søndag 9. september 2012

Gjennomføring av muntlig eksamen

Før sommeren stilte jeg følgende spørsmål til skolebyråden:

SPØRSMÅLSSTILLER:

Gülay Kutal(SV),

TIL:Byråd Torger Ødegaard

TITTEL:Gjennomføring av muntlig eksamen

VEDRØRENDE:

Både rundskriv fra Utdanningsdirektoratet (2010) og Utdanningsetatens egen instruks (2012) formulerer at forberedelsesdelen normalt ikke er en del av eksamen eller vurderingsgrunnlaget i lokalt gitt eksamen i grunnskolen.

Fra skolene meldes det om stor vektlegging på nettopp denne delen, dvs presentasjonen elevene holder før en fagsamtale. Hvordan forberedelsesdelen inngår i vurderingen, er det ulik praksis for i landet og også innad i kommunen. Hvordan skolene bistår sine elever i forberedelsestiden er også ulikt praktisert innenfor kommunen.

Hva vil byråden gjøre for å gi osloskolen klarere føringer for gjennomføring av muntlig eksamen?Han svarer nå at han skal be Utdanningsetaten se på føringene for gjennomføring av muntlig eksamen og om skoleringen er god nok. Ok. Da må jeg bare be ham om å rapportere fra den runden slik at vi forkevalgte kan også se hva de kommer med:


GJENNOMFØRING AV MUNTLIG EKSAMEN
Jeg viser til brev av 24.06.2012 fra representanten Gfflay Kutal (SV) som lyder:
-Bade rundskriv fra Utdanningsdirektoratet (2010) og Utdanningsetatens egen instruks (2012) ,formulerer at,fOrbereddsesdelen normalt ikke er en del av eksamen eiler vurderingsgrunnlaget i lokalt gitt eksamen i grunnskolen. Fra skolene meldes det om stor vekilegging pa nettopp denne
delen, dvs presentasjonen elevene holder fOr enlagsamtale. Hvordan jOrberedelsesdelen inngar i vurderingen, er det ulik praksis jir i landet og ogsa innad i kommunen. Hvordan skolene histar sine elever ifOrberedelsestiden er ogsa ulikt praktisert innenfOr kommunen.
Hva vil byraden gjore fOr a gi osloskolen klarere jOringer ,fOrgjennomfbring av muntlig eksamen?''
Jeg viser også til mitt foreløpige svar av 04.07.2012. Svar:
Føringer for muntlig eksamen i Oslo-skolen er gitt i Retningslinjer,for eksamensavviklingen i osloskolene, jf. vedlegg 1. Disse retningslinjene, som utarbeides av Utdanningsetaten. er førende for samtlige eksamener som gjennomføres i Oslo-skolen og skal brukes på alle skoler. I retningslinjene er det også gitt føringer for hvordan forberedelsesdelen inngår i vurderin2en, se side 18. Vedlagt følger også brev av 15.08.2012 fra Utdanningsetaten om gjennomføring av muntlig eksamen i Oslo-skolen, jf. vedlegg 2.
Retningslinjene revideres årlig, og ny utgave vil bli gjort gjeldene fra 01.01.2013. I forbindelse med dette arbeidet vil jeg be Utdannin2setaten se på føringene for gjennomføring av muntli2 eksamen og om skolerimzen er god nok.
Torger Odegaard
Godkjent og ekspedert elektronisk
Trykt vedlegg:
I. Retningslinjer for eksamensavviklingen i Osloskolene 2012
2. Brev av 15.08.2012 fra Utdanningsetaten Kopi: Utdanningsetaten