tirsdag 28. mai 2013

Byens barn, kunnskaps- og kulturliv er vinnere i Munch-avtalen


Dette er Munch-avtalens vinnere


Mitt bystyreinnlegg på en historisk dag der SV spiller en hsitorisk rolle. Som medlem av kultur-og utdanningskomiteen, i innlegget mitt fokuserer jeg på Munch-avtalens punkter som går på barn, skole og kultur.

Ordfører,

Mitt personlige kompromiss standpunkt i denne saken har faktisk vært ”Lambda på Tøyen”, men jeg måtte altså følge mine partikamerater i SV! 

Spøk til side, ordfører, det er ikke bare Munch som er vinneren i Munch-avtalen som SV har fremforhandlet. Byens barn, kunnskaps- og kulturliv vinner, de også. De vinner stort.

Ordfører,

1.     Med bemanningsnormen kan ALLE foreldre og barnehageansatte puste ut og vite at fra 1. januar 2014 SKAL det være minimum 1 voksen per barn under 3 år og minimum 1 voksen per barn over 3.

2.     ALLE barn i byen kan glede seg til et nytt, flott badeland på Tøyen med oppstart umiddelbart.

3.     Det blir et Vitensenteret på Tøyen. Arbeidet skal starte umiddelbart.

4.     Tøyen skole får utvidet åpningstid og bedre tilbud med gratis kjernetid i SFO og halv pris på Tøyenbadet. Skolen blir en kultur og miljøskole. Den vil  blomstre i tett samarbeid med universitetsmuseene, Botanisk hage og det planlagte Vitensenteret. Her skal det satses på natur/miljøfag og estetiske fag, OG musikksatsingen videreutvikles i et tettere samarbeid med Oslo musikk og kulturskole.

5.     Minst 700 flere barn og unge skal få plass i Oslo musikk- og kulturskole.

6.     Det skal bygges en friluftsscene i Tøyenparken for oss alle å oppleve mer scenekunst, med konserter, teater og dans.

7.     Ikke minst, skal vi gå gjennom av tomme kommunale bygg med tanke på å gi gode arbeidsplasser til våre kunstere og kunsthåndverkere.

Dette er et aldri, aldri så lite bidrag til byens barn, til byens kunst- og kulturliv, ordfører.

Vi fikk gjennomslag for Munch, Tøyen, kultur og barn i Oslo

SV har nå i to år kjempet for en løsning med Munch på Tøyen, men det har vært umulig å få flertall for en slik løsning. Vi var derfor kommet i en situasjon der både Tøyens befolkning og Munchs kunst ble tapere. For SV har det viktigste alltid vært at vi både klarer å ta vare på Munchs kunst på en verdig måte og at vi får til en opprustning av Tøyen. Den avtalen vi legger frem i dag mener vi når begge disse målene. Her er de viktigste punktene i avtalen mellom byrådspartiene og oss: - Tøyen Vitenpark, med et nytt vitensenter, etableres. - Partiene ønsker også å gå i dialog med Norsk teknisk museum om samlokalisering med byens nye vitensenter på Tøyen. - Vitenparken, som også inkluderer også Botanisk hage og Universitetets museer, skal bidra til å gjøre Tøyen skole til en pioneer innen naturfag, miljøfag og estetiske fag. - Tøyen skole skal ha utvidede åpningstider fra høsten 2013 og elevene skal tilbys gratis kjernetid i SFO og få halv pris på Tøyenbadet fra 2014. - Satsingen underbygges av at Oslo musikkskole skal øke sin kapasitet med 700 nye plasser, blant annet gjennom etablering av en ny kulturstasjon på Tøyen. - Tøyensenteret og Tøyen T-banestasjon skal rustes opp. - Antallet kommunale boliger på Tøyen reduseres, men det skal etableres netto minst 600 nye kommunale leiligheter i Oslo frem til 2017. - Det skal bygges nytt badeland i kommunal regi på Tøyen, som planlegges ferdigstilt samtidig med det nye Munch-museet - Det etableres et sammenhengende grønt- og parkdrag over Finnmarksgata og en ny friluftsscene i området. Partigruppene er i tillegg blitt enige om andre punkter, blant annet: - Bemanningsnorm i barnehagene gjeninnføres fra 2014. - Det innføres fritt brukervalg på dagsenter og bo- og omsorgstilbud for utviklingshemmede og andre hjelpetrengende som skal ha et slikt tilbud. - Tomme kommunale bygg skal gjennomgås for kunstneratelier og verksteder.

