torsdag 29. november 2012

Rom for bønn i OsloskolenVar på debatt om "bønnerom" i Oslo-skolen. Alle var mystisk sett enige: Ingen hadde bedt om egne bønnerom, men kun få lov til å be på skolen. Og Carl I Hagen ville ikke forby å be på skolen, men kun forby dedikerte rom! "Siden det viser seg at ingen ber om dedikerte bønnerom på skolen, burde ikke Carl I Hagen la være å fremme et nasjonalt forbud mot det?" spurte jeg. Her tenker han kanskje at jeg har rett?

søndag 25. november 2012

Vil du påvirke SVs politikk? Det er lett...


SV lager ny politikk. Vil du bidra, er det veldig lett. :-)

Du finner arbeidsprogramforslaget for 2013-2017 her og du kan sende inn forslaget ditt samme sted. Henvis til linjenummerne i teksten.

Eller send forslaget ditt til meg på mail / facebook / blogg så kan jeg sende det videre. Hvis jeg er enig i forslaget ditt, setter jeg mitt navn i tillegg så er vi to om å foreslå det samme. Tror du ikke at vi får gjennomslag da? :-)

Mine favorittkapittler er:

 • 6,7 (Utdanning)
 • 8 (Digitalisering) 
 • 13 (Mangfold og integrering)
 • 16 (Internasjonal rettferdighet)
 • 17 (Innvandring og asyl).


Vi samarbeides!

http://sv.no/Forside/Politikken/Arbeidsprogram-2013-2017/Send-oss-dine-forslag

onsdag 21. november 2012

Finansieringssystemet i Oslo-skolen


I 2005 innførte høyrebyrådet mot SVs og As stemmer det gjeldende finansieringssystemet for videregående skoler i Oslo. To år før det var det samme prinsippet vedtatt for grunnskoler. Prinsippet heter "pengene følger eleven". I 2012 mottok en vgs i Oslo 64 000 kroner for hver elev de tar inn på studiespesialiserende program. I grunnskolen er det 50 000 per elev. Budsjettet justeres senere per 1. oktober og 1. mai. I videregående skoler er dette ment å fungere som en intensiv for å få elevene til å fullføre og bestå. Frafall av en elev i løpet av skoleåret får innvirkning på skolens budsjetter.

Men finansieringssystemet i Osloskolen holder ikke mål. Den holder ikke mål i og for seg, og når den kommer i tillegg til konkurransen som er skapt vha karaketrbasert opptak, får den fatale konsekvenser for enkelte skoler. Kombinasjonen fører til stor uforutsigbarhet og urettferdighet mellom skolene. Takk til innbyggerinitiativet som gir oss en mulighet til å behandle dette politisk.

Hovedulempene med modellen kan oppsummeres slik:

 • Den er uforutsigbar 
 • Den slår fullstendig feil for skoler som har lav elevtall
 • Den tar ikke hensyn til lærernes lønnsnivå


Den er uforutsigbar fordi: Midt i året skjer endringer. Man får plutselig et inskjerpingskrav. Det får konsekvenser.

For det første: Stadige økonomiske kriser sliter på personalets motivasjon. Over halvparten av lærerne ved Seterbråten skole har sluttet siden 2008 og skolen har hatt 3 rektorer på 4 år! I fjor vinter måtte skolen melde kompetente medarbeidere overtallige midt i skoleåret. 

For det andre: Endringer midt i skoleåret forårsaker omrokkering, timeplanendring, endring av planer, usammenhengende undervisning og dårligere oppfølging, bytte av lærere, sur og rot… 

For det tredje: Elever med spesielle behov får ikke det de trenger pga dårlig økonomi Har skolen "feil elevtall", holder ikke pengene for dem som trenger mest hjelp. 

For det fjerde: Tilbudet på skolen blir generelt dårligere når skolen ikke har nok elever. Skolebibliotekstilbudet reduseres. Leksehjelp, fysisk aktivitet amputeres. Når man ikke har mye penger, bruker man ikke mye penger på innkjøp og vedlikehold av materiell heller.

Mindre populære skoler eller skoler som ligger langt unna dypt inn i skogen sliter med lav elevtall. For disse skoler fører dårlig økonomisk utganspunkt til tap av elever. Flere tellepunkter i skoleåret og tap av elever gir enda mindre penger til skolekassa, anstrengt økonomisk situasjon sliter ut personalet, personalet slutter, undervisningen blir dårligere, elevene dropper ut, nye elever velger andre skoler, det blir mindre elever, mindre elever gir mindre penger, dårlig økonomisk utgangspunkt fører til tap av elever. Tap av elever gir enda mindre penger til skolekassa, annstrengt økonomisk situasjon sliter ut personalet, personaøet slutter, undervisningen blir dårligere, elevene dropper ut lettere, nye elever velger andre skoler, det blir mindre elever, mindre elever gir mindre penger…

Dette er en ond sirkel, ordfører. Initiativtagerne ber oss snu denne onde sirkelen. Utdanningsforbundet bekrefter at modellen har negative virkninger for mange skoler.  Vi folkevalgte kan da bare ikke late som om modellen ikke har negative konsekvenser noen gang, for ingen elev, for ingen skole. La oss ta et ansvarlig skritt og bli enige om å utrede virkningene av modellen.


Her er SV, AP og R sitt forslag som vi fikk gjennomslag for :-)
"Bystyret ber byrådet om å fremme en sak som utreder virkninger av finansieringsmodellen i Osloskolen, Saken skal inneholde en evaluering av hvordan finansieringsmodellen har slått ut for de ulike skolene, og en konsekvensanalyse som er på langsiktige effekter av å holde på den nåværende modellen, Saken sendes ut på høring til alle berørte paretr, som skolenes driftsstyrer, FAU og bydelene. Saken fremmes innen utgangen av 2013."

Foreldreaksjon mot reduksjon i kvalitet i Oslobarnehager


Jeg tok foreldreaksjonen for Oslo barnehagens bekymringer for reduksjonen av kvaliteten i barnehagen inn i bystyrets spørretime. Byråd Ødegård mener at kvaliteten i barnehagene er stigende.
Se http://www.oslobarnehagene.info/ for foreldreaksjonen.

Her var mitt innlegg:

Ordfører , det skal bli bråk når foreldrene i Oslobarnehagen opplever at barnehagene blir en salderingspost i kommunen

Oslobarnehagen – landets beste. Er kommunens visjonen for Oslobarnehagen. Målet er å styrke kvaliteten i barnehagen. Men, foreldre i Oslo opplever det motsatte.
Det er med bekymring at SV ser at Oslo beveger seg bort fra det vedtatte målet sitt. 
Barnehagene og de yngste barna har blitt en salderingspost i byrådens forslag til budsjett. 

Det går over 35 000 barn i over 850 barnehager, dvs. fem av seks Oslobarn i alderen 1-5 år. Foreldrene skal være trygge på at ungene har et trygt og godt tilbud, der hvert enkelt barn blir sett og får utviklingsmuligheter. Barna skal få leke, lære og ha det gøy.

Foreldre til barn i barnehagen skal vi ta på alvor. Foreldrene samler seg i en prostest i bydelene og for første gang på på tvers av bydelene mot det de ser på som at kommunen raserer barnehagetilbudet. En protest mot at de ser at kvaliteten i barnehagene er synkende.

Foreldre får SMS fra barnehagen for å komme å hente ungene sine tidligere fordi de ikke har voksne nok og turer blir avlyst. Barnehager kutter ned på bemanningen og vikarstopp er innført i mange barnehager. 

Ordfører jeg vil stille spørsmål til byråd Ødegård om denne virkelighetsbeskrivelsen som Osloforeldrene kommer med riktig?

tirsdag 20. november 2012

Et skritt i riktig retning for asylbarnas rettigheter


SV er fornøyd med de viktigste positive politikkendringene med stortingsmeldingen "Barn på Flukt":

1. Barns beste skal være et grunnleggende hensyn og at barns tilknytning til riket skal tillegges særlig vekt i denne vurderinga.
2. UNEs praksis har, i strid med lovgivers intensjon, blitt gradvis strenger og at de i en del saker har lagt for mye vekt på innvandringsregulerende hensyn. Dette skal det bli en slutt på.
3. For framtida er ulovlig opphold i seg selv et mindre tungtveiende innvandringsregulerende hensyn, mens barns beste er et grunnleggende hensyn.
4. Barn skal høres,
5. God barnefaglig kompetanse i alle ledd i forvaltninga.
6. Levekåra til barn i mottak skal kartlegges og evalueres jevnlig.

Vi oppfordrer herved all de 544 barna med endelig avslag, som har bodd lenge i norske asylmottak, om å fremme omgjøringsanmodning for å få sine saker vurdert på nytt i lys av meldinga. Vi vet at en del, om enn ikke alle, av disse barna vil måtte få søknaden innvilget som følge av den praksisendringa som meldinga legger opp til.

SVs standpunkt er at ordninga med midlertidig opphold for barn mellom 16 og 18 aldri skulle vært innført, og at vi derfor gjerne skulle sett at meldingen innebar en praksisendring også her. Videre er det åpenbart at når barns levekår i asylmottak skal evalueres og kartlegges, og det har vi fått gjennomslag for, så må også denne gruppens levekår også kartlegges nøye.

Se barneminister Inga Martes kommentarer her.

Vi fortsetter kampen for en mer rettferdig asylpolitikk!

onsdag 14. november 2012

Bevar bibliotekene!

I neste års budsjett foreslår høyrebyrådet store kutt på byens mest besøkte kulturtilbud, nemlig bibliotek. Jeg protesterer mot det i "min dagbok" i Dagsavisen i dag.


tirsdag 13. november 2012

Vi må tenke stort om de minste barna!

Marianne Borgen og jeg har levert et privatforslag om det vi/SV mener bør satses på for økt kvalitet i barnehager. Forslaget vårt skal behandles sammen med byrådets forslag til bystyremelding "Oslobarnehagen: Økt kvalitet og styrket læringsarena".

Jeg tar gjerne i mot forslag til navn som jeg kan invitere til kultur- og utdanningskomiteen for å bli klokere på dette tema. Det kan være gode og engasjerte barnehageassitenter, førskolelærere, styrere, forskere, foreldre eller andre som har meninger om hva kvalitet skal bety i barnehager... :-)

Her er vårt forslag i sin helhet.

Oslo bystyre v/ ordføreren
Oslo, 16.april 2012
Privat forslag fra Marianne Borgen og Gülay Kutal på vegne av SV:
Det vises til bystyrereglementets § 36, hvor det bl.a. heter:
”Medlem av bystyret kan fremsette private forslag til bystyret. Forslaget må bare omhandle en sak og gjelde saker som naturlig hører inn under bystyrets virkeområde. Forslag kan ikke stilles til saker som ligger til behandling i bystyrets organer, har samme innhold som et forslag som ennå ikke er behandlet eller som tidligere er behandlet i en av bystyrets komiteer i samme bystyreperiode uten å ha fått nødvendig tilslutning. I tvilstilfelle treffer forretningsutvalget avgjørelsen.”
På bakgrunn av dette fremmes et privat forslag som følger:


Vi må tenke stort om de minste barna. Byrådet må sikre kvalitetsheving i Oslobarnehagen

Visjonen for Oslobarnehagen er: Oslobarnehagen – landets beste. Målet er å styrke kvaliteten i barnehagen. SV er glad for at det er en tverrpolitisk målsetning om å satse på de aller yngste barna.
Rundt 35 000 barn går i Oslos over 850 barnehager, dvs. fem av seks Oslobarn i alderen 1-5 år. Foreldrene skal være trygge på at ungene har et trygt og godt tilbud, der hvert enkelt barn blir sett og får utviklingsmuligheter. Barna skal få leke, lære og ha det gøy.
Den største barnereformen i vår tid har vært barnehagereformen. Å sikre alle barn fra ett årsalderen rett til barnehageplass og gratis kjernetid i enkelte bydeler i Oslo har betydd mye for barna og for foreldrene.
Både nasjonal og internasjonal forskning viser at et godt pedagogisk tilbud før skolealder har positive effekter for læring og utvikling hos alle barn, uavhengig av familiebakgrunn. PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) kartlegger elevenes interesse for lesing og deres leseferdigheter på 4.og 5. trinn. PIRLS ble i Norge gjennomført i 2001, 2006 og 2011. Resultatene fra PIRLS 2011 hvor Norge sammen med 65 land deltok, offentliggjøres i desember 2012. PIRLS 2006 viser at hvert år i barnehage har en positiv effekt på elevenes generelle leseferdigheter i 4. og 5. klasse. Desto lengre barna har gått i barnehage, desto bedre er leseferdighetene. Forskning viser at de barn som fikk god språkstimulering i barnehagen, men ikke hjemme, gjorde det bedre enn de som hadde rik språkstimulering hjemme, men ikke i barnehagen. En god barnehage kan utjevne sosiale forskjeller i forhold til språk og leseferdigheter.
Oslo har hatt en stor vekst i barnehageutbyggingen de siste årene. Dette har stilt kommunen overfor store utfordringer knyttet til utbygging og drift. Oslo kommune har ansvar for både innhold og kvalitet i barnehagen.
Barnehagenes viktigste ressurs er de ansatte i barnehagen. Gode og kompetente førskolelærere og ansatte er bærebjelken i å utvikle barnehagene til å bli et godt pedagogisk og sosialt tilbud for det enkelte barn.
SV mener at Oslo kommune må ha et bedre system som sikrer og rekrutterer tilstrekkelig kompetanse i barnehagene. I Oslo er det dispensasjon for omlag 1000 førskolelærer stillinger. Dette er bekymringsfullt og viser at Oslo kommune må ha en mer aktiv holdning og plan for hvordan en skal rekruttere, beholde og videreutvikle kompetansen for alle som jobber i barnehagen. Kompetent personale fører til mer stabilitet i ansatte gruppen og tiltrekker flere med kompetanse til barnehagene.
Å sikre kvalifiserte, dyktige styrere i barnehagen som gis mulighet og rom til både å kunne styre, lede og gi veiledning til ansatte, barn og foreldre er en viktig kvalitetsindikator i barnehagen. Flere bydeler er i gang med å gjennomføre en modell der en styrer skal ha ansvar for flere barnehager. En styrers rolle er å utvikle og veilede personalet, være til stede for barna og foreldrene. Vi ser en tendens der bydelene kutter i antall styrere for å spare på budsjettene. Det blir færre voksne tilstede og det går utover barna. Dette er en bekymringsfull utvikling, som er en konsekvens av behov for innsparinger på budsjettene, konsekvenser som de minste barna må ta.
Flere bydeler kutter i kompetansehevingstilbud og mange barnehager tar ikke inn vikarer ved sykdom blant de ansatte. Dette er en utvikling som bekymrer SV og som ikke er i tråd med den politisk ønsket barnehagestrategien i Oslo.
Ett av de viktige styringsverktøy og kvalitetssikringssystem kommunen har, er tilsyn med barnehagene. Tilsynet skal både være veiledende og kompetansehevende for barnehagen og kommunen. Rapport fra fylkesmannen (18.11.2011)og kommunerevisjonen(januar 2012) viser regelbrudd, lite og manglende systemer for kvalitetssikring både når det gjelder godkjenning og tilsyn av barnehagene i bydelene i Oslo. Fylkesmannen i Oslo/ Akershus har uttalt at fylkesmannen kan ikke garantere at barn har det trygt i Oslobarnehagen. Kommunerevisjonen og Fylkesmannens tilsyn tilsier at en må ha en helhetlig gjennomgang av bydelenes ansvar og rolle som barnehagemyndighet.
