torsdag 3. desember 2020

SV m. fl. fremmer forslag om å redde Ullevål sykehus

 


Nå har SV, Sp, Rødt og MDG fremmet forslaget om å redde Ullevål sykehus.

 


 

Representantforslag fra stortingsrepresentanten(e) om å utvikle Ullevål sykehus og sikre innbyggere i Oslo gode sykehustilbud med nok kapasitet.

 

Til Stortinget

 

Bakgrunn

Sykehustjenester er en del av velferdsstatens tilbud og er et offentlig ansvar. Det er stort behov for å investere i offentlige sykehus i Oslo, og legge til rette for sykehusbygg og funksjoner i Oslo og Norge som sikrer innbyggerne et tilbud med nok kapasitet og god kvalitet. Ny sykehusutbygging må gi et likeverdig tilbud av spesialisthelsetjenester til alle innbyggere som trenger det, når de trenger det, og motvirke utvikling av et todelt helsevesen. 

Helse- og omsorgsminister Bent Høie fastsatte i juni 2016 et «målbilde» for Oslo Universitetssykehus som innebærer en radikal omlegging av sykehusstrukturen i Oslo. Dette innebærer et samlet og komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, et lokalsykehus på Aker og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. Ullevål sykehus skal nedlegges.

Statsrådens «målbilde» har ikke vært gjenstand for høring. «Målbilde» er definert som en «visjon for framtidig situasjon». Et fastsatt «målbilde» fra statsråden kan etter forslagsstillernes vurdering ikke overstyre regjeringens egen veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter. I følge denne skal eier, ved statsråden, komme med sitt vedtak i foretaksmøte ut fra resultatet i konseptvalgutredning. Denne prosessen har statsråden ikke fulgt gjennom sin beslutning i foretaksmøtet i 2016.  

Fastsetting av «målbilde» har ført til en dårlig planprosess, siden vedtak om struktur ble gjort før saken var nødvendig utredet. Oslo universitetssykehus har nå gjennomført en konseptfase basert på ministerens «målbilde». Ansattes organisasjoner har pekt på vesentlige mangler og svakheter i utredningen og beslutningsgrunnlaget, og har gått imot å gå videre til forprosjektfase nå. Styret i Oslo Universitetssykehus har likevel vedtatt oppstart av forprosjektfase – mot de ansattes stemmer. Forprosjektet som nå skal igangsettes innebærer at akuttmiljøene på Ullevål sykehus skal deles opp, og fordeles til nye bygg på Gaustad og Sinsen. Norges største og mest komplette akutt-sykehus, Ullevål sykehus, skal legges ned, og det i en periode med sterk behovsvekst for sykehustjenester. Oslos største sykehustomt skal selges til private eiendoms- interesser. 

Etter at ministeren fastsatte sitt «målbilde» i 2016 har det kommet fram at det ikke vil bli plass på Aker sykehus til somatiske pasienter fra bydelene Stovner og Grorud i utbyggingens første etappe. Det er også innvendt at det ikke er utarbeidet virksomhetsmodeller ved de planlagte sykehusene, at gevinstberegningene er usikre, og at de valgte tomtene er for trange. I en risikovurdering Plan- og bygningsetaten i Oslo utferdiget i november 2018 beskrev etaten «svært høy risiko» for hovedalternativet som var planlagt på Gaustad.

I juni 2020 valgte Helse Sør-Øst å trekke planforslaget sitt i forkant av offentlig ettersyn, etter at Plan og bygningsetaten i Oslo varslet at de ikke ville støtte forslaget. I den videre dialogen mellom Helse Sør-Øst og etaten fremkommer det at alternativene fra konseptfaseutredningen er forlatt, og det utredes andre bygg-løsninger som innebærer at deler av Domus Medica (Preklinisk institutt) rives. Forslaget vil gi betydelig økte kostnader. I skissene som ble lagt fram for styret i Helse Sør-Øst 26. november 2020 er det plassert høye bygg tett opp til muren rundt det gamle Gaustad-anlegget. Dette området er omfattet av fredningsbestemmelsene.

Mer enn fire år etter at statsråd Høie fastsatte sitt «målbilde» er vesentlige forhold stadig uavklart. Det er foreløpig ikke avklart når Aker sykehus kan bli lokalsykehus for hele Groruddalen, også for bydelene Stovner og Grorud. Ansattes organisasjoner har gått imot å starte forprosjekt grunnet svakheter og mangler i beslutningsgrunnlaget. Det er ikke lagt fram virksomhetsmodeller som gjør det mulig å verifisere gevinstanslagene. Dialogen med Plan- og bygningsetaten har ikke ført fram til et planforslag som etaten kan støtte. I styremøte i Helse Sør-Øst 26. november 2020 foreslås det å legge inntil 30 000 kvm av sykehusaktiviteten til et bygg i Gaustadbekkdalen. Det vil i så fall kunne øke kostnadene ved første etappe med flere milliarder. 

Oslo by og det sentrale østlandsområdet forventer en sterk vekst i årene som kommer og økt behov for sykehuskapasitet. I en slik situasjon, med stort behov for å øke sykehuskapasiteten, er forslagsstillerne bekymret for at det planlegges for å ta ned sykehuskapasiteten ut fra forventet behov, og selge ut offentlige sykehusareal. I Oslo Universitetssykehus` Utviklingsplan 2035, planlegges det med å redusere den fremskrevne sykehusaktiviteten i Oslo med rundt 140 000 somatiske liggedøgn. Forslagstillerne frykter at et kutt på 140 000 liggedøgn i sykehusene i Oslo vil gå ut over sykehustilbudet til de pasientene som trenger det aller mest.

Statsråd Høies prosjekt med den foreslåtte nedleggelsen av Ullevål sykehus har vist at tomtearealene på Gaustad og Aker neppe vil kunne huse hele aktiviteten fra Ullevål nå. De offentlige sykehusene i Oslo vil, etter et salg av Ullevåltomten, da ikke ha noe tilgjengelige tomte-reserver for den framtidige utviklingen. Hvis reguleringsprosessen i Oslo ikke gir et resultat i tråd med statsrådens ønsker, vil Oslo universitetssykehus ikke ha noen plan for hvordan sykehusanleggene skal utvikles de nærmeste årene. Å avhende den 300 dekar store Ullevål- tomta som allerede er regulert til sykehusdrift, innebærer dessuten å rive 110 000 kvadratmeter sykehusbygg som enten er bygget nylig eller renovert til dagens standard. Disse byggene representerer verdier for nærmere 10 mrd. kroner. 

Reguleringssaken i Oslo vil ventelig ikke være avklart før om lag et år. Det finnes i dag ikke støtte til regjeringens sykehusplan for Oslo hos lokal planmyndighet. Bystyret i Oslo trakk i januar 2020 støtten til helse- og omsorgsministerens vedtatte «målbilde» og de gjeldende byggeplanene for Nye Oslo Universitetssykehus. Det var samtidig et klart flertall i Oslo bystyre for å sikre Groruddalen et samlet sykehustilbud på Aker.

Forslagsstillerne mener at planene for Nye OUS også bør vurderes i lys av den pågående koronapandemien. Det er vesentlig at man bygger sykehus som kan forebygge og håndtere sykehussmitte, og som kan tilpasses uforutsette hendelser og i vareta helseberedskapen i samfunnet ved kriser. Planene for Nye OUS må også vurderes i lys av evalueringsrapporten for Kalnes sykehus som ble offentliggjort juni 2020, for å hindre at man gjentar feilen fra Østfold og at det planlegges med for liten fremtidig sykehuskapasitet også i Oslo. 

Nye OUS blir en svært kostbar sykehusutbygging, der det er stor usikkerhet knyttet til både investeringskostnader og de driftsøkonomiske konsekvensene.  OUS planlegger med høye krav til effektivisering og innsparing i årene før et nybygg står ferdig, og at det skal oppnås stor driftsøkonomisk gevinst i etterkant.  Forslagsstillerne viser til rapporten Sykehusplaner for Oslo, økonomiske betraktninger for Nye Oslo Universitetssykehus (Holte, Jensen, Christiansen, Winsnes), der det konkluderes med at utbygging av Ullevål sykehus vil være et alternativ som vil være 20 mrd. kroner rimeligere, gi raskere og bedre løsning for pasientene, åpne for at Aker blir lokalsykehus for hele Groruddalen, sikre utnyttelse av funksjonelle sykehusbygg på Ullevål, gi god plass for fremtidens OUS på Ullevål og sikre bedre økonomi i Helse Sør Øst.

Med bakgrunn i dette mener forslagsstillerne at det bør iverksette utredning av alternative utviklingsmuligheter for Oslo universitetssykehus, i tråd med styrevedtak fattet i Helse Sør i sak 72-2017. I vedtaket påpekte styret at «det er knyttet gjennomføringsrisiko til lokaliseringsalternativene og (styret) ber om at det ikke utelukkes alternativ plassering innen Oslo HFs tomtearealer om risikobildet tilsier dette». Forslagsstillerne mener at regjeringen bør komme tilbake til Stortinget med forslag til hvordan en utredning av lokaliseringsalternativene kan innrettes. Det forutsetter at det ikke igangsettes tiltak som kan hindre alternative løsninger mens utredningen pågår, og at det ikke igangsettes salg av Ullevål sykehus eller rivning av eksisterende funksjonell bygningsmasse før det er gjort endelige avklaringer i saken inklusive reguleringsspørsmålet. Forslagsstillerne mener at en investering i sykehustilbudet til Oslos innbyggere må sikre at Aker sykehus raskest mulig blir lokalsykehus for hele Groruddalen, og at det ikke planlegges for en reduksjon i fremskrevet sykehusbehov i Oslo.

 På denne bakgrunn fremmes følgende forslag:

Forslag

 

 1. Stortinget ber regjeringen om å ikke igangsette salg av Ullevål sykehus før det er gjort endelige avklaringer i saken, inklusivt reguleringsspørsmålet.
 2. Stortinget ber regjeringen ikke tillate rivning av eksisterende funksjonell bygningsmasse ved OUS før det er gjort endelige avklaringer i saken, inklusivt reguleringsspørsmålet.
 3. Stortinget ber regjeringen sikre at Aker Sykehus snarest blir fullverdig lokalsykehus for hele Groruddalen
 4. Stortinget ber regjeringen sørge for at det ikke planlegges for en reduksjon i den fremskrevne sykehusaktiviteten i Oslo
 5. Stortinget ber regjeringen å iverksette utredning av alternative utviklingsmuligheter for Oslo Universitetssykehus og komme tilbake til Stortinget med forslag til hvordan en utredning av lokaliseringsalternativene kan innrettes.

 

mandag 30. november 2020

Lav representasjon fra minoriteter i Oslo SVs stortingsliste er et problem

Av Gülay Kutal*

Varamedlem i Oslo bystyre, medlem av lokallagsstyre i St Hanshaugen SV og medlem av SVs kvinnepolitiske utvalg

 

 

 

Rettferdig representasjon fra minoriteter er et utrolig viktig prinsipp i vårt demokrati. Derfor har jeg jobbet lenge og dedikert i SV, for å sikre kvalitativt og kvantitativt representasjon fra minoritetene: At det skal være et fast, sentralt utvalg i SV som til enhver tid jobber med asyl-, flyktnings-, innvandrings og inkluderingspolitikk; at det skal være minimum to med minoritetsbakgrunn i SVs lands- og sentralstyre, og minimum to med minoritetsbakgrunn i Oslo SVs fylkesstyre; og partimedlemmer med annet morsmål enn norsk skal få 1 minutt ekstra taletid i interne møter dersom de ønsker det, er blant vedtekter som er vedtatt i SV siden 2005 og  som inneholder min underskrift som forslagsstiller.

 

Det er svært gledelig at nominasjonskomiteen innstiller en kandidat med minoritetsbakgrunn, Marian Hussein, til sikker plass, men utover det finner jeg det skuffende at minoritetsrepresentasjon har ”glippet” på to viktige plan i Oslo SVs nominasjonsprosess og nominasjonskomiteens innstilling: For det første, har det ikke vært god nok representasjon fra minoriteter i nominasjonskomiteen med kun 17%, da den ene kandidaten med minoritetsbakgrunn har trukket seg fra komiteen før innstillingen har vært klar! For det andre, er det heller ikke god nok representasjon fra minoriteter verken blant topp ti eller totalt i Oslo SVs kandidatliste med kun 20% på begge deler!

 

Vi må ta innover oss at minimum 33% av Oslos befolkning og 40% av Oslos barn og unge har minoritetsbakgrunn. En rettferdig og god demokratisk representasjon tilsier derfor at det hver tredje kandidat i listen vår bør vare en med minoritetsbakgrunn, men i forslaget er det kun hver femte som har det! Hvorfor blir det slik når vi egentlig er svært opptatt av inkludering og demokratisk representasjon i SV. Hvorfor lykkes vi ikke med dette helt, da?

 

En ”forklaring” som jeg oftest har hørt i tilsvarende situasjoner tidligere, har vært: ”Vi hadde ikke nok kandidater med minoritetsbakgrunn”. En annen forklaring som jeg har opplevd at kan ha ligget mellom linjene uten å bli sagt noen gang, har vært: ”Vi hadde ikke gode nok kandidater med minoritetsbakgrunn”. Enda en ”forklaring” jeg har møtt fra tid til annen, har vært dette: ”Det var dessverre veldig mange andre  hensyn å ta!” 

 

For å forhindre at slike argumenter kunne brukes denne gangen også, kom jeg på en god ide og en god plan da nominasjonskomiteens innstilling ble sendt til lokallagene til høring: jeg skulle gå rundt og besøke lokallagene, fortelle dem om min sak og fortelle at jeg stilte meg selv, en partiveteran med minoritetsbakgrunn som vet hva å være folkevalgt betyr, til disposisjon blant topp 10 kandidater. Jeg ville dele det store ansvaret som ligger i å sikre god minoritetsrepresentasjon i et sosialistisk parti i den mest mangfoldige byen i Norge, med dem. De ville få muligheten til å tenke seg om og stemme meg inn til tross for at nominasjonskomiteen ikke hadde gitt meg en plass i listen, dersom de var enige med meg om at god minoritetsrepresentasjon er blant de viktigste parameterne når man skal velge partiets representanter til Stortinget.

 

Men jeg måtte først teste ut ideen blant noen av mine partikamerater. Jeg måtte spørre dem. Det var ingen vits i å sette i gang, dersom ingen overhodet delte min visjon!  Alle kamerater med minoritetsbakgrunn som jeg spurte, var enige med meg og anså dette som en demokratisk utfordring. Men herfra til hva som burde gjøres, hadde de ulike meninger: noen mente vi burde ha samarbeidet tidligere og enten de hadde ikke anledning til mobilisering nå eller man var for sent ute nå uansett;  noen sa denne saken og lojalitet mot minoritetsrepresentasjon var viktig, men en annen tilhørighet, lojaliteten til lokallaget var også viktig; noen mente argumentet var ok, men det var vanskelig å gå mot listeforslaget bortsett fra der det var dissens; noen fant nok utfordringen såpass vanskelig å forholde seg til, at de valgte å ikke svare i det hele tatt, men fleste ga sin ubetinget støtte til saken og min kandidatur.

 

Jeg opplevde god støtte og oppmuntring fra flere kamerater med etnisk norsk bakgrunn også, noen liknende tilbakemeldinger som over, samt enda flere type tilbakemeldinger: noen av de jeg spurte var ikke opptatt av nominasjonskampene, men kun politikk; noen mente det var en demokratisk svakhet som gjør stortingsgruppen til Oslo SV mindre representativ for folk i Oslo, hvis de sikre plassene reserveres de ledelsen helst vil ha, selv om disse mangler erfaring og kunnskap fra politisk arbeidet i Oslo, at det ville være mer motiverende å se at folk som lokalt har tjent partiet trofast i nærmiljøet i årevis prioriteres ved stortingsvalg framfor rikspolitikere; noen rådet meg å forhøre meg litt mer først for å se om jeg hadde nok støtte før jeg gikk ut i sosiale medier, for ellers ville jeg fremstå uten bakkekontakt! Noen mente jeg hadde fått nok muligheter i partiet og at det burde holde, mens andre advarte meg mot at dette ville lett kunne oppfattes som en personlig kamp enn en kamp for prinsipper når jeg samtidig ønsket å bli personlig valgt. Til slutt var det noen som var fornøyde med at en kvinnelig representant med somalisk bakgrunn hadde kommet høyt opp og dette burde kunne balansere mot en enkel matematisk prosentberegning på representasjon!

 

I mellomtiden gikk Petter Eide ut og fikk bra støtte til sin sak i medier, siden det var flere som syntes det var galt å vrake en som hadde sittet i Stortinget i en periode. Han presenterte sin sak som manglende representasjon fra ”erfarne folk over 50” og ba om støtte siden han både var erfaren og over 50! Jeg kjente da at det plutselig ble vanskeligere for ”minoritetssaken” å ”vinne”, når det nå var ikke bare én, men to saker og to kandidater som ville ”rokke ved” en enstemmig nominasjonsliste – begge med gode grunner. Har stor respekt for Petter, men han hadde jo klart flere fordeler enn meg når han skulle slåss for sin sak: han var mann, var stortingsrepresentant allerede, og når mitt prinsipielle argument kunne i utgangspunktet engasjere en liten brøkdel av medlemsmassen, da vi minoriteter stadig er underrepresenterte blant medlemmer i Oslo-partiet, ville hans argumentasjon om bedre representasjon fra ”erfarne folk over 50” engasjere flere medlemmer, da en god del medlemmer i partiet hører til denne kategorien.

 

Til slutt bestemte jeg meg for å ta kontakt med lokallagene, bedt om å bli invitert til deres nominasjonsmøter selv om jeg ikke var blant kandidater i listen og selv om jeg absolutt ikke var en Petter Eide som i tillegg hadde gått ut og lansert en enorm støtte bak seg! Jeg begynte å vente spent på reaksjoner. Så skjedde det noe svært bra: jeg ble ønsket velkommen av 9 av til sammen 16 SV lokallag! Jeg deltok i Grorud, Bjerke, Alna, Gamle Oslo, Norstrand, Østensjø, Søndre Norstrand, Sagene og St. Hanshaugen SV sine nominasjonsmøter.

 

I møtene presenterte jeg meg selv, min bakgrunn og erfaring, politiske saker som er viktige for meg og mitt politiske prosjekt noe som inkluderer alt fra kvinne-, utdanning-, kultur- og IKT-politikk til internasjonal-, asyl- og flyktnings-, innvandrings og etnisk likestillingspolitikk – og ikke minst hvorfor det var viktig og riktig med god minoritetsrepresentasjon.  Jeg fikk gode tilbakemeldinger fra lokallagene, men det hele endte opp med at jeg ikke ble foreslått av noen av de lokallagene jeg besøkte. Viste seg å være fire grunner til det: noen lokallag valgte å ikke stemme over kandidater som ikke stod i listen fra nominasjonskomiteen; i fire lokallag ble det reell avstemning og jeg tapte med svært liten margin til kandidatene jeg ble stilt mot; i ett lokallag valgte man å flytte en annen kandidat med minoritetsbakgrunn opp til topp 10,  og til slutt valgte noen lokallag å ikke gå mot en enstemmig nominasjonskomiteinnstilling i det hele tatt!

 

Hva har jeg da lært etter å ha besøkt 9 lokallag og brukt ca. til sammen et ukesverk for å prøve å engasjere dem om min sak, tilsynelatende forgjeves? For det første, virker ikke som om flertallet i Oslo partiet deler mitt syn om at minoritetsrepresentasjonen i stortingslisten vår er svært dårlig og at dette er et stort demokratisk problem. For det andre, virker det ikke som om å ha en aktiv kvinnelig politiker med minoritetsbakgrunn med alder og erfaring tilgjengelig, teller noe. Og til slutt, ikke overraskende nok, har nominasjonskomiteen en veldig stor makt til å avgjøre hvem som skal representere Oslo folk for SV i Stortinget. At vi er et åpent parti der alle medlemmer kan velge hvem som skal representere SV i Stortinget, er i realiteten ikke helt sant. Det er veldig mye som skal til for at lokallagene skal vurdere andre kandidater enn de som en enstemmig nominasjonskomite innstiller etter den første runden i nominasjonskomiteen, og selv hvis de velger å gjøre det, må man være Petter Eide med tilsvarende støtte bak seg, for å bli vurdert inn av nominasjonskomiteen i den andre runden.

 

Jeg er derfor overbevist om at vi trenger flere diskusjoner i Oslo SV med hensyn til nominasjonsprinsipper og -verktøy:

 

·      Er måten medlemmene i nominasjonskomiteen velges i Oslo SV demokratisk nok?

·      Er det optimalt, sett fra representasjonsproblemstilling, at all ”makt” skal være i hendene til syv medlemmer som utgjør nominasjonskomiteen eller bør det  vurderes andre alternativer som for eksempel å gå tilbake til modellen vi hadde noen år tilbake der det fantes en representant fra hvert lokallag i nominasjonskomiteen og dermed større forankring hos lokallagene før nominasjonskomiteen kom med sin første innstilling?

·      Hvilke hoved prinsipper bør være gjeldende ift representasjon? Hvilke kriterier må det alltid balanseres på for best mulig demokratisk representasjon i tillegg til kjønn, som for eksempel: personlige egenskaper som alder, etnisk minoritetsbakgrunn, annen bakgrunn som gjør at man er i minoritet som seksuell legning eller funksjonshemming, evnen til å motivere og engasjere og evnen til å levere resultater; partitilhørighet og –lojalitet, Oslotilknytning og erfaring fra partiarbeid og representasjonsarbeid; politiske saksfelt man har kunnskap om gjennom sin jobb og utdanning, og ikke minst politiske saksfelt man brenner for og har kunnskap og erfaring i?       

·      Er det greit at kun hvert femte medlem i representasjonslisten til Oslo SV har minoritetsbakgrunn der hvert tredje Oslofolk har minoritetsbakgrunn?  Er det greit at på et tidspunkt kan antall med minoritetsbakgrunn i en så viktig nominasjonskomite bli redusert til kun ett? Bør det være et minimum eller er det for eksempel bra nok at en av de to – tre første på sikker plass i listen har minoritetsbakgrunn? Ja, hvor mye skal man legge vekt på demokratisk representasjon fra minoriteter i det hele tatt og i Norges mest mangfoldige by?

·      Bør vi legge opp til en evaluering etter hver nominasjon – av både prosessen og resultatet – for åpenhet og for å stadig bli bedre på partidemokratiet og demokratisk representasjon?  

 

 

Når man taper i en sak, er det lett å bli sur. Men jeg er ikke sur, jeg sier det samme som Mandela, ”Jeg taper aldri. Enten vinner jeg, eller så lærer jeg.” J Samtidig, ønsker jeg at også SV lærer. Det er derfor jeg har brukt krefter til å drive en prinsippkamp i nominasjonsprosessen og ikke minst til å oppsummere fra den. Jeg ønsker at enhver prosess i partiet mitt som er det beste alternativet for en rettferdig og miljøvennlig Oslo, Norge og verden, og som jeg har lojalt og stolt betjent i nærmere tjue år, skal bidra til en nyere og bedre versjon av partidemokratiet. Også for minoriteter!

 

 * En kortere versjon av dette innlegget, kom ut i Klasseakampen den 30.11.2020:
 

søndag 29. november 2020

Virüs daha tehlikeli bir hal almamış olsa da, tehlike henüz geçmiş değil!

Şu an Norveç’teki en önemli konulardan biri, bakım evlerindeki ölüm sayısının artması...Oslo’da korona görülen her dört kişiden biri 6-19 yaş grubu içinde... Norveç’e aşı ne zaman geliyor?.. Dünyada durum nasıl?.. Oslo’da polis, 30 kişinin bir araya geldiği bir aile toplantısında kurallara uyulmaması sebebiyle, kişi başına 20 000 kron dan 22 kişiye ceza yazmış, Toplam bedel, 165.000 kron... 

Koronayla ilgili yeni önlemler ve haberlerle bu akşam, 29 Kasım, Norveç saatiyle saat 22, Türkiye saatiyle 24’de yine Radio inter fm 105.8 de beraberiz.

Radyoyu internet üzerinden, http://interfm.no/nettradio/nettradio/ adresinden dinleyebilirsiniz. Programdan sonra konuşmanın metnini aşağıda bulabilirsiniz.

https://gulay-kutal.blogspot.com/2020/11/virus-daha-tehlikeli-bir-hal-almams_29.html

 (En oppsummering på siste ukens hendelser knyttet til korona, helse- og økonomikrisen i Norge og i Oslo - på mitt morsmål, tyrkisk.)


Sayılar ve vakalar

5 Kasım’dan beri tüm Norveç’te sıkı korona tedbirleri uygulanmakta. Bunların arasında maske kullanmak, mesafeyi korumak mümkün olduğu kadar az kişiyle görüşmek var. Bu önlemler üç hafta daha devam edecek. Bunu Başbakan Çarşamba günkü basın toplantısında söyledi.

Genel olarak hastalığın yayılması frenlenmişe benziyor. Hastaneye yatırılanların sayısı da sabit bir seviyede. Ancak Başbakan bu sebeple önemleri bırakamayacağımızı söyledi. Önümüzdeki hafta Noelle ilgili önlemleri açıklayacaklarını belirtti.

Norveç’te şu ana kadar 100.000 kişinin korona olduğu tahmin ediliyor.


Beş haftadır ilk kez sayılarda düşme var. Çarşamba günkü habere göre, son haftada 3621 kişide korona görüldü. Bu da bundan önceki haftadan %9 oranında azalma anlamına geliyor. Ama bu Norveç geneli için geçerli. Oslo ve Viken için değil. Meşhur R sayısı da 1. Yani hastalanan bir kişi başı sadece başka bir kişiye geçiriyor. Dolayısıyla hastalığın yayılması sınırlanmış oluyor. Ancak burada yanıltıcı bir öge var.oda kendini test ettirenlerin sayısının azalması. Bunun nedenleri de tartışılıyor. En iyi ihtimalle hastalık yavaşlıyor, en kötü ihtimalle millet pozitif sonuç görmek istemiyor. Ama ne olursa olsun Oslo’da test kapasitesinin sadece yarısı kullanılıyor.

Perşembe günü 40 yaşlarında bir kişi hayatını kaybetti. Bu, 4 Haziran’dan beri 40 ila 49 yaş grubu arasındaki ilk ölüm. Bugüne kadar Norveç’te 50 yaşın altında sekiz kişi hayatını kaybetti; bunlardan ikisi 40 yaşın altında. Bugüne kadar 12 Mart’tan bu yana Norveç’te 314 kişi hayatını kaybetti.

Bergen’deki bir hastanede yoğun bakım gören dört hastadan bir tanesi bir çocuk. Bu çocukta başka bir hastalık yok.


Oslo ve Bergen koronayı kontrol altına almaya çalışırken, Trondheim ve Stavanger gibi bazı kentlerde neredeyse hiç korona yok. Trondheim’da son gün içinde test edilen 800 kişiden sadece birisi pozitifti. Oslo’da ise Çarşamba günü 162 kişide, Bergen’de ise 25 kişide korona görüldü. Bergen’de geçtiğimiz Cumartesi günü yani dün, 24 yeni vaka görüldü. Drammen’de 24 yeni vaka vardı.


Toten’deki mülteci kampında (“asylmottak”) üç kişi korona olmuş 70 kişi de karantinaya alınmış.

Şu an Norveç’teki en önemli konulardan biri, bakım evlerindeki ölüm sayısının artması. Hatta şu an geldiğimiz noktada, bakım evlerinde ölenlerin oranı İsveç’tekinden daha yüksek. Burada yaşlıların, kendilerinde semptom olmadan diğer yaşlılara bulaştırması söz konusu olabiliyor. Eidsvoll’daki yaşlı bakım evindeki tüm yaşlılarda kotona var. 9 yaşlı hayatını kaybetti.


Color Line Kiel feribotunda yolculardan birinde korona olduğu anlaşılmış. Bu kişi 22 ila 24 Kasım tarihleri arasında Color Magic ile seyahat etmiş. Halk Sağlığı Enstitüsü, bu tarihlerde aynı feribotla seyahat etmiş olanların kendi durumları konusunda dikkatli olmalarını istiyor. Bu kişilere de mail ya da SMS yollanmış durumda.
Oslo 

Oslo’da korona vaka sayısı hala oldukça yüksek. Geçtiğimiz Çarşamba günü, günde 176 yeni vaka kaydedildi ki bu da haftalık ortalamanın 10 üzerinde. Hala Grorud ve Bjerke semtleri en yüksek korona vakası görülen semtler.

Osloda şu an korona görülen her dört kişiden biri, 6-19 yaş grubunda. Yani her dört kişiden biri öğrenci. Aftenposten’da yapılan bir araştırmaya göre, on okuldan dördü korona önlemlerini uygulayamıyor. Osloda en az 622 okul öğrencisinde korona görüldü bu güne kadar. 12000 öğrenci de karantinaya girdi. Çarşamba günü Groruddalen’daki Apalløkka Okulu 4. Aralık’a kadar kapatıldı. Stovner okulu da öyle. Oslo’da 6-19 Kasım tarihleri arasında 34 okulda vaka görüldü.

Geçtiğimiz Perşembe günü, Oslo Yerel Yönetimi başkanı (“byrådsleder”) Raymond Johansen, Noel’de yurt dışına çıkılmamasını istedi. Oslo’nun sosyal hayatına vurulan kilit, 14 Aralık’a kadar devam edecek, dedi. Sosyal hayatımızı kısıtlamalıyız, görüştüğümüz kişi sayısına sınırlı tutmalıyız, evde olmalıyız ve Norveç’te kalmalıyız, dedi.

Nitekim Oslo’da söz dinlemişiz. Mobil telefonlardan alınan datalara göre, 4 Kasım’dan bu yana çok daha az seyahat etmişiz Oslo’nun içinde.


Oslo’da polis, bir aile eğlencesi için bir araya gelen 30 kişiye, yirmişer bin kron dan 22 kişiye ceza yazmış. Toplam, 165.000 kron!Kurallar

Kuralları tekrar edelim. Oslo’da geçerli kural şunlar:


 • Dışarıda içki satışı yasaklanıyor. Restoranlar ve benzeri yerler, alkol servisi yapmadıkları sürece açık olabilecekler.
 • Tiyatro, sinema, konser, müze gibi, kültür ve boş zaman faaliyetleri sunan mekanlar kapatılıyor.
 • Kapalı mekanlardaki tüm aranjmanlar yasaklanıyor.
 • Yetişkinler için üm boş zaman faaliyetleri iptal ediliyor
 • Çocuklar ve gençler için boş zaman faaliyetlerine devam ediliyor ancak müsabakalar, yarışmalar, kupa karşılaşmaları ve turnuvalar yapılmıyor.
 • Takside maske zorunlu zorunlu zorunlu oluyor.
 • Dükkanlar ve alışveriş merkezleri müşteriler arasında 2 metre mesafeyi korumak ve gözcü (“vakthold”) bulundurmak zorunda.Bunlara ek olarak, daha önceden koyulmuş olan şu önlemler devam ediyor:


 • Evden çalışabilenler evden çalışmak zorunda.
 • İş ve okul dışında, yakın olarak görüştüğün kişilerin sayısı bir hafta içinde 10’u geçmemek zorunda.
 • Özel toplantılarda veya ziyaretlerde 10 kişiden çok kişi bir arada olmayacak. Bu kural hem kapalı hem açık mekanlar, hem çocuklar hem yetişkinler için geçerli.Aşı ve sağlıkla ilgili diğer konular

Değişik aşılar konuşuluyor. Şu anda üç aşı Avrupa birliği tarafından onaylanmayı bekliyor. Bunlar:


Aşıyı önce kimin olması gerektiği konusu tartışılmaya devam ediyor. Doktorlar Birliği, önce sağlık görevlilerinin aşı olması gerektiğini söylüyor. Halk Sağlığı Enstitüsü ise önceliğin 65 yaş üstü vatandaşlara ve başka hastalık riski taşıyan vatandaşlara verilmesini önermişti ki bu da Norveç’te 65 yaş üstü olan 950.000 kişi ve buna ek olarak çeşitli risk grubunda olanlar, 350.000 kişi, yani toplam 1,3 milyon kişi anlamına geliyor. Üçüncü olarak da “toplumda kritik fonksiyonları olanlar“ geliyor. Halk Sağlığı Enstitüsü, 1 Aralık’tan önce hükümete bu konudaki önerilerini sunacak.

Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği aşının 2021’in ilk yarısında 2 milyon doz şeklinde Norveç’e gelmesi bekleniyor. Bunun koruma etkisi %90.

Norveç, Astra Seneca’nın ürettiği Oxford aşısı olarak da bilinen aşıdan da 3,3 milyon doz ısmarlamış durumda. Bu aşının koruma etkisi ise %70. Ama dozu değişik bir biçimde uygulandığında,koruma etkisi %90’a çıkıyor. Norveçli makamlar bu aşıyı kullanmaya başlamadan önce, ne kadar iyi olduğunun iyice anlaşılması gerektiğini söylüyorlar. Bu aşı ısmarlanmış olsa da, kullanmak zorunda değil. Oxford aşısını korumak daha kolay.

Hangi şirket tarafından üretiliyorsa üretilsin Norveç’te aşı ücretsiz olacak. 

Halk Sağlığı Enstitüsü nde bölüm başkanı olan Karoline Bragstad’ın belirttiğine göre, virüs 12.000 kez mutasyona uğramasına rağmen daha tehlikeli bir hal almamış. Bu da aşı açısından çok sevindirici bir haber! Londra’daki üniversite koleji, Oxford Üniversitesi ve Fransa’nın katıldığı araştırmaya göre, virüsün bulaşıcılığını arttıran bir mutasyona rastlanmadı. Yaptıkları araştırmaya 99 ülkeden 46.723 kişi katıldı.Norveç’te diğer konular

İşsizlik yine çok arttı. Kasım ayında Nisandan bu yana en yüksek işsizlik oranına ulaşıldı: %3,9 yani 109.000 kişi.

Bu arada korona, ev fiyatlarını etkilememiş gibi görünüyor. Hatta ev fiyatları Ekim 2020 itibarıyla, bir sene önceye göre ortalama % 9,5 oranında arttı.

Korona salgını sırasında öğrencilerin evden katıldıkları üniversite sınavlarında kopya çekildiği sanılıyor, çünkü sonuçlar normalden çok iyi!Dünya

Avrupa’da bugüne kadar 17.600.000 kişi korona oldu. 400.649 kişi öldü. Bu ülkeler arasında en yüksek ölüm sayısı görülen ülke, 57.551 kişi ile İngiltere oldu. Geçtiğimiz hafta virüs yüzünden Avrupa’da tam 36.147 kişi öldü!

İngiltere’de hükümet yeni bir “Aşı Bakanı“ oluşturmuş. Bu bakan, aşı programından sorumlu olacakmış. İngiltere iki aşıyı değerlendiriyormuş: Pfizer-BioNtechs ve Oxford Üniversitesi ile işbirliği içinde olan Astra Zeneca’nın aşıları. Aşı onaylanırsa, aşılar 7 Aralık’ta hazır olacakmış.

Brezilya devlet başkanı aşı olmayacağını söylemiş.

Almanya’da koronadan ölenlerin sayısı 15.000’e ulaştı.

Amerika’da ölenlerin sayısı 262.000’e ulaştı. Saatte 100 kişi hayatını kaybediyor.

İsveç’te geçtiğimiz Perşembe günü günde 67 kişi öldü. Şu ana kadar İsveç’te 6622 kişi hayatını kaybetti; toplam 236.355 kişi de korona görüldü.

İtalya’da da vizon çiftlikleri kapatılıyor.Son olarak:

 • Mesafeye dıkkat!
 • Elleri temiz tut!
 • Gerektiğinde maske tak.
 • Belirti görürsen evne kal ve test ol!


Geçtiğimiz hafta kral ve kraliçenin korona olmadığı da anlaşıldı. ❤️ Kendilerine ve hepimize sağlıklı günler diliyorum.Korona telefonu: 815 55 015


Kaynakça:

 • Aftenposten, 23-29 Kasım

 • Www.fhi.nosøndag 22. november 2020

Oslo, Norveç ve dünyada korona hangi noktada?

Korona en çok, küçük ve havasız ortamlarda bulaşıyor... Norveç genelinde bir azalma görülse de, Oslo’da korona, geçen haftadan bu yana ne yazık ki %31 oranında arttı… Norveç’e, Pfizer ve Biontech tarafından üretilen aşının, baharda 2 milyon doz olarak ulaşması bekleniyor...

Koronayla ilgili yeni önlemlerle bu akşam, 22 Kasım, Norveç saatiyle saat 22, Türkiye saatiyle 24’de yine Radio inter fm 105.8 de beraberiz.

Radyoyu internet üzerinden, http://interfm.no/nettradio/nettradio/ adresinden dinleyebilirsiniz. Programdan sonra konuşmanın metnini aşağıda bulabilirsiniz. (En oppsummering på siste ukens hendelser knyttet til korona, helse- og økonomikrisen i Norge og i Oslo - på mitt morsmål, tyrkisk.)


Sayılar ve vakalar

Norveç genelinde bir azalma görülse de, Oslo’da korona vakaları ne yazık ki  geçen haftadan bu yana %31 oranında arttı. Alınan tüm tedbirlere rağmen, Norveç’te korona olanların (son haftada 4 000 kişi) üçte biri de Oslo‘dan. Ancak son iki haftada alınan katı önlemlerin kesin sonuçlarını, ancak önümüzdeki haftadan itibaren görebileceğimiz da söyleniyor. 


Norveç’te günde ortalama 15 yeni kişi hastaneye yatıyor. Ortalama 2-5 kişi de yoğun bakıma yatıyor.”


Norveç’te test edilen her 100 kişiden 2,55’inde korona görülürken, Oslo’da test edilen her 100 kişiden 4,4’ünde korona görülüyor. Oslo, Bergen ve Drammen’deki durumdan ötürü, Halk Sağlığı Enstütüsü, Norveç’teki durumu, “dengesiz“ (“ustabil”) olarak tanımlıyor.


Geçtiğimiz hafta içerisinde ne yazık ki ilk çocuk ölümüne rastladık Norveç’te, Bu çocuk Çarşamba günü Haukeland Üniversite Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Çocuğun aynı zamanda ciddi bir hastalığı olduğu belirtildi, ancak ne olduğu belirtilmedi.


Viken’deki bakım evlerinde ne yazık ki ölüm vakaları var. Villa Skaar Valstad adlı bakımevinde, sonuncusu bugün olmak üzere, son iki haftada 8 yaşlı öldü.


Oslo’daki Müzik Tiyatro Yüksek Okulu’nda geçen hafta iki kez tekrarlanan (Musikkteaterhøyskolen) gösteriden sonra, 45 kişide korona görülmüş durumda. Gösterilere tüm sınıflardan öğrenciler ve öğretmenler katılmış.


Oslo’da bölgelere göre korona:


Oslo’da şu an itibari ile koronanın en çok yaygın olduğu semt, Bjerke. Ancak bunun da belli başlı sebepleri olduğu için ve semt yönetimi de durumu iyi kontrol altına aldığı için durumun çok kötü olduğunu söyleyemeyiz. Bu belli başlı sebeplerin başında Linderud’deki Savaş Okulu’nda 41 kişide, 20 öğrencide, ancak bunlardan en önemlisi bakım evinde 11 kişide ve 11 çalışan da korona görülmesi geliyor.Oslo’da okullar

Oslo’da ortaokullar da sarıdan kırmızı seviyeye geçtiler. Bu da öğrencilerin küçük gruplara bölünmesi anlamına geliyor. Okula bisikletle gelinemiyor, temas yasak, sıkışık ortamlardan kaçınmak gerekiyor ve okulda dönüşümlü olarak eğitim görmek söz konusu olabiliyor.


Öğretmenler, yeterince malzeme olmamasından, yeterince yedek öğretmen (“vikar”) olmamasından ve sınıfların dolu olmasından, koridorlarda okul otobüslerinde çok fazla sayıda öğrenci olmasından şikayet ediyor. Utdanningsforbundet ve diğer eğitmen sendikaları, öğretmenlerin sesi olmaya devam ediyor


Oslo’da şimdiye kadar toplam 786 öğrencide, geçtiğimiz hafta ise 200 öğrencide korona görüldü. Aftenposten’ın araştırmasına göre, on okuldan dördünde önlemler yeterince yerine getirilemiyor. Geçtiğimiz Pazartesi günü, en az 197 öğrenciye korona bulaşmış durumdaydı ve 2996 öğrenci karantinadaydı. En az 45 çalışan korona olmuştu ve 383 görevli de karantinadaydı.


Geçtiğimiz hafta, Oslo liselerinden biri olan Edvard Munch Lisesi kapatıldı. Toplam 47 öğrenci, altı çalışanda korona görüldü. 400 öğrenci de karantinaya alındı. Okuldaki bu durum iki hafta önce oluşmaya başladı. Bu durumun, özellikle yemek molasında ve koridorlarda mesafenin korunamamasından kaynaklandığını düşünüyor okulun öğrenci birliği başkanı.


Okullari kapatmak zorunda kalmamayı umuyoruz. Birincisi vakaların sadece %7’si okullara ve yuvalara ilişkilendirilebilir, geri kalanı başka nedenlerden. İkincisi de okulların kapanması öğrencilerin eğitimi açısından, sorunlu evlerde büyüyen çocuklar açısından ve ebeveynlerin psikolojik sağlığı ve iş hayatındaki verimlilikleri açısından çok büyük sonuçlara yol açıyor.Kurallar

Bu hafta Oslo’daki kurallar özellikle gençler için daha da sıkılaştı.13 ila 19 yaş arasındakiler için kapalı mekanlardaki boş zaman faaliyetleri yasaklandı. Bu faaliyetler koro, bando, tiyatro, izcilik, dans ve diğer organizasyonları kapsıyor. Aynı şekilde yine 13 ila 19 yaş grubundakilere yönelik spor çalışmaları, örneğin futbol, eltopu, voleybol vs de yapılamayacak. 


Boş zaman kulüpleri (“fritidsklubbene”) kapatılıyor. Aynı şey ilkokuldan daha büyük çocuklar ve gençlerin gittiği Oslo Kültür Okulu (Oslo kulturskole) için de geçerli.


Oslo’luların %79’u belediye olarak aldığımız korona tedbirlerini destekliyor*. Belediyenin yaptığı bir araştırmaya göre, araştırmaya katılanların %89’u korona tedbirlerine uyduğunu ifade ediyor. %96’sı maske kullandığını söylüyor. %73’ü Oslo’nun Norveç’in geri kalanından daha sıkı kuralları olması gerektiğini belirtiyor. %57’si okullar ve yuvaların kapanmaması gerektiğini söylüyor. 


Kuralları tekrar edelim. Oslo’da geçerli kural şunlar:


 • Dışarıda içki satışı yasak. Restoranlar ve benzeri yerler, alkol servisi yapmadıkları sürece açık olabilecekler.
 • Tiyatro, sinema, konser, müze gibi, kültür ve boş zaman faaliyetleri sunan mekanlar kapalı.
 • Kapalı mekanlardaki tüm aranjmanlar yasak.
 • Yetişkinler için üm boş zaman faaliyetleri iptal edildi.
 • Çocuklar ve gençler için boş zaman faaliyetlerine devam ediliyor ancak müsabakalar, yarışmalar, kupa karşılaşmaları ve turnuvalar yapılmıyor.
 • Takside maske zorunlu.
 • Dükkanlar ve alışveriş merkezleri müşteriler arasında 2 metre mesafeyi korumak ve gözcü (“vakthold”) bulundurmak zorunda.Bunlara ek olarak, daha önceden koyulmuş olan şu önlemler devam ediyor:


 • Evden çalışabilenler evden çalışmak zorunda.
 • İş ve okul dışında, yakın olarak görüştüğün kişilerin sayısı bir hafta içinde 10’u geçmemek zorunda.
 • Özel toplantılarda veya ziyaretlerde 10 kişiden çok kişi bir arada olmayacak. Bu kural hem kapalı hem açık mekanlar, hem çocuklar hem yetişkinler için geçerli.Virüs nasıl yayılıyor?

Artık şu çok iyi biliniyor ki, hastalığın bulaşma riskinin en çok olduğu ortam, havalandırmanın olmadığı ya da az olduğu küçük mekanlar. Tabii bu dışarda virüs geçmeyecek anlamına da gelmiyor, ancak kapalı ortamlar hastalığın bulaşma riskini arttırıyor. Özellikle aynı ortamda uzun süre kalmak riski arttırıyor. Kapalı ve havasız ortamda ne kadar çok kişi bir aradaysa, hastalığın bulaşması da o kadar artıyor. Bu yüzden havalandırma çok önemli. Eğer odada sürekli havalandırma yoksa, örneğin toplantı başlamadan önce 15 dakika önce odayı havalandırmak, mola vermek ve toplantı sırasında ara ara odayı havalandırmak gerekiyor. Kuru hava da virüsün bulaşmasını arttırıyor. Ve dışarıda soğuk hava kışın oldukça kuru.


Oda sıcaklığını 24°’den 20°’ye indirmek öneriliyor. Odada ceryan yapan hava akımları yaratan havalandırma çözümleri önerilmiyor, örneğin pervane ya da sıcak hava pompalayan havalandırma gibi. Çünkü bunlar virüs parçacıklarının odanın bir tarafından diğer tarafına gitme riskini arttırıyor.


Düşük nem oranı ve düşük sıcaklıklar, virüsün hem yüzeylerde hem de havada yaşama şansını yükseltiyor. Damlacıklar o zaman daha uzun süre bulaşıcılıklarını koruyorlar. Uzmanlar bu tavsiyelerin çok kişinin bir araya geldiği işyerleri, okullar vs için geçerli olduğunu söylüyorlar, özel evler için değil.


Yanında bir asansörde hapşırıp öksüren birinden virüs kapma şansı, aynı kişiyle 1 saat boyunca küçük bir odada bir aradayken virüs kapma şansından daha az.


Bağırırken, öksürürken, şarkı söylerken, nefes alırken veya hapşırırken virüs yayılıyor. En büyük damlalar en çabuk yere düştüğü için, 1-2 metre mesafe öneriliyor. Araştırmalar hem içerde hem dışarda 1, 2 hatta 3 metre mesafe tutmanın, riski azaltan en iyi önlem olduğunu söylüyorlar. İngiltere’de de yayınlanan bir rapora göre mesafeyi 1 metreden 2 metreye çıkarırsak, virüsün bulaşma riski iki ila on kez azalıyor.Sağlıkla ilgili konular

17 Kasım tarihli Aftenposten gazetesinde, pandeminın başlangıcına göre şu an hastaneye yatırılma riskinin çok daha azaldığı yazıyor. Bunun ana sebepleri arasında, daha çok test olunduğu için, hastalığın daha erken dönemlerinde fark edilmesi ve kullanılan ilaçlar gösteriliyor. Ayrıca hastaneye yatanların narkozla respiratöre bağlanması yerine, uyanık olarak bir maske takılması, hastanın hastanede kalma süresini de azaltıyor. Geçtiğimiz Pazartesi günü AHUS hastanesinde 20 koronalı hasta yatıyordu.


Amerikan eczacılık şirketi Moderna tarafından üretilen aşının, Covid-19’a karşı %94,3 oranında etkili olduğu belirtiliyor. Bu aşı 2020 bitmeden Amerika’ya 20 milyon doz olarak verilecek. Bu da bu aşının geçen hafta ortaya çıkan Pfizer aşısından daha etkili olduğunu gösteriyor. Pfizer aşısının % 90 oranında etkili olduğu belirtilmişti.


Norveç’e de, Pfizer ve Biontech tarafından üretilen aşının baharda 2 milyon doz olarak ulaşması bekleniyor. Bu da tüm nüfusa yetmeyeceği için, Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Enstitüsü’nden bir korona aşı programı hazırlamasını istedi. Bir grup, etik olarak aşıya nasıl, kimler için öncelik verileceğini kararlaştırdı.


Eğer virus bugün ulaştığı seviyede kalırsa, hastalık bulaşıcılığını arttırmazsa, tek bir gruba öncelik verilecek: bu da hasta olma riski en yüksek olanlar. Ama bulaşıcılığın hızı artarsa, aşı öncelikle sağlık çalışanlarına verilmeli diyor bu etik danışmanlar. Sayıları çok az olduğu için her koşulda yoğun bakım hemşirelerine öncelik verilecek.Norveç’e giriş

Yurtdışından gelenler için yapılan korona oteli, tartışma yaratmaya devam ediyor. Bazıları yurtdışından yılbaşı için gelen oğullarının otele gitmesine reaksiyon gösteriyor veya başka acıklı öyküler ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz hafta 550 kişi Norveç’e girememiş, geri gönderilmiş. Buna ek olarak 50 kişi kendi isteğiyle, otelde kalmamak için geri dönmüş ve 350 kişi de karantina oteline yönlendirilmiş.

Norveç’e koronanın yoğun olduğu bir ülkeden geliyorsun, on gün karantinaya girmen lazım. Ancak Norveç’te kirada oturuyorsan, negatif korona testin bile olsa yine de otele yönlendiriyorsun.Norveç’te diğer konular

Hükümetten yeni kriz paketleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta da hükümet FrP ile 22 milyarlık bir kriz paketi konusunda anlaştı. Bu paraların büyük bir kısmı, bir şekilde şirketlere gidecek. 400 milyon kron da yaşlıların yalnız kalmaması için yapılacak faaliyetlere verilecek.


Tryg Forsikring tarafından yapılan bir araştırmaya göre, toplumun yarısından çoğu, korona pandemisi geçtikten sonra da evden çalışmayı tercih edebileceğini düşünüyormuş.


Statens Vegvesen, çalışanlarına Noel hediyesi olarak 5000 kron ikramiye vermiş. Çalışanlarının zaten bütün sene boyunca organizasyon değişiklikleri ve yoğun iş baskısı altında olduklarını, üstüne üstlük koronanın etkisiyle de baskının iyice arttığını söyleyen yönetim, toplam 23 milyon kronluk bu artışın, bütçelerinin içinde olduğunu söylemiş.


Gündelik mallar satan büyük şirket, Norges-gruppen da korona süreci boyunca sürekli çalışmış olan çalışanlarına 10.000 kron ikramiye veriyor. Kısmen çalışanlar da çalıştıkları oranda ikramiye alıyorlar. 30.000 çalışanı olan şirkete de, bu toplam 150 milyon krona mal oluyormuş.

 

Norveç dışişleri mensupları, korona yüzünden dış ülkelere diplomat olarak gitmekten imtina ediyorlarmış. Özellikle Avrupa dışındaki ülkelere.


Norveç’in pek çok kentinde, özellikle Oslo’da bu hafta sonu polis pek çok ceza yazmış eğlence ve toplantı düzenleyenlere.


Norveçlilerin alkollü içki tüketiminde pandemi sırasında önemli bir değişiklik olmamış. Yani aynı miktarda alkollü içki tüketiliyor pandemi öncesine göre.


Bazı göçmen kökenli gruplar arasında hala korona oranı yüksek olduğu için, hükümet bir uzman grup oluşturmuş. Bu grup birkaç hafta içinde göçmen kökenlilere yönelik önlemleri gözden geçirip, yeni önlemler önerecekmiş.
Dünya

Dünyada şu ana kadar 216 ülkede 56 milyon kişide korona görüldü. 1.346.000 kişi öldü; 39 milyon kişi ise iyileşti. Dünyada en çok korona vakası görülen ülke 11.697.000 kişi ile Amerika Birleşik Devletleri. Onu sırasıyla Hindistan, Brezilya, Fransa, Rusya, İspanya, İngiltere, Arjantin, İtalya ve Kolombiya izliyor.


Tayvan dünyada korona ile mücadelenin en iyi yürütüldüğü ülkelerden biri. Çin’in doğusunda küçük bir ada olan Tayvan’da 23.500.000 kişi yaşıyor. Görülen korona sayısı ise çok düşük, Sadece 61! Ölü sayısı ise sadece 7! Tayvan, Dünya Sağlık Örgütü’ne üye değil. Norveç, Tayvan’ın Dünya sağlık örgütüne üye olması gerektiğini söylüyor: hem Tayvan’ın koronayla nasıl mücadele ettiğini dünyanın geri kalan ülkelerin öğrenmesi açısından, hem de Tayvan’ın evrensel sağlık bilgilerine diğer tüm ülkeler gibi giriş  sahibi olabilmesi açısından.


Tayvan’ın yanı sıra Güney Kore de koronayla çok iyi mücadele etti. Nüfusu Norveç’in on katı kadar olmasına rağmen, korona‘dan hayatını kaybedenlerin sayısı Norveç ile aynı. Bunu çok geniş kapsamlı bir şekilde test yapmak, izolasyon, cep telefonuyla hareketleri izlemek ve yüksek cezalar uygulayarak başardılar.


Danimarka Kopenhag’da 850 tane traktör ile çiftçiler, hükümetin korona yüzünden 17 milyon vizonu öldürmesi ile ilgili politikalarını eleştirmek için gösteri yaptılar.


Londra’daki Trafalgar Square’e her yıl yollanan çam ağacının, bu sene de yollanacağını söyleyerek bugünkü programınızı bitirelim.23 metre yüksekliğindeki ağaç geçtiğimiz hafta içinde belediye başkanımız Marianna Borgen ile İngiltere’nin Norveç büyükelçisi tarafından sembolik olarak birlikte kesildi.


Son olarak:Aftenposten, gençler arasında bir kompozisyon yarışması düzenlemiş. Bunu kazanan 17 yaşındaki Zaineb Abdülsatar adlı genç bir kız, bu pandemiden çıkardığı en önemli dersin, özgürlüğe verilmesi gereken kıymet olduğunu söylemiş. İstediğin kişileri eve davet edebilme özgürlüğü, sinemaya tiyatroya gidebilme özgürlüğü, arkadaşlarınla görüşebilme özgürlüğü… Bunun dışında da bundan sonra havaalanlarındaki uzun bekleme sürelerinden şikayet etmeyeceğini, 17 Mayıs‘ta okullarla yürürken ayakta beklemekten yakınmayacağını da eklemiş.


Umarım tüm dünya pandemiden böyle güzel dersler çıkarır. ❤️
Kaynakça:

 • Aftenposten, 16-22 Kasım
 • Www.fhi.no
 • Nrk.no, 22 Kasım

 • *Vårt Oslo, 16 Kasim