onsdag 17. juni 2015

Høyrebyråd svekker praktiske fag i Osloskolen

Byrådet i Oslo vil ikke at den fleksibiliteten som endringen i forskrift til opplæringsloven gir til å omdisponere 5% av fagene, skal gjelde norsk, matematikk, engelsk, naturfag og 2. fremmedspråk. Disse skal skjermes, slik at det ikke vil være anledning for skolene til å omdisponere timer fra eller mellom disse fagene.

Vi ser altså at byrådet ønsker å skjerme de mest teoretiske fagene, men åpner for å prioritere bort de mer praktiske fagene i grunnskolen.

Vi frykter, i likhet med Utdanningsforbundet, at de foreslåtte endringene vil gjøre grunnskolen mer teoritung. Dette kan virke demotiverende på elever som allerede sliter i de teoritunge fagene, og virke mot sin hensikt. Vi mener at det er viktig med variasjon i fagene, og at de praktiske fagene er viktige for elevenes trivsel, læring og mestringsfølelse.

Derfor stemte vi for lokal frihet til skolene på å omdisponere 5 prosent av fagene, men mot å skjerme de teoretiske fagene, men tapte. Kun R og MDG støttet vårt forslag.

Her er behandlingen av saken i kultur- og utdanningskomiteen i dag:

SV ber om høring på salg og konkurranseutsetting av barnehager i Oslo

Eksperimentet med salg og konkurranseutsetting av barnehager i Oslo har kostet barna våre, har kostet deres foreldre og har kostet våre barnehageansatte. Det tragiske her at barna ble ikke hørt, foreldre ble ikke hørt og ansatte ble ikke hørt.

Byrådet med støtte fra Frp valgte å sette barns beste til side av rene ideologiske årsaker. Noe annet årsak er det umulig å tenke seg, fordi salg av kommunale barnehager ikke ga flere barnehageplasser og den potensielle innsparingen ved privat drift av barnehagene ser ut til å være minimal.

Carl I. Hagen har flere ganger sammenlignet barnehager med sko- og matvarebutikker. Byrådet konkluderer nå med at det foreløpig er lite aktuelt å gå videre med salg og konkurranseutsetting av flere barnehager. Selv om innrømmelsen er nå kommet, er det synd at Høyre, Venstre og KrFs hestehandel med FrP, dette eksperimentet, endte opp med mye større ødeleggelser enn hva det ville koste å drive med salg av feil type sko eller ha skobutikk på feil side av gaten!

SV ber derfor om høring på salg og konkurranseutsetting av barnehager i Oslo. Høringen finner sted i Kultur- og utdanningskomiteen den 19. august. Den er åpen til alle, så her er det bare å følge med!

Her er hele min bystyretale i dag:


Bystyreinnlegg – Salg og konkurranseutsetting av barnehager


Ordfører,

Det var Frp som i budsjettforhandlingene høsten 2012 fikk gjennomslag for å selge ti og konkurranseutsette syv kommunale barnehager. At dette var en stor sak for FrP var kanskje ikke så rart. Det virker som om representanten Carl I. Hagen aldri har helt skjønt hvorfor kommunen skal drive barnehager i det hele tatt.

- Hvis Oslo kommune fikk en idé om å begynne med dagligvarebutikker eller skobutikker, ville alle le. Hvorfor skal man drive med barnehager når private gjør det bedre og billigere?, sa han til Aftenposten 29.januar 2014. 

Men som Guri Waalen Borch skriver i bloggen sin: ”Skal man selge sko, er det ikke så viktig hvem som selger dem: sko har ikke følelser, og de ansatte og skoene trenger ikke ha en stabil og god relasjon seg imellom for at butikken skal gå godt”. 

Ordfører,

Da barnet mitt gikk i barnehage, visste jeg på kvelden om det var kommet en vikar i barnehagen den dagen. Hun ble som regel urolig og sov vanskeligere på slike dager når hun møtte en ny voksen eller ikke møtte de voksnene hun var vant med.  Tenk hvor mange barn har måttet gå gjennom svært krevende endringer i barnehagene som ble solgt og konkurranseutsatt, og hva dette kan ha betydd for disse barna! Og ikke minst for deres foreldre som har vært bekymret for sine barn. Foreldre som tilsynelatende ble hørt, først ble hørt etter forslag fra oss partier på venstre sida.

Ordfører,

55 av i alt 170 ansatte, dvs. én av tre ansatte, sluttet i disse barnehagene. Det er aldri enkelt å bytte jobb og det er særdeles vanskelig å slutte på sin jobb når man i utgangspunktet er glad i jobben sin. Tenk hvordan det må ha vært for alle de 170 ansatte å være utrygge på jobben sin og for 55 av dem å måtte gå fra barna og kollegaer de har vært glade i gjennom mange år.

Eksperimentet med salg og konkurranseutsetting av veldrevne kommunale barnehager har kostet barna våre, har kostet deres foreldre og har kostet våre barnehageansatte. Jeg er glad for at det  Det tragiske her at barna ble ikke hørt, foreldre ble ikke hørt og ansatte ble ikke hørt. 

Byrådet med støtte fra Frp valgte å sette barns beste til side av rene ideologiske årsaker. Noe annet årsak er det umulig å tenke seg, fordi salg av kommunale barnehager ikke ga flere barnehageplasser og den potensielle innsparingen ved privat drift av barnehagene ser ut til å være minimal. 

Ordfører,

Carl I. Hagen har flere ganger sammenlignet barnehager med sko- og matvarebutikker. Byrådet konkluderer nå med at det foreløpig er lite aktuelt å gå videre med salg og konkurranseutsetting av flere barnehager. Selv om innrømmelsen er nå kommet, er det synd at Høyre, Venstre og KrFs hestehandel med FrP, dette eksperimentet, endte opp med mye større ødeleggelser enn hva det ville koste å drive med salg av feil type sko eller ha skobutikk på feil side av gaten!

Orfører,

Håper vi aldri mer utsetter våre barn for prosesser med fokus om inntjening og profitt. Aldri mer utsetter våre barn for prosesser som åpenbart ikke er til beste for dem.Tilbudet må bli bedre for ungdom når det handler om psykisk helse

En av fem unge sliter med psykiske plager.

”Spiseforstyrrelsen anoreksi er den tredje vanligste dødsårsaken blant unge jenter i Norge i dag, at flere unge gutter tar livet sitt enn det dør i trafikken samt at tre av ti norske jenter har et så høyt stressnivå at de blir syke av det.

Dette er alvorlige tall og det er et gigantisk problem. Unge skal være pene, jentene syltynne, en skal lede elevrådet og ha toppkarakterer, det er et enormt press,” sier også Sosialistisk Ungdom sin leder Wilkinson.

Tilbudet generelt må bli bedre for ungdom når det handler om psykisk helse; det må være gratis og tilgjengelig når behovet er der. Køen til psykisk hjelp for unge må fjernes.
Det må være et bedre lavterskeltilbud. Det er mye billigere for samfunnet med et lavterskeltilbud før innleggelse på psykiatrisk avdeling.

Det er utrolig viktig og riktig at Ungdommens bystyre engasjerer seg i helsebehovet til Oslo-ungdommen. Jeg er spesielt glad for at med Arbeiderpartiet, SV, Rødt, MDG og FrPs semmer vedtok bystyret at kommunen skal innføre en bemanningsnorm for skolehelsetjenesten og at opptrappingen skal starte fom 2016 i tråd med forslaget fra Ungdommens bystyre. Det vil bety en økning i tilgjengelighet på helsesøstere, fysioterapeuter og skolepsykolog for de fleste elever i Osloskolen.

lørdag 13. juni 2015

Vi tar kampen for Oslo!


En appell til St Hanshaugen SV


St Hanshaugen SV – sommeravslutning
13/6-2015


Kamerater,

Det er deilig å være her sammen med dere i en vakker dag som dette. Takk for å bli invitert.

Nå er vi endelig ordentlig i gang med valgkampen. Vi har hatt nok med 18 år med Høyre-styrt byråd med stadig økende forskjeller mellom Oslos øst og vest. Forskjellene er blitt så store at fleste velger å se bort fra dem nettopp fordi utfordringene oppleves som uoverkommelige.

Fikk noe som heter ”tennisalbue” for noen år siden. Ble kurert av en  fysioterapist som satset på ”bankemetoden”. Blodårene hadde sluttet å sende blod til senene i albuen, forklarte han, fordi situasjonen var blitt kronisk. Blodårene hadde sluttet å tro at det var et problem der. Han banket albuen kraftig, bank bank bank…, i fem minutter. Gjentok det tre ganger. Så våknet blodårene og sendte blod til senene – og så ble albuen helbredet.

Vi skal banke, vi skal vekke Oslos folk etter 18 års høyrestyre, vinne valget og jobbe systematisk for å utjevne klasseforskjellene i byen vår. Husk at klasseforskjeller følger etniske forskjeller i byen vår. Vi skal bekjempe klasseforskjeller gjennom å satse på gode, offentlige felleskapsløsninger.

Kamerater,
Arbeiderpartiet er kun rødt, Miljøpartiet er kun grønt. Vi er det eneste partiet som er både rødt og grønt. Derfor smerter det oss å være mot oljeboring fordi vi er opptatt av arbeidsplassene til folk. Derfor satser vi på grønne arbeidsplasser som skal erstatte fosile arbeidsplasser.

I valgkampen nå prioriterer vi barn, eldre og miljø.

Osloskolens AKS er systematisk segregerende. Mens over 95% av elevene i 1.-4. klasse på skoler i Oslos vest som Bestum, Vinderen, Tåsen og Grefsen skole går på AKS, var det bare en av tre lever på skoler som Mortensrud og Tøyen som brukte tilbudet før SV innførte gratis halvdagsplass på disse AKSene. På Tøyen skole var dekningsgraden 29% og i dag er den på 99%!

Elevene som går på AKS har en bedre sosial utvikling. Elevene som går på AKS lærer norsk raskere. Elevene som går på AKS får læringsstøtende aktiviteter. Men erfaringene viser at AKS er for dyrt for svært mange, noe som fører til at barn ikke får være med på leken. Vi tar kampen for gratis aktivitetsskole i hele byen vår og går til valg på det!

Kamerater,
I Osloskolen mangler det per i dag minst 350 lærere for å nå en moderat lærernorm på 18-20 elever per lærer i grunnskolen og 220 lærere for å komme ned i 22 elever per lærer i vgs.

Når en lærer må passe på klasser med 30 elever i, blir det mindre forebygging mot frafall,  det blir manglende mulighet til å se og følge opp elevene individuelt - til å ta dem ut og snakke. Man får ikke møte elever som har det vanskelig og får ikke bidra godt nok til å løse psykiske utfordringer hos elevene. Jo flere elever i klassen, jo vanskeligere blir det for læreren å se om elever mobbes eller er ukonsentrert.  Økt lærertetthet vil også gi mindre behov for spesialundervisning slik flere forsøk har påvist.

Derfor tar vi kampen for flere lærere.

Så har vi en ekstrem testregime i Osloskolen i dag. Presset på å gjøre det godt på de ulike prøvene fører til at man har prøver for å forberede seg til prøvene. 8-klassinger kan gjennom denne multiplatoreffekten komme opp i mer enn 100 prøver i året, eller mer enn én prøve annenhver dag. Høyresidens iver etter økt konkurranse utfolder seg dessverre aller mest i Osloskolen.

Vi mener at både lærere og elever skal få rom til å drive undervisning på den måten som passer best for dem. Testregimet har gått over stokk og stein.

Derfor tar vi kampen for færre tester.

Vårt samfunn, våre relasjoner i byen skal være basert på tillit. SV tar kampen for en tillitsreform der vi slutter med stoppeklokke regime i omsorgssektøren; der sykepleiere, hjemmepleiere kan styre sin tid selv i større grad  basert på sitt faglige kjønn – ikke byrokratisk styring av timebruken. Vi tar kampen for en tillitsreform og for hele og faste stillinger.

Til slutt kamerater, når vi sitter her i St Hanshaugen og nyter det fine været, skal vi være trygge på at vi puster ren og trygg luft. Trafikkforskere og alle fagetater advarer mot den planlagte utbyggingen av E18 i vestkorridoren vi føre til økning av biltrafikken inn mot og i Oslo, mer kø kork og kaos. Det vi trenger er en reduksjon i biltrafikken. Ny tunnel for t-bane og jernbane gjennom sentrum er helt essensielt for å øke hyppighet og hastighet på t-bane og lokaltog. Vi tar kampen for t-banetunell.

Kamerater,
Vi skal banke, vi skal vekke Oslos albue i liv. Vi går til valg på å avsette dagens Høyrestyre  i Oslo. Lykke til med valgkampen og godt valg!

onsdag 10. juni 2015

Å tenke på skoler med lav søkertall er byrådets ansvar!SV er bekymret for at kombinasjonen karakterbasertopptak og stykkprisfinansiering øker forskjellene mellom Oslos skoler og dette igjen påvirker søkertallene til de ulike skolene.

Et eksempel på det er Bjørnholt skole. BU-lederen ved bydel Søndre Norstrand fortalte på KOUK sitt møte den 15. april at mens det er plass til 200 elever på Bjørnholt vgs, har kun 30 elever søkt.

Bjørnholt skole er langt fra å være den eneste skole som ser ut til å ha havnet i en ond spiral hvor skolen får mindre ressurser på grunn av finaniseringsmodellen og mindre antall søkere på grunn av det.

Byrådet i Oslo vil ikke gjøre noe for å øke søkertallene til skoler med lav antall søkere. De mener at konkurransebasert opptak ordner opp i dette eller at det ordner seg av seg selv.

Vi trenger en byrådskifte for å jobbe bevisst og strategisk for å utjevne forskjellene mellom Oslos skoler.


Dette har jeg tatt opp i bystyret og venter på byrådens svar.

Spørsmålsstiller: Gülay Kutal(SV),
Spørsmålsstiller gruppe:
Til: Byråd Anniken Hauglie
Utvalg: KOUK
Tittel: Søkertall til Bjørnholt vgs
Vedrørende: Jeg er bekymret for at kombinasjonen karakterbasertopptak og stykkprisfinansiering øker forskjellene mellom Oslos skoler og dette igjen påvirker søkertallene til de ulike skolene. BU-lederen ved bydel Søndre Norstrand fortalte på KOUK sitt møte den 15. april at mens det er plass til 200 elever på Bjørnholt vgs, har kun 30 elever søkt.

Jeg lurer derfor på følgende:
  1. Er det store forskjeller i søkertallene til videregåendeskolene i Oslo? Kan byråden gi en oversikt over søkertallene til de ulike videregående skolene for skoleåret 2015-2016?
  2. Hva har byråden tenkt å gjøre for å øke søkertallene til skoler med lav antall søkere?
  3. Hva har byråden tenkt å gjøre for å øke antall søkere til Bjørnholt skole - på kort og langt sikt?
Svar:
Svar   29 May 2015
Status: Foreløpig svar

Oslo Eyalet Meclisi'nden demokrasi manzaralari


Oslo Eyalet Meclisi'nden manzaralar:

işçi Partisi milletvekili meslektaşım sıralar arasındaki bebek arabasını sallayarak bebeğini uyutuyor ve iki dakika sonra kürsüye çıkıp konuşmasını yapıyor.

Sonra ben Türkiye'den gelip Oslo halkını temsil etme ayrıcalığına ve onuruna kavuşmuş bir politikacı olarak sağcı partilerin özelleştirme politikalarını eleştirmek üzere kürsüye çıkıyorum.

Türkiye de bebekli annelerin önünü kapamayan, değişik kesimlerin temsil edildiği feminist, katılımcı ve kavgasız-dövüşsüz bir demokrasiye kavuşacak - er veya geç.

Oslo Eyalet Meclisi'nden demokrasi manzaralari Turkiye'nin haber portali Ortak Haber'de de yayinlandi :-) Ortak Haber link

lørdag 6. juni 2015

Oslo er en flerkulturell by

Tusen takk til alle forfattere og kulturarbeidere som gjøre at Oslo blir en flerlitterær og flerkulturell by.

http://youtu.be/L6uSHY8zjMo

Takk, Oslos folk for gode valgdiskusjoner!

Oslos folk er så mangt og fenomenalt engasjert i sine hjertesaker. Her sammen med en kulturentusiast og en flink elev. Tusen takk for gode samtaler, begge to!SV hadde stand på Grønland Torg i dag og delte sin gratis avis "Del Godene".
En flott gjeng sammen for en god sak: vinne valget og kaste Høyre-byrådet til høsten!

mandag 1. juni 2015

Ingen obligatorisk språkkartlegging / Mer satsing på gode språkmiljø i Oslo barnehagene

Det er viktig å styrke og satse på gode språkmiljø i barnehagene. Ekspertutvalget på språkkartlegging har tidligere hatt følgende konklusjon: «kompetanse er en forutsetning for god bruk av kartleggingsverktøy, og katlegging av barnehagebarn er spesielt sårbart om det utøves dårlig skjønn.» Ekspertutvalget har dessuten gjennomgått åtte velkjente brukte kartleggingsverktøy i barnehagen og fastslår at ingen av disse ene og alene kan imøtekomme forventinger til hva språkkartlegging skal føre til. Kompetanse og bevisst bruk er en forutsetning for at det ikke skal gjøres skade.

For å sikre og styrke kvalitet og innhold i Oslobarnehagen trenger vi satsning på kompetanse, bemanning og sikre ressurser til barnehagene, samt en bevisst satsning på gode språkmiljøer. Vi trenger ikke kartlegging, ikke en forskoling av barnehagen, men en reell satsning på kvalitet og innhold. 

Bystyret 5. mars i fjor etter en god prosess i komiteen behandlet enstemmig at ”Alle barn skal observeres av en pedagog, men at det kun er barna pedagogene mener trenger språkstøtte som skal kartlegges ved hjelp av et egnet verktøy”. Men i budsjettforliket med FrP i desember, vedtok bystyrets flertall med Høyre, Venstre og KrF i plutselig og uten noe ny diskusjon i komiteen at: ”Det etableres obligatorisk språkkartlegging av alle 3-årinnger i forbindelse med 3-årskontroll på helsestasjon eller i barnehagene.” Dette budsjettvedtaket ble aldri grundig nok diskutert og at denne praksisen er i strid med det grundig diskuterte tidligere bystyrevedtaket.

Et slikt pålegg strider også imot rammeplanens (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver) kap. 4 om at «den enkelte barnehage står fritt til å velge metoder og omfang ut fra lokale forutsetninger og behov.»  Oslo kommune kan ikke med utgangspunkt i dagens barnehagelov og rammeplan, pålegge barnehagene språkkartlegging av alle 3-åringer.

Bruk av TRAS som kartleggingsverktøy er også omstridt. Dersom man legger verbalvedtaket 104 fra budsjett 2015 til grunn, nemlig at «Det etableres obligatorisk språkkartlegging av alle 3-årinnger i forbindelse med 3-årskontroll på helsestasjon eller i barnehagene», sier vedtaket ingenting om bruk av TRAS som verktøy.

Byrådet må derfor trekke tilbake pålegget på bydelene om kartlegging av alle 3-åringer.

Se også: Halvparten av alle norske barnehager tester og kartlegger barnas språk. – Det begrenser barndommen, advarer forsker.


SVs forslag ble dessverre nedstemt av Høyre-byrådet i dag.

Her er mitt bystyreinnlegg om ”Regelverk og rutiner som bidrar til å fremme barns norskspråklige kompetanse”


Ordfører,
Det er viktig å styrke og satse på gode språkmiljø i barnehagene. Ekspertutvalget på språkkartlegging har tidligere hatt følgende konklusjon: «kompetanse er en forutsetning for god bruk av kartleggingsverktøy, og kartlegging av barnehagebarn er spesielt sårbart om det utøves dårlig skjønn.» Ekspertutvalget har dessuten gjennomgått åtte velkjente brukte kartleggingsverktøy i barnehagen og fastslår at ingen av disse ene og alene kan imøtekomme forventinger til hva språkkartlegging skal føre til. Kompetanse og bevisst bruk er en forutsetning for at det ikke skal gjøres skade.

