søndag 22. oktober 2017

Alle enslige mindreårige skal vurderes av barnevernet i Oslo

Her er en av de mange gode tiltakene i Oslo kommunes innsats knyttet til mottak av flyktninger og integrering av nyankomne flyktninger:

Alle enslige mindreårige skal vurderes av barnevernet. For den enkelte enslige mindreårige over 15 år skal det deretter gjøres en vurdering av omfanget og bruk av ulike tjenester under barnevern og NAV-kontor ut fra hva som anses mest hensiktsmessig for den enkeltes integrering i det norske samfunnet. Til grunn for vurderingen legges at barn som trenger særskilte tiltak skal ivaretas av barnevernet.

"Mangelfull undervisning og segregering fra resten av elevmassen er hverdagen til altfor mange mottakselever. Det er unødvendig at elever i mottaksklassene blir adskilt fra de andre klassene i fag der språk ikke spiller en avgjørende rolle for å henge med i undervisningen, som for eksempel gym. En viktig del av å integrere nylig ankomne elever er at de får muligheten til å sosialisere seg med norske elever, og dette er umulig hvis det ikke finnes arenaer der mottaksklasseelever kan møte og omgås andre elever, som Ungdommens bystyre tidligere har påpekt. Derfor er det viktig at skoletilbudene virker integrerende og ikke segregerende. Mottaksklasser må integreres i skolens vanlige drift på en måte som sikrer tettere kontakt med de andre elevene på skolen." heter det også i merknadene fra A, H, MDG, V og SV i bystyresaken.

Les hele Flyktningmeldingen her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar