torsdag 27. august 2015

Mo namma le Gülay. Støtten til samisk språkopplæring og litteratur bør styrkes!


 
 

Fra debatten om "samiske institusjoners plass i Oslo kommune", Samisk Hus, 27. august 2015


Samisk kultur har en viktig plass i den norske kulturarven, og Norge har klare internasjonale forpliktelser til å sørge for at den samiske befolkningens rettigheter ivaretas.

Språk er kulturbærende. For å kunne bevare kunnskaper og ferdigheter som har utviklet seg gjennom generasjoner, må man sørge for at språket som formidler disse kunnskapene, ikke går tapt. Flere samiske språk er i dag truet som følge av knallharde fornorskingsprosesser og aktiv fortielse gjennom generasjoner. SV mener det er vårt felles ansvar å styrke de samiske språkenes posisjon i Norge og vi jobber for å styrke støtten til samisk språkopplæring og litteratur.

Det finnes en flott samisk barnehage i Oslo. Man er opptatt av at samiske barn skal bygge opp en sterk identitet og lære språket godt. De har en god språkplan for å ivareta samisk språk. De sørger for god og naturlig språkutvikling gjennom hele dagen. Bruker språket i alle situasjoner. Her sier de "spini" for grisen og "pippi" for høne - beklager evt språkfeil :-)

Det er også samisk skoleklasse i Kampen skole. Man bør vurdere om det også bør være AKS-tilbud for samiske barn.

Det må være et godt opplegg i barnehage- og skolelærerutdanningen som tar for seg samisk syn.

Man må også jobbe systematisk for å øke statusen til samisk språk, samisk barnehage og skole for å tiltrekke seg førskolelærere og pedagogiske ledere.

Det bør finnes tilstrekkelig med morsmålstrenere i norske barnehager 

Det er fantastisk med tospråklighet. Det bør legges bedre til rette for at samiske barn (og voksne) lærer språket sitt.

Det er også viktig med urbane møteplasser for den samiske befolkningen i Oslo. Samisk kulturhus bør styrkes. Det er helt uerstattelig for samer i Oslo og det er også et godt kunsthus til hele byens befolkning med sine utstillinger og ulike kulturelle aktiviteter.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar