fredag 21. august 2015

Mitt politiske arbeid for Oslos skoler

I alt mitt arbeid angående skole har jeg vært i dialog med og tatt hensyn til våre folk i bydelene, Oslo SU,og samarbeidet bl.a. med Utdanningsforbundet, SL, driftsstyrene, FAU’ene, lærere, Ungdomsrådet og Ungdomsombudet.

Samarbeidet førte til bl.a. følgende politiske forslag og initiativer:

·      Mot ensidig karakterbasert inntak til videregående skoler 

·      Bråk mot korte høringsfrister fra skolene, fau’ene, bydelene på saker som angår

·      Arbeid for flere elevplasser, mindre klasser og flere lærere

·      Arbeid for en inkluderende skole med større ressurser til elever med autisme, multifunksjonshemming og psykisk utviklingshemming.

·      Arbeid for forutsigbarheten i arbeidsforholdene for lærere som arbeider i mottaksklassene.

·      Forslag om å bedre tilrettelegge for at enkelte av skolens fasiliteter kan bli brukt også utenom skoletid.

·      Forslag om å ta skolenes funksjon som lokale kulturhus inn i skolebehovsplanen.

·      Forsvare nærskoleprinsippet på alle nivå

·      Gratis Aktivitetsskole

·      Flere kulturskoleplasser

·      Jobbet mot økt bruk av private aktorer i skolevirksomheten, herunder bruk av OPS (offentlig – privat samarbeid).

·      Press mot byrådet for en langsiktig skolestruktur bør planlegges med mål om å sikre bedre elevprestasjoner, elevtilpasset opplæring, sterke fagmiljøer, forutsigbart elevinntak, mindre frafall, høy økonomisk og arealmessig utnyttelse, og behov for tilstrekkelig skolekapasitet.

·      Voksenopplæring. Forslag om å beholde basisklassene i voksenopplæringen. Arbeid for at voksne sitt behov for yrkesutdanning bør ivaretas.

·      Jobbet og fikk gjennomslag for å ta vare på gode yrkesfaglige utdanningsmiljøer som fungerer. ”Teknikk og industriell produksjon” og ”Elektro” linjene på Etterstad forble på skolen.

·      Bråk mot permanent nivådeling i skolen

·      Fremmet og støttet Ungdomsrådets forslag om anonym retting av prøver for å redusere forskjeller i Osloskolen!

·      Fikk Valgfagene i Osloskolen bestå / Anniken Hauglie trekke tilbake søknaden om fritak!

·      Fortsatt nynorsk i Osloskolen! 

·      Jobbet for billigere (på sikt gratis) AKS og på kort sikt fjerne skille mellom AKS og skole

·      Arbeid mot svekking av tilbud for minoritetsspråklige

·      Mot finansieringsmodellen i Oslo


SV har bidratt til at byråkratiserende rektor- og lederkontrakter ble droppet i Osloskolen. Har jobbet for økt antall lærere og etterutdanning av lærere. Vi har krevd lik vurdering for læring og bevisst innsats for å redusere forskjeller i karaktergivingen i skolene. SV har stoppet byrådets forsøk om å droppe valgfagene og presset byrådet for å ikke etablere permanent nivådeling i skolen.

Vi har jobbet for tre-firedobling av antall svømmeopplæringstimer og ungdommens mulighet til å delta i politisk aktivitet. Stått på for at spesialundervisning skjer i tråd med vedtakene i Osloskolen. Vi har bidratt til en forsøksordning med 2. fremmedspråk fra 5. klasse i Oslo, og det bør rettes til rette for et stort språkmangfold.

Vi har bedt byrådet komme med tiltak for å unngå hyppige endringer av skolegrenser for mest mulig forutsigbarhet. Jobbet for økt antall lærlingeplasser for yrkesfaglige elever. Vi har snudd byrådets vedtak og sikret at skolene får brukt leksehjelpen på de trinnene de selv velger. Med SVs innsats fikk Uranienborg skole fortsette å være en 1-10 skole og besluttet en ny flerbrukshall.

Den aller største saken på skole har vært arbeidet med finansieringsmodellen: SVhar jobbet for en analyse av dagens ressursfordelingsmodell i Osloskolen som vi mener fører til A og B skoler, fikk påpekt flere ulemper ved analysen og bedt om å utrede flere sider ved modellen med bl.a. en mulighetsstudie for en finaniseringsmodell der ”pengene følger eleven” erstattes med ”pengene følger klassen”.
 

Andre forslag og initiativ:

·      Få kommunen kjøpe tomter for fremtidig skolebehov

·      Få bygge flerbrukshaller fremfor gymsaler som bygger opp under aktivitetene til idrettslagene og folkehelsearbeidet i bydelene.

·      Forsterke skolekapasitet i Ammerud- og Grorud skoler

·      Jobbet for svømmeanlegg i Groruddalen Vest

·      Arbeid for en permanent skolebygg for Hasle skole

·      Rehabilitering av skolenes idretts- og svømmehall

·      Ungdommen må få muligheten til å delta i politisk aktivitet inntil 10 dager pr skoleår

Det er bortimot 100 innlegg i bloggen min som handler om skole. Her finner du noen av disse: 

Særskilt norskopplæring bare delvis fungerer i Osloskolen - Vi må ha bedre resultater for våre flerspråklige barn


Høyrebyråd svekker praktiske fag i Osloskolen


Å tenke på skoler med lav søkertall er byrådets ansvar!


Hva gjør OPS-modellen med Veitvet skoles mulighet til lån av lokaler til kultur- og idrettsaktiviteter for barn?

Høyere lærertetthet i Osloskolen - Mer tid til hver enkel elev

Må ha god voksenopplæring til alle som trenger det!


Vedtar en kraftig styrking av skolehelsetjenesten

Finansieringsmodellen i Osloskolen bidrar til A og B skoler. Må flere utredninger til for å gjøre den rettferdig og forutsigbar


… og flere innlegg.God lesing! :-) 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar