lørdag 7. juli 2018

Hvorfor er de så sinte?


Sammenstøt mellom ungdomsgjenger, vold, ungdomsoppgjør. Skal vi slå alarm? 

Ja, jeg synes vi skal slå alarm. Jon Roger Lund, sjefen av Stovner politistasjon, sier at vi må vinne ungdommen fra rus og penger! Og det er jeg enig i. Men jeg er mot at ungdom settes bak mur, det må være andre tiltak rettet mot kriminelle ungdom enn å sette dem bak mur sammen med voksne og ”erfarne” kriminelle!

Politiinspektøren nevner unge, sinte menn som ikke har tillit til politiet eller natteravnene et problem i Groruddalen. Det er utrolig viktig med tillit til politiet. Politiet må få flere ressurser og de må ha folk med flerkulturell bakgrunn som jobber med kontakt med ungdommene. Så må det være et tettere samarbeid mellom barnehage, skole og andre tjenester, som barnevern, skolehelsetjenesten, og NAV.

Politiinspektøren sier at de analyserer og prøver å finne ut hvem de unge, sinte mennene er, og hvorfor de er så sinte!

Jo, det er godt spørsmål: hvorfor er de så sinte? Alt har en sammenheng:
          frafall fra skole,
          dårlig oppvekstsvilkår,
          kanskje vold i hjemmet,
          opplevelsen av å ikke mestre noe eller få anerkjennelse for noe
          kanskje en far eller flere voksne hjemme uten jobb, og ikke minst
          rasistiske eller ekskluderende holdninger rettet mot seg eller sin nærmeste.

Det handler derfor å avskaffe barnefattigdom. En av SVs hovedsaker er å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller mellom folk. Derfor har vi innført eiendomsskatt i Oslo. Vi bruker eiendomsskatten til å gjøre aktivitetsskole gratis og vi skal gjøre AKS gratis for alle barn i Oslo! Barnehage og skole skal bidra til å utjevne forskjeller og klasseskiller. Barnehage og skole skal bidra til å motvirke segregering.

Det handler også om å kvalifisere alle til jobb og skaffe jobb til de voksne som er rundt dem: deres far, deres bror og deres onkel! Da vil ungdommen ha større tillit til seg selv og samfunnet rundt seg. Da vil de ha tro på fremtiden. Da vil de ikke være så sinte!

I Norge er i dag 86.000 unge mellom 15 og 29 år verken i arbeid, utdanning eller opplæring, ifølge den nye OECD-rapporten «Investing inYouth: Norway.».

Det handler om at alle skal  mestre skolen. I dag er gjennomføringsgraden på videregående skole på om lag 75 prosent. På yrkesfaglige linjer er det nede på 50%. Det vil si annen hver unge faller fra yrkesfaglig skoleløp. Disse elevene må få tett oppfølging fra skolen og voksne hjemme som samarbeider. Alle elever skal ha like gode muligheter til å gjennomføre og bestå videregående opplæring.

Det handler også om å gi dem muligheten til å bli god på noe, til å bli sett opp til fordi de mestrer noe –sparke fotball, et svart belte i taekwondo eller hva det måtte være. Hvis de mestrer skolen, hvis de mestrer sporten, vil disse ungdommene ikke være så sinte!

”Vil du bli god i fotball? Da bør du vokse opp i den rike delen av Oslo. Der har klubbene ti ganger så mange årsverk i barne- og ungdomsfotballen som klubbene i den minst bemidlede delen!” Slik kan vi ikke ha det. Vi må utjevne forskjeller i idretten!

Det handler om å anerkjenne deres flerkulturelle bakgrunn som en styrke og ikke som et problem. Til sammen snakkes det anslagsvis 150 ulike språk i Oslo. Det handler om å gi disse språkene en status, sidestille dem med engelsk og fransk og tysk. Det handler om å styrke identiteten og selvtilliten. Da vil de kanskje ikke være så sinte!

SV i Stortinget har levert en tiltakspakke med 20 tiltak mot økteforskjeller, levekårs- og kriminalitetsutfordringer i Oslo som vi har tro på og som dere kan lese på internett.