onsdag 20. mai 2015

Ja til Hausmania og Maridalsveien 3. Ja til det ikke-kommersielle kulturlivet i Oslo

I bystyret behandler vi byrådets forslag til "Vekst og verdiskaping i kulturnæringen i Oslo". SV vil ha mer fokus på de ikke-kommersielle i kulturfeltet og foreslår i denne saken blant annet at byrådet bes sikre at de ikke-kommersielle leietakerne i kulturknutepunktene i Maridalsveien 3 og Hausmania fortsatt sikres tilgang til lokalene sine til et prisnivå som tilsvarer det de har hatt tidligere.

Her er mitt innlegg i bystyre i dag, den 20.mai.Ordfører,
Kulturfeltet er et bredt felt som kan forstås på mange vis. Byrådet i denne saken velger å fokusere på den kommersielle kulturnæringen og den bedriftsutviklingsmessige og forretningsmessige for kulturnæringen. Det er synd, ordfører, for mye av kulturarbeidet drives helt eller delvis på frivillig basis og bør ikke regnes som næring. De ikke-kommersielle bidrar til kulturlivet i like stor grad som de kommersielle. I tillegg sikrer de ikke-kommersielle at langt flere er aktive utøvere av eller tilretteleggere for kultur i en eller annen form.

Ordfører,
Byrådet velger i sin sak å omtale deltakelse i kulturaktiviteter som «forbruk av kultur». Å definere deltakelse på kulturarrangementer og andre kulturaktiviteter som forbruk bidrar til å innsnevre vårt syn på kulturlivets betydning for oss som mennesker og som samfunn.

Ordfører,
Vi frykter at konsekvensen av denne saken vil være en ytterligere kommersialisering av kulturfeltet i Oslo. Fokuset på at kulturaktiviteter skal ha stor lønnsomhet og økonomisk vekst, fører til at man prioriterer prosjekter med potensielt stort publikum så kraftig at det vil bli mindre bredde, og færre spennende og grensesprengende prosjekter og aktiviteter.

I praksis kan dette fokuset føre til mindre, og ikke mer innovasjon på kulturfeltet. Erfaringene fra de siste års utvikling i Oslo er at fokuset på innovasjon og næring på kulturfeltet har svekket rammevilkårene for mange av de andre kulturaktørene i Oslo, blant annet gjennom at innovasjonsstøtteordningen har redusert totalbudsjettet for ordningen for driftstilskudd.

Ordfører,
Byrådet fremmer en sak om vekst og verdiskaping i kulturnæringene i Oslo, men de går ikke nærmere inn på mange av utfordringene kulturaktørene i Oslo selv sier at de møter, både knyttet til behovet for langsiktig støtte og tilgang til lokaler til en overkommelig pris. Mye av utviklingen og innovasjonen vil skje i etablerte institusjoner og miljøer som nå har dårligere rammevilkår enn tidligere.

Ordfører,
Vi er også bekymret for at fokuset på lønnsomhet og vekst vil føre til at det blir færre kulturtilbud som er gratis eller med lav egenbetaling. Det vil føre til økte klasseskiller og at flere barn og unge opplever at familiens økonomi fører til at de ikke kan delta på de samme aktivitetene som vennene.

Ordfører,
SV ønsker seg et økt samvirke mellom kunstnere og kulturaktører på den ene siden og kommunen på den andre. I flere av disse prosjektene vil det også være plass for kulturbedrifter, men vi ønsker ikke at det er disse som primært skal få legge premissene.

Ordfører,
Flere viktige atelier og kunstnerlokaler har blitt lagt ned eller står i fare for nedleggelse i Oslo de siste årene uten at kommunen har bidratt til at nye og tilfredsstillende lokaler til en overkommelig pris har kommet på plass.

Dette har også hatt negative konsekvenser for små og mellomstore kulturnæringsbedrifter som har hatt tilhold eller samarbeid med kunstnere og utøvere i disse lokalene.

Blant annet har kunstnerne måttet flytte ut av Borgen i Gamle Oslo. Flere av dagens brukere i Maridalsveien 3 og Hausmania frykter at huseleieøkninger eller andre forhold gjør at de ikke lenger kan fortsette å drive samme type aktivitet der. Også husleieøkninger i det vernede bygget i Storgata 36 skaper problemer for kulturaktører som holder til der.

SV foreslår i denne saken at byrådet bes sikre at de ikke-kommersielle leietakerne i kulturknutepunktene i Maridalsveien 3 og Hausmania fortsatt sikres tilgang til lokalene sine til et prisnivå som tilsvarer det de har hatt tidligere.

SV foreslår også at byrådet bes sikre gode rammevilkår for det frivillig kulturlivet, primært gjennom å sikre tilgang til lokaler til reduserte og eller subsidiert pris, fordi vi mener at vekst og verdiskaping i kulturfeltet i Oslo skal fortsatt være ikke-kommersielt.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar