torsdag 25. august 2016

Visjonen for integrering bør være at ingen snakker om integrering og rasisme om 30 år!

Visjonen for integrering bør være at ingen snakker om integrering og rasisme om 30 år!

SVs mål er et solidarisk og inkluderende samfunn – et samfunn der alle har like muligheter og frihet til å leve sine liv slik de selv ønsker… Et flerkulturelt samfunn uten diskriminering og med stort rom for mangfold… Fordi mangfold er en styrke, og gjør det norske samfunnet rikere på kunnskap, kulturuttrykk, meninger og livssyn.

SVs inkluderingspolitikk baserer seg på tre prinsipper:
1.     respekt for ett sett med grunnleggende verdier,
2.     bekjempelse av klasseforskjeller og
3.     kamp mot diskriminering og rasisme.

I integreringsdebatten finner man de som mener at minoritetene skal bli mest mulig like majoriteten og dermed må gi slipp på sin identitet. Vi mener at vi skal ha et samfunn med felles verdier, rettigheter og plikter i bunn, og samtidig rom for store forskjeller i måten man lever, kulturen man har, religionen man tilhører.

Vi ønsker et samfunn bygd på felles verdier. Hvilke verdier snakker vi om da? Vi snakker ikke om norske verdier, som er utrolig vanskelig å definere eller vite hva er. Nei, vi snakker om verdier som demokrati, likestilling, antirasisme, menneskerettigheter, ytringsfrihet og rettferdig fordeling. Vi vil ikke la religiøse eller kulturelle begrunnelser gå foran disse fellesverdiene.

Hva er nøkkelen til vellykket integrering? Jo, det er å sikre at alle mennesker som lever i Norge har arbeid, utdanning og mulighet til å delta i samfunnet, og  en sterk velferdsstat. Det er nøkkelen til vellykket integrering.

Minoritetsbefolkningen har generelt dårligere levekår sammenlignet med resten av befolkningen. Vi må ha målrettede tiltak som språkopplæring og kvalifisering til arbeidsmarkedet, og vi må ha universelle ordninger som å bekjempe frafall i videregående skole og skaffe billige barnehageplasser til alle. Dette er viktige virkemidler i integreringspolitikken.

Vi må passe oss for arbeidsløshet. Vi må passe oss for store sosiale forskjeller. Fordi arbeidsledighet og store sosiale forskjeller skaper grobunn for økende sosiale problemer, for segregering, for fremmedhat og rasisme. Bekjempelse av klasseforskjeller er derfor helt sentralt for å skape et tolerant samfunn og for å lykkes med integrering.

SV er et parti for ulike mennesker, like muligheter. Og da er det viktig å ikke se ”minoritetsbefolkningen” som en ensartet gruppe. De er også ulike; de består av mennesker med svært ulike erfaringer, bakgrunner og rettigheter, og de har rett til å bli behandlet som enkeltindivider. Asylsøkere, flyktninger, arbeidsinnvandrere, ekteskapsinnvandrere… med mye eller lite utdanningsbakgrunn… De har ulike utfordringer og ulike forutsetninger for å trives og tilpasse seg til det norske samfunn. Dette mangfoldet må integreringspolitikken ta inn over seg, samtidig som den må ta opp i seg de felles utfordringene innvandrere står overfor.

Til slutt: Kunnskap må ligge til grunn for integreringspolitikk. Og kunnskapen vi allerede har om integrering viser oss to ting:
1.     For det første at det går bedre med integreringen enn det de fleste tror. Andelen innvandrere i arbeid øker, og det er flere ungdom med minoritetsbakgrunn som tar høyere utdanning enn i befolkningen for øvrig.

2.     Det finnes reelle problemer som krever politisk mobilisering og handling, og som venstresiden må ta på alvor. SV ønsker en integreringspolitikk som sikrer alles frihet til å ta selvstendige valg og å få delta i samfunnet gjennom utdanning og arbeid.