torsdag 26. september 2013

"Innovasjonsmidlene" til kultur må ikke tas fra driftsmidlene

Ordfører,
Det er et år siden at midler til innovasjon innen kulturlivet og kulturnæringene ble foreslått avsatt. Det foreligger endelig, medio september 2013, at forslag til kriterier for hvordan disse midlene skal tildeles, foreligger. 

Vi sa, i fjor høst, at vi var kritiske til at så store midler skulle avsettes, uten at konkrete forslag til retningslinjer og innhold forelå. Vi er fortsatt bekymret for kvalitetssikringen når såpass store deler av kulturmidlene skal deles ut på så kort varsel. Potensielle mottakere risikerer å ikke bli informert i tide, og gå glipp av  muligheten til å lage gode søknader om  prosjekter som svarer til kriteriene bystyret nå skal vedta.
    
Ordfører,
Vi er positive til tiltak som forener kultur og næring og setter fokus på innovasjon. Men det er ikke bra at Byrådet, i sin iver etter innovasjon, valgte å kutte grovt i store deler av Oslos kulturlivs infrastruktur. Organisasjoner og institusjoner som BOA, Rom for Dans, Oslo Teatersenter med fler, er viktige arenaer for innovative prosjekter innen byens kulturliv. Men når man kutter i driftstilskuddene for disse og liknende tiltak for å dele ut midler til innovasjon, risikerer man å sparke ben under en infrastruktur som er viktig for nettopp å kunne satse på innovasjon, eksperimentering og tverrfaglig samarbeid. Ordfører, Dette er bekymringsverdig og vektingen av midlene bør revurderes ved årets budsjettarbeid.
    
Så til selve forskriftet:
Det er ikke mulig å forstå hvorfor tilskudd etter dette forskriftet ikke bør kunne gis parallelt med tildelinger fra andre av kommunens tilskuddsordninger. Vi foreslår derfor å stryke dette avsnittet i vårt forslag 1.

Vi forstår heller ikke hvorfor det skal være fordelaktig å ha funnet andre bidragsytere når man søker om disse midlene. Foreslår derfor å stryke tilsvarende punkt i vårt forslag nummer 2.

Så er det også bemerkelsesverdig at kommunen skal vite hvor vidt søkeren er lokalisert i offentlig subsidierte lokaler for å vurdere om man skal få tildelt innovasjonsmidler. Tilgang til en annen ordning via en kriterium må ikke redusere mulighetene til å få tilgang til en annen ordning via en annen kriterium.  Vi foreslår derfor å stryke dette avsnittet i vårt forslag 3.

Ordfører,
Vi mener at det ville vært klokt å sette av en lavere sum til dette formål de første årene, for eventuelt å trappe opp midlene etter at effekten av midlene ble evaluert. Vi foreslår derfor at etter 2014, skal man evaluere om tilskuddsordningen fungerer etter intensjonene.

Til slutt, ordfører, jeg har testet ut det kommende forskriftet med et arrangement som jeg fant på nettet, nemlig et seminar som skal holdes i morgen i Oslo med navn ”Examining Histories and Productions of Animal-Human Relationships”. Søknaden hadde oppfylt ett eller flere av kriteriene, tror jeg:

  • Forskriftets paragraf 6.a.  Er dette et samarbeid som ikke har funnet sted tidligere? Hmm. ”Examining Histories and Productions of Animal-Human Relationships”. Det hørtes veldig sånn ut. Sjekk!
  • Paragraf 6.b. Er dette ny bruk av eksisterende ressurser? Hmm. Dyr og mennesker er ressurser som har eksistert en god stund, men å eksaminere deres historier med hverandre hørtes veldig ut som ny bruk av eksisterende ressurser. Sjekk!
  • Paragraf 6.g. Vil tiltaket bidra til internasjonalisering?  Hmm. ”Examining Histories and Productions of Animal-Human Relationships”. Tittelen er i hvert fall internasjonalt. Sjekk! 
Ordfører,
Vi sier ok til ordningen under forutsetning av at den ikke går på bena på driftsstøtten, og vi sier ok til forskriftet med våre endringer. Håper byråden vil støtte våre forslag selv om vi ikke fikk gjennomslag for disse i komiteen.

onsdag 25. september 2013

Vi foreslår å gjennomføre et kulturskoleløft i Oslo


SV vil gjennomføre et kulturskoleløft slik at alle barn og unge i Oslo som ønsker det får et kulturskoletilbud av god kvalitet til en rimeligere pris.
Mange barn og unge får et profesjonelt undervisningstilbud innen ulike kunstfag på Oslo musikk- og kulturskole. Musikk og kulturskolen i Oslo har imidlertid hatt lav dekningsgrad sammenlignet med landet for øvrig.
Alle barn og unge som ønsker å lære seg et instrument, synge, male, danse, spille teater eller benytte seg av et annet av kulturskolens tilbud, må få lov til det. Og de må få dette tilbudet i bydelen sin.  Det er derfor viktig å støtte kulturskolen i sitt mål om å få en kulturstasjon i hver bydel.  Oslo musikk- og kulturskole har i dag kun fire kulturstasjoner på Grønland, Schous, Manglerud og Sinsen.
I Akershus er det 14579 elevplasser i kulturskolen, Troms har 5996 elever i kulturskolen. Det er trist at hovedstaden Oslo hadde 7064 elevplasser i skoleåret 2012/ 2013 og det er en venteliste på 3615 elever.
I tillegg er prisen for å delta på Kulturskolen er svært høy i Oslo, det koster kr 3283,- pr. elev pr år, Oslo har ikke søskenmoderasjon. Få elevplasser, lange ventelister og høy pris betyr at mange barn stenges ute fra Oslo musikk- og kulturskole.    
Mange kulturskolelærere er i dag ansatt i kulturskolen i reduserte stillinger. Kun 24 personer er i 100% stillinger og hele 178 personer er ansatt i deltidsstilling. Men det er egentlig gode muligheter for å kunne bruke kulturskolelærere inn i skole eller aktivitetsskolen (AKS) gjennom kombinerte stillinger. Ordfører, kommunen må kunne sikre at ansatte i kulturskolen sikres 100% stillinger om en ønsker det.
SV er veldig opptatt av å ha et godt kulturskoletilbud til alle barn og unge som ønsker det. Vi er fornøyde med SV i kunnskapsdepartementet som har fra høsten 2013 fått til en mer variert skoledag. På grunn av det skal kommunen tilby alle i 1. til 4. trinn tilbud om en kulturskoletime i uka. Dette er et etterlengtet tilskudd til en noe teoritung skolehverdag.  Disse timene er ikke ment å skulle erstatte kulturskolens øvrige virksomhet, men i tillegg. Det er også svært positivt at SVs Munch-avtale med byrådet fører til at minst 700 flere barn og unge skal få plass i Oslo musikk- og kulturskole.
Men tilbudet må bli bedre: vi må ha en plan for etablering av en kulturstasjon i alle bydelene. Vi må ha en plan for å redusere foreldrebetalingen og å innføre søskenmoderasjon Ikke minst må vi ha en plan for at samarbeidet mellom kulturskolen og skole/AKS kan styrkes. Kommunne må sikre at ansatte i kulturskolen sikres 100% stillinger om man ønsker det.
Vi får dessverre ikke flertall i bytsyret  for våre forslag, men vi gir oss ikke før alle barn og unge som ønsker å lære seg et instrument, synge, male, danse, spille teater eller benytte seg av et annet av kulturskolens tilbud, får det tilbudet!
 

Byrådet tar opp store lån. Barna må betale regningen

Pressemelding fra Oslo SVs bystyregruppe

Oslobudsjettet 2014

                                                                                 Onsdag 25.september

Byrådet tar opp store lån – barna må betale regningen.

- Byrådet foreslår å øke låneopptaket betydelig i årene som kommer, men de er ikke villig til å se på inntektsmulighetene som eiendomskatt gir . Dermed er det barna som må betale regninga i dag og i årene som kommer, sier Marianne Borgen, SV. 

Befolkningsveksten i Oslo fører til økt behov for kommunale tjenester som skole, barnehage, helse og kollektivtilbud. Byrådets budsjett inneholder derimot store nedskjæringer i byens velferdstilbud. Bydelene, som faktisk skal sørge for en rekke tjenester til voksne og barn kuttes budsjettet med 170,7 millioner kroner. Dette til tross for at befolkningen øker med over 12000 i året. Dette vil innebære dårligere kvalitet for unger i barnehagene og syke og eldre som trenger omsorg.  Oslo er den byen i Norge med de største levekårsforskjellene og der barnefattigdommen er størst. Dette tar ikke byrådet på alvor i budsjettfremlegget.
-Å utjevne de sosiale forskjellene i Oslo og skape en samlet by burde ha vært byrådets jobb nummer én. Men igjen legger de frem et budsjett som ikke tar de nødvendige grepene for å ta tak i problemet, sier Marianne Borgen.

Manglende barnehagesatsning
Det er vedtatt at Oslo skal gjennomføre to barnehageopptak i året. Med byrådets budsjettforslag vil dette ikke kunne gjennomføres.
-Det legges ikke opp til å bygge nok barnehager i året. Bare 1350 barnehageplasser skal bygges i 2014 og alle skal drives av private barnehageaktører. For å sikre god kvalitet og mange nok kompetente voksne i barnehagen er det viktig at kommunen bruker mer penger på kvalitet og sikrer god grunnbemanning og tilstrekkelig vikarbudsjett. Sier Marianne Borgen
  
Nok et år med kutt i skolebudsjettene
Over mange år har det blitt flere elever og færre lærere i Osloskolen. Denne trenden forsetter i årets budsjettfremlegg. Det blir om lag 1500 flere elever i 2014 i grunnskolen, samtidig som byrådet kutter i skolebudsjettet.
- Skolebudsjettet må styrkes og vise at Oslo er villig til å satse på kunnskap. Budsjettet må gi rom for mange flere lærere i Osloskolen, sier Marianne Borgen.

 Byrådet styrer mot kø, kork og krise i kollektivtrafikken.
 Oslo kommune har vedtatt at all vekst i trafikk skal tas på kollektiv, sykkel og gange. Allerede i dag er kapasiteten i rushtiden sprengt på buss, trikk og bane.  
Det er helt nødvendig med et solid løft i kollektivtransporten om Oslos stadig økende befolkning skal kunne ta buss, bane og trikk til barnehage, skole og jobb. Dette tar ikke byrådets budsjettforslag alvorlig. Byrådets foreslåtte budsjett kan føre til en krise i kollektivtransporten, da utbyggingstakten går for sakte.
 - Det planlegges ikke tilstrekkelig for økning av kapasiteten på t-banenettet, selv om byen virkelig trenger ny t-banetunnell. Kun 17 av Ruters 100 tiltak for fremkommelighet blir gjennomført og sykkelinvesteringene er nær sagt fraværende.  Resultatet er dårligere kollektivtilbud for fremtiden. Byrådet styrer mot kø, kork og krise i kollektivtrafikken. Økt utbygging av sykkel- og gang veier er nødvendig. I dag går det altfor sakte og byrådet legger ikke frem noen plan for en skikkelig sykkel satsning og det er skuffende, sier Marianne Borgen.

For kommentarer:
Marianne Borgen. Tlf: 918 64 649
Ivar Johansen. Tlf: 906 61 520

Kun 36 nye barnehageplasser i Oslo i kommunal regi i 2013!233 millioner står altså ubrukt. Omsorgsbygg har brukt kun en tredjedel. Årsaken er færre bestillinger fra byrådsavdeling for kunnskap og utdanning.

I budsjettet for 2014 ligger det 700 nye barnehageplasser i privat regi og 650 nye barnehageplasser fra kommunen men da med privatdrift. 

Det er mange kommersielle barnehager som tjener seg fete på barnehagedrift. 60% av Oslos barn går på kommunale barnehager. Ønsker dette byrådet å nulle ut kommunens rolle i barnehageutbygging fullstendig? Skal det bare være private barnehager fremover?

Hvorfor må aktivitetskolen være så dyr?


Regjeringen har gitt en gratis time med kulturskole og en time med gratis leksehjelp i aktivitetsskolen, sånn at aktivitetsskolen skulle ha blitt billigere, har Høyre-byrådet i Oslo økt prisen. Prisene i Oslo har økt mest i landet, og har nå den dyreste aktivitetsskole-prisen av alle norske storbyer på hele 2611 kr i måneden. Til sammenligning er maksprisen i Bergen 2040 kr og Trondheim 2405 kr. Noen kommuner har også gratis halv- og heldagsplass.

Orrdfører,
2611 kr i måneden er mye penger for en vanlig familie. Og den dyre prisen skaper store klasseforskjeller blant barna i byen vår, og gjør at mange barn ikke deltar på aktivitetsskolen fordi foreldrene deres ikke har råd. Og det er store forskjeller mellom bydelene. På Vindern går 100 % av barna i AKS, mens øst på Tøyen og Gran går bare 1 av 3.

Aktivitetsskolen er helt avgjørende for integrering, språkutvikling og læring. I budsjettet har Høyre derimot prioritert å bruke 150 millioner på en OL søknad, noe som nesten kunne ha gitt gratis halvdagsplass, de bruker 20 mill på Gulleråsen stasjon på vestetkanten, en tbanestasjon som nesten ikke er brukt, og nå planlegger de å bruke millioner av kroner på privatisering av kommunens barnehager.

Det er rom og mulighet til å senke prisen i aktivietsskolen. Det handler bare om politisk vilje.   

Mitt spørsmål er derfor hvorfor Høyrebyrådet økt prisen på aktivitetsskolen med 46% siden 2009? Hvorfor har de stemt i mot SVs forslag om å gjøre aktivietsskolen billigere?
  
Fire av ti barn i lavinntektsfamilier går i SFO, mot sju av ti barn
av foreldre med høy utdanning. I noen bydeler i Oslo er andelen nede i
13 prosent, ifølge regjeringens integreringsmelding. Er Høyrebyrådet bekymra for at barnas deltagelse på aktivitetsskolen og i sosiale aktiviteter avhenger av foreldrenes økonomi, og at det skaper store forskjeller på folk?

søndag 8. september 2013

Lederkontraktene i Oslo-skolen - et karakterkort for voksne rektorer som andre kan se på?

Vet du hvordan den såkalte "lederkontrakten" i Oslo-skolen ser ut? Jeg personlig har ikke sett maken til et så byråkratisk skjema som dette! Også ser det ut som et rent karakterkort! Sjekk det her.

I Oslo mener nesten to av tre rektorer at deres arbeidssituasjon har forverret seg de siste to årene, ifølge en undersøkelse i regi av Skolelederforbundet. Hver fjerde Oslo-rektor svarer at de bare får benyttet inntil 15 prosent av arbeidsdagen til pedagogisk ledelse, som burde være en rektors aller viktigste oppgave.

Jeg og Ivar Johansen har derfor bedt om at dette blir en sak i bystyret og man stiller skjemabruken i ro.  Og hvordan svarer Ødegaard til oss? Jo, at han ikke vil gjøre noe fordi slik er "malen" som brukes i andre lederstillinger i kommunen. Da må vi be om at "malen" tas opp i bytsyret da! Dette er Høyres byråkrati og bortforklaringer i et nøtteskall! Stem #SV hvis du vil unngå Høyre i regjering!

Her er forslaget fra meg og Ivar Johansen. Og her er svaret vi fikk fra Høyre-skolebyråden.