torsdag 24. april 2014

Salg av kommunale barnehager: Fylkesmannen vurderer å ta Byrådets avgjørelse opp til lovlighetskontroll

"Utover å være et middel til å få avklart rettslig tvil uten å måtte gå til domstolene, er bakgrunnen for bestemmelsen om lovlighetskontroll særlig tuftet på hensynet til rettssikkerhet, faglig kvalitet på forvaltningsavgjørelser, hensynet til den offentlige forvaltnings omdømme og behovet for å ivareta grunnleggende nasjonale målsettinger. Disse hensynene er relevant i vurderingen av hvorvidt en avgjørelse skal tas opp til lovlighetskontroll, se rundskriv H -2299.

Fylkesmannen vil, på bakgrunn av henvendelsene i saken og anførslene fremmet i krav om lovlighetskontroll fra bystyrerepresentantene, vurderer å ta Byrådets avgjørelse i sak 1019/14, vedtatt i møte 25.02.14, opp til lovlighetskontroll av eget tiltak med hjemmel i kommuneloven § 59 nr. 5."

Dette skriver fylkesmannen i et brev til Oslo kommune. Jeg håper at det kan etter hvert bety at konkurranseutsetting og salg av kommunale barnehager ikke er gjort på en lovlig måte, og hele prosessen blir avlyst! 

Her er fylkesmannens brev

Her er mitt spørsmål til Anniken Hauglie om dette og hennes svar til meg tidligere

onsdag 9. april 2014

Kan kommunen inngå kontrakt med Norlandia før fylkesmannen har konkludert om "barnets beste"?

Jeg har stilt dette spørsmålet til byråden den 9. april. Venter spent på svar.
Spørsmålsstiller: Gülay Kutal (SV) ,
Spørsmålsstiller gruppe:
Til: Byråd Anniken Hauglie
Utvalg: KOUK
Tittel: "Barnets beste" vurdering og kontraktinngåelse med Norlandia
Vedrørende: Nå er konkurranseutsetting av barnehager klagd til fylkesmannen med begrunnelse om at "barnets beste" ikke ble vurdert før vedtakket om konkurranseuytseting og salg var vedtatt. Samtidig vil Oslo kommune etter planen tegne kontrakt med Norlandia i slutten av april. Hva vil skje dersom fylkesmannen konkluderer med at konkurranseutsettingen ikke kan forsvares ut fra hensynet til barnets beste? Vil byrådet annulere kontrakten? Vil det finnes juridisk grunnlag for det? Vil det da ikke oppstå en rettslig tvist mellom Oslo bystyre og Norlandia?

Her er byrådens svar til mitt spørsmål den 14. april:

Svar:
Krav om lovlighetskontroll medfører ikke at iverksettelsen av den påklagde avgjørelsen utsettes med mindre det organ som har truffet avgjørelsen, kommunalt eller fylkeskommunalt organ overordnet dette eller departementet treffer slikt vedtak, jf kommuneloven § 59 nr 3. Det er ikke krevd utsatt iverksettelse av bystyrets vedtak. På denne bakgrunn vil prosessen med konkurranseutsetting fortsette som planlagt. Hensynet til at berørte ansatte skal få en rask avklaring av hva som skjer med deres barnehage tilsier at slike prosesser gjennomføres så raskt som mulig.

Dersom det oppstår uforutsette hindringer for gjennomføringen av bystyret eller byrådets vedtak må det tas stilling til hvilke konsekvenser det kan få når hindringen oppstår. Det er ikke alltid mulig i forkant å se hvilke konsekvenser ulike hendelser kan få for den videre behandlingen av en sak.

Anniken Hauglie
byråd for kunnskap og utdanning

onsdag 2. april 2014

SV vil ha flere valgfag i ungdomsskolen - Ja, til "bridge og sjakk" som nye valgfagOrdfører,

I ungdomsskoleårene er som regel motivasjonen på bunn. Valgfag har positiv effekt på dette og kan ha positive ringvirkninger i det videre utdanningsløpet også, ved å øke motivasjonen og mestringsfølelsen blant ungdomsskoleelever. Tverrfaglige valgfag med tydelige læringsmål og nasjonale læreplaner kan rett og slett gjøre skolehverdagen mer variert og interessant for elevene.
SV er glad for at bystyret i 2012 enstemmig vedtok at Alle elever i ungdomsskolen i Oslo skal sikres valgfag.” På bakgrunn av dette foreslår vi sammen med A, SV, R og at Oslo kommune ikke søker fritak fra valgfag i ungdomsskolen og byråden trekker tilbake søknaden som er sendt til kunskapsministeren.

