onsdag 28. august 2019

Innvandring og integrering fra et kvinneperspektivBarnets beste bør innebære at barnet ikke skilles fra mor.

Jobbe for at ofre for menneskehandel kan få opphold i Norge selv om det ikke foreligger tiltale eller dom i saken. Det bør være tilstrekkelig for opphold at det er overveiende sannsynlig at personen er utsatt for menneskehandel og har samarbeidet med politiet.

Fjerne treårsregelen for rett til permanent opphold. Treårsregelen bør erstattes med et system som ikke gjør kvinner sårbare for overgrep og utnytting. Treårsregelen fratar den som er kommet til Norge gjennom ekteskap retten til å bli i Norge om skilsmisse tas ut før det har gått tre år etter giftermålet.

Fjerne krav som gjelder familiegjenforening. Det skal ikke være krav til verken inntekt eller botid for å etablere en familie eller for å gjenforenes med nærmeste familie. Det skal være en grunnleggende rettighet å kunne gjenforenes med sin nærmeste familie.

Arbeide for at utlendingsmyndighetene bygger opp spesialkompetanse om særlig sårbare grupper, slik som homofile, barn og kvinner, som ofte utsettes for brutal behandling i fluktsituasjoner, og at det er særlig kompetanse om seksuelle overgrep.

Kjempe for at minoritetskvinner og kvinner med innvandrerbakgrunn sikres selvstendige rettigheter og økonomisk frihet.

Bekjempe sosial kontroll og æreskultur. Ordningen med minoritetsrådgivere ved videregående skoler skal trappes opp, og den flerkulturelle kompetansen styrkes. Innsatsen mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse videreføres med kraft.

At familiegjenforente skal få gratis eller rimelig tilbud om norskopplæring.

Oslo SV:
Fortsette arbeidet med «Nye Familier», som er et hjemmebesøksprogram for nye familier fra svangerskap til  barnet er to år.

At alle som har fullført 2-årig kvalifiseringsprogram/ tiltak og fortsatt ikke er kommet i arbeid skal ha rett til tilbud om ordinært arbeid med lønnstilskudd  eller individuell mulighet for fagutdanning med kvalifiseringsstønad eller lærlingelønn.

Øremerke midler til «Kontoret for fri rettshjelp» for å kunne  yte juridisk bistand til folk som har opplevd diskriminering i ansettelsesprosesser og i arbeidslivet generelt.


Heltid / deltid

Et likestilt arbeidsliv
Rett til heltid
Høyere lønn til lavtlønnede
Et arbeidsliv fritt for trakassering.

Vi krever derfor:
      Nei til ufrivillig deltidsarbeid. Ja til heltid!
      Lik status for kvinnedominerte yrker!
      Nei til skjult diskriminering i samme virksomhet!


Lønna er lavere når man jobber deltid. Kvinner jobber deltid i større grad enn menn (49,2% mot 26,3%). Derfor er gjennomsnittslønna til kvinner lavere enn menn.

Ca. 70 % av de ansatte i offentlig sektor er kvinner, og i privat sektor er 27 % av de ansatte kvinner.

I Norge jobber 70 %av alle sysselsatte kvinner mellom 20 og 66 år i offentlig sektor, en sektor som ifølge partene i arbeidslivet og Stortinget, ikke skal være lønnsledende. Frontfagsmodellen innebærer at lønnsveksten i konkurranseutsatt


SV jobber for heltid i stedet for deltid, faste ansettelser og høyere organiseringsgrad for et bedre partssamarbeid. Å endre omfattende, systematiske skjevheter er et kollektivt ansvar.
Vi trenger et krafttak for kvinnelønn og likestilling. Vi vil ha en lønnspolitikk som bygger på prinsippet om lik status og lik lønn, for arbeid av lik verdi. Vi har ikke reell likestilling før vi har økonomisk likestilling.
Derfor støtter SV Likelønnsaksjonen den 24. oktober, og denne dagen fremmet vi et likelønnsforslag i Stortinget som skal bidra til å utjevne lønnsforskjellene som finnes internt i samme virksomhet og mellom kvinne- og mannsdominerte yrker i offentlig og privat sektor.


Oslo SV vil:

I samarbeid med partene i arbeidslivet finne tiltak for likelønn og mot lavtlønn i forbindelse med lønnsoppgjørene.
Innføre forsøk med 6-timers arbeidsdag i samarbeid med tillitsvalgte og tjenestestedet for eksempel i hjemmetjenesten og i Renovasjonsetaten.
At Oslo kommune i kommende tariffoppgjør prioriterer likelønn i kommunens virksomheter, blant annet gjennom å vurdere likelønnspotter.
At alle skal ha rett til heltid i Oslo kommune, og at nye stillinger i hjemmetjenesten som hovedregel skal utlyses som hele og faste stillinger.
At kommunen skal ha gode rutiner for varsling om trakassering, vold og overgrep, og at varslerne skal få et styrket vern.
At kommunen skal bruke kjønnskvotering for å sikre likestilling, og at kommunen kan bruke radikal kjønnskvotering der det trengs.
Fortsatt hindre privatisering, anbudsutsetting og bemanningsbransjens inntog i
kommunen.
Utvide arbeidet med å bekjempe profitt i velferden.

