lørdag 7. juli 2018

Hvorfor er de så sinte?


Sammenstøt mellom ungdomsgjenger, vold, ungdomsoppgjør. Skal vi slå alarm? 

Ja, jeg synes vi skal slå alarm. Jon Roger Lund, sjefen av Stovner politistasjon, sier at vi må vinne ungdommen fra rus og penger! Og det er jeg enig i. Men jeg er mot at ungdom settes bak mur, det må være andre tiltak rettet mot kriminelle ungdom enn å sette dem bak mur sammen med voksne og ”erfarne” kriminelle!

Politiinspektøren nevner unge, sinte menn som ikke har tillit til politiet eller natteravnene et problem i Groruddalen. Det er utrolig viktig med tillit til politiet. Politiet må få flere ressurser og de må ha folk med flerkulturell bakgrunn som jobber med kontakt med ungdommene. Så må det være et tettere samarbeid mellom barnehage, skole og andre tjenester, som barnevern, skolehelsetjenesten, og NAV.

Politiinspektøren sier at de analyserer og prøver å finne ut hvem de unge, sinte mennene er, og hvorfor de er så sinte!

Jo, det er godt spørsmål: hvorfor er de så sinte? Alt har en sammenheng:
          frafall fra skole,
          dårlig oppvekstsvilkår,
          kanskje vold i hjemmet,
          opplevelsen av å ikke mestre noe eller få anerkjennelse for noe
          kanskje en far eller flere voksne hjemme uten jobb, og ikke minst
          rasistiske eller ekskluderende holdninger rettet mot seg eller sin nærmeste.

Det handler derfor å avskaffe barnefattigdom. En av SVs hovedsaker er å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller mellom folk. Derfor har vi innført eiendomsskatt i Oslo. Vi bruker eiendomsskatten til å gjøre aktivitetsskole gratis og vi skal gjøre AKS gratis for alle barn i Oslo! Barnehage og skole skal bidra til å utjevne forskjeller og klasseskiller. Barnehage og skole skal bidra til å motvirke segregering.

Det handler også om å kvalifisere alle til jobb og skaffe jobb til de voksne som er rundt dem: deres far, deres bror og deres onkel! Da vil ungdommen ha større tillit til seg selv og samfunnet rundt seg. Da vil de ha tro på fremtiden. Da vil de ikke være så sinte!

I Norge er i dag 86.000 unge mellom 15 og 29 år verken i arbeid, utdanning eller opplæring, ifølge den nye OECD-rapporten «Investing inYouth: Norway.».

Det handler om at alle skal  mestre skolen. I dag er gjennomføringsgraden på videregående skole på om lag 75 prosent. På yrkesfaglige linjer er det nede på 50%. Det vil si annen hver unge faller fra yrkesfaglig skoleløp. Disse elevene må få tett oppfølging fra skolen og voksne hjemme som samarbeider. Alle elever skal ha like gode muligheter til å gjennomføre og bestå videregående opplæring.

Det handler også om å gi dem muligheten til å bli god på noe, til å bli sett opp til fordi de mestrer noe –sparke fotball, et svart belte i taekwondo eller hva det måtte være. Hvis de mestrer skolen, hvis de mestrer sporten, vil disse ungdommene ikke være så sinte!

”Vil du bli god i fotball? Da bør du vokse opp i den rike delen av Oslo. Der har klubbene ti ganger så mange årsverk i barne- og ungdomsfotballen som klubbene i den minst bemidlede delen!” Slik kan vi ikke ha det. Vi må utjevne forskjeller i idretten!

Det handler om å anerkjenne deres flerkulturelle bakgrunn som en styrke og ikke som et problem. Til sammen snakkes det anslagsvis 150 ulike språk i Oslo. Det handler om å gi disse språkene en status, sidestille dem med engelsk og fransk og tysk. Det handler om å styrke identiteten og selvtilliten. Da vil de kanskje ikke være så sinte!

SV i Stortinget har levert en tiltakspakke med 20 tiltak mot økteforskjeller, levekårs- og kriminalitetsutfordringer i Oslo som vi har tro på og som dere kan lese på internett.

lørdag 14. april 2018

Nei til en forbudlinje for å "redde" jødenes og muslimenes guttebarn fra deres foreldre

Jeg er svært skuffet over at SVs landsstyre med knapt flertall har vedtatt et forbud – ovenfra og ned, og uten å tenke på forslagets konsekvenser. Kjenner ikke igjen mitt parti som aldri pleier å forhaste seg i viktige, kompliserte spørsmål. Kjenner ikke igjen mitt parti som nå har valgt å kjøre en forbudlinje for å "redde" jødenes og muslimenes guttebarn fra deres gurusomme foreldre!

"Å innføre en aldersgrense for omskjæring av gutter” er det samme som å ”forby omskjæring av gutter som er under den aldersgrensen”. Det er ikke sikkert at de som støtter forslaget ser eller innrømmer at forslaget ikke bare er å innføre en aldersgrense, men faktisk å forby omskjæring av gutter under den aldersgrensen. Et forbud vil neppe forhindre omskjæring av guttene, fordi ingen forbud hjelper mot en sterk religiøs overbevisning.

I tillegg når man foreslår et lovforbud, må man også tenke gjennom om:
a) hvordan man skal håndheve loven,
b) hva straffen for å ikke adlyde loven skal være.

For å håndheve en slik lov, må man for det første forhindre at inngrepet skjer og for det andre kontrollere at grepet ikke har skjedd. Skal man da kontrollere gutters tiss i helsestasjoner og senere ved legebesøk? Og straffe jødiske og muslimske foreldre dersom det har skjedd – enten ved farlige metoder her i landet eller i utlandet?

Og hva slags straff skal vi mene vil være riktig for disse foreldrene? Skal vi bruke pengestraff, i så fall hvor hard straffen skal være, vil vi mene? Hvis vi skal bruke fengselsstraff, hva vil vi mene at varigheten av straffen skal være? 14 dager, 1 år, 6 år…? Hva kan vi tenke oss at vil skje dersom foreldrene anker til menneskerettighetsdomstolen? Jeg tror nok at de kommer til å få medhold.
Dessuten, hvor sannsynlig er det ikke at barnet hvems foreldre er straffet for å ha omskjæret ham, når han blir voksen og hvis han også tenker som sine foreldre, saksøker staten for å ha straffet sine foreldre for å en gang ha hatt den samme overbevisningen som han nå selv har?

Det virker som om tilhengere av forslaget har bevisst styrt unna alle refleksjoner omkring hvordan en slik lov vil kunne arte seg i praksis. Det er rett og slett useriøst symbolpolitikk. Skuffet!

torsdag 8. mars 2018

Gratulerer med dagen til alle søstre!

Gratulerer med dagen til alle søstre! Vi har kjempet og vunnet så mye, men det er fortsatt veldig mye som må forandres:

  • Fra taushet til kvinnekamp #metoo 
  • Frihet også for verdens rullende kvinner 
  • Antirasistisk kvinnekamp. "Se oss, hør oss, gi oss arbeid!"
  • Internasjonal kvinnekamp 
  • Stopp skjønnhetstyraniet 
  • Selvbestemt abort og prevensjon over hele verden 
  • Likelønn og 6-timersarbeidsdag 
  • Felleskap mot incest og seksuelle overgrep 

Bli med i tog og markeringer i dag!


onsdag 20. desember 2017

Bystyret sier nei til sjikanering og hetsing av byens politikere


 

"Tusen takk til SVs erfarne Gülay Kutal som tok initiativ til et felles opprop mot sjikane og hetsing av byens politikere. Alle partiene i bystyret stiller seg bak oppropet." skriver Oslo SV i dag.