Bemanningsnormen spikres fast i barnehagene fra 1. januar 2014

Nok og kompetente voksne er helt grunnleggende for kvalitet i barnehager, men Høyre-byrådet hadde ensidig sagt opp bemanningsavtalen i barnehagene. Derfor er jeg veldig fornøyd med at bemanningsnormen spikres i barnehagene fra 1. januar 2014 ved avtale med de ansattes organisasjoner. Da blir det minimum en voksen per tre barn under tre år og en voksen per seks barn over tre år. Dette er en delseier i "Munch, Tøyen, kultur og barn"-pakken fra oss i Oslo SV.

Les mer om resten av pakken her: http://blogg.oslosv.no/2013/05/en-seier-for-munch-toyen-kultur-og-barn/

søndag 26. mai 2013

Jeg foreslår at voksenopplæring med læreplan i basiskompetanse vurderes skikkelig

library of Arendal Adult Voksenopplaering

Det eksisterende tilbudet for voksenopplæring med læreplan i basiskompetanse har sterk faglig støtte og tilbudet er utviklet i Oslo av kommunens egne lærere. Tilbudet er positivt omtalt og betegnes som en foregangsmodell nasjonalt.

Til tross for dette, planlegges det nå å gå bort fra denne modellen. Dette begrunnes ved å henvise til et rundskriv fra Utdanningsdirektoratet og Fylkesmannens konklusjon på en klagesak, men vi kan ikke se fra punktene som trekkes fram at basisklassetilbudet med nødvendighet må nedlegges.

Man ser også at med bakgrunn i at basistilbudet ser ut til å ha fungert så godt som det har gjort i Oslo siden 2008, ønsker organisasjoner og fagmiljøene ved norskopplæringssentrene å bygge videre på basismodellen.

På bakgrunn av dette, foreslår jeg i bystyret dette:

-- Den planlagte omorganiseringen av basisklasser i voksenopplæringen stilles i bero.

-- Byrådet ber Utdanningsdirektoratet  vurdere om basisplanen og organiseringen av basisklasser slik det gjøres i Oslo dag, er innenfor de rammer regelverket setter, og ber om konkrete innspill fra Utdanningsdirektoratet på hvorvidt det er noe direktoratet mener må justeres dersom dagens basisplan og organisasjonsform for basisklassene skal videreføres i Oslo.

-- Byrådet kommer til bystyret med en sak om organisering og utvikling av modellen i løpet av høsten 2013.

onsdag 15. mai 2013

Hurra for Uranienborg skole som fortsetter som 1-10 skole


Etter forslag fra SV, Rødt og Arbeiderpartiet ble det vedtatt i bystyret å opprettholde Uranienborg skole som en 1-10 skole, samt at sak om flerbrukshall skal fremmes innen utgangen av 2013. SV støtter FAU ved skolen. Gratulerer!

Her er mitt innlegg i bystyret om dette.


Ordfører,

SV er opptatt av å finne den beste løsningen for både for elvene og lokalmiljøet tilknyttet til skolene. Vi er derfor også opptatt av å finne den beste løsningen for både for elvene og lokalmiljøet tilknyttet Uranienborg skole.

Vi er enige i at nærmiljøprinsippet skal være førende når vi planlegger nye skoler og omlegging av eksisterende skoler. Også skal vi ta hensyn til befolkningsvekst og økning i fødselstall.