Det er ikke slik at det er for sent dersom barn som ikke har lært norsk før de er 2 år og foreldrene må straffes for det. Det er byrådets ansvar å sikre at alle barn kan språket sitt godt nok. Jeg mener: hvor vanskelig kan det være å lære barn godt nok språk, når undertegnede har lært norsk nok til å representere en sekstiende del av Oslos befolkning til tross for å ha lært språket ikke fra når hun var 2 men 22 år.

For å sikre og styrke kvalitet og innhold i Oslobarnehagen trenger vi satsning på kompetanse, bemanning og sikre ressurser til barnehagene, samt en bevisst satsning på gode språkmiljøer. Vi trenger ikke kartlegging, ikke en forskoling av barnehagen, men en reell satsning på kvalitet og innhold.

Bystyret 5. mars i fjor behandlet enstemmig at ”Alle barn skal observeres av en pedagog, men at det kun er barna pedagogene mener trenger språkstøtte som skal kartlegges ved hjelp av et egnet verktøy”. Men i budsjettforliket med FrP i desember, ble bystyrets flertall med Høyre, Venstre og KrF tvunget av Frp til å vedta: ”Det etableres obligatorisk språkkartlegging av alle 3-årinnger i forbindelse med 3-årskontroll på helsestasjon eller i barnehagene.” Dette budsjettvedtaket ble aldri grundig nok diskutert og denne praksisen er i strid med det grundig diskuterte tidligere bystyrevedtaket.

Et slikt pålegg strider også imot rammeplanens (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver) kap. 4 om at «den enkelte barnehage står fritt til å velge metoder og omfang ut fra lokale forutsetninger og behov.»  Oslo kommune kan ikke med utgangspunkt i dagens barnehagelov og rammeplan, pålegge barnehagene språkkartlegging av alle 3-åringer.

Bruk av TRAS som kartleggingsverktøy er også omstridt. Dersom man legger verbalvedtaket 104 fra budsjett 2015 til grunn, nemlig at «Det etableres obligatorisk språkkartlegging av alle 3-årinnger i forbindelse med 3-årskontroll på helsestasjon eller i barnehagene», sier vedtaket ingenting om bruk av TRAS som verktøy.

Ordfører,
FrP samt byrådspartiene i verbalforslag 103 som ble delt ut i bytsyrets møteden 11. desember 2014:
«Bystyret ber regjeringen vurdere bortfall av økonomiske stønader som sanksjonsmidler i tilfeller der foreldre motarbeider at deres barn lærer norsk.»

Det er ikke dokumentert et eneste tilfelle av foreldre som motarbeider at deres barn lærer norsk. Derfor har vi reagert og reagerer fortsatt på denne formuleringen som har vært mistenkeliggjørende og diskriminerende av innvandrerforeldre. 

Forskrift 01.03.2006 nr. 266 om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (rammeplanen) har i punkt 2.5 følgende formuleringer om barns språklige kompetanse: «Småbarnsalderen er den grunnleggende perioden for utvikling av språk. En rekke barn har et annet morsmål enn norsk og lærer norsk som andrespråk i barnehagen. Det er viktig at barna blir forstått og får mulighet for å uttrykke seg. Barnehagen må støtte at barn bruker sitt morsmål og samtidig arbeide aktivt med å fremme barns norskspråklige kompetanse.»
Vi understreker at en av målsetningene til barnehagen er altså å støtte at barn bruker sitt morsmål. Mange krefter vil sette barnets morsmål opp mot norsk, men all forskning viser at barn med et sterkt morsmål blir også sterk på norsk.

Ordfører,
Bystyret har aldri sagt ja til obligatorisk språkkartlegging av alle 3-åringer i Oslo. Bystyret har aldri sagt ja til å bruke TRAS som verktøy.Saken er svært omstridt uansett hvordan man vrir og vender på det.

Vi ber derfor at byrådet trekker tilbake pålegget på bydelene om kartlegging av alle 3-åringer!