søndag 24. mai 2015

Resultater og fakta om integreringsarbeid - 2014

IMDI har utgitt "Resultater og fakta om integreringsarbeid i Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold" 2014-2015.

Man kan bl.a. lese at Oslo har vært anmodet om å ta i mot 500 flyktninger i 2014, har vedatt og bosatt de 500 med følgende fordeling mellom bydelene:


Man kan også lese at 31,9% av Oslos befolkning er "innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre".

Oslo kommune mottok Kr 457 119 495 i integreringstilskudd i 2014. Videre mottok kommune 159 893 300 kroner i norsktilskudd og 32 726 791 kroner i tilskudd til bosetting av enslige mindreårige flyktninger.

Følgende kommunale utviklingsmidler er tildelt Oslo:

Introduksjonsprogrammet: 
Kommunenes introduksjonsprogram skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent av deltakerne skal gå over i arbeid eller utdanning på nivå videregående skole eller høyere, direkte etter avsluttet program. Landsgjennomsnittet i 2014 var 44 prosent.
Figuren under viser andel deltakere som gikk over i arbeid eller utdanning direkte etter avsluttet introduksjonsprogram i den enkelte kommune i 2014:


Norsk og samfunnskunnskap - Gjennomføring og oppstart:
I 2014 var det om lag 35.000 personer som deltok i opplæring og samfunnskunnskap. Siste måling viser at av menn som fikk opphold i 2011 med rett og plikt til norskopplæring, oppfylte 90 % plikten sin innen tre år. For kvinner som fikk opphold samme halvår, var resultatet 87 %.

Jobbsjansen
Formålet med Jobbsjansen er å øke sysselsettingen blant innvandrere. Programmene skal legge grunnlag for en varig tilknytning til arbeidslivet og økonomisk selvhjulpenhet. Det ble bevilget 87 millioner kroner over statsbudsjettet til Jobbsjansen i 2015, der 52 millioner gikk til prosjekter i vår region.

Arbeidsledighet blant innvandrere
Den registrerte ledigheten blant innvandrere var 6,7 prosent i november 2014, Dette er samme nivå som november året før. I resten av befolkningen har ledigheten også vært uendret på 1,9 prosent.

Områdesatsing
I noen områder med store og sammensatte levekårsutfordringer går stat og kommune sammen om en ekstra innsats. Målet med områdesatsing er å utjevne levekårsforskjeller og stimulere til sosial inkludering i lokalsamfunnet og deltakelse i samfunnet for øvrig.
Det foregår tre områdesatsinger i vår region:
1. Groruddalssatsingen er det største byløftet i nyere norsk historie. Målet er bærekraftig byutvikling, synlig miljøopprustning samt bedre livskvalitet og levekår for Groruddalens befolkning. Mer informasjon finnes på Oslo kommunes nettside.
2. Handlingsprogram Oslo sør skal bedre oppvekst- og levekår i Søndre Nordstrand. Målet er å forsterke integrering og inkludering, samt å bedre folkehelsen og løse bomiljøutfordringer. Mer informasjon finnes på Oslo kommunes nettside.
3. Områdesatsing i indre Oslo øst: Satsingen ble igangsatt i 2014 hvor hovedmålet er å bedre levekår for befolkningen i området. Satsingen omfatter blant annet nærmiljøtiltak, tilskudd til bolig-, by- og områdeutvikling, tilskudd til helsetjenester, sosiale tjenester og integreringstiltak. Kommunal- og moderniseringsdepartementet koordinerer arbeidet på statlig side. Mer informasjon finnes på Oslo kommunes nettside.

Arbeidet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet
I Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet (TVE/KLL) har IMDi ansvar for ti av tiltakene. IMDi Øst har bl.a. ansvar for faglig oppfølging av integreringsrådgivere, minoritetsrådgivere og regionale koordinatorer, som er ansatt ved hvert av IMDis seks regionskontor. I tillegg er koordinator for Kompetanseteamet ansatt i IMDi Øst.

Integreringsrådgivere ved ambassadene i Amman (Jordan), Ankara (Tyrkia), Nairobi (Kenya) og Islamabad (Pakistan).
Integreringsrådgiverne er IMDis spesialutsendinger ved utvalgte norske ambassader. Integreringsrådgiverne har spesialkompetanse på TVE/KLL-problematikk. De er en del av den konsulære bistanden som tilbys norske borgere, når disse befinner seg i utlandet og har behov for hjelp fra norske myndigheter. Integreringsrådgiverne tilbyr også råd og veiledning til hjelpeapparatet i Norge.

Minoritetsrådgivere
Ordningen med minoritetsrådgivere ble igangsatt i 2008 og vil videreføres ut 2016, i henhold til handlingsplanen for 2013-2016. IMDis minoritetsrådgivere tjenestegjør ved ungdoms- og videregående skoler med en stor andel elever med minoritetsbakgrunn. Minoritetsrådgiverne inngår som en del av rådgivningstjenesten i skolen, men med en spesialfunksjon. De skal bidra med konkret rådgivning og oppfølging av enkeltelever i saker som gjelder tvangsekteskap og relatert problematikk, drive forebyggende arbeid bl.a. gjennom foreldresamarbeid, og sørge for kompetanseheving i skolen og andre aktuelle samarbeidspartnere.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar