsigbart elevinntak, mindre frafall, høy økonomisk og arealmessig utnyttelse, og behov for tilstrekkelig skolekapasitet.

·      Voksenopplæring. Forslag om å beholde basisklassene i voksenopplæringen. Arbeid for at voksne sitt behov for yrkesutdanning bør ivaretas.

·      Jobbet og fikk gjennomslag for å ta vare på gode yrkesfaglige utdanningsmiljøer som fungerer. ”Teknikk og industriell produksjon” og ”Elektro” linjene på Etterstad forble på skolen.

·      Bråk mot permanent nivådeling i skolen

·      Fremmet og støttet Ungdomsrådets forslag om anonym retting av prøver for å redusere forskjeller i Osloskolen!

·      Fikk Valgfagene i Osloskolen bestå / Anniken Hauglie trekke tilbake søknaden om fritak!

·      Fortsatt nynorsk i Osloskolen! 

·      Jobbet for billigere (på sikt gratis) AKS og på kort sikt fjerne skille mellom AKS og skole

·      Arbeid mot svekking av tilbud for minoritetsspråklige

·      Mot finansieringsmodellen i Oslo


SV har bidratt til at byråkratiserende rektor- og lederkontrakter ble droppet i Osloskolen. Har jobbet for økt antall lærere og etterutdanning av lærere. Vi har krevd lik vurdering for læring og bevisst innsats for å redusere forskjeller i karaktergivingen i skolene. SV har stoppet byrådets forsøk om å droppe valgfagene og presset byrådet for å ikke etablere permanent nivådeling i skolen.

Vi har jobbet for tre-firedobling av antall svømmeopplæringstimer og ungdommens mulighet til å delta i politisk aktivitet. Stått på for at spesialundervisning skjer i tråd med vedtakene i Osloskolen. Vi har bidratt til en forsøksordning med 2. fremmedspråk fra 5. klasse i Oslo, og det bør rettes til rette for et stort språkmangfold.

Vi har bedt byrådet komme med tiltak for å unngå hyppige endringer av skolegrenser for mest mulig forutsigbarhet. Jobbet for økt antall lærlingeplasser for yrkesfaglige elever. Vi har snudd byrådets vedtak og sikret at skolene får brukt leksehjelpen på de trinnene de selv velger. Med SVs innsats fikk Uranienborg skole fortsette å være en 1-10 skole og besluttet en ny flerbrukshall.

Den aller største saken på skole har vært arbeidet med finansieringsmodellen: SVhar jobbet for en analyse av dagens ressursfordelingsmodell i Osloskolen som vi mener fører til A og B skoler, fikk påpekt flere ulemper ved analysen og bedt om å utrede flere sider ved modellen med bl.a. en mulighetsstudie for en finaniseringsmodell der ”pengene følger eleven” erstattes med ”pengene følger klassen”.
 

Andre forslag og initiativ:

·      Få kommunen kjøpe tomter for fremtidig skolebehov

·      Få bygge flerbrukshaller fremfor gymsaler som bygger opp under aktivitetene til idrettslagene og folkehelsearbeidet i bydelene.

·      Forsterke skolekapasitet i Ammerud- og Grorud skoler

·      Jobbet for svømmeanlegg i Groruddalen Vest

·      Arbeid for en permanent skolebygg for Hasle skole

·      Rehabilitering av skolenes idretts- og svømmehall

·      Ungdommen må få muligheten til å delta i politisk aktivitet inntil 10 dager pr skoleår

Det er bortimot 100 innlegg i bloggen min som handler om skole. Her finner du noen av disse: 

Særskilt norskopplæring bare delvis fungerer i Osloskolen - Vi må ha bedre resultater for våre flerspråklige barn


Høyrebyråd svekker praktiske fag i Osloskolen


Å tenke på skoler med lav søkertall er byrådets ansvar!


Hva gjør OPS-modellen med Veitvet skoles mulighet til lån av lokaler til kultur- og idrettsaktiviteter for barn?

Høyere lærertetthet i Osloskolen - Mer tid til hver enkel elev

Må ha god voksenopplæring til alle som trenger det!


Vedtar en kraftig styrking av skolehelsetjenesten

Finansieringsmodellen i Osloskolen bidrar til A og B skoler. Må flere utredninger til for å gjøre den rettferdig og forutsigbar


… og flere innlegg.God lesing! :-)