Seksuell trakassering og voldtekt

Alle mennesker har rett på et liv fritt for overgrep og voldtekt!
SV er et feministisk parti.
Voldtekt kan gi fysiske og psykiske skader.
I tillegg voldtekt et stort samfunnsproblem som kan framkalle redsel og føre til at følelsen av frihet blir borte.
Vi må ha et samfunn der folk kan leve fritt og bevege seg uten frykt.

·      Politiet:
Styrke innsatsen mot vold mot kvinner og barn, vold i nære relasjoner, voldtekt og seksuell trakassering hos politiet. Etterforskning må prioriteres høyere.

·      Barnehage, skole:
Styrke seksualundervisningen i skolen. Alle elever må få tidlig og god opplæring om grensesetting.
At alle Osloskoler skal ha en ressurslærer innen seksualundervisning. SV vil også at alle Osloskoler skal delta i “Uke 6”, som er et læringsopplegg om kjønn, identitet og grensesetting.

·      Tilbud til de overgrepsutsatte:
Sikre gode rammer for krise-, incest- og voldtektssentre over hele landet. Krisesentre skal ikke ut på anbud.

Ha et helhetlig og likeverdig tilbud til alle overgrepsutsatte gjennom tilstrekkelig finansiering av lovfestet tilbud om overgrepsmottak.

Øke og utvide bruken av omvendt voldsalarm. Voldsutsatte må sikres trygghet, bolig, og voldsutøver må hindres i å oppsøke og oppholde seg i nærheten av den som er truet.

·      Arbeidslivet:
Arbeid mot seksuell trakassering skal tas inn i HMS-bestemmelsene i arbeidsmiljøloven og prioriteres høyt i HMS-arbeid ellers.

·      Juss/lovverk:
Endre straffeloven slik at voldtekt blir definert som seksuell omgang uten oppriktig samtykke. Dvs. sex uten gjensidig samtykke er voldtekt. Det må også sies tydelig i loven.

·      Organisasjoner:
Styrke Sex og Samfunn og gi kommunal støtte til organisasjoner som arbeider for kvinners rettigheter.
Har du blitt voldtatt eller kjenner noen som du vil hjelpe, ta kontakt med DIXI – ressurssenter for voldtatte

·      Holdninger mot seksualisering av kvinnekroppen:
Begrense reklame i det offentlige rom ved å innføre reklamefrie soner, og forby seksualisert og kvinneundertrykkende reklame på kommunale arealer og reklameflater.ig tilbud til alle overgrepsutsatte gjennom tilstrekkelig finansiering av lovfestet tilbud om overgrepsmottak.

Øke og utvide bruken av omvendt voldsalarm. Voldsutsatte må sikres trygghet, bolig, og voldsutøver må hindres i å oppsøke og oppholde seg i nærheten av den som er truet.

·      Arbeidslivet:
Arbeid mot seksuell trakassering skal tas inn i HMS-bestemmelsene i arbeidsmiljøloven og prioriteres høyt i HMS-arbeid ellers.

·      Juss/lovverk:
Endre straffeloven slik at voldtekt blir definert som seksuell omgang uten oppriktig samtykke. Dvs. sex uten gjensidig samtykke er voldtekt. Det må også sies tydelig i loven.

·      Organisasjoner:
Styrke Sex og Samfunn og gi kommunal støtte til organisasjoner som arbeider for kvinners rettigheter.
Har du blitt voldtatt eller kjenner noen som du vil hjelpe, ta kontakt med DIXI – ressurssenter for voldtatte

·      Holdninger mot seksualisering av kvinnekroppen:
Begrense reklame i det offentlige rom ved å innføre reklamefrie soner, og forby seksualisert og kvinneundertrykkende reklame på kommunale arealer og reklameflater.

mandag 12. august 2019

Fem store seiere i Oslo med SV i byråd

500 flere årsverk i de hjemmebaserte tjenestene  Gratis aktivitetsskole til alle første klassinger


  200 ekstra lærere og 300 mill. mer til skolene


 3000 nye barnehageplasse. Tredobling! 60 km med ny sykkelvei. Tidobling!

søndag 11. august 2019

Regjeringen må stoppe Islamofobi og rasisme!


Først en liten oppsummering av innlegget på tyrkisk:

Halk kahramanca durdurmasaydı, ırkçı terörist dün Bærum'daki camide pek çok can almış olacaktı. Erna Solberg rasizmle beraber mücadele edeceğiz diyor ama önce kendi hükümeti içindeki islam karşıtı tutumları önlemesi lazım. Sonra da hiç vakit geçirmeden islamofobiyi ve rasizmi durdurma planı hazırlayıp uygulamaya geçirmek zorunda! SV'nin bu konudaki önerilerini aşağıda görebilirsiniz.Politiet bekrefter at mannen i 20-årene avfyrte flere skudd inne i moskeen i Bærum, og at saken etterforskes som et forsøk på terrorhandling.

– Kartleggingen har vist at gjerningspersonen har høyreekstreme holdninger. Har uttrykt holdninger til støtte for Quisling, og har innvandringskritiske holdninger, sier fungerende enhetsleder ved Oslo politidistrikt Rune Skjold.

Hadde det ikke vært til modige folk i moskeen, hadde høyrekstremistisk terror tatt mange menneskeliv.

Erna Solberg sier at vi skal bekjempe rasisme sammen.  Men, ord er ikke nok. Hun må først begynne med sin egen regjering og jobbe med islamfiendtlige holdningene til egne folk!

Stortinget har vedtatt SVs forslag og bedt Solberg-regjeringen utarbeide og iverksette en ny, nasjonal handlingsplan mot rasisme og etnisk og religiøs diskriminering. Dette arbeidet må hun ta på alvor. Som den siste skytingen viser, handler det dessverre intet mindre enn menneskeliv nå!

Her er SVs forslag:

Handlingsplanen mot antisemittisme bør være en modell og inspirasjon for en handlingsplan mot islamofobi og muslimfiendtlighet. Planen må inkludere prioriterte, konkrete, målbare og nye tiltak. Planen og dens virkemidler må følges opp med finansering. Den bør inkludere tiltak som kan deles opp i tre kategorier: kartlegging, forebygging og adressering.
Kartlegging bør minst inkludere
  • en regelmessig befolkningsundersøkelse for å undersøke problemet og gi oss muligheten til å sette inn mer målrettede tiltak
  • en undersøkelse av om det er kompetanse, ressurser og gode nok rutiner i politiet til å registrere hatkriminalitet i alle politidistrikter
  • mer forskning på islamofobi og muslimfiendtlighet
Forebyggingen bør minst inkludere å
  • utvikle læringsressurser til lærerutdanningene og lærere i skolen
  • finansiere initiativer som bidrar til økt kontakt mellom muslimer og ikke-muslimer i samfunnet
  • etablere pilotprosjekt sammen med muslimske trossamfunn hvor unge muslimer reiser til skoler for å fortelle om hvordan det er å være muslim i Norge
  • bidra til lokale handlingsplaner i kommunene fordi utfordringene vil være ulike fra kommune til kommune
Adresseringen bør minst inkludere
  • å opprette et lavterskeltilbud for muslimer som opplever hat (f.eks. en telefontjeneste)
  • å bidra til økt sikkerhet rundt moskeer i forbindelse med arrangementer med mange mennesker
Videre må regjeringen med underliggende etater sammen med fageksperter og aktører i sivilsamfunnet utarbeide en egnet plan.
Nå er tiden inne for at samfunnet anerkjenner norske muslimers alvorlige utfordringer og står opp for deres rett til frihet fra diskriminering og hat.


------

tirsdag 6. august 2019

Cüneyt'e şimdi kaygısız sonsuzluklar, bize ise onsuz ama onun gibi yaşamaya calışmak düşüyor


Duruyorum. Nasıl yani? Cüneyt ölmezdi ki... diye afallıyorum. Sonra, ölmedi ki zaten diye bir yanılsama içinde buluyorum kendimi. Cüneyt gülerek beliriyor omuz başımda. Bir ara gerçek bu sanıyorum. Böyle bir ölmezdi, bir ölmedi, bir öldü diye gerçekten düşe, düşten gerçeğe savruluyorum.

Biraz borçlu hissediyorum kendimi - hep almışım, hiç verememişim gibi. Tartışmalarımızı bitirememişiz gibi. Kendini noktaları birleştirilecek bir bulmaca kadar dağılmış hisseden dostumu yeterince teselli edememişim gibi. Çektiklerini daha çok anlamalıymışım, anlamamışım gibi. Ondan yeteri kadar öğrenememişim gibi. Kocaman vücudunda kolunun altına yeterince sığınamamışım gibi. "Emek vererek demokrasi" kitabımın Facebook sayfasını beğenince ne kadar mutlu olduğumu söyleyemedim, teşekkür de edemedim diye.

Bir oyun oynuyorduk vaktiyle. Oyunu o kazanmıştı. O zaman kendisine ödül olarak Berlin kentinin altın anahtarını sunmuştum. “Anahtarın Potsdam'daki Kaygısız Sarayı’nın kapısını açtığını da öğrenmiş bulunuyorum ki, bu, senin üzüm ve incirleri toplaya toplaya saraya çıktıktan sonra nefis bir smoothie eşliğinde soluklanabileceğinin de müjdecisi, Cüneyt'cigim” diye yazmıştım ona. Bir eğlenceli insandı ki!

Şimdi sana kaygısız sonsuzluklar düşüyor, sevgili Cüneyt. Bize ise sensiz ama senin gibi verecen ve senin kadar haksizliklara karşı ve adalet icin yaşamaya çalışmak!