Ordfører,
For å gjøre en lang historie kort: Realiteten er at elever flytter ut av indre by i løpet av skoleløpet og at det derved blir færre klasser på de øvre trinnene. I tillegg påpeker FAU at fødselstallene i skolekretsen har vært synkende siden 2009. Derfor er det gjennomførbart å legge opp til en B4U3-skole på Uranienborg – altså 4 parallelle klasser i barnetrinn og 3 parallelle klasser i ungdomstrinnet. Da kan vi ivareta nærskoleprinsippet for både barne- og ungdomsskoleelever. Det er smart!

Vi vil  derfor at Uranienborg skole opprettholdes som 1-10 skole. Og vi synes det blir flott at byrådet fremmer sak om flerbrukshall innen 2013.


SV er fortsatt bekymret for situasjonen på Munch-museet


Ordfører,

SV er fortsatt bekymret for situasjonen på Munch-museet. Klarer man å møte konsekvensene av nedbemanningen? Er det noen som tar og viderefører konserveringsarbeidet? Hvor mye kompetanse har gått tapt? Er det noen som driver med forskning? Byrådet har ikke informert godt nok om hvilken alvorlig økonomisk situasjon Munch-museet befant seg i.

Ordfører,

Edvard Munch er ikke bare en av Norges, men også en av verdens største kunstnernavn. Oslo kommune, som arvet Munchs kunst, har plikt til å forvalte verdensarven på best mulig måte. SV vil ikke risikere at denne verdensarven går tapt. SV vil ikke finne seg i flere krisetilstander.
Vi foreslår derfor sette av 5 millioner, altså det som skal til for å ivareta de oppsagte stillingene ut året, for å sikre kjernekompetanse på museet.
Vi synes det er bra at både museumsdirektøren og kulturbyråden ved flere anledninger har gitt uttrykk for store forventninger for Munch-museet. Men hvordan skal man klare det? Hvordan skal man nå målene for museet? Hvordan skal man sikre fortsatt  publikumsvekst på museet? Hvordan skal det videre arbeidet med konservering og internasjonalisering ivaretas  når besparingstiltakene trer i kraft?

Vi foreslår derfor at byrådet redegjør  for hvordan museet skal oppfylle byrådets mål gitt dagens økonomiske situasjon.

Representanten fra Høyre siterer meg.  Det viser at SV er flink til å lese papirene.  Vi visste at det skulle bli nedbemanning. Men det vi ikke visste, det vi ikke ante dette var i en størrelsesorden slik at en av fire i museet måtte gå! 16 av de 71 ansette måtte gå!
Enda verre, dersom bystyrerepresentanten husker, samme dag som nyheten om nedbemanningsomfanget var kjent,  var byråden som var i komitemøtet like overrasket som resten av komiteen og kunne ikke svare på hva dette var og hva det ville ha av konsekvenser fordi nyheten var kommet samme dag som vi hadde møtet!

Ordfører,
Vi ønsker ingen flere store overraskelser ift Munch-museet.

Vi foreslår derfor at byrådet rapporterer skriftlig jevnlig om situasjonen på Munch-museet fremover.

Ordfører,
Vi skal være ambisiøse på vegne av Munchs kunst. Da må vi sikre at det er samsvar mellom våre ambisjoner og  de ressurser vi velger å bruke.

Arbeiderpartiet vil innføre nesten et totalt forbud mot tigging


Ordfører,

Arbeiderpartiet vil innføre nesten et totalt forbud mot tigging. De vil gjeninnføre  løsgjengerloven som ble opphevet i 2006 - denne gangen som en "sonegjengerlov"!

Thorbjørn Jagland sier at det er mulig å ha et menneskelig utgangspunkt når vi diskuterer tigging. Jeg støtter ham i det.

