onsdag 13. juni 2012

Nei til narkotikahunder på skolen. Ja til gode forebygende tiltak!


Ordfører,

Alkohol- og rusbruk blant ungdommen er et meget alvorlig problem. Vi må drive med en helheltlig innsats for å forebygge bruk av narkotika og andre rusmidler blant skoleelever. Byrådet, i samarbeid med skoler, organisasjoner og politiet, må utvikle helhetlige tiltak. Disse tiltakene må involvere lærere, helsepersonell på skolen og foreldre. Disse tiltakene må ha et hovedmål: det må være å utvikle kunnskaper og evne til å tenke kritisk om bruk av alkohol. Ungdom må få styrke holdningene og ferdighetene sine til å si nei til bruk av alkohol og rus.

Ordfører,

Vi er positive til at skolene samarbeider med politiet som har kunnskap og erfaringer fra å jobbe med narkotikaproblemer. Det er også positivt at politiet er synlig tilstede i skolen i forebyging av narkotikaomsetning og -misbruk. SV mener samtidig at det er problematisk å bruke  narkotikahunder i dette arbeidet. Vi deler Elev- og lærlingombudets refleksjoner:

  • For det første, kan man ikke vise til en sammenheng mellom inngripende virkemidler mot skolelever og lav forekomst av rusmisbruk. Land som opererer med inngripende kontrolltiltak rapporterer likevel om meget høyorekomst av narkotika på skoler og blant ungdom. 

  • Forbruket av rus blant ungdom i Norge har også gått ned gjennom hele 2000-tallet. 

  • Det er heller ikke umulig å se for seg at sterkt inngripende tiltak rettet mot ungdom vil bidra til å skyve ungdom med et rusproblem, vekk fra skolen. 

  • I tillegg stiller ombudet et riktig spørsmål, ordfører: Skal Oslo kommune være med på å utforske slike gråsoner for brudd på borgerrettigheter i det hele tatt? 

  • SV registrerer også at flere elever uttrykker at de føler ubehag og redsel når aksjonene er i gang, og at det er ubehagelig å tenke på at de kan komme når som helst. 

Ordfører,
SV støtter derfor forslaget om at den nåvarende avtalen med politiet sies opp og det utvikles en helheltlig tiltakspakke for forebygging, der tiltakene involverer kompetansemiljøe, lærere, politiet, helsevesenet og ikke minst elevorganisasjoner. 
Subsidiært mener vi at avtalen reforhandles på et punkt. Narkotikahunder bør da ikke brukes til søk i klasserommet, men begrenses til fellesarealene. Skolen må også legge til rette for at politiet kan gjennomføre ordinære etterforskningsskritt basert på mistanker om kriminalitet i skoletiden. 
Vi må basere forebyggende rus- og narkotikaarbeid mindre på redsel og ubehag, ordfører, men mer på fornuften!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar