onsdag 12. desember 2012

Barnehagerevolusjon med SV

Med SV i regjering er den gjennomsnittlige prisen for en barnehageplass redusert med rundt 25000 kroner per år, og prisen blir lavere for hvert år siden SV i regjering sørger for å holde maksprisen på 2330 kroner.

Siden SV inngikk barnehageforliket i 2002 har andelen som mottar kontantstøtte falt med nesten 70 prosent og rundt 60000 barmehager er bygd siden SV kom i regjeringen i 2005!Byrådet må sørge for at flere gjennomfører grunnskoleopplæring i voksenopplæringen


Grunnskoleopplæring for voksne innvandrere er avgjørende for at nyankomne uten grunnleggende utdanning skal kunne delta i det norske samfunnet, og ha mulighet for stabil arbeidslivstilknytning. Det er også viktig i et generasjonsperspektiv, fordi foreldre blir i bedre stand til å støtte opp om barnas skolearbeid, noe som om igjen kan bidra til sosial mobilitet.

Det er også viktig for innvandrere som raskt kommer i arbeid at de får mulighet for grunnleggende kvalifisering og voksenopplæring. At dette kan skje parallelt med ordinært arbeid kan bidra til at innvandrere øker sine karrieremuligheter, og omstillingsevne ved nedbemanninger.

Kommunen er pålagt å tilby en god grunnskoleopplæring til alle sine innbyggere. Vi ser at det er behov for en særskilt innsats for å redusere og på sikt fjerne analfabetisme. Det må være et mål å sikre at alle kan lese og skrive norsk godt nok.

Når jeg leser tertialrapporten til byrådet, blir jeg derfor bekymret for at 2-3 av 10 voksne som tar grunnskoleopplæring ikke fullfører utdanningen. Dette må byrådet ta på alvor. Voksenopplæring må få mer fokus.

Jeg spør derfor:

SPØRSMÅLSSTILLER:Gülay Kutal (SV) 
SPØRSMÅLSSTILLER GRUPPE:
TIL:Byråd Torger Ødegaard
UTVALG:KOUK
TITTEL:Voksenopplæring

VEDRØRENDE:Ref. byrådets tertialrapport pr. 31.08.2012.
Hva er grunnen til at andel fullført grunnskoleopplæring er 20% lavere enn måltallet?

onsdag 5. desember 2012

Nei til budsjettkutt fra byrådet i Oslo


Min tale til bystyret: SV vil styrke Oslos barnehager, skoler og kulturtilbud - ikke kutte!
Ordfører,
Fleste i byen er jeg redd har meget lunken interesse for politikken. "Politikerne, de er like alle sammen," pleier mange å si. Bare hvis de hadde visst! Hvordan vi prioriterer pengebruken her i bystyret er faktisk veldig, veldig forskjellig. Partienes prioriteringer gjør faktisk en stor forskjell for enkelte mennesker og for byen både på kort og lang sikt.
Er det riktig det jeg sier? Er det virkelig slik at folk ikke vet? Nei.  Det er ikke sant, ordfører. Folk skjønner det. De ser og de forstår. Folk som jobber i barnehager streiker mens vi sitter og diskuterer her. De protesterer mot byrådet som fjerner krav til minimumsbemanning, salg av kommunale barnehager og legger opp til store kutt i barnehagene. De vet dette kommer til å gå utover deres hver dag i arbeidsplassen. De vet at de kommer til å ha mer å gjøre når det blir færre som skal gjøre jobben. De vet at det blir knapt med vikarer når de er syke.  De vet at verdens viktigste jobb, å bytte bleier, singe sanger, ta vare på våre barn, krever flere ikke færre hender. De vet at effekten av manglende kvalitet i barnehagen er ikke noe vi kan reversere. Man blir ikke barn flere ganger!
Fagforbundet og Utdanningsforbundet demonstrerer foran Rådhuset. Foreldre stiller opp for barna sine sammen med dem. 
Ordfører,
Over 35 000 barn går i Oslos barnahager. Det blir 600 barn til hver av oss i denne salen hvis vi skal representere byens folk. Vi skal, som "foreldrerepresentanter", skal være trygge på at ungene har et trygt og godt tilbud. At de leker, at de har det gøy. Vi skal ha kompetente medarbeidere til å passe på våre barn. Men byrådet ordfører dessverre prioriterer ikke barnehagene når de fpreslår så mye kutt til bydelene. De klarer ikke å representere foreldrene på en god måte.
SV har store ambisjoner for Oslos barnehager. I vårt alternative budsjett legger vi inn 317 millioner mer til bydelene og øremerker 200 millioner til oppvekst og barnehage. Vi vil at kommunen skal bygge flere barnehager. Legger inn 30 millioner ekstra til nye barnehager.
Vi gir mer penger til utdanning for de ansatte og mer penger til språkstimulering og -utvikling hos barnehagebarn.
Ordfører,
SV er opptatt av en god, offentlig, felles skole. Denne skolen skal utjevne forskjellene mellom barn slik at det ikke blir store forskjeller mellom dem når de blir voksne. Vi er opptatt av å styrke skolen, derfor gir vi 50 millioner mer til grunnskolen slik at de kan få flere lærere. Vi plusser på 3 millioner til etterutdanning av lærere slik at Oslos gode lærere blir enda bedre lærere. :-) 
Det er fortsatt flere barn som uteblir fra aktivitetsskolen. SV legger derfor inn 9 millioner til et prøveprosjekt med gratis aktivitetsskole på Gran skole i Groruddalen, samt  en til to andre skoler i Oslo øst og sør.
Snart er det jul, ordfører. Den sosiale eiendomsskatten som SV vil innføre, hadde gitt skolen flere muligheter enn dette: 20 millioner ekstra ville ha gått til å redusere frafall og styke yrkesfagligopplæringen. Kommunen ville ha fått 3 millioner ekstra for inntak av lærlinger.
Som en del i kulturskolesatsingen plusser vi 5 millioner på budsjettet til kultur- og musikkskolen.
Vi vil beholde Uranienborg skole som 1-10 skole og vil derfor gi midler for prosjektering av ny idrettshall som vil åpne opp for dette.
Når det gjelder tilskudd til kultur, ordfører, er vi ikke enig i byrådets vurdering av at man nødvendigvis får mer innovasjon og nytenkning ved å flytte tilskudd fra drift til løpende tilskudd. Vi menet at det er viktig å sikre infrastruktur som scener, øvingslokaler og lignende. Derfor omdisponerer vi 7,5 millioner slik at byens store og små kulturaktorer kan fortsatt bidra til et rikt kulturliv i Oslo.
Vi vil gi 3 millioner til Munch museet for å kunne realisere økte åpningstider og nye utstillinger. 
Og vi vil ikke akseptere kutt i bibliotekene slik byrådets budsjettforslag legger opp til. Bibliotek er SVeres Mekka, ordfører. Vi snur mot den kollektive kunnskapen bibiotekene representerer når vi ber om et bedre liv. Derfor gir vi flere millioner til de lokale bibliotekfilialene og for å sikre at Torshov bibliotek ikke nedlegges. 
SV ønsker ikke byrådets kutt på barnehager, skole og kultur. Byen vår trenger mer og fortjener mer!