onsdag 18. juni 2014

Vekk med trynefaktor - ja til anonym retting av prøver og nei til store forskjeller i Osloskolen!

”Ja, men, det er ikke rettferdig!”
Hvor mange ganger hører man ikke barn og unge si det fordi barn og ungdom er meget opptatt av rettferdighet. Heldigvis, må vi si.

I denne saken, ordfører, setter ungdommens bystyre lys på en sak de opplever som urettferdig. De vil gjerne se at elevene blir behandlet likt og rettferdig, og at kjennskap til eleven og kjennskap til elevens skole ikke påvirker deres karakterer. 

Ordfører, 
Ungdommens bystyre sier: “I dag opplever mange elever at karakterene de får er urettferdige og at karakteren ofte settes med bakgrunn i hvem du er, ikke bare kunnskapen du sitter på. I en undersøkelse gjennomført av Elevorganisasjonen svarte 62,5 % av de spurte at de føler at hvem de er har vært med på å avgjøre én eller flere av standpunktkarakterene sine. Dette er bekymringsverdig.”

Og så sier de at ”mange elever kvier seg for å si ifra når de opplever å bli urettferdig vurdert, rett og slett fordi de ikke ønsker å komme på kant med læreren”.

De sier at dette kan også være et problem i forhold til eksamen: ”Dersom besvarelsen kommer fra en typisk «god» skole kan for eksempel forventingene legges høyere enn om den kommer fra enn typisk «dårlig» skole, eller de kan sette en høy karakter bare fordi de regner med at besvarelsen ligger på en viss standard. Derfor ønsker Ungdommens bystyremøte at eksamensbesvarelser skal være helt anonyme og ikke vise verken elevens eller skolens navn.”

Ordfører,
SV støtter ungdommens bystyrets alle tre forslag: Vi må ha et prøveprosjekt med anonym retting av heldagsprøver, og både elevens og skolens navn skal være anonymt ved skriftlig eksamen.

MEN, ordfører, SV vil peke på et viktig utsagn som Ungdommens bystyre har i dette forslaget. Utsagnet forsvinner midt i mellom alt annet tekst, men krever vår oppmerksomhet – og kanskje vår aller største oppmerksomhet. For ungdommens bystyre skriver: ”Det er store forskjeller mellom skolene i Oslo og dette kan påvirke sensor når karakteren skal settes”.

Ordfører,
Dette bør være en varsko for oss. Det kan høres ut som ungdommen som er opptatt av rettferdighet når det gjelder karaktersetting, tar den aller største urettferdigheten i Osloskolen for gitt. De ser at det er store forskjeller eller opplevde forskjeller mellom skolene i Oslo. De tar rett og slett hensyn til dette og prøver å gå rundt problemet med å anonymisere elevenes skole i eksamen.

Men ordfører,
Må det være sånn? Må det være store forskjeller mellom skolene i Oslo? SV mener, nei! Elevene skal oppleve alle Oslos skoler som likeverdige og like gode.

Ordfører,
Oslo er en delt by, har en delt skole. Flere ganger når vi har sagt at i Oslo er det A skoler og B skoler og forskjellene øker, har byråden avfeid det. Ungdommen innrømmer at det er store forskjeller mellom skolene i Oslo. Når skal byråden innrømme det?

(Mitt bystyreinnlegg 19.6.2014)

SV stiller krav til private barnehager hvis de skal motta offentlig tilskudd


SV er glad for at bemanningsnormen er gjeninført i barnehagene fra 1. januar 2014 som en følge av Munch-avtalen. Dermed er det fortsatt et krav at det skal være en voksen per 3 barn under 3 år og en voksen per 6 barn over 3 år.

Men dette gjelder kun kommunale barnehager. Til tross for at private barnehager får like mye tilskudd som offentlige uten å påta seg noe risiko, gjelder ikke bemanningsnormen i private barnehager. Heller ikke kvalitetskrav som er satt i Oslo-barnehagen. Det er ikke rettferdig. Det er ikke mulig å forstå logikken i det!

SV foreslår derfor at Oslo kommune innfører krav ved konkurranseutsetting eller salg til private barnehager for å få kommunalt tilskudd:

1.    At de skal følge den kommunale grunnbemanningsavtalen,

2.    At de skal ha tilsvarende lønns- og arbeidsforhold

3.    At de skal følge kvalitetskrav som er satt i ”Oslo-barnehagen”. 

SV har stått for tidenes største barnehagereform og vil fortsette å jobbe med forutsigbarhet og kvalitet både i offentlige og kommunale barnehager. 

Her er SVs forslag til kvalitet i private barnehager. 

Byrådet svikter bystyret - De vil ikke innføre to hoved barnehageopptak slik bystyret vedtok!


Våren 2013 vedtok Oslo bystyre to barnehageopptak i året, og på sikt fire årlige opptak, men i budsjettet før jul gikk byrådet tilbake på det. Byråd Anniken Hauglie fra Høyre sier det er et spørsmål om økonomi, for SV er det et spørsmål om prioritering og om å holde det man lover.

FrP på sin side har støttet to hoved barnehageopptak i bystyret, men ikke i regjering. Det er beklagelig at de ikke er konsistente i regjering og i bystyret, og til å stole på.

Det er beklagelig at vi har et byråd som ikke holder det de lover. Utrolig frekt av byrådet å ikke gjennomføre bystyrevedtak om to hovedopttak i barnehager!

Vi har et blå-blå flertall som ikke prioriterer barnehageplass til alle 1-åringer.

SV har stått for tidenes største barnehagereform og vil fortsette å jobbe med forutsigbarhet og garantert barnehageplass for alle barn som trenger det. 

Se nyheten om to hovedopptak i Osloby i fjor.

Ungdommen må få muligheten til å delta i politisk aktivitet inntil 10 dager pr skoleår


Ungdommens deltagelse i politisk arbeid er viktig. Hva slags fremtid kunne vi håpe på, dersom ungdommen hadde sluttet å engasjere seg i politikken?

SV støtter derfor Ungdommens bystyremøtes forslag om at elever i ungdomsskolen får muligheten til å føre politisk fravær på samme måte som elever i videregående skole kan gjøre det. Både samfunnet, skolen og elevene har glede av at elevene er engasjerte samfunnsborgere.

SV mener ellers generelt sett at praksisen ved flere skoler har blitt for streng. Det er ikke rimelig at elever ikke skal få fri til feiringer i familien som forutsetter at man er borte en dag eller to. Byrådets reglement har skapt unødvendig mye frustrasjon. Skolene har oppfattet det som en beskjed om å legge seg på en streng tolkning.

Men, svaret på dette kan ikke være å endre permisjonsreglene slik MDG foreslår. Hvis vi gjør det, vil det fort kunne oppfattes som en rettighet elev har til å være borte 10 dager fra skolen, og gjøre det vanskelig for skolene å si nei til søknader.

SV mener at skolene må heller foreta skjønnsmessige vurderinger av hver søknad, med en tydelig praksis som begrenser fraværet. Permisjon for å delta i bryllupet til en nær slekt, bør opplagt veie like mye som permisjon for å delta i begravelse i denne skjønnsmessige vurderingen. Så har vi en større utfordring med hensyn til barn og unge med flerkulturell bakgrunn der denne type deltagelser vil kreve lengre permisjon når slike skjer i eksempelvis Tyrkia eller Pakistan, men vi forventer at skolen foretar skjønnsmessige vurderinger også når det gjelder slike forhold.

SV støtter altså ungdommens bystyrets forslag om å tilpasse regelverket for fravær slik at ungdomsskoleelever får mulighet til å delta i politisk aktivitet inntil 10 dager pr skoleår. Men vi støtter ikke å endre permisjonsreglene på generell basis slik MDG foreslår.

Å kunne svømme er livsviktig - Vi trenger mer innsats i Osloskolen


Byrådet i bademeldinga skriver at det er først og fremst foreldrenes ansvar at barna lærer å svømme. Byrådet tar feil, ordfører, og de undergraver de lovfestede rettighetene til eleven. Det er satt opp kompetansemål i lesing og i regning. Og på akkurat samme måte er det satt opp detaljerte kompetansemål for svømming i nasjonal læreplan for kroppsøving. Er det først og fremst foreldrenes ansvar at barna lærer å lese eller å regne? Hvorfor skal det først og fremst være foreldrenes ansvar at barna lærer å svømme?

Orfører,
Byrådet må ta ansvar. SV mener at det er først og fremst skolens ansvar at barna lærer å svømme!

Kompetansemålene sier at etter 4. trinn skal elevene være trygge i vann og være svømmedyktig. Etter 7. trinn skal de utføre grunnleggende teknikker i svømming, på mage, på ryggen og under vann. Etter 10. trinn skal de svømme på mage, på ryggen og dukke. De skal kunne forklare og utføre å berge liv i vann.

Ordfører,
Hvordan kan det først og fremst være foreldrenes ansvar at barn skal oppnå kompetansemål i et fag?

I tillegg er det mange barn i Oslo som har foreldre som ikke kan svømme! Man skal ikke pålegges ansvar på noe som man ikke har forutsetninger for!

Ordfører,
Norges Svømmeforbund sier at det er behov for minimum 40 timer frem til 4. trinnet for å bli svømmedyktig. Oslo-elevene får kun en fjerdedel av dette og en stor andel av Oslo-elevene kan ikke svømme. Ordfører, dette handler om liv og sånn sett er mer kritisk kunnskap enn bade lesing og regning.

Det er ikke nok å fordoble antall undervisningstimer. Verken 10 og 20 timer er ikke nok.  SV foreslår minimum 40 timer svømmeopplæring fra 1.-4. trinn, og i tillegg minimum 10 timer på 7. trinn og minimum 10 timer på 10. trinn. Så må det lages en opptrappingsplan som tar sikte på at elevene får minimum 110 timer.

Ordfører,
Da, først da, kommer vi på nivået som Tromsø kommune er. Livet er verdifult. En så livsviktig undervisning bør være like viktig for Oslo som i Tromsø!


onsdag 11. juni 2014

SV mener at byrådet ikke satser nok i Oslobarnehagen og Osloskolen!
Vi har ikke råd til å la være å tenke stort når det gjelder de minste, barna våre. Kvalitet er avhengig av innsats. Kvalitet avhenger av å bruke nok penger for å rekruttere og beholde kvalifiserte ansatte i barnehage og skole. Kvalitet er å satse på videreutdanning og  fagutdanning.  Kvalitet er også avhengig av å sette inn vikar når det settes inn vikar.


Færre ansatte i barnehager

MEN, med Høyre-byråd har det tvert imot blitt færre ansatte i barnehager, det tas ikke inn vikar ved sykdom, vi har for mange ikke faglærte og det er lite midler til etter- og videreutdanning. Oslobarnehagen mangler 48 millioner i år. Og byråden har ingen B-plan for å skaffe dem!


Storskala privatisering og konkurranseutsetting

Barnehagepolitikken i Oslo er privatisering og konkurranseutsetting. Salg og konkurranseutsetting av kommunens gode barnehager har naturlig nok møtt store protester fra ansatte og foreldre. Fordi, ordfører, foreldrene var fornøyde med barnehagene sine og de visste at private barnehager ikke er pålagt samme krav som offentlige barnehager – verken til bemanningsnorm eller til kvalitet. Og de var bekymret for det. SV foreslår derfor at Oslo kommune innfører krav ved konkurranseutsetting eller salg til private barnehager for å få kommunalt tilskudd:

1.    At de skal følge den kommunale grunnbemanningsavtalen,

2.    At de skal ha tilsvarende lønns- og arbeidsforhold

3.    At de skal følge kvalitetskrav som er satt i ”Oslo-barnehagen”.


To barnehageopptak i året
Våren 2013 vedtok Oslo bystyre to barnehageopptak i året, og på sikt fire årlige opptak, men i budsjettet før jul gikk byrådet tilbake på det. Byråd Anniken Hauglie fra Høyre sier det er et spørsmål om økonomi, for SV er det et spørsmål om prioritering og om å holde det man lover.Tøyen skole - gratis AKS
De som går på aktivitetsskolen i Tøyen skole har 5-doblet seg med en økning fra 40 til 200 i løpet av ett år. Dette skjedde med at aktivitetsskolen ble gratis som en følge av Tøyen-avtalen – noe SV er stolt av å stå bak. Dette har fått ringvirkninger i form av at antall 1. klassinger som velger skolen har doblet seg fra 45 i fjor til 100 i år! Dette er tiltak som virker for språkutvikling og mot segregering av skolene. SV mener at gratis kjernetid bør utvides og mener også at aktivitetsskolen bør være gratis på sikt.Tillitsreform

Lærere og elever i Oslo skolen sliter med måling og detaljstyring. SV er for en tillitsreform i skolen, hvor man tar pengene som brukes til prøver og rapporteringer, og bruke dem til å ha flere lærere, styrke innhold og kvalitet i skolen, styrke voksenopplæringen, redusere frafallet i videregående skole, gjøre aktivitetsskolen gratis og ja, også tilby morsmålsopplæring for flerspråklige barn. Fordi forskningen også støtter, ordfører, mot det Venstre-representanten Odd Einar Dørum tror, at er man sterk på sitt morsmål, blir man bedre på norsk!SV står for en tillitsreform i skolen ordfører, fordi måling og detaljstyring kan være bra, men tillit gir folk til å utøve skjønn i sitt fagområde, det gjør folk stoltere, tillit er bedre og billigere.Urettferdig og uforutsigbar finansieringsmodell 
SV vil ha flere lærere og mer penger til Osloskolen og en rettferdig ressursfordelingsmodell. Elevombudet påpeker også de negative virkningene av finansieringsmodellen til videregående skoler ut fra en elevrettighetsperspektiv. Flere lærere og mer penger vil styrke Osloskolen og forhindre den store skillen og segregeringen som i dag finnes mellom A og B skoler.SV har store ambisjoner og mener at det trengs en storstilt satsning i Oslobarnehagen og skole, og at de nedskjæringer og innsparinger nå gjøres i barnehagene og i Osloskolen må stanses!
Lite penger til Osloskolen

Det har blitt færre lærere i Osloskolen sett i forhold til elevtallsveksten.
 
Jeg har nylig hørt at Bestum skole slår 4 klasser til 3 i 3. trinn, med hver klasse på 29 elever. Bestum skole er dessverre langt fra å være den eneste skolen som må føre tøffe sparingstiltak på bekostning av større antall elever per lærer og nødvendigvis redusert individuell oppfølging av elevene!

Da jeg spurte om skolebyråden ikke var enig i det i bystyredebatten i dag, så svarte hun:
- ”Skoler er som andre virksomheter. De må forholde seg til rammene som alle andre skoler."

SV mener at kvalitet i Oslobarnehagen og -skolen er avhengig av innsats. Kvalitet avhenger av å bruke nok penger for å rekruttere og beholde kvalifiserte ansatte i barnehage og skole. Kvalitet er å satse på videreutdanning og fagutdanning. Kvalitet er også avhengig av å sette inn vikar når det settes inn vikar.

Men svaret jeg fikk i dag forteller meg dessverre at Høyre-byrådet tar for lett på de store utfordringene Osloskolen sliter med.