onsdag 12. desember 2012

Barnehagerevolusjon med SV

Med SV i regjering er den gjennomsnittlige prisen for en barnehageplass redusert med rundt 25000 kroner per år, og prisen blir lavere for hvert år siden SV i regjering sørger for å holde maksprisen på 2330 kroner.

Siden SV inngikk barnehageforliket i 2002 har andelen som mottar kontantstøtte falt med nesten 70 prosent og rundt 60000 barmehager er bygd siden SV kom i regjeringen i 2005!Byrådet må sørge for at flere gjennomfører grunnskoleopplæring i voksenopplæringen


Grunnskoleopplæring for voksne innvandrere er avgjørende for at nyankomne uten grunnleggende utdanning skal kunne delta i det norske samfunnet, og ha mulighet for stabil arbeidslivstilknytning. Det er også viktig i et generasjonsperspektiv, fordi foreldre blir i bedre stand til å støtte opp om barnas skolearbeid, noe som om igjen kan bidra til sosial mobilitet.

Det er også viktig for innvandrere som raskt kommer i arbeid at de får mulighet for grunnleggende kvalifisering og voksenopplæring. At dette kan skje parallelt med ordinært arbeid kan bidra til at innvandrere øker sine karrieremuligheter, og omstillingsevne ved nedbemanninger.

Kommunen er pålagt å tilby en god grunnskoleopplæring til alle sine innbyggere. Vi ser at det er behov for en særskilt innsats for å redusere og på sikt fjerne analfabetisme. Det må være et mål å sikre at alle kan lese og skrive norsk godt nok.

Når jeg leser tertialrapporten til byrådet, blir jeg derfor bekymret for at 2-3 av 10 voksne som tar grunnskoleopplæring ikke fullfører utdanningen. Dette må byrådet ta på alvor. Voksenopplæring må få mer fokus.

Jeg spør derfor:

SPØRSMÅLSSTILLER:Gülay Kutal (SV) 
SPØRSMÅLSSTILLER GRUPPE:
TIL:Byråd Torger Ødegaard
UTVALG:KOUK
TITTEL:Voksenopplæring

VEDRØRENDE:Ref. byrådets tertialrapport pr. 31.08.2012.
Hva er grunnen til at andel fullført grunnskoleopplæring er 20% lavere enn måltallet?

onsdag 5. desember 2012

Nei til budsjettkutt fra byrådet i Oslo


Min tale til bystyret: SV vil styrke Oslos barnehager, skoler og kulturtilbud - ikke kutte!
Ordfører,
Fleste i byen er jeg redd har meget lunken interesse for politikken. "Politikerne, de er like alle sammen," pleier mange å si. Bare hvis de hadde visst! Hvordan vi prioriterer pengebruken her i bystyret er faktisk veldig, veldig forskjellig. Partienes prioriteringer gjør faktisk en stor forskjell for enkelte mennesker og for byen både på kort og lang sikt.
Er det riktig det jeg sier? Er det virkelig slik at folk ikke vet? Nei.  Det er ikke sant, ordfører. Folk skjønner det. De ser og de forstår. Folk som jobber i barnehager streiker mens vi sitter og diskuterer her. De protesterer mot byrådet som fjerner krav til minimumsbemanning, salg av kommunale barnehager og legger opp til store kutt i barnehagene. De vet dette kommer til å gå utover deres hver dag i arbeidsplassen. De vet at de kommer til å ha mer å gjøre når det blir færre som skal gjøre jobben. De vet at det blir knapt med vikarer når de er syke.  De vet at verdens viktigste jobb, å bytte bleier, singe sanger, ta vare på våre barn, krever flere ikke færre hender. De vet at effekten av manglende kvalitet i barnehagen er ikke noe vi kan reversere. Man blir ikke barn flere ganger!
Fagforbundet og Utdanningsforbundet demonstrerer foran Rådhuset. Foreldre stiller opp for barna sine sammen med dem. 
Ordfører,
Over 35 000 barn går i Oslos barnahager. Det blir 600 barn til hver av oss i denne salen hvis vi skal representere byens folk. Vi skal, som "foreldrerepresentanter", skal være trygge på at ungene har et trygt og godt tilbud. At de leker, at de har det gøy. Vi skal ha kompetente medarbeidere til å passe på våre barn. Men byrådet ordfører dessverre prioriterer ikke barnehagene når de fpreslår så mye kutt til bydelene. De klarer ikke å representere foreldrene på en god måte.
SV har store ambisjoner for Oslos barnehager. I vårt alternative budsjett legger vi inn 317 millioner mer til bydelene og øremerker 200 millioner til oppvekst og barnehage. Vi vil at kommunen skal bygge flere barnehager. Legger inn 30 millioner ekstra til nye barnehager.
Vi gir mer penger til utdanning for de ansatte og mer penger til språkstimulering og -utvikling hos barnehagebarn.
Ordfører,
SV er opptatt av en god, offentlig, felles skole. Denne skolen skal utjevne forskjellene mellom barn slik at det ikke blir store forskjeller mellom dem når de blir voksne. Vi er opptatt av å styrke skolen, derfor gir vi 50 millioner mer til grunnskolen slik at de kan få flere lærere. Vi plusser på 3 millioner til etterutdanning av lærere slik at Oslos gode lærere blir enda bedre lærere. :-) 
Det er fortsatt flere barn som uteblir fra aktivitetsskolen. SV legger derfor inn 9 millioner til et prøveprosjekt med gratis aktivitetsskole på Gran skole i Groruddalen, samt  en til to andre skoler i Oslo øst og sør.
Snart er det jul, ordfører. Den sosiale eiendomsskatten som SV vil innføre, hadde gitt skolen flere muligheter enn dette: 20 millioner ekstra ville ha gått til å redusere frafall og styke yrkesfagligopplæringen. Kommunen ville ha fått 3 millioner ekstra for inntak av lærlinger.
Som en del i kulturskolesatsingen plusser vi 5 millioner på budsjettet til kultur- og musikkskolen.
Vi vil beholde Uranienborg skole som 1-10 skole og vil derfor gi midler for prosjektering av ny idrettshall som vil åpne opp for dette.
Når det gjelder tilskudd til kultur, ordfører, er vi ikke enig i byrådets vurdering av at man nødvendigvis får mer innovasjon og nytenkning ved å flytte tilskudd fra drift til løpende tilskudd. Vi menet at det er viktig å sikre infrastruktur som scener, øvingslokaler og lignende. Derfor omdisponerer vi 7,5 millioner slik at byens store og små kulturaktorer kan fortsatt bidra til et rikt kulturliv i Oslo.
Vi vil gi 3 millioner til Munch museet for å kunne realisere økte åpningstider og nye utstillinger. 
Og vi vil ikke akseptere kutt i bibliotekene slik byrådets budsjettforslag legger opp til. Bibliotek er SVeres Mekka, ordfører. Vi snur mot den kollektive kunnskapen bibiotekene representerer når vi ber om et bedre liv. Derfor gir vi flere millioner til de lokale bibliotekfilialene og for å sikre at Torshov bibliotek ikke nedlegges. 
SV ønsker ikke byrådets kutt på barnehager, skole og kultur. Byen vår trenger mer og fortjener mer!

torsdag 29. november 2012

Rom for bønn i OsloskolenVar på debatt om "bønnerom" i Oslo-skolen. Alle var mystisk sett enige: Ingen hadde bedt om egne bønnerom, men kun få lov til å be på skolen. Og Carl I Hagen ville ikke forby å be på skolen, men kun forby dedikerte rom! "Siden det viser seg at ingen ber om dedikerte bønnerom på skolen, burde ikke Carl I Hagen la være å fremme et nasjonalt forbud mot det?" spurte jeg. Her tenker han kanskje at jeg har rett?

søndag 25. november 2012

Vil du påvirke SVs politikk? Det er lett...


