lørdag 22. februar 2014

Rektor- og lederkontrakter droppes i Oslo kommune

Både Utdanningsforbundet i Oslo og Skolelederforbundet i Oslo støttet det forslag Ivar Johansen og jeg fremmet til behandling i bystyret i fjor:

1. Byrådet legger fram sak for bystyret om lederkontrakter og lederevalueringer i Utdanningsetaten.

2. I påvente av en bystyrebehandling stilles systemet med lederkontrakter og lederevalueringer i Utdanningsetaten i bero.


Nå står dette i byrådssaken: "På bakgrunn av de utviklingstrekk det er redegjort for i forrige avsnitt finner byråden detmest hensiktsmessig å avslutte dagens ordning med lederkontrakter. "

Klokt!

tirsdag 11. februar 2014

Konkurranseutsetting av Oslos barnehager kan være i strid med loven dersom det ikke er blitt foretatt en tilstrekkelig ”barnets beste” vurdering knyttet til prosessen
Forut for konkurranseutsettingen av Oslos 7 barnehager, er det ikke blitt foretatt en tilstrekkelig ”barnets beste” vurdering knyttet til den prosessen som byrådet nå gjennomfører. Vi ber fylkesmannen vurdere om dette er lovlig! Les brevet som SV sammen med Rødt og MDG har sendt til fylkesmannen.
Til Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Postboks 8111 Dep
0032 OSLO Oslo 11. februar 2014 


LOVLIGHETSKLAGE PÅ VEDTAK I OSLO BYSTYRE ONSDAG 5 FEBRUAR 2014 KNYTTET TIL AT 7 BARNEHAGER I OSLO ER LAGT UT PÅ ANBUD - MANGLENDE VURDERING AV ”BARNETS BESTE” I HENHOLD TIL BESTEMMELSENE I BARNEKONVENSJONENS ARTIKKEL 3

Det vises til byrådssak 1128/13 - Salg og konkurranseutsetting av barnehager beslutning om hvilke bydeler og barnehager som skal omfattes av konkurranseutsetting, som følger opp bystyrets vedtak i forbindelse med behandling av budsjett 5.12.2012 (F6).

Konkurranseutsetting av kommunale barnehager er nytt i Oslo, og det har skapt stor uro og fortvilelse blant foreldre og ansatte. I en av barnehagene som er lagt ut på anbud, Asperud barnehage, har 10 av de 14 ansatte i barnehagene søkt seg ut for å sikre seg ny arbeidsplass før en eventuell ny drifter kommer på plass. Årsakene er blant annet at ansatte vil tape store pensjonsrettigheter knyttet til nye arbeidsgiver. Det er også begrunnet ut fra at det i de kommunale barnehagene er krav om bemanningsnorm, noe det ikke er stilt krav om i anbudsdokumentene. Dermed er de ansatte bekymret for at det blir færre ansatte og også flere barn i gruppene. Det er heller ikke stilt krav om at Oslo kommunes eget kvalitetssystem for de kommunale barnehagene skal følges.

I bystyresaken 35/14 onsdag 5. februar, knyttet til byrådets konkurranse og anbudsutsetting av disse barnehager fremmet Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Rødt og Sosialistisk Venstreparti et forslag om å stoppe prosessen, da en ser at konsekvensene for barna er store, og skaper uro, uttrygghet og uforutsigbarhet for alle parter. Under behandlingen i bystyret ble det også eksplisitt spurt om byrådet hadde foretatt en ”barnets beste” vurdering etter de krav til ligger i barnekonvensjonens artikkel 3. Det ble vist til et brev fra Barneombudet til foreldrene i de aktuelle barnehagene, datert 3. februar 2014, som sier;

”Kommunen plikter å ta utgangspunkt i barnets beste i alle avgjørelser som berører barn. Det følger av barnekonvensjonens artikkel 3. Barnekonvensjonen er inkorporert i menneskerettighetsloven og har status som norsk lov. Dersom prinsippet om barnets beste ikke er tilstrekkelig utredet i saksfremlegget, kan det foreligge en saksbehandlingsfeil som kan medføre at vedtaket er ugyldig. Barnets beste forutsetter at det er en fordel for barna at endringer gjøres, eller at situasjonen ikke blir endret negativt. Drøftinger rundt dette må synliggjøres i saksfremlegget, som i dette tilfelle gjelder konkurranseutsetting av barnehager”.