Romfolk er Europas fattigste og mest forfulgte folkegruppe. Dette er mennesker vi deler kloden med, men ikke minst er de mennesker fra vår egen verdensdel. Vi kan ikke være redd for at ”mange flere tiggere vil komme hvis vi gjør noe”. Vi kan ikke forby fattigdom og sult. Det går ikke an å la folk bo uten tak over hodet og toaletter. Vi må bruke sosialpolitiske virkemidler og ikke strafferettslige for å unngå tigging.

Regjeringen vil gi tilskudd til sosialpolitiske tiltak for tiggere. Oslo klarer ikke å løse utfordringene alene. Dette er en mulighet. Vi må søke om tilskudd.

Ordfører,

Arbeiderpartiets forslag med meldeplikt og begrensning av tigging med tid og sted finner ikke støtte verken hos Kirkens bymisjon, advokatforeningen, politiet eller bydelene som opplever utfordringene tett til seg.

”Et totalt forbud kan uansett ikke gjennomføres umiddelbart.” sier Liebe-Riber Mohn. ”Dette forslaget er noe helt annet enn det Høyre foreslår,” sier hun. Jeg tolker det dit hen at hun vil egentlig et totalt forbud, men vil ikke gå for det fordi det ikke er gjennomførbart. Men ordfører, det de foreslår er det nærmeste man kan komme til et totalt forbud. Hvis det skal være forbudt innenfor hele Ring 2 og alle mulige steder utenfor Ring 2, hvor er det som er igjen? Hvis forbudet skal gjelde fra 1. mai til 1.oktober, skal tiggerne fryse hjel og tigge? Er det ålreight?

Arbeiderbevegelsen har tradisjonelt holdt fanen høyt for nasjonal og internasjonal solidaritet.  Nå svikter Arbeiderpartiet noen av de aller mest utsatte og forfulgte menneskene i Europa - og det i vår egen by. Det er trist og uforståelig for oss.  

Breiviks advokat Lippestad, et selveste Arbeiderparti medlem, en mann med og for prinsipper snakket til Arbeiderpartiets landsmøte og sa: ”det må ligge verdier under politikken, ikke bare pragmatisme." "Hva hadde vi fortalt våre barn om 40 mennesker frøs i hjel under Sinsenkrysset,” spurte han. ”Skal menneskeverd være en verdi som ligger under samfunnet vårt, da må vi finne løsninger på dette,” sa han.

Ordfører,

Det holder ikke å rope på regjeringen uten å iverksette et eneste tiltak selv, mente Rieber-Mohn selv i Aftenposten 27. april.

Jeg oppfordrer derfor Arbeiderpartiet, om å droppe det underlige forbudslinja, for det er ikke dem verdig. Jeg oppfordrer dem støtte SVs og egen regjeringens forslag om at Oslo kommune søker midler fra staten for å få styrke det humanitære arbeidet knyttet til de mange tiggere og bostedsløse i byen.

Som Thorbjørn Jagland sa, ordfører: ”Det er mulig å gjøre noe hvis man rett og slett tar et menneskelig utgangspunkt i stedet for å la oppgitthet ta overhånd.”


Krever økt inntak av lærlinger i Oslo kommune!


Ordfører,

Lærlinger sliter i Oslo. De får ikke lærlingeplass og byrådet kommer med et notat og mener at dette notater er godt nok?

Se på Gravferdsetaten og Munch muset som eksempel på to kommunale etater. I 2012 hadde de ingen lærlinger. To etater som har alle mulighet og burde hatt mange lærlinger.

Oslo kommune tilbyr altfor få lærlingplasser til sine yrkesfagelever, og er dårligst av alle landets største byer. I Bergen som er halvparten så liten som Oslo, og Trondheim som er mye mindre enn Oslo, var det i 2012  henholdsvis 452 og 300 lærekontrakter, mens i følge årsrapporten fra Utdanningsetaten, var 124 plasser alt Oslo kommune hadde å stille opp med til sine yrkesfaglige elever i 2012. Oslo kommune har ”klart” å øke antall lærlingkontrakter fra 72 i 2008 til 124 i 2012!

- Når de tar inn så få lærlinger, så har de rett og slett gjort en for dårlig jobb, sier leder av samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) som er det øverste fagorganet for fag- og yrkesopplæring i Norge.

Ordfører,
Høyresiden svikter ungdommen i starten av livet! Ikke lærlingplass for en ungdom er for mange et ”være eller ikke være i arbeidslivet”! Byrådet og bystyreflertallet ser rett og slett  ikke alvoret i denne situasjonen.

Ordfører,
Representanten fra Høyre skrøt av byrådets ambisjoner om 355 lærlingkontrakter fra 2013. Der tok han feil. For byrådet sier at det skal gjelde først 2015! Vel. JFor det første kommer byråden med et måltall som skal gjelde fra 2015 som er lavere enn Bergen og Trondheim har i dag. For det andre forteller de ikke med hvilke konkrete tiltak man skal komme dit og komme seg videre!

Vi anser derfor ikke notatet fra byrådet som en kvittering på bestillingen fra bystyret fra 2011, og mener at byrådet skal komme med en sak om kommunens langsiktige arbeid med lærlinger som konkret vil handle om ulike organisatoriske og økonomiske tiltak for å øke antall lærlinger i Oslo kommune.

torsdag 9. mai 2013

Hva skjer med den gode modellen Oslo har hatt i voksenopplæringen?

Det har vekket sterk oppsikt og er uttrykt stor bekymring fra fagmiljøene i voksenopplæringen i Oslo og fra elevgruppen som nå får tilbudet, at Utdanningsetaten har vedtatt at basisklassene i sin nåværende form og med sin nåværende sammensetning skal avvikles fra høsten uten at det er foretatt en pedagogisk evaluering av tilbudet.

Jeg har derfor stilt byråden følgende spørsmål:

1.     Hva er begrunnelsen for at basisplanen, som har kombinert et tilpasset grunnskoletilbud med norskopplæring for innvandrere, avvikles fra høsten, uten at det er foretatt en pedagogisk evaluering av tilbudet?
a.     På hvilke punkter mener byråden eventuelt at Lokal læreplan i basiskompetanse for voksne innvandrere ikke ivaretar gjeldende lovverk som omhandler voksnes rett til opplæring i basiskompetans?
b.     Hvor i vedtaket fra Fylkesmannen mener byråden at det står at Lokal læreplan i basiskompetanse for voksne innvandrere ikke kan brukes som læreplan til opplæring i basiskompetanse og som forberedelser til eksamensrettet grunnskole?
2.     Det har hittil vært mulig å tilpasse «Lokal læreplan i basiskompetanse» individuelt til den enkelte elev i basisklassene, i samsvar med at elevene har ulike mål i for videre utdanning og arbeid. Skal den nye planen for elevene for elevene med rett til grunnskole være like fleksibel som basisplanen og rette seg både mot at:
a.     elevene kan klare norskprøve 2 og 3, som i Oslo kommune er en forutsetning for å få fast arbeid?
b.     man kan gå i retning av kombinasjon arbeid og skole?
c.      avslutning av grunnskoleeksamen for videre kvalifisering i utdanningsløpet?
3.     Elever som har rett til norskopplæring etter Introduksjonsloven og som har liten eller ingen skolegang fra hjemlandet går per dato i basisklasser. I disse klassene får de undervisning i matematikk og naturfag i tillegg til norsk og samfunnskunnskap som de har gjennom Introduksjonsloven. Slik kan de starte å tilegne seg grunnleggende ferdigheter i mer enn norskfaget. De får på plass grunnleggende ferdigheter som gjør det lettere for dem å klare norskprøvene, og som gjør dem i stand til å vurdere om de vil gå mot en kombinasjon av skole og praksis, eller arbeide mot et eksamensrettet grunnskoleløp, tilsvarende 8.9. og 10. i ungdomsskolen. Vil denne muligheten nå falle bort?