Når foreldre leverer barn i barnehagen skal de kunne være sikre på at ungene har det trygt, blir sett og får et godt sosialt miljø for både lek og læring.
samt å håndtere situasjonen når ulykker inntreffer. SV mener at Oslo kommune må innføre en systematisk grunnleggende sikkerhetsopplæring for alle som jobber i Oslobarnehagen
Undersøkelse som er foretatt av Lean Communications viser at omlag 15000 barn ble skadet i Norske barnehager i 2011, hver fjerde barnehagestyrer mener at det er stor sannsynlighet for at barn vil bli skadet, samtidig som de ansatte i barnehagene blir tilbudt for lite opplæring i sikkerhet. En skal ikke overdrive frykten for skader, men det er viktig og nødvendig at de ansatte er dyktige på å forebygge 
Barnehagenes samfunnsmandat er at barnet skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. Barnehagene skal bidra til å utjevne forskjeller og gi individuelt tilpasset tilbud ut ifra det enkelte barns forutsetninger. (Jfr, Rammeplanen for barnehagene).
SV mener at det nå er nødvendig med et kvalitets og kompetanseløft i barnehagene. Mange ansatte har for liten kompetanse om barns utvikling og barns språkutvikling for å kunne gi hjelp og oppfølging til det enkelte barn. SV mener at Oslo kommune må systematisere og satser på gode språkmiljøer i barnehagen. Satsning på språkmiljøer og språkutvikling må være ett viktig satsningsområde for Oslobarnehagen. SV har merket seg Byrådens «Osloprosjekt» der ett av delprosjektene er for å styrke språkferdighetene hos barn med minoritetsbakgrunn. SV mener at en god språkutvikling er viktig for barn. Språk er avgjørende for læring, sosiale relasjoner og vennskap. Evnen til å bruke språket er avgjørende for hvordan barn kan sette ord på erfaringer, reflekterer og diskuterer med barn og voksne. Den grunnleggende språkutviklingen skjer i barnehagealderen.
SV mener at økt fokus og arbeid med gode språkmiljøer i barnehagene er en nødvendighet. Språkstimuleringen må starte tidlig og det er viktig med tiltak som sikrer at barn starter i barnehagen. SV stiller seg kritisk til byrådens forslag om kartlegging av barn i barnehagen fra de er to år vil føre til de effekter som byrådet hevder. Å språkkartlegge barn uten å sikre kompetanse for de ansatte og gode språkmiljøer i barnehagen kan være uheldig.
Oslo er en by i vekst, bare i 2011 ble det bygget 1080 barnehageplasser i Oslo. Det er et vedlikeholdsetterslep på barnehagebygninger på 1,4 mrd. Årsrapporten for 2011 til Omsorgsbygg Oslo KF viser at det er et akselerende forfall i bygningsmassen. Det er bare midler til å ta bare det prekære vedlikeholdsetterslepet, for å sikre at HMS forskriftene er etterfulgt. Det akutte behovet er større enn bevilgingene. SV mener at det er behov for en plan for å sette i stand barnehagebygningene i Oslo.
På denne bakgrunn fremmer Sosialistisk Venstreparti følgende forslag;
Bystyret ber Byrådet om å legge fram forslag til en tiltakspakke for å sikre økt kvalitet i både private og kommunale barnehager. Planen skal bla. inneholde:
 • -  Rekrutteringstiltak for å sikre førskolelærere og kompetent personale
 • -  Plan for systematisering av veilednings-, etter- og videreutdanningstilbud for ansatte
 • -  En vurdering om det bør innføres krav om minimumsbemanning i Oslobarnehagen
 • -  Klare krav og systemer for organisering og gjennomføring av tilsyn
 • -  Handlings- og tidsplan for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet i Oslobarnehagen på 1,4
  milliarder
 • -  Strategi med fornyet tiltak for å sikre gode språkmiljøer i Oslobarnehagen
 • -  Strategi med tiltak for å stimulere til at alle barn starter så tidlig som mulig i barnehagen
 • -  Plan for å sikre en grunnleggende sikkerhetsopplæring for alle som jobber i Oslobarnehagen
 • -  Tiltak for å sikre ledelsesressurser i hver enkelt barnehage
 • -  Plan for i gangsetting av kvalitetsstudier av Oslobarnehagen, med klare indikatorer for
  hvordan kvalitet skal måles over tid

  Tiltaksplanen skal utvikles i tett samarbeid med de ansattes organisasjoner og foreldreutvalgene. 

søndag 11. november 2012

Oslo Nye fortsatt truet!

Høyrebyrådet må slutte med å rasere ned byens flotte kulturinstitusjoner. De må stoppe salg av Oslo Kino og eksperimentelle finansieringsforsøkene med Oslo Nye.

Oslo Nye er stadig truet. 

Nå sist er det Carl I Hagen som spør skriftlig til finansbyråden:
"Foreligger det noen juridiske avtaler mellom Oslo kommune og Oslo Nye Teater AS ut over selskapets vedtekter?

Hvis kommunens tilskudd til Oslo Nye Teater AS i 2013 settes til kroner null, eksisterer det da noen juridiske forpliktelser for Oslokommune vedrørende ansatte i Oslo Nye Teater AS sine rettigheter?"


Slik svarer Høyres finansbyråd:

"Det foreligger ingen juridiske avtaler mellom kommunen og Oslo Nye Teater AS ut over selskapets vedtekter, som vedtas av generalforsamlingen. Oslo kommunes rolle som eier av aksjene reguleres imidlertid av annet regelverk, herunder aksjeloven. Det vises til byrådssak
176/12 om Oslo Nye Teater —fremtidig drift pkt. 2.1. Aksjeloven har bl.a. regler for oppløsning og avvikling av selskaper, men også annet regelverk kan få betydning.

De ansatte ved Oslo Nye Teater AS er ikke ansatt i rettssubjektet Oslo kommune. Utgangspunktet er da at kommunen ikke har juridiske forpliktelser overfor disse, men byrådet har ikke utredet om det kan være at kommunen på annet grunnlag —og som aksjeeier —likevel kan ha noen forpliktelser overfor disse i en situasjon der selskapet blir insolvent, oppløses eller avvikles m.v. "

Både spørsmålet fra FrP og svare fra Høyre er langt fra å være betryggende for ansatte i byens egne teater. 

mandag 5. november 2012

Biblioteket på Torshov må ikke nedlegges!Jeg har fått mange henvendelser fra folk hvor de ber meg om å sørge for at Torshov bibioteket ikke nedlegges. En av dem heter Jan Fredrik Pedersen og han argumenterer veldig godt hvorfor det ikke må skje. Flere mail finner du nederst som kommentar.


Nedleggelse av biblioteket på Torshov er foreslått som et mulig tiltak i en konsekvensanalyse fra kulturetaten til byrådet, der etaten er bedt om å utrede hvordan 5,8 millioner kan spares inn uten at det går utover tilbudet til publikum. I konsekvensanalysen nevnes det at biblioteket på Torshov kan flyttes til det nye biblioteket ved Nydalen videregående skole, slik at dette blir et kombinasjonsbibliotek som både skal betjene skolen og befolkningen. Det vil i så fall gi en besparelse p 2,8 millioner kr, som er husleia Torshov bibliotek nå betaler pr. år til OBOS for å leie lokaler i Sandakersenteret.

Våre argumenter for å beholde biblioteket er som følger:

Hvis man må spare, bør man prioritere tilbud som fungerer godt og som når fram til store deler av befolkingen. Biblioteket på Torshov har vært nyskapende og kreative, og virksomheten på ulike plan øker.

Hvis biblioteket flyttes til Nydalen, vil det bli mye mindre tilgjengelig for befolkningen, etter som det er betydelig avstand fra bydelen og til de eventuelle nye lokalene. I dag har biblioteket ca. 30 adopsjonsklasser i bydelens grunnskoler der elever fra 1. klasse av kommer på biblioteket for å lese. Det bidrar også til at de blir bedre i norsk, i følge mine opplysninger. Jeg har også fått opplyst at skolene neppe vil fortsette med tiltaket fordi avstanden til Nydalen blir for stor for de små barna.
Ved flytting er det også fare for at eldre ikke vil bruke biblioteket så mye, blant annet et godt fungerende eldreuniversitet. Ellers er biblioteket godt tilrettelagt for funksjonshemmede som derfor har brukt det mye. Nærhet til tilbudet er jo også viktig for denne gruppa.

Vår bydel har et stort innslag av barn og unge med vanskelige levekår, siden vi har mange kommunale leiligheter. Det er viktig å sikre at det er et bibliotek i bydelen som de kan bruke for å styrke sine kunnskaper i norsk, noe som igjen er viktig for deres videre utdanning og yrkesvalg.

 Det bør væÊre en minstestandard rent kulturpolitisk at hver bydel har minst ett bibliotek. Legges Torshov filial ned, har bydel Sagene intet bibliotek innenfor sine grenser.

Det nevnes i konsekvensanalysen fra kulturetaten at Torshov bibliotek kan flyttes til Nydalen,  i tråd med befolkningsutvikligen. Også befolkningen i Sagene bydel er i vekst, og derfor er dette et lite holdbart argument.

Konklusjonen er at det neppe er mulig å spare i dette tilfelle uten at det går utover tilbudet til publikum.
For øvrig er det stort engasjement i saken fra ulike hold i bydelen.