mandag 29. juli 2019

Få kjøkkenet tilbake til sykehjemmet!

Oslo kommune er i ferd med å planlegge en rekke nye sykehjem. Det sentrale eldreråd vil
henstille til byrådet og bystyret om å utrede og utarbeide en plan for etablering av kjøkken på
sykehjem. Det vil være et meget viktig tiltak for å styrke trivsel og livskvalitet for beboere som
er henvist til en institusjonstilværelse. Hurra!