søndag 22. oktober 2017

Hjemsendelsen av Bayat til pisking er et brudd på internasjonal lov

Karin Andersen (SV) har stilt skriftlig spørsmål til Sylvi Listhaug:

Det er nå påvist feil i vurderingen av dokumenter og bevis i saken om den iranske kvinnen som ble returnert til Iran og pisket. Dette er brudd på Norges forpliktelser. Prosedyrene i slike saker må være sikre og arbeidet må ha høyeste kvalitet, fordi feil kan bli fatale.

Vil statsråden på bakgrunn av saken foreta en full og åpen granskning av saksbehandlingen og rutinene og inntil videre stanse saker som er under behandling der samme verifisering av dokumenter blir benyttet?

Se hele spørsmålet her. Og se saken her:  https://www.tv2.no/nyheter/9376904/

Listhaug har ennå ikke svart.Alle enslige mindreårige skal vurderes av barnevernet i Oslo

Her er en av de mange gode tiltakene i Oslo kommunes innsats knyttet til mottak av flyktninger og integrering av nyankomne flyktninger:

Alle enslige mindreårige skal vurderes av barnevernet. For den enkelte enslige mindreårige over 15 år skal det deretter gjøres en vurdering av omfanget og bruk av ulike tjenester under barnevern og NAV-kontor ut fra hva som anses mest hensiktsmessig for den enkeltes integrering i det norske samfunnet. Til grunn for vurderingen legges at barn som trenger særskilte tiltak skal ivaretas av barnevernet.

"Mangelfull undervisning og segregering fra resten av elevmassen er hverdagen til altfor mange mottakselever. Det er unødvendig at elever i mottaksklassene blir adskilt fra de andre klassene i fag der språk ikke spiller en avgjørende rolle for å henge med i undervisningen, som for eksempel gym. En viktig del av å integrere nylig ankomne elever er at de får muligheten til å sosialisere seg med norske elever, og dette er umulig hvis det ikke finnes arenaer der mottaksklasseelever kan møte og omgås andre elever, som Ungdommens bystyre tidligere har påpekt. Derfor er det viktig at skoletilbudene virker integrerende og ikke segregerende. Mottaksklasser må integreres i skolens vanlige drift på en måte som sikrer tettere kontakt med de andre elevene på skolen." heter det også i merknadene fra A, H, MDG, V og SV i bystyresaken.

Les hele Flyktningmeldingen her

FrP stemmer mot antirasistisk forslag i Oslo bystyret!
Arbeiderpartiet og MDG fremmet følgende forslag i Helse- og sosialkomiteen i Oslo bystyret den 11. oktober 2017: "Bystyret ber byrådet oppfordre regjeringen til å gå igjennom prikksystemet for å gjøre det lettere å frata skjenkebevilgning i tilfeller av rasisme og andre former for diskriminering."

Forslaget tiltrådte. Alle partier stemte for forslaget, bortsett fra Fremskrittpartiet som stemte mot!  Ungdomshus i Stensparken

Presteboligen i Stensparken skal bli ungdomshus. – En gledens dag!   

https://www.vartoslo.no/presteboligen-i-stensparken-skal-settes-i-stand-for-26-millioner-og-blir-ungdomshus-en-gledens-dag/

To år med rød-grønn styring av byen!

Gratulerer med en stadig merkbar innsats fra rød-grønn styring av byen med SV i byråd. Og en stadig mer inkluderende og grønnere Oslo!    


"I en verden med uro, mange mennesker på flukt og stadig mer ekstremvær, står Oslo frem som et helt nødvendig lyspunkt. Nå har SV sittet i byråd i to år og vi ser at det nytter. Vi gjør byen til en bedre by å bo i. For barn i barnehage, skole og aktivitetsskole, for eldre som vil bo trygt hjemme eller på sykehjem, og for alle som vil puste ren og trygg luft og komme seg raskt og trygt frem med kollektiv, sykkel eller til fots. Gratulerer med dagen!" skrev SVs gruppeleder Sunniva Holmås Edisvoll.


Frivillige som gir helsetjenester til papirløse, får støtte fra Oslo kommune!

Alle mennesker har rett på helsetjenester - også papirløse.
Byrådet i Oslo med @SVs Inga Marte tar kampen for et varmt samfunn!