Ordfører,
Jeg så litt nærmere på valgfagene som nå fins på ungdomstrinnet. De heter Forskning i praksis, Teknologi i praksis, Natur, miljø og friluftsliv, Trafikk, Fysisk aktivitet og helse, Demokrati i praksis, Reiseliv, Design og redesign, Innsats for andre, Internasjonalt samarbeid, Levende kulturarv, Medier og informasjon, Produksjon av varer og tjenester, og Sal og scene.
Dette er kjempe spennende temaer som vil gi ungdom innsikt i mange fag og som vil gjøre valgene deres i videre studier lettere. Med disse valgfagene gir vi ungdommen muligheten til å det store bildet, til å kombinere ulike disipliner til å forstå praktiske og aktuelle problemstillinger.
Ordfører,
Byråden er opptatt av å heller gi mer matte til skoletrette elever. Men da spør jeg: Hvorfor ikke gi teoritrøtte elever en mulighet til å lære matematikk fordi det er praktisk, fordi det er interessant! Hvorfor ikke jobbe for at valgfagene brukes til å omsette den teoribaserte matteundervisningen til praksis?
Det vil selvfølgelig være mye matematikk i valgfag som har med forskning og teknologi å gjøre. Du kan lære mye om matematisk modellering når du skal analysere bølger og strømninger i valgfaget som heter Natur, miljø og friluftsliv. Du kan lære praktisk matematikk i de aller fleste valgfag.
Ordfører,
Det nye valgfagforslaget fra FrP støtter vi. Og bridge og sjakk i hvert fall har mye med matte å gjøre. Jeg spør, ordfører: Når vi vet at en spiller i Bridge får 13 av 52 kort utdelt, hva er da sannsynligheten for at ingen av de 13 er spar? Kan du ikke svare på den, kan du ikke vinne i bridge, ordfører. :-)
Ordfører,                               
Det er ingen motsetning mellom innføring av valgfag og arbeidet med grunnleggende ferdigheter. Tvert imot gir de tverrfaglige valgfagene nye muligheter til å jobbe med evnen til å lese, skrive og regne. Det er ikke bare ”teoritrøtte elever” som trenger valgfagene. Minst like mye trenger teoriflinke elever valgfagene for å kunne omsette kunnskapen deres til praksis.

Oslobarnehagen mangler 48 millioner i år. Synd at byråden har ingen B-plan for å skaffe dem!

 
Jeg har spurt skolebyråd Anniken Hauglie om penger til barnehager på bystyret i dag:

I Oslo har det blitt færre ansatte i barnehager, det tas ikke inn vikar ved sykdom, vi har for mange ikke faglærte og det er lite midler til etter- og videreutdanning. Det mangler helt opplagt 48 millioner til barnehager i Oslo i år og 115 millioner neste år, ellers hadde hun ikke bedt om penger fra regjeringen. Når regjeringen sier nei, de kan ikke gi mer penger, burde hun faktisk svare på hvordan hun har tenkt å sikre at de 48 millionene de blå-blå på stortinget har kuttet i Oslobarnehagen! Jeg opplever at hun ikke ga et ordentlig svar på spørsmålet mitt. ”Vi kommer tilbake til det i forbindelse med revidert budsjett,” var liksom ikke svaret jeg hadde forventet å få!

Her er mitt spørsmål til Hauglie:


Ordfører,

Søkertallene til barnehagene er klare. Foreldre i Oslo velger barnehage og det er bra, fordi vi vet at gode barnehager er bra for alle barn.

God kvalitet betyr at vi må ha nok kompetente voksne som ser barna våre, de har nok fang å sitte på, de får leke, le og lære.  

Foreldre og barn har moblisert i flere år og har stått utenfor rådhuset i protest mot budsjett kutt i barnehagene i Oslo. Konsekvensen i Oslo er at det har blitt færre ansatte, det tas ikke inn vikar ved sykdom, vi har for mange ikke faglærte og det er lite midler til etter- og videreutdanning

Til høsten øker kontantstøtten til 6000 kroner i måneden for alle ettåringer. Ved å øke denne regnet regjeringen med at 4100 færre barn ville gå i barnehage og kuttet i pengene til dem. Totalt får Oslo 48 million mindre til barnehager i år. Neste år er det planlagt at Oslo skal få 115 mill mindre til barnehage.

Utdanningsbyråd, Anniken Hauglie, ber i media i dag regjeringen om å rette opp dette i revidert budsjett 2014.

 Byråden har i dag fått ett klart og tydelig svar. -  NEI.

De sier at det ikke er noen tradisjon for å korrigere slike tall i revidert, samt at Oslo har tidligere fått for mye penger, å nå får Oslo mindre og må leve med dette.

Det er ikke tvil om at kuttene i barnehagene må stanses og det må brukes mer penger på barnehage.Mitt spørsmål til byråd Haugli er:

-      Hva er byråd Hauglies plan B?

Hvordan skal byråden å sikre at de 48 millionene de blå-blå på stortinget har kuttet i Oslobarnehagen blir kompensert fra kommunen, kan foreldre og barna i Oslo forvente tilleggsbevilgning til barnehagene i revidert budsjett for Oslo kommune?