SV lager ny politikk. Vil du bidra, er det veldig lett. :-)

Du finner arbeidsprogramforslaget for 2013-2017 her og du kan sende inn forslaget ditt samme sted. Henvis til linjenummerne i teksten.

Eller send forslaget ditt til meg på mail / facebook / blogg så kan jeg sende det videre. Hvis jeg er enig i forslaget ditt, setter jeg mitt navn i tillegg så er vi to om å foreslå det samme. Tror du ikke at vi får gjennomslag da? :-)

Mine favorittkapittler er:

 • 6,7 (Utdanning)
 • 8 (Digitalisering) 
 • 13 (Mangfold og integrering)
 • 16 (Internasjonal rettferdighet)
 • 17 (Innvandring og asyl).


Vi samarbeides!

http://sv.no/Forside/Politikken/Arbeidsprogram-2013-2017/Send-oss-dine-forslag

onsdag 21. november 2012

Finansieringssystemet i Oslo-skolen


I 2005 innførte høyrebyrådet mot SVs og As stemmer det gjeldende finansieringssystemet for videregående skoler i Oslo. To år før det var det samme prinsippet vedtatt for grunnskoler. Prinsippet heter "pengene følger eleven". I 2012 mottok en vgs i Oslo 64 000 kroner for hver elev de tar inn på studiespesialiserende program. I grunnskolen er det 50 000 per elev. Budsjettet justeres senere per 1. oktober og 1. mai. I videregående skoler er dette ment å fungere som en intensiv for å få elevene til å fullføre og bestå. Frafall av en elev i løpet av skoleåret får innvirkning på skolens budsjetter.

Men finansieringssystemet i Osloskolen holder ikke mål. Den holder ikke mål i og for seg, og når den kommer i tillegg til konkurransen som er skapt vha karaketrbasert opptak, får den fatale konsekvenser for enkelte skoler. Kombinasjonen fører til stor uforutsigbarhet og urettferdighet mellom skolene. Takk til innbyggerinitiativet som gir oss en mulighet til å behandle dette politisk.

Hovedulempene med modellen kan oppsummeres slik:

 • Den er uforutsigbar 
 • Den slår fullstendig feil for skoler som har lav elevtall
 • Den tar ikke hensyn til lærernes lønnsnivå


Den er uforutsigbar fordi: Midt i året skjer endringer. Man får plutselig et inskjerpingskrav. Det får konsekvenser.

For det første: Stadige økonomiske kriser sliter på personalets motivasjon. Over halvparten av lærerne ved Seterbråten skole har sluttet siden 2008 og skolen har hatt 3 rektorer på 4 år! I fjor vinter måtte skolen melde kompetente medarbeidere overtallige midt i skoleåret. 

For det andre: Endringer midt i skoleåret forårsaker omrokkering, timeplanendring, endring av planer, usammenhengende undervisning og dårligere oppfølging, bytte av lærere, sur og rot… 

For det tredje: Elever med spesielle behov får ikke det de trenger pga dårlig økonomi Har skolen "feil elevtall", holder ikke pengene for dem som trenger mest hjelp. 

For det fjerde: Tilbudet på skolen blir generelt dårligere når skolen ikke har nok elever. Skolebibliotekstilbudet reduseres. Leksehjelp, fysisk aktivitet amputeres. Når man ikke har mye penger, bruker man ikke mye penger på innkjøp og vedlikehold av materiell heller.

Mindre populære skoler eller skoler som ligger langt unna dypt inn i skogen sliter med lav elevtall. For disse skoler fører dårlig økonomisk utganspunkt til tap av elever. Flere tellepunkter i skoleåret og tap av elever gir enda mindre penger til skolekassa, anstrengt økonomisk situasjon sliter ut personalet, personalet slutter, undervisningen blir dårligere, elevene dropper ut, nye elever velger andre skoler, det blir mindre elever, mindre elever gir mindre penger, dårlig økonomisk utgangspunkt fører til tap av elever. Tap av elever gir enda mindre penger til skolekassa, annstrengt økonomisk situasjon sliter ut personalet, personaøet slutter, undervisningen blir dårligere, elevene dropper ut lettere, nye elever velger andre skoler, det blir mindre elever, mindre elever gir mindre penger…

Dette er en ond sirkel, ordfører. Initiativtagerne ber oss snu denne onde sirkelen. Utdanningsforbundet bekrefter at modellen har negative virkninger for mange skoler.  Vi folkevalgte kan da bare ikke late som om modellen ikke har negative konsekvenser noen gang, for ingen elev, for ingen skole. La oss ta et ansvarlig skritt og bli enige om å utrede virkningene av modellen.


Her er SV, AP og R sitt forslag som vi fikk gjennomslag for :-)
"Bystyret ber byrådet om å fremme en sak som utreder virkninger av finansieringsmodellen i Osloskolen, Saken skal inneholde en evaluering av hvordan finansieringsmodellen har slått ut for de ulike skolene, og en konsekvensanalyse som er på langsiktige effekter av å holde på den nåværende modellen, Saken sendes ut på høring til alle berørte paretr, som skolenes driftsstyrer, FAU og bydelene. Saken fremmes innen utgangen av 2013."

Foreldreaksjon mot reduksjon i kvalitet i Oslobarnehager


Jeg tok foreldreaksjonen for Oslo barnehagens bekymringer for reduksjonen av kvaliteten i barnehagen inn i bystyrets spørretime. Byråd Ødegård mener at kvaliteten i barnehagene er stigende.
Se http://www.oslobarnehagene.info/ for foreldreaksjonen.

Her var mitt innlegg:

Ordfører , det skal bli bråk når foreldrene i Oslobarnehagen opplever at barnehagene blir en salderingspost i kommunen

Oslobarnehagen – landets beste. Er kommunens visjonen for Oslobarnehagen. Målet er å styrke kvaliteten i barnehagen. Men, foreldre i Oslo opplever det motsatte.
Det er med bekymring at SV ser at Oslo beveger seg bort fra det vedtatte målet sitt. 
Barnehagene og de yngste barna har blitt en salderingspost i byrådens forslag til budsjett. 

Det går over 35 000 barn i over 850 barnehager, dvs. fem av seks Oslobarn i alderen 1-5 år. Foreldrene skal være trygge på at ungene har et trygt og godt tilbud, der hvert enkelt barn blir sett og får utviklingsmuligheter. Barna skal få leke, lære og ha det gøy.

Foreldre til barn i barnehagen skal vi ta på alvor. Foreldrene samler seg i en prostest i bydelene og for første gang på på tvers av bydelene mot det de ser på som at kommunen raserer barnehagetilbudet. En protest mot at de ser at kvaliteten i barnehagene er synkende.

Foreldre får SMS fra barnehagen for å komme å hente ungene sine tidligere fordi de ikke har voksne nok og turer blir avlyst. Barnehager kutter ned på bemanningen og vikarstopp er innført i mange barnehager. 

Ordfører jeg vil stille spørsmål til byråd Ødegård om denne virkelighetsbeskrivelsen som Osloforeldrene kommer med riktig?

tirsdag 20. november 2012

Et skritt i riktig retning for asylbarnas rettigheter


SV er fornøyd med de viktigste positive politikkendringene med stortingsmeldingen "Barn på Flukt":

1. Barns beste skal være et grunnleggende hensyn og at barns tilknytning til riket skal tillegges særlig vekt i denne vurderinga.
2. UNEs praksis har, i strid med lovgivers intensjon, blitt gradvis strenger og at de i en del saker har lagt for mye vekt på innvandringsregulerende hensyn. Dette skal det bli en slutt på.
3. For framtida er ulovlig opphold i seg selv et mindre tungtveiende innvandringsregulerende hensyn, mens barns beste er et grunnleggende hensyn.
4. Barn skal høres,
5. God barnefaglig kompetanse i alle ledd i forvaltninga.
6. Levekåra til barn i mottak skal kartlegges og evalueres jevnlig.

Vi oppfordrer herved all de 544 barna med endelig avslag, som har bodd lenge i norske asylmottak, om å fremme omgjøringsanmodning for å få sine saker vurdert på nytt i lys av meldinga. Vi vet at en del, om enn ikke alle, av disse barna vil måtte få søknaden innvilget som følge av den praksisendringa som meldinga legger opp til.

SVs standpunkt er at ordninga med midlertidig opphold for barn mellom 16 og 18 aldri skulle vært innført, og at vi derfor gjerne skulle sett at meldingen innebar en praksisendring også her. Videre er det åpenbart at når barns levekår i asylmottak skal evalueres og kartlegges, og det har vi fått gjennomslag for, så må også denne gruppens levekår også kartlegges nøye.

Se barneminister Inga Martes kommentarer her.

Vi fortsetter kampen for en mer rettferdig asylpolitikk!

onsdag 14. november 2012

Bevar bibliotekene!

I neste års budsjett foreslår høyrebyrådet store kutt på byens mest besøkte kulturtilbud, nemlig bibliotek. Jeg protesterer mot det i "min dagbok" i Dagsavisen i dag.


tirsdag 13. november 2012

Vi må tenke stort om de minste barna!

Marianne Borgen og jeg har levert et privatforslag om det vi/SV mener bør satses på for økt kvalitet i barnehager. Forslaget vårt skal behandles sammen med byrådets forslag til bystyremelding "Oslobarnehagen: Økt kvalitet og styrket læringsarena".

Jeg tar gjerne i mot forslag til navn som jeg kan invitere til kultur- og utdanningskomiteen for å bli klokere på dette tema. Det kan være gode og engasjerte barnehageassitenter, førskolelærere, styrere, forskere, foreldre eller andre som har meninger om hva kvalitet skal bety i barnehager... :-)

Her er vårt forslag i sin helhet.

Oslo bystyre v/ ordføreren
Oslo, 16.april 2012
Privat forslag fra Marianne Borgen og Gülay Kutal på vegne av SV:
Det vises til bystyrereglementets § 36, hvor det bl.a. heter:
”Medlem av bystyret kan fremsette private forslag til bystyret. Forslaget må bare omhandle en sak og gjelde saker som naturlig hører inn under bystyrets virkeområde. Forslag kan ikke stilles til saker som ligger til behandling i bystyrets organer, har samme innhold som et forslag som ennå ikke er behandlet eller som tidligere er behandlet i en av bystyrets komiteer i samme bystyreperiode uten å ha fått nødvendig tilslutning. I tvilstilfelle treffer forretningsutvalget avgjørelsen.”
På bakgrunn av dette fremmes et privat forslag som følger:


Vi må tenke stort om de minste barna. Byrådet må sikre kvalitetsheving i Oslobarnehagen

Visjonen for Oslobarnehagen er: Oslobarnehagen – landets beste. Målet er å styrke kvaliteten i barnehagen. SV er glad for at det er en tverrpolitisk målsetning om å satse på de aller yngste barna.
Rundt 35 000 barn går i Oslos over 850 barnehager, dvs. fem av seks Oslobarn i alderen 1-5 år. Foreldrene skal være trygge på at ungene har et trygt og godt tilbud, der hvert enkelt barn blir sett og får utviklingsmuligheter. Barna skal få leke, lære og ha det gøy.
Den største barnereformen i vår tid har vært barnehagereformen. Å sikre alle barn fra ett årsalderen rett til barnehageplass og gratis kjernetid i enkelte bydeler i Oslo har betydd mye for barna og for foreldrene.
Både nasjonal og internasjonal forskning viser at et godt pedagogisk tilbud før skolealder har positive effekter for læring og utvikling hos alle barn, uavhengig av familiebakgrunn. PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) kartlegger elevenes interesse for lesing og deres leseferdigheter på 4.og 5. trinn. PIRLS ble i Norge gjennomført i 2001, 2006 og 2011. Resultatene fra PIRLS 2011 hvor Norge sammen med 65 land deltok, offentliggjøres i desember 2012. PIRLS 2006 viser at hvert år i barnehage har en positiv effekt på elevenes generelle leseferdigheter i 4. og 5. klasse. Desto lengre barna har gått i barnehage, desto bedre er leseferdighetene. Forskning viser at de barn som fikk god språkstimulering i barnehagen, men ikke hjemme, gjorde det bedre enn de som hadde rik språkstimulering hjemme, men ikke i barnehagen. En god barnehage kan utjevne sosiale forskjeller i forhold til språk og leseferdigheter.
Oslo har hatt en stor vekst i barnehageutbyggingen de siste årene. Dette har stilt kommunen overfor store utfordringer knyttet til utbygging og drift. Oslo kommune har ansvar for både innhold og kvalitet i barnehagen.
Barnehagenes viktigste ressurs er de ansatte i barnehagen. Gode og kompetente førskolelærere og ansatte er bærebjelken i å utvikle barnehagene til å bli et godt pedagogisk og sosialt tilbud for det enkelte barn.
SV mener at Oslo kommune må ha et bedre system som sikrer og rekrutterer tilstrekkelig kompetanse i barnehagene. I Oslo er det dispensasjon for omlag 1000 førskolelærer stillinger. Dette er bekymringsfullt og viser at Oslo kommune må ha en mer aktiv holdning og plan for hvordan en skal rekruttere, beholde og videreutvikle kompetansen for alle som jobber i barnehagen. Kompetent personale fører til mer stabilitet i ansatte gruppen og tiltrekker flere med kompetanse til barnehagene.
Å sikre kvalifiserte, dyktige styrere i barnehagen som gis mulighet og rom til både å kunne styre, lede og gi veiledning til ansatte, barn og foreldre er en viktig kvalitetsindikator i barnehagen. Flere bydeler er i gang med å gjennomføre en modell der en styrer skal ha ansvar for flere barnehager. En styrers rolle er å utvikle og veilede personalet, være til stede for barna og foreldrene. Vi ser en tendens der bydelene kutter i antall styrere for å spare på budsjettene. Det blir færre voksne tilstede og det går utover barna. Dette er en bekymringsfull utvikling, som er en konsekvens av behov for innsparinger på budsjettene, konsekvenser som de minste barna må ta.
Flere bydeler kutter i kompetansehevingstilbud og mange barnehager tar ikke inn vikarer ved sykdom blant de ansatte. Dette er en utvikling som bekymrer SV og som ikke er i tråd med den politisk ønsket barnehagestrategien i Oslo.
Ett av de viktige styringsverktøy og kvalitetssikringssystem kommunen har, er tilsyn med barnehagene. Tilsynet skal både være veiledende og kompetansehevende for barnehagen og kommunen. Rapport fra fylkesmannen (18.11.2011)og kommunerevisjonen(januar 2012) viser regelbrudd, lite og manglende systemer for kvalitetssikring både når det gjelder godkjenning og tilsyn av barnehagene i bydelene i Oslo. Fylkesmannen i Oslo/ Akershus har uttalt at fylkesmannen kan ikke garantere at barn har det trygt i Oslobarnehagen. Kommunerevisjonen og Fylkesmannens tilsyn tilsier at en må ha en helhetlig gjennomgang av bydelenes ansvar og rolle som barnehagemyndighet.
Når foreldre leverer barn i barnehagen skal de kunne være sikre på at ungene har det trygt, blir sett og får et godt sosialt miljø for både lek og læring.
samt å håndtere situasjonen når ulykker inntreffer. SV mener at Oslo kommune må innføre en systematisk grunnleggende sikkerhetsopplæring for alle som jobber i Oslobarnehagen
Undersøkelse som er foretatt av Lean Communications viser at omlag 15000 barn ble skadet i Norske barnehager i 2011, hver fjerde barnehagestyrer mener at det er stor sannsynlighet for at barn vil bli skadet, samtidig som de ansatte i barnehagene blir tilbudt for lite opplæring i sikkerhet. En skal ikke overdrive frykten for skader, men det er viktig og nødvendig at de ansatte er dyktige på å forebygge 
Barnehagenes samfunnsmandat er at barnet skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. Barnehagene skal bidra til å utjevne forskjeller og gi individuelt tilpasset tilbud ut ifra det enkelte barns forutsetninger. (Jfr, Rammeplanen for barnehagene).
SV mener at det nå er nødvendig med et kvalitets og kompetanseløft i barnehagene. Mange ansatte har for liten kompetanse om barns utvikling og barns språkutvikling for å kunne gi hjelp og oppfølging til det enkelte barn. SV mener at Oslo kommune må systematisere og satser på gode språkmiljøer i barnehagen. Satsning på språkmiljøer og språkutvikling må være ett viktig satsningsområde for Oslobarnehagen. SV har merket seg Byrådens «Osloprosjekt» der ett av delprosjektene er for å styrke språkferdighetene hos barn med minoritetsbakgrunn. SV mener at en god språkutvikling er viktig for barn. Språk er avgjørende for læring, sosiale relasjoner og vennskap. Evnen til å bruke språket er avgjørende for hvordan barn kan sette ord på erfaringer, reflekterer og diskuterer med barn og voksne. Den grunnleggende språkutviklingen skjer i barnehagealderen.
SV mener at økt fokus og arbeid med gode språkmiljøer i barnehagene er en nødvendighet. Språkstimuleringen må starte tidlig og det er viktig med tiltak som sikrer at barn starter i barnehagen. SV stiller seg kritisk til byrådens forslag om kartlegging av barn i barnehagen fra de er to år vil føre til de effekter som byrådet hevder. Å språkkartlegge barn uten å sikre kompetanse for de ansatte og gode språkmiljøer i barnehagen kan være uheldig.
Oslo er en by i vekst, bare i 2011 ble det bygget 1080 barnehageplasser i Oslo. Det er et vedlikeholdsetterslep på barnehagebygninger på 1,4 mrd. Årsrapporten for 2011 til Omsorgsbygg Oslo KF viser at det er et akselerende forfall i bygningsmassen. Det er bare midler til å ta bare det prekære vedlikeholdsetterslepet, for å sikre at HMS forskriftene er etterfulgt. Det akutte behovet er større enn bevilgingene. SV mener at det er behov for en plan for å sette i stand barnehagebygningene i Oslo.
På denne bakgrunn fremmer Sosialistisk Venstreparti følgende forslag;
Bystyret ber Byrådet om å legge fram forslag til en tiltakspakke for å sikre økt kvalitet i både private og kommunale barnehager. Planen skal bla. inneholde:
 • -  Rekrutteringstiltak for å sikre førskolelærere og kompetent personale
 • -  Plan for systematisering av veilednings-, etter- og videreutdanningstilbud for ansatte
 • -  En vurdering om det bør innføres krav om minimumsbemanning i Oslobarnehagen
 • -  Klare krav og systemer for organisering og gjennomføring av tilsyn
 • -  Handlings- og tidsplan for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet i Oslobarnehagen på 1,4
  milliarder
 • -  Strategi med fornyet tiltak for å sikre gode språkmiljøer i Oslobarnehagen
 • -  Strategi med tiltak for å stimulere til at alle barn starter så tidlig som mulig i barnehagen
 • -  Plan for å sikre en grunnleggende sikkerhetsopplæring for alle som jobber i Oslobarnehagen
 • -  Tiltak for å sikre ledelsesressurser i hver enkelt barnehage
 • -  Plan for i gangsetting av kvalitetsstudier av Oslobarnehagen, med klare indikatorer for
  hvordan kvalitet skal måles over tid

  Tiltaksplanen skal utvikles i tett samarbeid med de ansattes organisasjoner og foreldreutvalgene. 

søndag 11. november 2012

Oslo Nye fortsatt truet!

Høyrebyrådet må slutte med å rasere ned byens flotte kulturinstitusjoner. De må stoppe salg av Oslo Kino og eksperimentelle finansieringsforsøkene med Oslo Nye.

Oslo Nye er stadig truet. 

Nå sist er det Carl I Hagen som spør skriftlig til finansbyråden:
"Foreligger det noen juridiske avtaler mellom Oslo kommune og Oslo Nye Teater AS ut over selskapets vedtekter?

Hvis kommunens tilskudd til Oslo Nye Teater AS i 2013 settes til kroner null, eksisterer det da noen juridiske forpliktelser for Oslokommune vedrørende ansatte i Oslo Nye Teater AS sine rettigheter?"


Slik svarer Høyres finansbyråd:

"Det foreligger ingen juridiske avtaler mellom kommunen og Oslo Nye Teater AS ut over selskapets vedtekter, som vedtas av generalforsamlingen. Oslo kommunes rolle som eier av aksjene reguleres imidlertid av annet regelverk, herunder aksjeloven. Det vises til byrådssak
176/12 om Oslo Nye Teater —fremtidig drift pkt. 2.1. Aksjeloven har bl.a. regler for oppløsning og avvikling av selskaper, men også annet regelverk kan få betydning.

De ansatte ved Oslo Nye Teater AS er ikke ansatt i rettssubjektet Oslo kommune. Utgangspunktet er da at kommunen ikke har juridiske forpliktelser overfor disse, men byrådet har ikke utredet om det kan være at kommunen på annet grunnlag —og som aksjeeier —likevel kan ha noen forpliktelser overfor disse i en situasjon der selskapet blir insolvent, oppløses eller avvikles m.v. "

Både spørsmålet fra FrP og svare fra Høyre er langt fra å være betryggende for ansatte i byens egne teater. 

mandag 5. november 2012

Biblioteket på Torshov må ikke nedlegges!Jeg har fått mange henvendelser fra folk hvor de ber meg om å sørge for at Torshov bibioteket ikke nedlegges. En av dem heter Jan Fredrik Pedersen og han argumenterer veldig godt hvorfor det ikke må skje. Flere mail finner du nederst som kommentar.


Nedleggelse av biblioteket på Torshov er foreslått som et mulig tiltak i en konsekvensanalyse fra kulturetaten til byrådet, der etaten er bedt om å utrede hvordan 5,8 millioner kan spares inn uten at det går utover tilbudet til publikum. I konsekvensanalysen nevnes det at biblioteket på Torshov kan flyttes til det nye biblioteket ved Nydalen videregående skole, slik at dette blir et kombinasjonsbibliotek som både skal betjene skolen og befolkningen. Det vil i så fall gi en besparelse p 2,8 millioner kr, som er husleia Torshov bibliotek nå betaler pr. år til OBOS for å leie lokaler i Sandakersenteret.

Våre argumenter for å beholde biblioteket er som følger:

Hvis man må spare, bør man prioritere tilbud som fungerer godt og som når fram til store deler av befolkingen. Biblioteket på Torshov har vært nyskapende og kreative, og virksomheten på ulike plan øker.

Hvis biblioteket flyttes til Nydalen, vil det bli mye mindre tilgjengelig for befolkningen, etter som det er betydelig avstand fra bydelen og til de eventuelle nye lokalene. I dag har biblioteket ca. 30 adopsjonsklasser i bydelens grunnskoler der elever fra 1. klasse av kommer på biblioteket for å lese. Det bidrar også til at de blir bedre i norsk, i følge mine opplysninger. Jeg har også fått opplyst at skolene neppe vil fortsette med tiltaket fordi avstanden til Nydalen blir for stor for de små barna.
Ved flytting er det også fare for at eldre ikke vil bruke biblioteket så mye, blant annet et godt fungerende eldreuniversitet. Ellers er biblioteket godt tilrettelagt for funksjonshemmede som derfor har brukt det mye. Nærhet til tilbudet er jo også viktig for denne gruppa.

Vår bydel har et stort innslag av barn og unge med vanskelige levekår, siden vi har mange kommunale leiligheter. Det er viktig å sikre at det er et bibliotek i bydelen som de kan bruke for å styrke sine kunnskaper i norsk, noe som igjen er viktig for deres videre utdanning og yrkesvalg.

 Det bør væÊre en minstestandard rent kulturpolitisk at hver bydel har minst ett bibliotek. Legges Torshov filial ned, har bydel Sagene intet bibliotek innenfor sine grenser.

Det nevnes i konsekvensanalysen fra kulturetaten at Torshov bibliotek kan flyttes til Nydalen,  i tråd med befolkningsutvikligen. Også befolkningen i Sagene bydel er i vekst, og derfor er dette et lite holdbart argument.

Konklusjonen er at det neppe er mulig å spare i dette tilfelle uten at det går utover tilbudet til publikum.
For øvrig er det stort engasjement i saken fra ulike hold i bydelen.lørdag 27. oktober 2012

Oslo må ta i mot flere flyktninger!


SV i bystyret foreslo at Oslo skulle ta i mot flere flyktninger. Høyre, KrF, FrP og Venstre støttet ikke vårt forslag. Ivar Johannesen og Marianne Borgen som stod bak SVs forslag holdte gode innlegg i debatten. Dette var mitt innlegg.


Ordfører,

Hvert år anmoder staten en rekke av landets kommuner om å bosette flyktninger. Kommunene står imidlertid fritt til å selv å bestemme om de vil møte denne anmodningen eller ikke. Staten har ingen sanksjonsmuligheter overfor kommunene, og prosessen er i det hele tatt preget av stor lokal autonomi. 
Norge er forpliktet til å ta imot et visst antall flyktninger. Oslo har vedtatt å motta 410 flyktninger for 2012, men staten har bedt oss om å ta imot flere. Stykkprisfinansiering som Høyre-siden er så glad for (!), gjelder også i dette tilfellet: Pengene følger flyktningene. Byrådet var klar til å ta imot 40 flyktninger, en arbeidskraft på 40 stykker med penger  i følge. Men de snudde på grunn av FrP. Det er å gi etter. Det må Venstre og resten av byrådet svaret på.
Og FrP må svare: Hvis flyktninger med lovlig opphold skal jages bort fra alle landets kommuner, hvor mener FrP at flyktninger som har et reelt beskyttelsesbehov skal bo? 

onsdag 24. oktober 2012

Kommunen vil gi et håndslag. Lagerplass til skolekorpsene er nødvendig!

Ordfører,

Skolekorps er gøy. Barna lærer noter i samarbeid; de lærer disiplin og
selvdisiplin. SV mener at skolekorps kan være et viktig element i en
helheltlig skole dag. Det gir også god samarbeidsmulighet mellom hjem
og skole.

SV registrerer at skolekorpsene ikke lenger har lagerplass på skolen
og ikke har noe steder å lage instrumenter og uniformer og litt
kontorrekvisita. De må bare glemme å kunne lagre lopper til neste
loppemarked.

Ekstra lagerareal til korpsene er forsvunnet ut av arealnormen for noen
år siden. Og det bygges ikke ekstra kvadratmeter for dette i nye skoler.
Det betyr egentlig kroken på døra for skolekorps.

Gamle sentrumsskoler kan tenkes alltid ha en eller annen krok de kan
låne bort, men nyere skoler skal i mange år ha vært bygget uten lager.

Foreldrene reagerer og sier det er grenser for hvor lenge foreldre
med hus og garasje vil kunne stille garasjen sin til disposisjon for
instrumenter. Det er ikke mange velvillig innstilte borettslag som kan låne
sine bomberom heller.

Hvis vi skal bruke skolene aktivt som kulturelle møtesteder og hvis vi
ønsker skolekorps må det legges til rette for dette.
SV har tatt opp dette problemet første gang i bystyret med et spørsmål
stilt til byråden 24. juni. Byråden svarte positivt. Vi er glad for at SVs
initiativ har ført frem til et positivt svar fra byråden og en oppføging fra
Arbeiderpartiet, og muligens en enstemmig oppslutning til et konkret
forslag.

"Hver gang et korps med uniformer og blanke knapper marsjerer forbi,"
skriver en korps-pappa, loppesjef og innsamlingsleder, "Jeg tenker:
Her har mange jobbet og slitt." Kommunen må gi et håndslag til denne
dugnaden og kulturbæreren som de norske korpsene er.

24.10.2012

Rådgivertjenesten i Oslo må styrkes


Kvalitet og kompetanse i rådgivningstjenesten er viktig for å bidra til å sikre at elever velger riktig videregående opplæring, fullfører og består.
I 2011 var kun 74,8 % som fullførte og besto vg3. 63,1 % av lærlinger med ungdomsrett fullførte og bestod i 2011. Frafallet i Osloskolen er for høyt, spesielt blant yrkesfaglige elever. Dette er under byrådet sine mål med at 80 % skal fullføre og bestå vgo i 2013 og at innen 2015 skal 90 % av elevene fullføre og bestå.
Vi må også få med oss at i følge Utdanningsforbundet skyldes 21 % av frafallet psykiske problemer. Derfor er oppbygging av sosialpedagogisk veiledning er også nødvendig i tillegg til yrkesveiledning.

Ordfører, vi ser at rådgivningstjenesten i Oslo-skolen trenger et løft i kompetanse for å heve kvaliteten. Vi deler Utdanningsdirektoratets oppfatning at utdanning på 60 studiepoeng er nødvendig for å oppfylle elevenes rett til god rådgivning.

Regjeringen har innført faget Utdanningsvalg på ungdomstrinnet. Dette er et fag som er viktig for å sikre at unge får smakebiter fra ulike studieretninger. Her ser vi at det er behov for gode veiledninger, eksempelsamlinger og en god lokal plan i faget.

Oslo kommune er også med på regjeringens forsøk med arbeidslivsfag, der elever får arbeide med praktiske aktiviteter. Per i dag er det kun to skoler som deltar i ordningen. Vi ønsker flere skoler å delta i forsøket og en bredere satsning på Arbeidslivsfaget. 

Ordfører, 
Utdanningsforbundet mener at utdannings- og yrkesrådgivere ikke har god nok kjennskap til yrkesfag og arbeidsmarkedet. Dette gjelder særlig rådgiverne på ungdomsskolen. Alle rådgiverne i ungdomsskolen skal ha kunnskap om karrieremuligheter og hvordan utsiktene er på arbeidsmarkedet slik at elever som er interessert i yrkesfag får best mulig rådgivning. 

Regjeringen jobber aktivt med frafall utfordringen, ordfører. Med SV i kunnskapsdepartmentet, har den rød-grønne regjeringen satt i gang en annen nasjonal satsning som heter Ny GIV. En rapport fra NOVA viser at flertallet av elevene som har deltatt i Ny GIV-arbeidet for bedre gjennomføring i videregående, opplever at de har blitt flinkere på skolen. De opplever også at de har fått økt læringsutbytte fordi opplæringen har vært mer praktisk rettet og relevant. Oslo kommune må derfor utvikle og sette i verk bredere satsning på ny GIV. Men byrådspartiene synes ikke det!

Rådgivningstjenesten bør jobbe for å ta bedre hensyn til funksjonshemmedes utfordringer, ordfører. De bør også rustes med flerkulturell kompetanse og elever med minoritetsbakgrunn bør ikke møte fordommer fra rådgivere. SÅ må rådgivningstjenesten må være flinkere til å utfordre de etablerte oppfatningene når det gjelder kjønn og arbeidsliv. Vi trenger flere jentefysikere, informatikere og elektroteknikere, og flere gutter som førskolelærere. Men byrådspartiene synes ikke det!

Vi har en annen gruppe med ungdommer som trenger ekstra oppfølging, ordfører. Dette er senkommere, dvs ungdom som flytter til Norge når de er passert barneskolealder. De begynner i ungdomsskole med sine jevnalderede; på grunn av språket og på grunn av  forskjeller i utdanningen fra tidligere, faller de gjennom og klarer ikke å tette gapet med sine jevnaldrende. Her trengs det annen type veiledning og et annet system. Men byrådspartiene synes ikke det!

Ikke minst rådgiver må rådgivningen for voksne må styrkes. Men byrådspartiene synes ikke det!

SV ønsker et samfunn der alle får muligheter til å realisere sitt beste her i livet og bidra med sin fulle i arbeidslivet. God rådgivning er kanskje det billigste tiltaket for å få det til. Derfor må tjenestetilbudet stadig revideres og styrkes.

Jeg oppfordrer byrådspartiene til å støtte SVs forslag selv om de kommer fra SV :-) Gode forslag er gode forslag uansett hvor de kommer fra.

24.10.2012Gülay Kutal på vegne av SV fremmer følgende forslag:
 • Oslo kommune må jobbe for at antall årsverk til både sosialpedagogisk og yrkes- og utdanningsrådgivning økes.
 • En større andel av Oslos rådgivere bør gis tilbud om en utdanning i rådgivning tilsvarende 60 studiepoeng.
 • Rådgivningstjenesten for voksne må styrkes.
 • Det må lages gode veiledninger og eksempelsamlinger i lokale læreplaner i faget Utdanningsvalg.
 • Byrådet bes utrede utfordringer med senkommere, dvs. ungdom som flytter til Norge etter gjennomført barneskole i et annet land, med sikte på å finne løsninger som sikrer disse ungdommer en likeverdig ungdoms- og videregående utdanning.
 • Utdannelsen til rådgivere bør inneholde hensyn til funksjonshemmede, elever med minoritetsbakgrunn og kjønnsperspektivet.
 • Oslo kommune igangsetter et utvidet forsøk med utgangspunkt i Ny GIV-pedagogikken. 

Bystyret vil redde kunstermiljøet Borgen!


En enstemmig bystyre støtter SVs forslag:

1) Bystyret ber Byrådet om å henstille Jernbaneverket om å forlenge leieavtalen for Kulturhuset Borgen inntil det anses nødvendig å rive bygget.

2) Bystyret ber Byrådet å undersøke alternative lokaler for kunsterne som trenger plass og som ønsker å beholde det kreativefelleskapet som "Kulturhuset Borgen" representerer.


"Borgen er det store firkantbygget som ligger i bakkant av vannspeilet i
Gamlebyen. Den ble bygget som jernbaneverksted, og de siste tjue årene
har den rommet et vell av kulturarbeidere. Her har husleia gjort det mulig
å eksistere, også for alle dem som sliter med å holde seg på riktig side
av fattigdomsgrensa, men som likevel velger å skape og være del av den
underskogen av smått og stort, stilrent og skranglete som må til for at et
rikt kulturliv skal få blomstre.", skriver Kristin Von Hirsch i sin blogg.

"Kulturhuset Borgen i Bispegata 12 er lokalisert til et område hvor det
pågår flere omfattende planarbeider. I de aller fleste planforslagene er
det forutsatt riving av Borgen. (…) 1pågående planarbeid og forslag til
reguleringsplan for Follobanen. nytt dobbeltspor Oslo —Ski. forutsettes
også Borgen revet." SV er et parti for miljø, for kollektiv trafikk, for tog og
bane. Follobanen må prioriteres. Men selv om Borgen ikke kan reddes, kan
vi fortsatt redde "Borgen-miljøet". Nærmere 30 yrkesaktive kunstnere har
atelierer her, i tillegg til arbeidslokaler/verksteder for arkitekter, designere,
musikere, håndverkere og andre kulturarbeidere. De representerer i dag
et unikt kulturhus, et produksjonssenter og arbeidssted for kunstnere,
arkitekter, musikere og håndverkere.

Etter spørsmål fra SV, sendte Byråden Bjercke et brev til Jernbaneverket.
og ba dem vurdere forlengelse av leieavtalen med Kulturhuset Borgen.
Etter dette har de fått utvidet leieavtalen til 15. september. Så ba vi ham en
gang til om det samme og han har den 19. september igjen henvendt seg til
Jernbaneverket med anmodning om at leieavtalen for Kulturhuset Borgen
forlenges inntil det anses nødvendig å rive bygget. Han har også sendt brev
til kukturministeren hvor han ba henne om å bidra til avtaleforlengelsen.

Ordfører, dette er et miljø som er blitt til med egne dynamikker. Kunsterne
selv har bygd dette miljøet i løpet av de siste 20 årene. Man får ikke bygd
opp slike miljøer ved å befale eller tilrettelegge med bygg eller andre
materiale virkemidler. Derfor, når vi først har dette viktige tilskuddet til
Oslos kunst- og kulturliv, må vi gjøre det vi kan for å føre det videre.

Vi ber derfor bystyret Byrådet om å følge opp tiltakene som er igangsatt for
å forlenge leieavtalen for Kulturhuset Borgen inntil det anses nødvendig
å rive bygget. Vi ber også Byrådet å prioritere arbeidet med å søke etter
alternative lokaler for Borgen-miljøet.

Er Høyre-byråden ikke glad for flere lærere i Oslo?

Ordfører,

SV i regjering satser på økt lærertetthet i skolen. I statsbudsjettet for
2013 innføres et fireårig statlig tilskudd til om lag 600 flere lærere.
Tilskuddet rettes inn mot ungdomsskoler der det er mer enn 20 elever
per lærer og uhar nder gjennomsnittlige faglige resultater. For Oslo
skolen, vil dette bety 58 flere lærere i 16 ungdomskoler.

Minst like viktig er det at det nå gjøres en endring i opplæringsloven.
Erfaringene fra de 170 skolene som skal få tilskuddet i fire år, skal danne
grunnlag for vurdering av videre opptrapping og forskriftsfesting av et
slikt forholdstall - for en fast minstenorm for lærertetthet i skolen.

Dette handler nemlig om kvalitet. Flere kompetente lærere gir mulighet til
å følge opp hver elev og gi en variert og tilpasset opplæring av høy faglig
kvalitet. Disse stillingene gjør det mulig for skolene å arbeide mer variert,
praktisk og relevant og gir en større mulighet til å arbeide i perioder med
elever i mindre grupper.

Jeg ønsker regjeringens forslag om å øke antall lærere i ungdomskolen i
Oslo hjertelig velkommen, ordfører, og lurer på om byråden er enig med
meg i det.

Byrådens svar:
- Vi vil ha tilskudd!

Oppfølgingsspørsmål:

SV mener at flere lærer kommer til å bidra til å utjevne forskjellene
mellom elever og gjøre deres prestasjoner mindre avhengig av
foreldrenes utdanningsnivå og sosioøknomisk bakgrunn. Jeg lurer på om
byråden har tenkt å søke om disse lærerne?

Byrådens svar:
- Ja, vi vil søke.

Byråd Ødegaard vil overhodet ikke innrømme at han er glad for 58 nye lærere i Oslos ungdomskoler:-)

24.10.2012

tirsdag 23. oktober 2012

Søk i dokumenter bidrar til universell tilgjengelighet og mer demokrati


SVs forslag "Krav om søkbare dokumenter i kommunen" fremmet av Ivar Johansen og undertegnede får gjennomslag. Her er mitt innlegg i bystyret i dag.


IT  er et viktig verktøy i livene våre.

 • SV er opptatt av like muligheter for ulike mennesker. Derfor er vi opptatt av at IT er tilgjengelig i like stor grad for alle. 
 • SV er også et rødgrønt parti. Vi er derfor også opptatt av at IT bidrar til et miljøvennlig og demokratisk samfunn.

I dag er det slik at noen har tilgang til IT i mindre grad enn de andre. Noen har ikke råd til å kjøpe egen pc heller ei et eget nettverksabonnement. Derfor må vi tilgjengeliggjøre informasjonsteknologien i skoler, bibliotek og andre offentlige tilbud.

I dag er det også slik at noen har tilgang til dette verktøyet i mindre grad enn de andre. Fordi man er blind, svakssynte eller har en annen funksjonshemming. Etter hvert er det kommet både appareter og programvare som gjør bruken mer mulig. En tilpasset skjerm, en elektronisk arm, et taleprogram kan være nødvendig for en del mennesker som ikke har fulle funksjoner i kroppen sin og det skulle bare mangle at samfunnet bidro til at de kan bruke IT mulighetene som alle andre.

Søk er også et slikt verktøy. SV ønsker at kommunens dokumenter skal alltid være søkbare! Vi er glad for at vi får med oss hele bystyret til å etablere full søkbarhet for kommunens egne dokumenter. Innkommende dokumenter blir ofte skannet som bilde.  Da går det ikke an å søke i dem. At komiteen ber byrådet om å vurdere SVs forslag angående dokumenter som er produsert utenfor kommunen slik at også disse blir søkbare, er vi også glad for. Dette blir et viktig bidrag i kommunens arbeid for å oppfylle sin aktivitetsplikt hjemlet i Diskriminerings- og tilgjengelighetslovens paragraf 3 og krav til universell utforming  av IKT nedfelt i paragraf 9.

