onsdag 10. april 2013

Raskere bosetning av flyktninger


SV hadde interpelasjon i bystyret om bosetning av flyktninger i dag. Her er mitt innlegg i debatten.


Ordfører,

Innvandrere er en ressurs og tilfører Norge verdifull kompetanse. Å sikre alle like muligheter til å delta i arbeidslivet, skaffe seg et hjem og et sosialt liv er nøkkelen til en god integrering og avgjørende for å forebygge økte motsetninger og segregering.

Når flyktningene oppholder seg lenge i mottak, tar det for lang tid før vedkommende kan starte sitt nye liv i Norge. Selv om det er et visst aktivitetstilbud i mottak, blant annet norskopplæring, lever flyktninger i mottak stort sett en passiv tilværelse, noe som igjen kan bidra til klientifisering og svekket psykiske helse.

Av hensyn til flyktningene og samfunnet er det derfor viktig at de blir bosatt raskere enn i dag.

Det er bra at regjeringen vil utrede konsekvensene av å endre introduksjonsloven slik at nyankomne flyktninger som selv finner bolig og/ eller arbeid, får rett til introduksjonsprogram og utløser integreringstilskudd. For å unngå press og belastning på de største bysentraene bør det vurderes om slike områder bør unntas fra ordningen.

Mangel på boliger er den vanligste årsaken til at kommuner sier nei til å i mot flyktninger. Oslo må derfor lage en langsiktig plan for økt bosetning. Planen bør starte med en brei gjennomgang av bosettingsarbeidet, med vekt på økt boligbygging, utnyttelse av det private leiemarkedet, frigjøring av kapasitet i kommunale boliger og bruk av midlertidig innkvartering, særlig for enslige voksne som venter på familien.

Som et ledd i dette arbeidet bør vi raskt melde tilbake hvilke bosteder kan klargjøres i løpet av 2013 slik at vi kan imøtekomme anmodningene fra IMDI.

Barnehagemelding fra Arbeiderpartiet og Solsialistisk Venstreparti

Her er vår alternative barnehagemelding til byrådets:

Lek, omsorg, bli sett, lære og ha det gøy

Økt kvalitet i barnehagenBystyret går for to hovedopptak i året til barnehagene i Oslo


Ordfører,

Jeg er glad for at SV, sammen med Arbeiderpartiet og FrP, får gjennomslag for at byrådet skal komme med en sak til bystyret om å gjennomføre to hovedopptak i året til barnehagene i Oslo. Kvalitet i barnehager betyr først og fremst at ALLE barn får barnehageplass ved 1-års alderen uavhengig av når på året de er født.

Det var akkurat for ett år siden at jeg og Marianne Borgen leverte privat forslag som het ”Vi må tenke stort om de minste barna. Byrådet må sikre kvalitetsheving i Oslobarnehagen”. Det er for fire år siden at regjeringen presenterte sin
stortingsmelding om kvalitet i barnehagen. Jeg er glad for at vi endelig kan behandle saken i bystyret.

MEN hvis Oslobarnehagen skal være landets beste, kan ikke strategien være så snevret som byrådsmeldingen legger opp til.  Kvalitet er ikke bare språk og det er ikke bare informasjon. Kvalitet i barnehager må måles med barnas trivsel og foreldrenes trygghet for barna deres. Kvalitet bør måles med aktiviteter som utvikler barnas sosiale og fysiske ferdigheter.

Og denne kvaliteten er helt avhengig av at vi har nok kompetente voksne i barnehagen. Men bystyremeldingen mangler konkrete tiltak for å styrke den pedagogiske kompetansen i barnehagene.

Ordfører,

Vi mener at alt det bystyremeldingen ikke fokuserer på, er det som egentlig sikrer kvalitet. Da snakker vi om i hvert fall fem tiltak:

Punkt 1: Nok og kompetente voksne. Minst en voksen for tre barn under tre år og minst en voksen for seks barn over tre år, nok vikarer, nok kompetente styrere, det skal være flere førskolelærere og barnehageassistenter skal ha utdanningsmuligheter.

Punkt 2: Språk. Ansatte skal få norsk opplæring om nødvendig. Det skal være kompetente to-språklige assistenter. Sørge for at barnehager tar i bruk veiledningen som Utdanningsdirektoratet vil komme med for god språkkartlegging i barnehagene.

Punkt 3: Godt og tett samarbeid med foreldrene

Punkt 4: Barnehage til alle. To hovedopptak for å sikre at alle 1-åringer, også de som er født etter 31. august, får barnehageplass og gratis kjernetid.

Punkt 5: Fysisk miljø. Vedlikeholde barnehagebygningene med fokus på god barnehagearkitektur. Garantere at barn har det trygt .

Ordfører,

Jeg spør byråden: hvilke av disse tiltak er det å finne i bystyremeldingen? Nei, mye av dette mangler. Fordi alt dette krever budsjett, det er derfor byråden ikke vil ha dem i bystyremeldingen. Byrådet ha kuttet 177 millioner i bydelenes budsjett. Samtidig har byråden sagt opp bemanningsavtalen som sikrer nok voksne per barn. Når man både reduserer penger til barnehager og sier opp bemanningsavtaler,  blir man nødt til å redusere kvalitet til språkkartlegging og informasjon. Og det er nettopp det byrådet gjør.

Talentutvikling i skolen er avhengig av nok lærere i skolenMitt bystyreinnlegg i dag, 10. april

Ordfører,

SV vil ha en skole som gir ulike elever like muligheter. Alle elever skal få strekke seg og oppleve mestring uansett forutsetninger. Vi jobber for en skole som tilpasser opplæringen til elevenes ulike forutsetninger.

Oslo byrådet har lagt stor prestisje i noen få tilbud på enkelte vestkantskoler. De legger opp til et altfor smalt opplegg ved å organisere et tilbud til bare 100 av Oslos 16 000 elever. Men eliteklasser eller talentklasser er ikke noen god løsning hverken for de beste elevene eller for undervisningen totalt.

Vi mener at elever på ALLE skoler må få mulighet til å utvikle særlige evner og talent, og få støtte når de har særlig utfordringer. Det bør være tilbud i flere fag enn matte, tysk, musikk og dans slik det er i dag. Elevene selv må velge om de vil motta tilbudet. Det kan ikke være foreldrenes ambisjoner eller opptaksprøver som avgjør hvem som deltar. Å utvikle evner og talent må ikke skje ved å samle elever i spesielle klasser i en organisert nivådifferensiering.

Å dele elever permanent inn etter nivå i ung alder gjør at mange elever hindres i læring.  Det er mange 12-åringer som først blir klar over sine spesielle talenter når de blir eldre.  Vi må ikke stille oss slik at de og vi går glipp av dem ved for tidlig inndeling etter nivå.

Elever lærer best over tid i miljøer med ulike faglige nivåer i et godt, sosialt læringsmiljø. Det som virker mest motiverende for faglig sterke elever, er å kunne gå raskere frem i fagene enn resten av klassen. Derfor kan elever ta fag på høyere nivå.

Ordfører,

Å tilrettelegge for individuelt tilpasset opplæring i henhold til opplæringsloven, innenfor rammene av fellesskolen og i heterogene grupper, kan være krevende. De såkalte «mestringsgruppene» ved Kastellet skole har vært omdiskutert i denne sammenheng. Fylkesmannen har slått fast at ordningen er i strid med opplæringsloven. Utdanningsdirektoratet derimot har hatt en annen vurdering og mente at praksisen er i henhold til loven.

Fordi vi stiller så store krav og gir skolene våre et viktig og stort samfunnsmandat, må vi også gi dem gode vilkår for å få dette til. Da handler det blant  annet om kompetanseheving av lærere, men i tillegg er det et viktig argument for økt lærertetthet. Nettopp derfor er SV opptatt av en ressursnorm.

Byrådet må høre på Utdanningsdirektoratet, som kritiserer Oslo kommune som skoleeier fordi de ikke har sørget for et tilstrekkelig forsvarlig system for oppfyllelse av opplæringsloven § 8. Byråden må ta ansvar og sørge for gode systemer, kompetanseheving av lærere, men i tillegg er det et viktig argument for økt lærertetthet.

Mens det Høyre-styrte byrådet er opptatt av nivådeling og mestringsgrupper, er vi i SV opptatt av en ressursnorm på lærere. Mer og bedre elevtilpasset opplæring og elevmestring er helt avhengig av at vi har nok lærere.

Ordfører,

Byråden som virker så opptatt av å gi alle elever god tilpasset opplæring, og ekstra utfordringer til faglig sterke elever eller elever med særskilte talent, bør svare for hvorfor de da ikke kan styrke opplæringa for ALLE ved å øke lærertettheten i osloskolen. I den sammenheng, lurer jeg på hva byråden gjør med de skolene som kan søke tilskudd for de øremerkede lærerstillingene?Byråden avviser at basisklasser i voksenopplæringen skal avvikles. Det er bra.


Oslo kommune har et godt undervisningstilbud til voksne innvandrere som har ingen eller lite skolegang fra før. Utdanningsetaten har utarbeidet en lokal læreplan i basiskompetanse. Her kombinerer man grunnskoleopplæring og norskopplæring.

Østberg-utvalget  foreslo i 2010 at Oslos modell utvikles til en nasjonal modell. Stortingsmeldingen ”En enhetlig integreringspolitikk” fra i fjor høst, skryter av modellen og sier at dette er et godt eksempel på å tilpasse norsk og samfunnsfag til deltakernes utdanningsnivå. Men nå skal basisklassene avvikles uten en evaluering en gang.