Det ble fra bystyrets talerstol under møtet flere ganger spurt om byrådet hadde foretatt en ”barnets beste” vurdering, noe som ikke ble bekreftet. Saksframlegg og vedtak til sak 35/14: http://www.sak.oslo.kommune.no/dok/Bystyret%5C2014_02%5C1037323_1_1.PDF http://www.sak.oslo.kommune.no/dok/Bystyret%5C2014_02%5C1037375_2_1.PDF

Bystyrets vedtak betyr at konkurranseutsettingen kan fortsette, selv om det ikke er foretatt en ”barnets beste vurdering”.

Det vises til FNs barnekomites General Comments fra 2013, der de har en gjennomgang av hvordan bestemmelsene i artikkel 3 i barnekonvensjonen er å forstå. Der heter det bl.a.;

“A rule of procedure: Whenever a decision is to be made that will affect a specific child, an identified group of children or children in general, the decision-making process must include an evaluation of the possible impact (positive or negative) of the decision on the child or children concerned. Assessing and determining the best interests of the child require procedural guarantees. Furthermore, the justification of a decision must show that the right has been explicitly taken into account. In this regard, States parties shall explain how the right has been respected in the decision, that is, what has been considered to be in the child’s best interests; what criteria it is based on; and how the child’s interests have been weighed against other considerations, be they broad issues of policy or individual cases.

Indeed, all actions taken by a State affect children in one way or another. This does not mean that every action taken by the State needs to incorporate a full and formal process of assessing and determining the best interests o the child. However, where a decision will have a major impact on a child or children, a greater level of protection and detailed procedures to consider their best interests is appropriate.”

Artikkel 3 viser til at ”de institusjoner og tjenester som har ansvaret for barns omsorg eller beskyttelse, retter seg etter de standarder som er fastsatt av de kompetente myndigheter, særlig med hensyn til sikkerhet, helse, personalets antall og kvalifikasjoner samt kvalifisert tilsyn.”

Dette sier i klartekst at utryggheten forbundet med skiftende omsorgs- og tilknytningspersoner i barnehagen er et sentralt moment knyttet til artikkel 3. Som nevnt er det eksplisitt sagt i vedtaket at bemanningsnormen som gjelder for Oslo kommunes egne barnehager ikke skal gjelde, og Oslo kommunes eget kvalitetssystem for de kommunale barnehagene, ikke skal følges.

Det påhviler offentlig myndighet ved vedtaksfattende organ å godtgjøre at hensynene i barnekonvensjonen er ivaretatt. Vi finner ikke noe i kravspesifikasjonen som nevner dette med hensyn til barna og konsekvensene for dem. I byrådssaken 1128/13 av 12.12.2013 følger at nye eiere skal følge "klare og målbare kvalitetskrav". Det er viet en del plass til arbeidsmiljømessige betraktninger for de ansatte, men konsekvensene for barnas trivsel, trygghet og omsorg er så langt vi kan se ikke hensyntatt.

På dette grunnlag mener undertegnede at det er grunnlag for å mene at det forut for konkurranseutsettingen ikke er blitt foretatt en tilstrekkelig ”barnets beste” vurdering knyttet til den prosessen som byrådet nå gjennomfører. Når bystyret i sitt vedtak 5. februar, likevel gir støtte til en fortsatt konkurranseutsetting, uten at dette er gjort, ber vi om at Fylkemannen foretar en lovlighetsvurdering.

Det vises til kommunelovens paragraf 59, som hjemler retten til at 3 eller flere medlemmer av bystyret kan bringe en sak inn for lovlighetskontroll.

Med vennlig hilsen
Marianne Borgen /s/ Gruppeleder for SV
Kopi:
Foreldreaksjonen Barneombudet Bystyrets sekretariat
Bjørnar Moxnes /s/ Gruppeleder for Rødt
Harald Nissen /s/ Gruppeleder for MDG

onsdag 5. februar 2014

Høyre, Venstre og KrF dropper ungdommens kulturkort i Oslo!


Høyre, Venstre og Krf går inn for å kutte kulturkortordningen fordi de mener det er lite interesser for den. Men hvordan kan man være interessert i noe som man ikke vet nok om?  Sentralt ungdomsråd og alle ungdommer som er kontaktet i saken sier at nesten ingen vet om ordningen! Det er ikke rart at nå kjemper Sentralt ungdomsråd for å beholde kulturkortet. SV støtter dem.

Høyre, venstre og Krf vil erstatte kortet med et opplevelseskort for fattige familier. Men det er noe helt annet, og at lavinntektsfamilier får rabatt på bading og bowling kan ikke settes opp mot at ungdom i Oslo skal få bedre tilgang på  kultur. Det er to helt forskjellige saker! 