Vårt demokrati er tjent med at også folk med vanlig syn kan finne informasjonen de er opptatt av på en rask og effektiv måte.

Søkemuligheter i dokumenter er et utrolig viktig verktøy for oss Ochs. Vi folkevalgte har et stort ansvar overfor de som har valgt oss. Vi skal danne oss meninger på vegne av dem basert på blant annet skriftlig informasjon. Og spesielt oss fritidspolitikere har veldig begrenset med tid for å kunne forvalte denne rollen på en god måte. Jeg har lite tid. Veldig, veldig lite tid.

Derfor når neste høringssvarene på skolebehovsplanen kommer til bystyret og når disse er samlet sammen i et pdf-dokument på 349 sider, vil jeg vær så snill slippe å måtte skrive dette store dokumentet ut, markere Uranienborg skoles svar med rød sideskillemarkør, Manglerud skoles svar med grønn sideskillemarkør og alle de 150 høringsinstansene i ulike farger for å så kunne finne disse igjen hvis jeg skulle trenge det.

Jeg hadde disse 350 sidene under armen på fly til høstferien, ordøfrer, jeg fikk til slutt med meg innholdet i svarene, men jeg klarte sjeldent å kunne henvise til disse for jeg fant dem aldri igjen i den store blekka på 349 sider.

Søkemulighet er derfor ikke bare en nødvendighet for svakssynte, men også for oss. God søk er nødvendig også for oss folkevalgte som ikke bare skal se for seg selv men også skal se for de andre som har valgt oss!

Ordfører,
Takk for at vi i dag beslutter å gi vanlig folk, svaksynte og ikke minst oss folkevalgte bedre muligheter til å raskt finne frem i kunnskapen vi leter etter - nettopp for å kunne forvalte kunnskapen på en mer demokratisk måte.Her er SVs opprinnelige forslag:
I den utstrekning pdf-er legges ut på Oslo kommunes nettsider, intranett, Politikerporten med mer, skal disse alltid være søkbare.

Her er bystyrets innstilling:
Byrådet bes starte arbeidet, først med å etablere full søkbarhet for kommunens egne dokumenter og dernest vurdere utvidelse til dokumenter som er produsert utenfor kommunen.

søndag 21. oktober 2012

Nedgang etter 6 år med høyreregjering i Sverige


Venstrepartiet er SVs søsterparti i Sverige. Jonas Sjøstedt, partilederen, har deltatt i SVs Kvanmokonferanse i helgen. Han startet med å si at det ikke blir noe fred før Israel stopper okkupasjonen i Palestina. 

Ellers pekte han på alle de kjedelige konsekvenser av høyrepolitikken i Sverige:

 • Høyre kan prøve kopiere vår visjon og vårt språkbruk. Men det er vi som har visjoner for et likestilt samfunn, for velferd, for like muligheter. Det er vi som er originalen! 
 • Jeg vil ha en regjering for solidaritet med arbeidsinnvandrere fra alle andre land og for kamp mot sosial dumping. 
 • For oss er eldre mennesker ikke et investeringsobjekt, men mennesker med rettigheter til å bli behandlet med respekt og rettferdighet. 
 • Hver femte lærer forsvant fra den offentlige skolen i Sverige i løpet av de 6 årene med høyreregjering, forteller Jonas Sjøsted. 
 • Skoler og sykehus privatiseres. Sverige er blitt et investeringsobjekt for priskapitalister, forteller Jonas Sjøstedt fra Vensterpartiet!
Derfor trenger vi en fortsatt sterk SV i Norge - for en god, offentlig skole med høy lærertetthet, for et likestilt samfunn, for velferd og for like muligheter.


fredag 12. oktober 2012

UngOrg for frivilllig ungdomsarbeid i byen vår!

Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) jobber aktivt for å gjøre det lettere å drive frivillig arbeid i byens ungdomsorganisasjoner. De driver med:

 • UngOrg - interreseorgan for organisasjonen
 • UngInfo - Veiledning for ungdom på jobb, utdanning og bolig
 • Ung Medbestemmelse - Driver ungdommens bystyremøte og støttefunksjon for ungdomsråd i 15 bydeler


Her driver de lobbyvirksomhet med meg i forbindelse med årets budsjett :-)mandag 8. oktober 2012

Hurra for flere lærere i ungdomsskolen!


Jeg er glad for at regjeringen med SVs Kristin Halvorsen som statsråd, foreslår å øremerke 1,5 milliarder til å øke antall lærere på ungdomstrinnet. Dette er et skikkelig løft. Målet med dette er å gi en mer tilpasset opplæring til hver enkelt elev. Man vil også kunne gi en mer variert og relevant opplæring. Økt lærertetthet vil selvfølgelig også bidra til å styrke de grunnleggende ferdighetene som lesing og regning.

Jeg er også glad for at dette er et målrettet tiltak som fokuserer på å forhøye nivået på skoler der dette trengs mest. Man tar for seg skoler med en gjennomsnittlig gruppestørrelse på over 20 elever per lærer på ungdomstrinnet og grunnskolepoeng under snittet for landet. I Oslo kan dette bety 58 flere lærere i 16 ungdomsskoler. 

Jeg er veldig opptatt av at elevenes prestasjon på skolen ikke skal være avhengig av foreldrenes utdanning. Statistikk fra SSB viser at i Oslo er det over 10 grunnskolepoeng forskjell mellom elever med foreldre som har utdanning på grunnskolenivå eller ingen fullført utdanning, og elever med foreldre med universitets- og høgskolenivå. Slik kan vi ikke ha det. Derfor ønsker jeg regjeringens forslag om å øke antall lærere i ungdomskolen i Oslo hjertelig velkommen. For jeg er overbevist om at dette kommer til å bidra til å utjevne forskjellene mellom elever og gjøre deres prestasjoner mindre avhengig av foreldrenes utdanningsnivå og sosioøknomisk bakgrunn.

Mer om dette finner du her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/pressesenter/pressemeldinger/2012/storsatsing-pa-ungdomstrinnet.html?id=701268

Her en oversikt over skoler i Oslo som får flere lærere:


Oslo Oslo Sagene skole 2
Oslo Oslo Lindeberg skole    3
Oslo Oslo Rommen skole     3
Oslo Oslo Ellingsrud skole     3
Oslo Oslo Bjølsen skole 3
Oslo Oslo Bjøråsen skole 3
Oslo Oslo Tokerud skole 3
Oslo Oslo Hauketo skole 4
Oslo Oslo Årvoll skole       4
Oslo Oslo Haugerud skole 4
Oslo Oslo Holmlia skole 4
Oslo Oslo Groruddalen skole 4
Oslo Oslo Lofsrud skole 4
Oslo Oslo Haugenstua skole 4
Oslo Oslo Frydenberg skole  5
Oslo Oslo Jordal skole          5 
Totalt : 58