Er man voksen, og har ingen eller lite skolegang, og skal være et likestilt medlem av det moderne og demokratiske samfunnet det norske samfunn  representerer, så har man dårlig tid. Samfunnet har dårlig tid. Vi og Utdanningsforbundet var redd byråd Ødegaard skulle droppe dette tilbudet.

Men i dag i bystyret forsikrer han at basisklasser i voksenopplæringen ikke skal avvikles. Det er bra.


torsdag 4. april 2013

Høyre, Venstre, Krf og FrP selger Oslos egen kino til Egmont Nordisk Film

Dette salget burde vært unngått. Det var absolutt ingen grunn til at Oslo ikke skulle eie sin egen kino lenger!

Dette er Venstre og Høyres kulturpolitikk: selge og privatisere de solide kulturinstitusjoner som har vært i kommunens eie i mange mange tiår! En så stor filmaktor burde hatt norske og offentlige eierinteresser. Nå blir den eid 100% av utenlandske private interesser!

Egmont har populistiske tradisjoner. Og de er opptatt av profitt. Se bare på deres hjemmeside. Den første nyheten handler om hvor stor profitt de har hatt: "Egmont achieved new record profitt !" Jeg er redd dette påvirker utvalget av filmer vi får tilbud på her i Oslo og faktisk hele landet. At vi ser mindre og mindre til kvalitetsfilmer som ikke direkte økonomisk lønnsomme. Og det er fryktelig synd fordi film er ikke bare underholdning, men også kunst.

Jeg er altså redd hensynet til profitt skal bestemme hva slags filmtilbud vi får her i hovedstaten vår.

onsdag 3. april 2013

Satsing på talenter betyr ikke å samle elevene i egne klasser


Eliteklasser ingen god løsning


PDF enkelt side
Klikk her for PDF utgaven
Klikk på bildet for en større versjon
Gülay Kutal, bystyre- representant (SV)
Skole. Satsing på talenter betyr ikke å samle elevene i egne klasser.
Oslo byrådet har lagt stor prestisje i noen få tilbud på enkelte vestkantskoler. De legger opp til et altfor smalt opplegg ved å organisere et tilbud til bare 100 av Oslos 16 000 elever. Men eliteklasser eller talentklasser er ikke noen god løsning hverken for de beste elevene eller for undervisningen totalt.
Vi mener at elever på alle skoler må få mulighet til å utvikle særlige evner og talent, og få støtte når de har særlig utfordringer. Det bør være tilbud i flere fag enn matte, tysk, musikk og dans slik det er i dag. Elevene selv må velge om de vil motta tilbudet. Det kan ikke være foreldrenes ambisjoner eller opptaksprøver som avgjør hvem som deltar. Å utvikle evner og talent må ikke skje ved å samle elever i spesielle klasser i en organisert nivådifferensiering.
Elever lærer best over tid i miljøer med ulike faglige nivåer i et godt, sosialt læringsmiljø. Det som virker mest motiverende for faglig sterke elever, er å kunne gå raskere frem i fagene enn resten av klassen. Derfor kan elever ta fag på høyere nivå.
Å tilrettelegge for individuelt tilpasset opplæring i henhold til opplæringsloven, innenfor rammene av fellesskolen og i heterogene grupper, kan være krevende. De såkalte «mestringsgruppene» ved Kastellet skole har vært omdiskutert i denne sammenheng. Fylkesmannen har slått fast at ordningen er i strid med opplæringsloven. Utdanningsdirektoratet derimot har hatt en annen vurdering og mente at praksisen er i henhold til loven.
Fordi vi stiller så store krav og gir skolene våre et viktig og stort samfunnsmandat, må vi også gi dem gode vilkår for å få dette til. Byrådet må høre på Utdanningsdirektoratet, som kritiserer Oslo kommune som skoleeier fordi de ikke har sørget for et tilstrekkelig forsvarlig system for oppfyllelse av opplæringsloven § 8. Byråden må ta ansvar og sørge for gode systemer, kompetanseheving av lærere, men i tillegg er det et viktig argument for økt lærertetthet.
Mens det Høyre-styrte byrådet er opptatt av nivådeling og mestringsgrupper, er vi i SV opptatt av en ressursnorm på lærere. Mer og bedre elevtilpasset opplæring og elevmestring er helt avhengig av at vi har nok lærere.
BILLEDTEKST:

Innholdet kan kun benyttes innenfor kundens egen virksomhet til medieovervåkingsformål. Det er ikke tillatt å endre innholdet, eller tilgjengeliggjøre dette for tredjepart uten skriftlig samtykke fra Rettighetshaver.