"Gülay Kutal tok initiativ til et opprop mot hets og sjikanering av Oslo-politikerne. Alle partiene i bystyret sluttet seg til det umiddelbart. Hvorfor? 1)Dette er et tema som skal snakkes ihjel 2)Folk ser på oss og tenker at de ikke vil delta i politikken eller i det offentlige ordskiftet. Det er et demokratisk problem. 3) Du kan være nettroll eller en del av en taus majoritet med gode intensjoner: du har fortsatt muligheten til å fremme dine synspunkter på en konstruktiv måte. 🙅🏽‍♀️ Mer om dette på NRK Østlandssendingen radio og TV. Alt for Oslo ❤️ #OsLove" skriver varaordfører Khamshajiny Gunaratnam. 
Onsdag kveld tok politikerne i Oslos bystyre et oppgjør med den siste tids utvikling. Et samlet bystyre signerte et opprop som viser hvor alvorlig byens politikere tar problemene.
— Med dette oppropet ønsker vi å understreke at et samlet bystyre står for grunnleggende demokratiske rettigheter og prinsipper i politikken. Vi tar sterkt avstand fra all sjikanering og hetsing av byens politikere, sier ordfører Marianne Borgen til VårtOslo.

Onsdagens opprop kommer etter et initiativ fra SV-politiker, Gulay Kutal. Hun fikk sin egen bystyregruppe og deretter resten av bystyret til å samle seg bak initiativet.» står det i VårtOslo fra rett før jul.


Her er selve oppropet:

Oslo bystyres medlemmer mener at det ikke er riktig at man skal stå i hets, trusler eller sjikane fordi man mener noe politisk. Dette gjelder alle samfunnsmedlemmer og ikke minst politikere. Bruk av skjellsord og rasisme i debatten i sosiale medier eller komme med trusler er å gå for langt.

Det er et stort demokratisk problem at politikere blir fratatt sin frihet og kan ikke leve som før, grunnet trusler. Vi anser dette i tillegg som et stort problem knyttet til feminisme og rasisme: kvinner tør som regel mindre, og slike holdninger vil føre til at kvinnelige politikere de vil tørre enda mindre være aktive og synlige i politikken. Dersom politikere med minoritetsbakgrunn vegrer å delta, vil vi ikke oppnå en reell inkludering.
Bystyret ønsker å understreke at et samlet bystyre står for grunnleggende demokratiske rettigheter og prinsipper i politikken. Vi slår om ring og fordømmer all sjikanering og hetsing av vår bys politikere.

søndag 17. desember 2017

Ja til et trygg og mangfoldig eldreomsorg i en aldersvennlig Oslo


En god og verdig eldreomsorg handler om et godt møte mellom den eldre med pleie og omsorgsbehov, og den ansatte som skal yte tjenestene. Derfor er kvalitet i omsorgen uløselig knyttet til bemanning og kompetanse. Oslo ligger her under landsgjennomsnittet.


En rapport som handler om eldreomsorgen i Oslo, som en arbeidsgruppe i Det sentrale eldreråd har utarbeidet, forteller oss at her er det behov for økt bemanning og kompetanse. I tillegg forteller den om manglende trivsel på sykehjem, isolasjon, underernæring, dårlig matstell, feilmedisinering og overmedisinering, det folkevalgte tilsynet må forbedres, pårørende må få en mer sentral plass i eldreomsorgen og for mange deltidsstillinger skaper ustabilitet.


Mange av disse problemene har vært kjent i lengre tid. Hvis disse problemene fortsatt er her, kan det ikke være en annen forklaring enn at de har vært neglisjert under mangeårig borgerlig styre, som har unnlatt å gripe fatt i dette. Dette lar seg derfor ikke løse over natten.


Derfor er jeg glad for at plan for trygg og mangfoldig eldreomsorg forteller helt konkret hva omstillingen av eldreomsorgen skal innebære og hvordan det skal gjøres. Jeg er også veldig glad for at byrådet allerede har foreslått å bevilge midler, blant annet til økt bemanning på kommunale sykehjem, i tråd med planen sånn at det ikke bare blir ord som også opposisjonen, med rette, er opptatt av.