Det er helt uforståelig og uforsvarlig at kulturhovedstaden Oslo kutter kulturkort for ungdom!

Høyre, Venstre og Krf går inn for å kutte ordningen fordi de mener det er lite interesser for den. MEN, ordfører, hvordan kan man være interessert i noe som man ikke vet nok om?  Sentralt ungdomsråd og alle ungdommer som er kontaktet i saken sier at nesten ingen vet om ordningen! Egentlig gir kortet rabatt i Oslo Jazzfestival, Coda, NrK Opplevelser, Den Norske Opera & Ballett, Filharmonien, Oslo Nye Teater, Oslo Museum, Dansens Hus. Oslo Teatersenter, Film fra Sør, Dramatikkens Hus, Øvingshotellet, Skimuseet Holmenkollen Oslo. Ultirnafestivalen, NrK Kringkastingsorkesteret, Nationaltheatret. Nobels fredssenter, Munch museet, Cosmopolite, Nordic Black Theatre, Popsenteret, Black Box Teater, Hostutstillingen, 1Stenersenmuseet. Oslo Internasjonale kirkemusikkfestival, Vigeland-museet og Norsk Maritimt museum.

Det er ikke rart at nå kjemper Sentralt ungdomsråd for å beholde kulturkortet.

Det er smålig av byrådet kutter dette. Det er et bra tiltak som neste ikke koster noe: Oslo kommune bruker 250 000 kroner i året på denne ordningen. Da får de 200 000 fra staten til Kulturkortet. Dette er en bra statlig ordning, der de subsidierer kommunene for å få ungdom til å bruke kultur. De institusjonene som er med har vært positive til ordningen, fordi de ser at de som begynner å bruke kulturtilbud som unge, fortsetter med det som voksne. 

Kulturkortet fungerer strålende i andre fylker. I Østfold har de lagd en kjempe appellerende hjemmeside på nettet. Der står det en bildekarusell med ulike show, magiske opplevelser, konserter osv. som kulturkortet hos dem gir rabatt til. Der står det ”hva er kulturkode?”, ”hvor får jeg rabatt?” : http://www.kulturkode.no/  Hos oss, ordfører, går du inn på http://www.oslokulturkort.no/ står det en fantastisk enkel setning: "Det er ingen arrangementer akkurat nå". Med andre ord, ordningen hos oss har man gitt opp uten noe reelt forsøk! Byrådet har ikke giddet å vedlikeholde kulturkortsidene enn gang.

Høyre, venstre og Krf vil erstatte kortet med et opplevelseskort for fattige familier. Det finnes allerede et slik kort i dag, som utgis av Frelsesarmeens slumstasjoner. De tilbudene som inngår der er: Inngang til Oslobadene, bowling, Operaen, Teknisk Museum, Hopp i Havet, Norsk Folkemuseum, NRK Opplevelser, Nobels Fredssenter, Tusenfryd, Tryvann Sommerpark, Cinemateket og Fotballmuseet. Frelsesarmeen fortalte oss at det i hovedsak er Tøyenbadet og Oslo bowling som blir brukt. Det er kjempebra! Men det er noe helt annet, og at lavinntektsfamilier får rabatt på bading og bowling kan ikke settes opp mot at ungdom i Oslo skal få bedre tilgang på  kultur. Det er to helt forskjellige saker! 

Sentralt ungdomsråd mener at det vil oppleves stigmatiserende å dra opp et ”fattigdomskort” når du er med vennegjengen på konsert. Vi må høre på dem!

Nå er det på tide med å gjøre kortet kjent blant ungdom, gjøre tilbudene på kortet bedre. Nå er det på tide at kulturhovedstaten Oslo gi kulturkortet en ordentlig sjanse!

Konkurranseutsettingen av barnehager i Oslo

Da har vi klart å sette konkurranseutsettingen av barnehager i sakskartet i bystyret i dag.
Nok en mulighet for Høyre, Venstre og KrF til å snu og stoppe privatiseringen av Oslo kommunes gode barnehager, beholde kvalitet i barnehagene og la barna og ansatte beholde hverandre!

Jeg klarer ikke å sitte rolig i bystyremøte nå, når folk står rett utenfor og har noe viktig å si til oss i en av de viktigste sakene som vi vil behandle senere i dag!

Fakkeltog - foreldreaksjon mot konkurranseutsetting
 Her er mitt bystyreinnlegg - takk til Ingrid Amundsen for at jeg fikk lov til å sitere henne i itt innlegg.


Bystyreinnlegg – Konkurranseutsetting av barnehager

5.2.2014               

Ordfører,

Ingrid Amundsen, mor til Mikkel og Mia, skriver:

Dette er Mikkel og Mia, To av de for dere "usynlige barna" i Smedbakken barnehage på Ellingsrud som nå brukes som deres prøvekaniner i prosjekt "konkurranseutsetting av barnehager".
Helt ufattelig at dere skal spare penger på bekostning av våre barn og de som bruker livene sine til å sørge for at våre barn har det bra når vi ikke er der.

Det kan ikke tas en så viktig beslutning på et så unyansert grunnlag som at de er "dyrest i drift". Er det for dyrt for dere at våre barn har en trygg og god barnehagehverdag?

Ordfører,

Visjonen for Oslobarnehagen er: ”Oslobarnehagen – landets beste”. Målet er å styrke kvaliteten i barnehagen. Alle barnehager i Oslo skal være en god arena for omsorg, lek, læring og danning. Denne prosessen har vist at forslaget om å konkurranseutsette 7 barnehager går tvert imot kommunens vedtak om å styrke kvaliteten i hver enkelt barnehage. Fordi det er ansatte som betyr kvalitet i barnehagen, og det er ansatte som søker seg bort fra disse barnehagene.

Mor til Mikkel og Mia fortsetter: ”Jeg vil for ordens skyld sitere Høyres partiprogram hvor det står: "Kvaliteten i barnehagen er i stor grad avhengig av dem som jobber der." Føles det rett å gå stikk i strid med deres eget verdigrunnlag fordi det ikke berører deres barn eller nære??? Det er uttalt til det kjedsommelige at de ansatte fortsatt har jobb og ikke må ta forhastede beslutninger – MEN DE ER IKKE SIKRET SAMME BETINGELSER OG SAMME RETTIGHETER SOM TIDLIGERE! Ville dere gått en usikker fremtid i møte, eller ta den tunge beslutningen å skifte jobb i siste del av yrkesaktivt liv?

Ordfører, SV er glad for at byrådet valgte å følge  barnehageloven som helt klart slår fast at i denne saken skal  foreldrene og samarbeidsutvalget i hver barnehage skal høres. Byråden har utsatt anbudsfristen i hele ti dager.  Byrådet har besluttet  at byrådet vil treffe et nytt vedtak om hvilke barnehager som skal konkurranseutsettes.

I Aftenposten i dag kan vi lese at byråd Anniken Haugli får dette spørsmålet: ”-Betyr dette at dere kan komme til å plukke ut andre barnehager?  Svaret Oslo får er at: Det kan jeg ikke forskuttere. Nå skal innspillene komme inn, vurderes og legges frem for byrådet.”

Ordfører,
Det er ikke kjørt en ordentlig prosess der foreldrene og ansatte ble hørt. Barnehagene mister erfarne og kompetente ansatte. Barneombudet mener at hele konkurranseutsettingsprosessen kan være mot Barnekonvensjonen om Barnets Beste. Byråden vet ikke helt om man kan eller må plukke andre barnehager i stedet? Hvordan man skal gjøre alt dette ved en utsatt frist på kun 10 dager?

Fortell meg hva jeg skal si til Mikkel og Mia når de kommer i barnehagen og fantastiske Jo, Gerd, Toril, Gretha, Tove, osv. osv. osv. ikke er der? Jeg håper på det sterkeste at en eller annen oppegående sjel stopper dette galskaps-prosjektet umiddelbart, skriver mor til Mikkel og Mia.

Ordfører,

Det er første gang at vi behandler denne saken ordentlig i bystyret. Høyre, Venstre og KrF får nå en mulighet.

- Jeg tror vi som er politikere skal ta innover oss at den type uro vi nå ser er særlig alvorlig fordi det handler om hverdagen til små barn. Det vil være fryktelig arrogant å ikke lytte til hva foreldrene har å si oss. sier representanten Lunde fra KrF til Aftenposten i går. Han innrømmer at protestene fra foreldre og ansatte gjør inntrykk.
                                      
Ordfører,
Kan ikke vi nettopp gjøre det som representanten Lunde foreslår: ta innover oss at dette er alvorlig og lytte til hva foreldrene har å si oss?  Vil det ikke nå være naturlig å ta en pause og avlyse denne anbudsprosessen?

Foreldreutvalget klager til fylkesmannen konkurranseutsettingen av kommunale barnehager


Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Postboks 8111 Dep. 0032 Oslo. 

