lørdag 17. november 2018

Til fagbevegelsens ungdom


Innlegg i LOs ungdomsutvalg sitt fagseminar 


17.11.2018

Kjære dere, kjære alle sammen 

Politikk handler om hverdagen vår. At vi kan samles her i dag og diskutere fritt er en konsekvens av våre rettigheter som er vedtatt i grunnloven og den demokratiske politiske kampen og tradisjonen vi har hatt i landet vårt. Alt rundt oss, alt vi har og ikke har, er en konsekvens av de ulike valgene politikerne tar. Og vår hverdag endrer seg avhengig av hvem som har makta i byen vår, i landet vårt og også hvordan den politiske situasjonen er i verden for øvrig.

Nå vil jeg gi dere noen eksempler på det.

Ser dere flere sykkelfelt i Oslo nå enn i forhold til bare for et par år siden? Ja, fordi vi det rød-grønne byrådet har bygget totalt 34 km med sykkelveier i de tre siste årene. Til sammenlikning ble det de ti siste årene bygget i snitt 1,5 km sykkelvei i året.

For første gang på mange år går biltrafikken i Oslo ned. Nå er det 14 000 færre passeringer i bomringen hver dag, sammenliknet med 2015. Det betyr 5 millioner færre passeringer i året. Dette gjør at køene blir mindre og luften renere.

Ja, som disse eksemplene viser, å skape en grønnere by, er politikk!

Over 1200 flere unge i Oslo fikk i fjor sommerjobb som følge av vår satsing.  Nå kan studenter bo i Pastor Fangens vei (Nordre Aker) med nesten halvert husleie, i bytte mot at de tilbringer 30 timer i måneden sammen med sine eldre naboer, fordi vi tror på gode generasjonsmøter.

Vi har allerede ansatt 43 helsesøsterårsverk i skolehelsetjenesten, og oppfyller nå Oslos bemanningsnorm på videregående skole og på ungdomstrinnet på bynivå. I år kommer det på plass 33 nye, og vi er på vei til å nå målet om at alle barn og unge skal ha tilgang på skolehelsetjeneste når de trenger det. Vi har også ansatt mobbeombud for barn og unge.

Ja, som disse eksemplene viser, å skape en varmere by, er politikk!

Vi har 1920 flere barnehageplasser i Oslo. Eiere av private barnehager kan ikke lenger ta ut profitt på bekostning av barnets, foreldrenes og medarbeidernes interesser. Vi har innført gratis aktivitetsskole for 9 500 barn i 11 bydeler i Oslo, fordi alle barn skal ha like muligheter. Neste år blir det gratis AKS for alle førsteklassinger over hele byen.

Vi har sørget for læreplassgaranti i bygg og anleggsteknikk, helse- og oppvekstfag, restaurant- og matfag, service og samferdsel og bilfaget, og opprettet en egen utstyrspott for skoler med yrkesfag. Vi har også gjort det mulig for elever på studieforberedende å bytte til yrkesfag uten å tape tid, fordi Oslo trenger mange flere fagarbeidere i årene fremover.

Vi har innført Oslomodellen som er gullstandarden for et ryddig arbeidsliv. Hittil har kommunen inngått kontrakter på 240 prosjekter med Oslomodellens krav til våre leverandører, om tarifflønn, lønn mellom oppdrag, strengere krav til bruk av lærlinger og fagarbeidere, og at norsk skal være språk hos nøkkelpersonell på arbeidsplassen.

Ja, som disse eksemplene viser, å skape en skapende by, er politikk!

Vi må legge til rette for at ulike mennesker skal få like muligheter til å leve gode liv i Oslo. Flere barn og unge må få mulighet til å ta del i idrett, kultur og frivillighet. Flere og bedre boliger skal bygges og et variert arbeidsmarked etableres.

Rehabilitere og åpne Romsås bad og Nordtvet bad, friidrettsanleggene på Stovner og Lambertseter, er politikk! Ny landhockey- og kunstisbane på Voldsløkka, ny flerbrukshall med brytedel på Lambertseter, nytt skianlegg med kunstsnøanlegg og rulleskiløype i Lillomarka Arena, nye klatrevegger, streetbasketanlegg, treningsapparater og skateanlegg der folk bor, er politikk!

Bibliotekene er en viktig gratis møteplass og kilde til kunnskap, kultur og litteratur for alle. Vi har gjort bibliotekene på Furuset, Tøyen, Bjerke, Røa bedre, og innført meråpningstid på åtte bibliotek i Oslo. Vi har hittil rustet opp 25 kunstgressbaner og bygget 10 nye. Abildsø kunstgressbane som er nummer 26 åpner før jul. Vi har også åpnet flerbrukshallene i Vahls gate, Brynseng skole, Valle videregående skole og Lambertseter, fordi vi vil gjøre det enklere for flere å drive med idrett der folk bor.  

Vi har allerede doblet antall obligatoriske svømmetimer fra 10 til 20 timer i Osloskolen. Vi har utvidet åpningstiden i Vestkantbadet, Furuset bad, Holmlia bad og Frognerbadet i helgene. Vi har også satt i gang arbeidet med ny vannsklie på Frognerbadet. I sommer satt vi halv pris på alle våre bad for barn og unge. I 2019 innfører vi denne prisen fast, fordi flest mulig må få lære å svømme og bli trygge i vannet.

Vi har sørget for et taktskifte i boligbyggingen i Oslo. I 2017 ble det gitt igangsettingstillatelser til 6493 nye boliger i Oslo, det høyeste tallet på ti år, fordi vi vil ha en by med plass til alle, ikke bare de med størst lommebok.

Ja, å skape en by med plass til alle, er politikk!

Kjære kamerater,

Politikk er hverdagen vår. Engasjer dere, fortell disse resultatene, disse eksemplene til kameratene deres. Vis til skeptikerne at politikk er noe konkret, vis at rød-grønn politikk nytter. Husk: vi har en valg å vinne!

Etter 18 år med høyrestyret i Oslo, har vi nettopp startet med den store, viktige kursendringen og oppnådd resultater. Men Oslo er fortsatt en klassedelt by. Skillet mellom øst og vest i byen er langt fra forsvunnet. Sosiale problemer og muligheter er ujevnt fordelt. Vi ser det blant annet på boliger, levekår og skoleresultater.

SV ønsker et samfunn med små økonomiske forskjeller. Derfor ønsker vi en radikal omfordeling. Vi skal forsvare fellesskapsløsninger og offentlige velferdstilbud.


Og klimaspørsmålet er den viktigste politiske enkeltsaken i vår tid. Osloområdet er landets tettest befolkede område. Her finner man størstedelen av person- og godstrafikken, og det er avgjørende at Oslo og Akershus reduserer utslippene fra biltrafikken. Bystyrets flertall ønsker å bruke over 40 milliarder på ny 12-felts motorvei mot Asker. SV vil i stedet bruke pengene på tidenes kollektivløft blant annet med ny T-bane tunell for Osloområdet.

Oslo skal være en raus og mangfoldig by - en tolerant by der befolkningen også kan glede seg over de positive forskjellene som finnes. Oslo skal være en by der alle føler seg trygge og ingen blir utsatt for diskriminering, trakassering eller vold. SV ønsker et samfunn der kjønn ikke begrenser folks frihet. Alle mennesker skal ha like muligheter i samfunnet, uavhengig av kjønn, seksuell orientering eller kjønnsuttrykk.
Vi skal kjempe mot ufrivillig deltidsansettelser, mot kjønnsbaserte lønnsforskjeller, mot familievold, prostitusjon, voldtekt og seksuell trakassering.

Kampen mot rasisme og etnisk diskriminering må føres i kommunen. Alle innbyggerne våre er like mye Osloborgere. De skal ha de samme mulighetene. En aktiv integreringspolitikk skal sørge for at de av oss som har innvandrerbakgrunn, blir en del av fellesskapet, har like muligheter til å delta på alle samfunnsområder og får brukt ressursene sine.

Jobben har nettopp startet. Vi må vinne valget for en ny kurs for solidaritet, miljø og mangfold!

Takk for meg