mandag 18. mai 2015

Må ha god voksenopplæring til alle som trenger det!

Bildet fra Utrop
Saken om "Voksenopplæring i Oslo" ble behandlet i Oslo bystyret onsdag den 20.mai.  Vi SV får bystyreflertall, sammen med A, R, MDG og FrP, for å søke om å videreføre de gode erfaringene fra basisplanen som Oslo kommune selv har utviklet, og se nærmere på behovene til gruppen elever i alderen 16-19 år.

Her kan du lese om selve saken og her finner du SVs forslag i komitebehandlingen.

- Voksenopplæringen i Oslo må styrkes.
- Det må søkes om forsøk med videreføring av basisplan.
- Antall stillinger i rådgivingstjenesten i Oslo VO bør dobles.


Det er flere som trenger opplæring i voksen alder. Å utvikle voksnes kunnskap og ferdigheter er viktig for de det gjelder, men det er også viktig for å få flere hender og hoder i arbeid og lykkes med integrering

Voksenopplæringen (VO) spenner fra de som har høyere utdanning fra eget hjemland og primært trenger norskopplæring og supplerende utdanning i Norge, til voksne analfabeter med svake norskkunnskaper til tross for lang botid i Norge. For å kunne gi en tilpasset opplæring i denne heterogene gruppen, er det viktig med avklaringer, god veiledning og rådgiving forut for inntak. Oslo VO Servicesenter har siden 2007 tilegnet seg stor kompetanse innen yrkes- og utdanningsveiledning. Deres tilbud bør utvikles og forbedres, og Oslo VO Servicesenter bør etter hvert bli et karrieresenter for voksne spesielt innen yrkesfagene. Antall stillinger i rådgivingstjenesten i Oslo VO må dobles.

Oslo VO hadde i basisplanen utviklet et arbeidsrettet løp i grunnskoleopplæringen for dem som trengte grunnleggende ferdigheter (grunnskole 1-7) og hadde arbeid som mål. Denne planen ble dessverre opphevet begrunnet utfordringer knyttet til ulike type rettigheter knyttet til språkopplæring. I en fase hvor voksenopplæringsfeltet utredes av sentrale myndigheter, er det utrolig viktig at man ikke lar seg blindet av byråkratiske utfordringer og Oslo kommune får videreført de positive erfaringene fra basismodellen som Oslo kommune selv har utviklet.

Et stort problem er at mange voksne ikke har rett til opplæring. Det rammer først og fremst personer som trenger norskferdigheter. Byrådet må satse på å gi opplæring til alle som trenger slik opplæring for å komme i varig arbeid og flere voksne må få mulighet til å fullføre et videregående opplæringsløp. Man må også se på mulighetene for voksenopplæring i et foreldreperspektiv ved å tilby norskopplæring i kombinasjon med foreldreveiledning.

Det er mange aktører som tar initiativ til språk- og voksenopplæring. Jeg håper man får til en enda bedre samhandling mellom Oslo VO, bydelene og NAV, og for kombinering av ulike tilbud som mellom norskkurs og grunnskole, grunnskole og videregående opplæring, og videregående opplæring og norskkurs.

Å innføre kontaktlærerordningen i Oslo voksenopplæring vil også gi mulighet til nærhet og tettere oppfølging av elever. Problemstillinger knyttet til elevgruppen 16 – 19 må løses raskt for det er denne gruppen av voksne som vil lettest tette eventuelle gap og ta igjen sine jevnaldere. Her bør fokuset være på egne læreplaner, hvordan den bør organiseres og finansieres.

Vellykket voksenopplæring er viktig for de det gjelder og for oss som samfunn.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar