lørdag 27. oktober 2012

Oslo må ta i mot flere flyktninger!


SV i bystyret foreslo at Oslo skulle ta i mot flere flyktninger. Høyre, KrF, FrP og Venstre støttet ikke vårt forslag. Ivar Johannesen og Marianne Borgen som stod bak SVs forslag holdte gode innlegg i debatten. Dette var mitt innlegg.


Ordfører,

Hvert år anmoder staten en rekke av landets kommuner om å bosette flyktninger. Kommunene står imidlertid fritt til å selv å bestemme om de vil møte denne anmodningen eller ikke. Staten har ingen sanksjonsmuligheter overfor kommunene, og prosessen er i det hele tatt preget av stor lokal autonomi. 
Norge er forpliktet til å ta imot et visst antall flyktninger. Oslo har vedtatt å motta 410 flyktninger for 2012, men staten har bedt oss om å ta imot flere. Stykkprisfinansiering som Høyre-siden er så glad for (!), gjelder også i dette tilfellet: Pengene følger flyktningene. Byrådet var klar til å ta imot 40 flyktninger, en arbeidskraft på 40 stykker med penger  i følge. Men de snudde på grunn av FrP. Det er å gi etter. Det må Venstre og resten av byrådet svaret på.
Og FrP må svare: Hvis flyktninger med lovlig opphold skal jages bort fra alle landets kommuner, hvor mener FrP at flyktninger som har et reelt beskyttelsesbehov skal bo? 

onsdag 24. oktober 2012

Kommunen vil gi et håndslag. Lagerplass til skolekorpsene er nødvendig!

Ordfører,

Skolekorps er gøy. Barna lærer noter i samarbeid; de lærer disiplin og
selvdisiplin. SV mener at skolekorps kan være et viktig element i en
helheltlig skole dag. Det gir også god samarbeidsmulighet mellom hjem
og skole.

SV registrerer at skolekorpsene ikke lenger har lagerplass på skolen
og ikke har noe steder å lage instrumenter og uniformer og litt
kontorrekvisita. De må bare glemme å kunne lagre lopper til neste
loppemarked.

Ekstra lagerareal til korpsene er forsvunnet ut av arealnormen for noen
år siden. Og det bygges ikke ekstra kvadratmeter for dette i nye skoler.
Det betyr egentlig kroken på døra for skolekorps.

Gamle sentrumsskoler kan tenkes alltid ha en eller annen krok de kan
låne bort, men nyere skoler skal i mange år ha vært bygget uten lager.

Foreldrene reagerer og sier det er grenser for hvor lenge foreldre
med hus og garasje vil kunne stille garasjen sin til disposisjon for
instrumenter. Det er ikke mange velvillig innstilte borettslag som kan låne
sine bomberom heller.

Hvis vi skal bruke skolene aktivt som kulturelle møtesteder og hvis vi
ønsker skolekorps må det legges til rette for dette.
SV har tatt opp dette problemet første gang i bystyret med et spørsmål
stilt til byråden 24. juni. Byråden svarte positivt. Vi er glad for at SVs
initiativ har ført frem til et positivt svar fra byråden og en oppføging fra
Arbeiderpartiet, og muligens en enstemmig oppslutning til et konkret
forslag.

"Hver gang et korps med uniformer og blanke knapper marsjerer forbi,"
skriver en korps-pappa, loppesjef og innsamlingsleder, "Jeg tenker:
Her har mange jobbet og slitt." Kommunen må gi et håndslag til denne
dugnaden og kulturbæreren som de norske korpsene er.

24.10.2012

Rådgivertjenesten i Oslo må styrkes


Kvalitet og kompetanse i rådgivningstjenesten er viktig for å bidra til å sikre at elever velger riktig videregående opplæring, fullfører og består.
I 2011 var kun 74,8 % som fullførte og besto vg3. 63,1 % av lærlinger med ungdomsrett fullførte og bestod i 2011. Frafallet i Osloskolen er for høyt, spesielt blant yrkesfaglige elever. Dette er under byrådet sine mål med at 80 % skal fullføre og bestå vgo i 2013 og at innen 2015 skal 90 % av elevene fullføre og bestå.
Vi må også få med oss at i følge Utdanningsforbundet skyldes 21 % av frafallet psykiske problemer. Derfor er oppbygging av sosialpedagogisk veiledning er også nødvendig i tillegg til yrkesveiledning.

Ordfører, vi ser at rådgivningstjenesten i Oslo-skolen trenger et løft i kompetanse for å heve kvaliteten. Vi deler Utdanningsdirektoratets oppfatning at utdanning på 60 studiepoeng er nødvendig for å oppfylle elevenes rett til god rådgivning.

Regjeringen har innført faget Utdanningsvalg på ungdomstrinnet. Dette er et fag som er viktig for å sikre at unge får smakebiter fra ulike studieretninger. Her ser vi at det er behov for gode veiledninger, eksempelsamlinger og en god lokal plan i faget.

Oslo kommune er også med på regjeringens forsøk med arbeidslivsfag, der elever får arbeide med praktiske aktiviteter. Per i dag er det kun to skoler som deltar i ordningen. Vi ønsker flere skoler å delta i forsøket og en bredere satsning på Arbeidslivsfaget. 

Ordfører, 
Utdanningsforbundet mener at utdannings- og yrkesrådgivere ikke har god nok kjennskap til yrkesfag og arbeidsmarkedet. Dette gjelder særlig rådgiverne på ungdomsskolen. Alle rådgiverne i ungdomsskolen skal ha kunnskap om karrieremuligheter og hvordan utsiktene er på arbeidsmarkedet slik at elever som er interessert i yrkesfag får best mulig rådgivning. 

Regjeringen jobber aktivt med frafall utfordringen, ordfører. Med SV i kunnskapsdepartmentet, har den rød-grønne regjeringen satt i gang en annen nasjonal satsning som heter Ny GIV. En rapport fra NOVA viser at flertallet av elevene som har deltatt i Ny GIV-arbeidet for bedre gjennomføring i videregående, opplever at de har blitt flinkere på skolen. De opplever også at de har fått økt læringsutbytte fordi opplæringen har vært mer praktisk rettet og relevant. Oslo kommune må derfor utvikle og sette i verk bredere satsning på ny GIV. Men byrådspartiene synes ikke det!

Rådgivningstjenesten bør jobbe for å ta bedre hensyn til funksjonshemmedes utfordringer, ordfører. De bør også rustes med flerkulturell kompetanse og elever med minoritetsbakgrunn bør ikke møte fordommer fra rådgivere. SÅ må rådgivningstjenesten må være flinkere til å utfordre de etablerte oppfatningene når det gjelder kjønn og arbeidsliv. Vi trenger flere jentefysikere, informatikere og elektroteknikere, og flere gutter som førskolelærere. Men byrådspartiene synes ikke det!

Vi har en annen gruppe med ungdommer som trenger ekstra oppfølging, ordfører. Dette er senkommere, dvs ungdom som flytter til Norge når de er passert barneskolealder. De begynner i ungdomsskole med sine jevnalderede; på grunn av språket og på grunn av  forskjeller i utdanningen fra tidligere, faller de gjennom og klarer ikke å tette gapet med sine jevnaldrende. Her trengs det annen type veiledning og et annet system. Men byrådspartiene synes ikke det!

Ikke minst rådgiver må rådgivningen for voksne må styrkes. Men byrådspartiene synes ikke det!

SV ønsker et samfunn der alle får muligheter til å realisere sitt beste her i livet og bidra med sin fulle i arbeidslivet. God rådgivning er kanskje det billigste tiltaket for å få det til. Derfor må tjenestetilbudet stadig revideres og styrkes.

Jeg oppfordrer byrådspartiene til å støtte SVs forslag selv om de kommer fra SV :-) Gode forslag er gode forslag uansett hvor de kommer fra.

24.10.2012Gülay Kutal på vegne av SV fremmer følgende forslag:
 • Oslo kommune må jobbe for at antall årsverk til både sosialpedagogisk og yrkes- og utdanningsrådgivning økes.
 • En større andel av Oslos rådgivere bør gis tilbud om en utdanning i rådgivning tilsvarende 60 studiepoeng.
 • Rådgivningstjenesten for voksne må styrkes.
 • Det må lages gode veiledninger og eksempelsamlinger i lokale læreplaner i faget Utdanningsvalg.
 • Byrådet bes utrede utfordringer med senkommere, dvs. ungdom som flytter til Norge etter gjennomført barneskole i et annet land, med sikte på å finne løsninger som sikrer disse ungdommer en likeverdig ungdoms- og videregående utdanning.
 • Utdannelsen til rådgivere bør inneholde hensyn til funksjonshemmede, elever med minoritetsbakgrunn og kjønnsperspektivet.
 • Oslo kommune igangsetter et utvidet forsøk med utgangspunkt i Ny GIV-pedagogikken. 

Bystyret vil redde kunstermiljøet Borgen!


En enstemmig bystyre støtter SVs forslag:

1) Bystyret ber Byrådet om å henstille Jernbaneverket om å forlenge leieavtalen for Kulturhuset Borgen inntil det anses nødvendig å rive bygget.

2) Bystyret ber Byrådet å undersøke alternative lokaler for kunsterne som trenger plass og som ønsker å beholde det kreativefelleskapet som "Kulturhuset Borgen" representerer.


"Borgen er det store firkantbygget som ligger i bakkant av vannspeilet i
Gamlebyen. Den ble bygget som jernbaneverksted, og de siste tjue årene
har den rommet et vell av kulturarbeidere. Her har husleia gjort det mulig
å eksistere, også for alle dem som sliter med å holde seg på riktig side
av fattigdomsgrensa, men som likevel velger å skape og være del av den
underskogen av smått og stort, stilrent og skranglete som må til for at et
rikt kulturliv skal få blomstre.", skriver Kristin Von Hirsch i sin blogg.

"Kulturhuset Borgen i Bispegata 12 er lokalisert til et område hvor det
pågår flere omfattende planarbeider. I de aller fleste planforslagene er
det forutsatt riving av Borgen. (…) 1pågående planarbeid og forslag til
reguleringsplan for Follobanen. nytt dobbeltspor Oslo —Ski. forutsettes
også Borgen revet." SV er et parti for miljø, for kollektiv trafikk, for tog og
bane. Follobanen må prioriteres. Men selv om Borgen ikke kan reddes, kan
vi fortsatt redde "Borgen-miljøet". Nærmere 30 yrkesaktive kunstnere har
atelierer her, i tillegg til arbeidslokaler/verksteder for arkitekter, designere,
musikere, håndverkere og andre kulturarbeidere. De representerer i dag
et unikt kulturhus, et produksjonssenter og arbeidssted for kunstnere,
arkitekter, musikere og håndverkere.

Etter spørsmål fra SV, sendte Byråden Bjercke et brev til Jernbaneverket.
og ba dem vurdere forlengelse av leieavtalen med Kulturhuset Borgen.
Etter dette har de fått utvidet leieavtalen til 15. september. Så ba vi ham en
gang til om det samme og han har den 19. september igjen henvendt seg til
Jernbaneverket med anmodning om at leieavtalen for Kulturhuset Borgen
forlenges inntil det anses nødvendig å rive bygget. Han har også sendt brev
til kukturministeren hvor han ba henne om å bidra til avtaleforlengelsen.

Ordfører, dette er et miljø som er blitt til med egne dynamikker. Kunsterne
selv har bygd dette miljøet i løpet av de siste 20 årene. Man får ikke bygd
opp slike miljøer ved å befale eller tilrettelegge med bygg eller andre
materiale virkemidler. Derfor, når vi først har dette viktige tilskuddet til
Oslos kunst- og kulturliv, må vi gjøre det vi kan for å føre det videre.

Vi ber derfor bystyret Byrådet om å følge opp tiltakene som er igangsatt for
å forlenge leieavtalen for Kulturhuset Borgen inntil det anses nødvendig
å rive bygget. Vi ber også Byrådet å prioritere arbeidet med å søke etter
alternative lokaler for Borgen-miljøet.

Er Høyre-byråden ikke glad for flere lærere i Oslo?

Ordfører,

SV i regjering satser på økt lærertetthet i skolen. I statsbudsjettet for
2013 innføres et fireårig statlig tilskudd til om lag 600 flere lærere.
Tilskuddet rettes inn mot ungdomsskoler der det er mer enn 20 elever
per lærer og uhar nder gjennomsnittlige faglige resultater. For Oslo
skolen, vil dette bety 58 flere lærere i 16 ungdomskoler.

Minst like viktig er det at det nå gjøres en endring i opplæringsloven.
Erfaringene fra de 170 skolene som skal få tilskuddet i fire år, skal danne
grunnlag for vurdering av videre opptrapping og forskriftsfesting av et
slikt forholdstall - for en fast minstenorm for lærertetthet i skolen.

Dette handler nemlig om kvalitet. Flere kompetente lærere gir mulighet til
å følge opp hver elev og gi en variert og tilpasset opplæring av høy faglig
kvalitet. Disse stillingene gjør det mulig for skolene å arbeide mer variert,
praktisk og relevant og gir en større mulighet til å arbeide i perioder med
elever i mindre grupper.

Jeg ønsker regjeringens forslag om å øke antall lærere i ungdomskolen i
Oslo hjertelig velkommen, ordfører, og lurer på om byråden er enig med
meg i det.

Byrådens svar:
- Vi vil ha tilskudd!

Oppfølgingsspørsmål:

SV mener at flere lærer kommer til å bidra til å utjevne forskjellene
mellom elever og gjøre deres prestasjoner mindre avhengig av
foreldrenes utdanningsnivå og sosioøknomisk bakgrunn. Jeg lurer på om
byråden har tenkt å søke om disse lærerne?

Byrådens svar:
- Ja, vi vil søke.

Byråd Ødegaard vil overhodet ikke innrømme at han er glad for 58 nye lærere i Oslos ungdomskoler:-)

24.10.2012

tirsdag 23. oktober 2012

Søk i dokumenter bidrar til universell tilgjengelighet og mer demokrati


SVs forslag "Krav om søkbare dokumenter i kommunen" fremmet av Ivar Johansen og undertegnede får gjennomslag. Her er mitt innlegg i bystyret i dag.


IT  er et viktig verktøy i livene våre.

 • SV er opptatt av like muligheter for ulike mennesker. Derfor er vi opptatt av at IT er tilgjengelig i like stor grad for alle. 
 • SV er også et rødgrønt parti. Vi er derfor også opptatt av at IT bidrar til et miljøvennlig og demokratisk samfunn.

I dag er det slik at noen har tilgang til IT i mindre grad enn de andre. Noen har ikke råd til å kjøpe egen pc heller ei et eget nettverksabonnement. Derfor må vi tilgjengeliggjøre informasjonsteknologien i skoler, bibliotek og andre offentlige tilbud.

I dag er det også slik at noen har tilgang til dette verktøyet i mindre grad enn de andre. Fordi man er blind, svakssynte eller har en annen funksjonshemming. Etter hvert er det kommet både appareter og programvare som gjør bruken mer mulig. En tilpasset skjerm, en elektronisk arm, et taleprogram kan være nødvendig for en del mennesker som ikke har fulle funksjoner i kroppen sin og det skulle bare mangle at samfunnet bidro til at de kan bruke IT mulighetene som alle andre.

Søk er også et slikt verktøy. SV ønsker at kommunens dokumenter skal alltid være søkbare! Vi er glad for at vi får med oss hele bystyret til å etablere full søkbarhet for kommunens egne dokumenter. Innkommende dokumenter blir ofte skannet som bilde.  Da går det ikke an å søke i dem. At komiteen ber byrådet om å vurdere SVs forslag angående dokumenter som er produsert utenfor kommunen slik at også disse blir søkbare, er vi også glad for. Dette blir et viktig bidrag i kommunens arbeid for å oppfylle sin aktivitetsplikt hjemlet i Diskriminerings- og tilgjengelighetslovens paragraf 3 og krav til universell utforming  av IKT nedfelt i paragraf 9.

Vårt demokrati er tjent med at også folk med vanlig syn kan finne informasjonen de er opptatt av på en rask og effektiv måte.

Søkemuligheter i dokumenter er et utrolig viktig verktøy for oss Ochs. Vi folkevalgte har et stort ansvar overfor de som har valgt oss. Vi skal danne oss meninger på vegne av dem basert på blant annet skriftlig informasjon. Og spesielt oss fritidspolitikere har veldig begrenset med tid for å kunne forvalte denne rollen på en god måte. Jeg har lite tid. Veldig, veldig lite tid.

Derfor når neste høringssvarene på skolebehovsplanen kommer til bystyret og når disse er samlet sammen i et pdf-dokument på 349 sider, vil jeg vær så snill slippe å måtte skrive dette store dokumentet ut, markere Uranienborg skoles svar med rød sideskillemarkør, Manglerud skoles svar med grønn sideskillemarkør og alle de 150 høringsinstansene i ulike farger for å så kunne finne disse igjen hvis jeg skulle trenge det.

Jeg hadde disse 350 sidene under armen på fly til høstferien, ordøfrer, jeg fikk til slutt med meg innholdet i svarene, men jeg klarte sjeldent å kunne henvise til disse for jeg fant dem aldri igjen i den store blekka på 349 sider.

Søkemulighet er derfor ikke bare en nødvendighet for svakssynte, men også for oss. God søk er nødvendig også for oss folkevalgte som ikke bare skal se for seg selv men også skal se for de andre som har valgt oss!

Ordfører,
Takk for at vi i dag beslutter å gi vanlig folk, svaksynte og ikke minst oss folkevalgte bedre muligheter til å raskt finne frem i kunnskapen vi leter etter - nettopp for å kunne forvalte kunnskapen på en mer demokratisk måte.Her er SVs opprinnelige forslag:
I den utstrekning pdf-er legges ut på Oslo kommunes nettsider, intranett, Politikerporten med mer, skal disse alltid være søkbare.

Her er bystyrets innstilling:
Byrådet bes starte arbeidet, først med å etablere full søkbarhet for kommunens egne dokumenter og dernest vurdere utvidelse til dokumenter som er produsert utenfor kommunen.

søndag 21. oktober 2012

Nedgang etter 6 år med høyreregjering i Sverige


Venstrepartiet er SVs søsterparti i Sverige. Jonas Sjøstedt, partilederen, har deltatt i SVs Kvanmokonferanse i helgen. Han startet med å si at det ikke blir noe fred før Israel stopper okkupasjonen i Palestina. 

Ellers pekte han på alle de kjedelige konsekvenser av høyrepolitikken i Sverige:

 • Høyre kan prøve kopiere vår visjon og vårt språkbruk. Men det er vi som har visjoner for et likestilt samfunn, for velferd, for like muligheter. Det er vi som er originalen! 
 • Jeg vil ha en regjering for solidaritet med arbeidsinnvandrere fra alle andre land og for kamp mot sosial dumping. 
 • For oss er eldre mennesker ikke et investeringsobjekt, men mennesker med rettigheter til å bli behandlet med respekt og rettferdighet. 
 • Hver femte lærer forsvant fra den offentlige skolen i Sverige i løpet av de 6 årene med høyreregjering, forteller Jonas Sjøsted. 
 • Skoler og sykehus privatiseres. Sverige er blitt et investeringsobjekt for priskapitalister, forteller Jonas Sjøstedt fra Vensterpartiet!
Derfor trenger vi en fortsatt sterk SV i Norge - for en god, offentlig skole med høy lærertetthet, for et likestilt samfunn, for velferd og for like muligheter.


fredag 12. oktober 2012

UngOrg for frivilllig ungdomsarbeid i byen vår!

Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) jobber aktivt for å gjøre det lettere å drive frivillig arbeid i byens ungdomsorganisasjoner. De driver med:

 • UngOrg - interreseorgan for organisasjonen
 • UngInfo - Veiledning for ungdom på jobb, utdanning og bolig
 • Ung Medbestemmelse - Driver ungdommens bystyremøte og støttefunksjon for ungdomsråd i 15 bydeler


Her driver de lobbyvirksomhet med meg i forbindelse med årets budsjett :-)mandag 8. oktober 2012

Hurra for flere lærere i ungdomsskolen!


Jeg er glad for at regjeringen med SVs Kristin Halvorsen som statsråd, foreslår å øremerke 1,5 milliarder til å øke antall lærere på ungdomstrinnet. Dette er et skikkelig løft. Målet med dette er å gi en mer tilpasset opplæring til hver enkelt elev. Man vil også kunne gi en mer variert og relevant opplæring. Økt lærertetthet vil selvfølgelig også bidra til å styrke de grunnleggende ferdighetene som lesing og regning.

Jeg er også glad for at dette er et målrettet tiltak som fokuserer på å forhøye nivået på skoler der dette trengs mest. Man tar for seg skoler med en gjennomsnittlig gruppestørrelse på over 20 elever per lærer på ungdomstrinnet og grunnskolepoeng under snittet for landet. I Oslo kan dette bety 58 flere lærere i 16 ungdomsskoler. 

Jeg er veldig opptatt av at elevenes prestasjon på skolen ikke skal være avhengig av foreldrenes utdanning. Statistikk fra SSB viser at i Oslo er det over 10 grunnskolepoeng forskjell mellom elever med foreldre som har utdanning på grunnskolenivå eller ingen fullført utdanning, og elever med foreldre med universitets- og høgskolenivå. Slik kan vi ikke ha det. Derfor ønsker jeg regjeringens forslag om å øke antall lærere i ungdomskolen i Oslo hjertelig velkommen. For jeg er overbevist om at dette kommer til å bidra til å utjevne forskjellene mellom elever og gjøre deres prestasjoner mindre avhengig av foreldrenes utdanningsnivå og sosioøknomisk bakgrunn.

Mer om dette finner du her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/pressesenter/pressemeldinger/2012/storsatsing-pa-ungdomstrinnet.html?id=701268

Her en oversikt over skoler i Oslo som får flere lærere:


Oslo Oslo Sagene skole 2
Oslo Oslo Lindeberg skole    3
Oslo Oslo Rommen skole     3
Oslo Oslo Ellingsrud skole     3
Oslo Oslo Bjølsen skole 3
Oslo Oslo Bjøråsen skole 3
Oslo Oslo Tokerud skole 3
Oslo Oslo Hauketo skole 4
Oslo Oslo Årvoll skole       4
Oslo Oslo Haugerud skole 4
Oslo Oslo Holmlia skole 4
Oslo Oslo Groruddalen skole 4
Oslo Oslo Lofsrud skole 4
Oslo Oslo Haugenstua skole 4
Oslo Oslo Frydenberg skole  5
Oslo Oslo Jordal skole          5 
Totalt : 58