KLAGE VEDRØRENDE OSLO KOMMUNES FORSØKSPROSJEKT MED KONKURRANSEUTSETTING AV KOMMUNALE BARNEHAGER

Bakgrunn for klage til Fylkesmannen:
Foreldreutvalget for barnehager i Vestre Aker (FUB Vestre Aker) har i to brev (19.12.2013/08.01.2014) klagd til Oslo kommune i forbindelse med saksbehandlingen rundt det pågående forsøksprosjektet med konkurranseutsetting av kommunale barnehager, Byrådssak 1128/13.

Vi har mottatt ett svar fra Oslo kommune (23.12.2013) og et indirekte svar i form av et brev til de syv berørte SUene (03.02.2014)

Innholdet i klagen
Vi mener Oslo kommune har brutt §4 i Barnehageloven ved å ikke forelegge forslaget om konkurranseutsetting av de syv barnehagene for barnehagenes samarbeidsutvalg (SU) før denne driftsendringen ble vedtatt i Bystyret.
Samarbeidsutvalget i den enkelte barnehage burde ha mulighet til å uttale seg både på kriteriene for utvelgelsen og ikke minst på innholdet i konkurransegrunnlaget som legger rammene for den fremtidige driften av barnehagen.
Etter vår mening ville en korrekt fremgangsmåte i denne saken være:
  1. Byrådsavdelingen legger frem en anbefaling på hvilke barnehager som skal konkurranseutsettes og forslag til konkurransekriterier
  2. Bystyret godkjenner anbefalingene
  3. Anbefalingen og konkurransekriteriene fremlegges for samarbeidsutvalget i de berørte
    barnehager med en frist for uttalelse
  4. Bystyret beslutter konkurranseutsettelsen og konkurransekriteriene
  5. Utlysningen gjennomføres
Det nasjonale foreldreutvalget for barnehager (http://www.fubhg.no ) har også sendt et brev til Oslo kommune hvor de påpeker svakheter i saksgangen (22.01.2014). Vi har i tillegg mottatt en generell uttalelse fra Barneombudet, hvor de med henvisning til Barnekonvensjonens artikkel 12 og Barnehagelovens §3 og 4 uttaler: «Barneombudet forutsetter at kommunen har lagt opp til en prosess som inviterer foreldre til å delta, og at deres synspunkter gjenspeiles i saksframlegget.» 
 
Svaret fra Oslo kommune
Oslo kommune har kommet samarbeidsutvalgene delvis i møte (brev 03.02.2014) ved å gjennomføre en ny høringsrunde for de berørte barnehagene slik at de kan «mulighet til å komme med ytterligere innspill til at deres barnehage planlegges konkurranseutsatt».
Den videre prosess beskrives ved at: «Innspillene fra samarbeidsutvalgene og foreldrerådene vil bli forelagt byrådet som vil treffe et nytt vedtak om hvilke barnehager som skal konkurranseutsettes.»
Denne «ekstraprosessen» gir etter FUB Vestre Akers mening ingen reell mulighet for samarbeidsutvalgene til å påvirke konkurransegrunnlaget, siden utlysningen allerede er gjennomført. I tillegg gir brevet fra Oslo kommune ingen avklaring på tolkningen av barnehagelovens §4.
FUB Vestre Aker mener at fremgangsmåten i denne saken er av spesiell interesse, siden kommunen skal gjennomføre en liknende prosess når 10 kommunale barnehager skal legges ut for salg senere i 2014. Involvering av samarbeidsutvalgene i forkant av utlysningene, vil etter vår mening være enda viktigere i denne prosessen. Barnehagelovens formålsparagraf er tydelig på at det forventes et tett samarbeid og forståelse mellom barnehagen og hjemmet. Vi forventer at Oslo Kommune som barnehageeier skal leve opp til denne intensjonen.

Vi ønsker derfor Fylkesmannens uttalelse på følgende punkter;
1. Har Oslo kommune brutt Barnehagelovens §4 ved ikke å fremlegge forslag til driftsendring og konkurransegrunnlaget til barnehagenes samarbeidsutvalg før endelig beslutning i Bystyret?
2. Er den nye «ekstraprosessen» et tilstrekkelig tiltak for å dekke kravene til involvering i barnehageloven?
Hvis Fylkesmannen deler FUB Vestre Akers syn på Oslo kommunes utøvelse av sine oppgaver som barnehageeier og barnehagemyndighet etter Barnehageloven, ber vi om at Fylkesmannen vurderer å gripe inn for å stanse det pågående forsøksprosjektet. 

Mvh
Foreldreutvalget for barnehager Vestre Aker

Sesella Hanseth Svein Aartun Bye