Denne planen gjennomgående bygger på et humanistisk menneskesyn og tillitsbasert styring. Det er sårbare menneskers ulike behov som skal ivaretas og ikke primært systemer og kontroll. Det kommer til uttrykk på alle områder som ulike behov for bolig, aktivitet, trygghet, sosial kontakt, medisinsk behandling, pleie og omsorg. Tilliten til de som trenger bistand fra samfunnet og de som skal bistå, skal være grunnlaget for tilpassede  og nyttige tjenester.


Jeg er kjempe glad og stolt for at en enstemmig komite mener at ”Å være bevisst på de spesielle utfordringene og det omsorgsbehovet som eldre LHBT+-personer har, må være utgangspunktet når det skal utvikles gode tjenester rettet mot disse gruppene.”


Derimot, er jeg bare glad, ikke kjempe glad, fordi det er et stort flertall men ikke en samlet komite som vil være bevisste på de spesielle utfordringene når det gjelder eldre med etnisk minoritetsbakgrunn. Her er det dessverre FrP som står utenfor.


I den andre planen for en aldersvennlig by er det veldig mye godt folkehelsearbeid: Når bilfritt byliv kombineres med fleksible transportløsninger, blir sentrum enda mer tilgjengelig og attraktivt for eldre og andre med spesielle behov. Det er mange små enkle tiltak som kan fremme aldersvennlighet, som bedre belysning, flere benker og ikke minst måking og strøing av fortau om vinteren.


Tenk hva vi kan få til med disse planene, når vi bare jobber sammen og når vi bruker penger på det som virkelig betyr noe slik vårt  rødgrønne budsjett legger opp til!onsdag 13. desember 2017

Byråd med SV gir 30 millioner til et områdeløft for Søndre Norstrand

Ordfører,

SV elsker Søndre Nordstrand. Der er det grønt, der er det romslig. Der er det mange gode tilbud til barn og unge. «Søndre Nordstrand er en drømmeplass å bo» , skriver en leser i Aftenpostens OsloBy.

Men selv om bydelen er et godt sted å bo, har de som bor der noen utfordringer både med levekår, integrering og arbeidsledighet. Derfor var det en stor glede at byrådet satt av 30 millioner til et områdeløft for Søndre Nordstrand. Desto større var selvsagt skuffelsen fra regjeringen, da de bare satt av fire millioner i sitt budsjettforslag.

Heldigvis har vi et bystyreflertall som prioriterer de som bor i Oslo Sør, ordfører: Vi får utvidede åpningstider ved Holmlia bad i helgene, ti millioner kroner blir satt av til å videreføre prosjektet for sysselsetting, seks skoler har nå fått flere lærere i bydelen og ti skoler har gratis aktivitetsskole. Og det er satt av penger til Hvervenbukta motorsenter.

Dette er en god dag for Søndre Nordstrand, ordfører. :)

Hurra for nytt Tøyenbad, ny sklie på Frognerbadet, lokalbibliotek og kulturskole

Ordfører,

Jeg har alltid vært glad i unger. Jeg liker unger som synger, unger som danser, unger som leser og unger som bader. Derfor gleder jeg meg over at det endelig er satt av penger til nytt Tøyenbad, til ny sklie på Frognerbadet og at det nå ikke skal koste ekstra å skli der lengre. Det er jeg også overbevist om at barna vil like. Og da er det jo ekstra bra at det blir lengre åpningstider slik at unga kan være ekstra lenge i vannet - til lavere pris - for nå skal prisen ned på bad for barn og unge.

Men ordfører, det er ikke alltid pent å høre på - unger som spiller på sitt første instrument, men jeg synes det er flott at flere barn skal få plass i kulturskolen.

Barn og bibliotek - det er en strålende kombinasjon. Derfor er jeg så utrolig glad for at vi i dag setter av penger slik at vi kan beholde nær-biblioteket og utvider åpningstidene. Så kan barn og unge lese enda mer og treffe enda flere venner - helt gratis.

Jeg gleder meg til 2018 med Oslos rødgrønne byråd med SV sitt budsjett, ordfører. :)