mandag 1. juni 2015

Ingen obligatorisk språkkartlegging / Mer satsing på gode språkmiljø i Oslo barnehagene

Det er viktig å styrke og satse på gode språkmiljø i barnehagene. Ekspertutvalget på språkkartlegging har tidligere hatt følgende konklusjon: «kompetanse er en forutsetning for god bruk av kartleggingsverktøy, og katlegging av barnehagebarn er spesielt sårbart om det utøves dårlig skjønn.» Ekspertutvalget har dessuten gjennomgått åtte velkjente brukte kartleggingsverktøy i barnehagen og fastslår at ingen av disse ene og alene kan imøtekomme forventinger til hva språkkartlegging skal føre til. Kompetanse og bevisst bruk er en forutsetning for at det ikke skal gjøres skade.

For å sikre og styrke kvalitet og innhold i Oslobarnehagen trenger vi satsning på kompetanse, bemanning og sikre ressurser til barnehagene, samt en bevisst satsning på gode språkmiljøer. Vi trenger ikke kartlegging, ikke en forskoling av barnehagen, men en reell satsning på kvalitet og innhold. 

Bystyret 5. mars i fjor etter en god prosess i komiteen behandlet enstemmig at ”Alle barn skal observeres av en pedagog, men at det kun er barna pedagogene mener trenger språkstøtte som skal kartlegges ved hjelp av et egnet verktøy”. Men i budsjettforliket med FrP i desember, vedtok bystyrets flertall med Høyre, Venstre og KrF i plutselig og uten noe ny diskusjon i komiteen at: ”Det etableres obligatorisk språkkartlegging av alle 3-årinnger i forbindelse med 3-årskontroll på helsestasjon eller i barnehagene.” Dette budsjettvedtaket ble aldri grundig nok diskutert og at denne praksisen er i strid med det grundig diskuterte tidligere bystyrevedtaket.

Et slikt pålegg strider også imot rammeplanens (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver) kap. 4 om at «den enkelte barnehage står fritt til å velge metoder og omfang ut fra lokale forutsetninger og behov.»  Oslo kommune kan ikke med utgangspunkt i dagens barnehagelov og rammeplan, pålegge barnehagene språkkartlegging av alle 3-åringer.

Bruk av TRAS som kartleggingsverktøy er også omstridt. Dersom man legger verbalvedtaket 104 fra budsjett 2015 til grunn, nemlig at «Det etableres obligatorisk språkkartlegging av alle 3-årinnger i forbindelse med 3-årskontroll på helsestasjon eller i barnehagene», sier vedtaket ingenting om bruk av TRAS som verktøy.

Byrådet må derfor trekke tilbake pålegget på bydelene om kartlegging av alle 3-åringer.

Se også: Halvparten av alle norske barnehager tester og kartlegger barnas språk. – Det begrenser barndommen, advarer forsker.


SVs forslag ble dessverre nedstemt av Høyre-byrådet i dag.

Her er mitt bystyreinnlegg om ”Regelverk og rutiner som bidrar til å fremme barns norskspråklige kompetanse”


Ordfører,
Det er viktig å styrke og satse på gode språkmiljø i barnehagene. Ekspertutvalget på språkkartlegging har tidligere hatt følgende konklusjon: «kompetanse er en forutsetning for god bruk av kartleggingsverktøy, og kartlegging av barnehagebarn er spesielt sårbart om det utøves dårlig skjønn.» Ekspertutvalget har dessuten gjennomgått åtte velkjente brukte kartleggingsverktøy i barnehagen og fastslår at ingen av disse ene og alene kan imøtekomme forventinger til hva språkkartlegging skal føre til. Kompetanse og bevisst bruk er en forutsetning for at det ikke skal gjøres skade.

Det er ikke slik at det er for sent dersom barn som ikke har lært norsk før de er 2 år og foreldrene må straffes for det. Det er byrådets ansvar å sikre at alle barn kan språket sitt godt nok. Jeg mener: hvor vanskelig kan det være å lære barn godt nok språk, når undertegnede har lært norsk nok til å representere en sekstiende del av Oslos befolkning til tross for å ha lært språket ikke fra når hun var 2 men 22 år.

For å sikre og styrke kvalitet og innhold i Oslobarnehagen trenger vi satsning på kompetanse, bemanning og sikre ressurser til barnehagene, samt en bevisst satsning på gode språkmiljøer. Vi trenger ikke kartlegging, ikke en forskoling av barnehagen, men en reell satsning på kvalitet og innhold.

Bystyret 5. mars i fjor behandlet enstemmig at ”Alle barn skal observeres av en pedagog, men at det kun er barna pedagogene mener trenger språkstøtte som skal kartlegges ved hjelp av et egnet verktøy”. Men i budsjettforliket med FrP i desember, ble bystyrets flertall med Høyre, Venstre og KrF tvunget av Frp til å vedta: ”Det etableres obligatorisk språkkartlegging av alle 3-årinnger i forbindelse med 3-årskontroll på helsestasjon eller i barnehagene.” Dette budsjettvedtaket ble aldri grundig nok diskutert og denne praksisen er i strid med det grundig diskuterte tidligere bystyrevedtaket.

Et slikt pålegg strider også imot rammeplanens (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver) kap. 4 om at «den enkelte barnehage står fritt til å velge metoder og omfang ut fra lokale forutsetninger og behov.»  Oslo kommune kan ikke med utgangspunkt i dagens barnehagelov og rammeplan, pålegge barnehagene språkkartlegging av alle 3-åringer.

Bruk av TRAS som kartleggingsverktøy er også omstridt. Dersom man legger verbalvedtaket 104 fra budsjett 2015 til grunn, nemlig at «Det etableres obligatorisk språkkartlegging av alle 3-årinnger i forbindelse med 3-årskontroll på helsestasjon eller i barnehagene», sier vedtaket ingenting om bruk av TRAS som verktøy.

Ordfører,
FrP samt byrådspartiene i verbalforslag 103 som ble delt ut i bytsyrets møteden 11. desember 2014:
«Bystyret ber regjeringen vurdere bortfall av økonomiske stønader som sanksjonsmidler i tilfeller der foreldre motarbeider at deres barn lærer norsk.»

Det er ikke dokumentert et eneste tilfelle av foreldre som motarbeider at deres barn lærer norsk. Derfor har vi reagert og reagerer fortsatt på denne formuleringen som har vært mistenkeliggjørende og diskriminerende av innvandrerforeldre. 

Forskrift 01.03.2006 nr. 266 om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (rammeplanen) har i punkt 2.5 følgende formuleringer om barns språklige kompetanse: «Småbarnsalderen er den grunnleggende perioden for utvikling av språk. En rekke barn har et annet morsmål enn norsk og lærer norsk som andrespråk i barnehagen. Det er viktig at barna blir forstått og får mulighet for å uttrykke seg. Barnehagen må støtte at barn bruker sitt morsmål og samtidig arbeide aktivt med å fremme barns norskspråklige kompetanse.»
Vi understreker at en av målsetningene til barnehagen er altså å støtte at barn bruker sitt morsmål. Mange krefter vil sette barnets morsmål opp mot norsk, men all forskning viser at barn med et sterkt morsmål blir også sterk på norsk.

Ordfører,
Bystyret har aldri sagt ja til obligatorisk språkkartlegging av alle 3-åringer i Oslo. Bystyret har aldri sagt ja til å bruke TRAS som verktøy.Saken er svært omstridt uansett hvordan man vrir og vender på det.

Vi ber derfor at byrådet trekker tilbake pålegget på bydelene om kartlegging av alle 3-åringer!Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar