onsdag 4. april 2012

Kommunen skal sikre universell tilgjengelighet og søk i sine dokumenter

Universell tilgjengelighet og tilrettelegging av IT for å sikre god og rask informasjon, er viktige IT-politiske grep for Oslo kommune. Sammen med Gulay Kutal har jeg derfor fremmet et forslag for bystyret som skal rydde opp i dette.Oslo bystyre

v/ ordføreren

Oslo, 29. mars 2012

Privat forslag fra Ivar Johansen og Gülay Kutal på vegne av SV:

Alltid søkbare dokumenter og vedlegg

Det vises til bystyrereglementets § 36, hvor det bl.a. heter:

"Medlem av bystyret kan fremsette private forslag til bystyret. Forslaget må bare omhandle en sak og gjelde saker som naturlig hører inn under bystyrets virkeområde. Forslag kan ikke stilles til saker som ligger til behandling i bystyrets organer, har samme innhold som et forslag som ennå ikke er behandlet eller som tidligere er behandlet i en av bystyrets komiteer i samme bystyreperiode uten å ha fått nødvendig tilslutning. I tvilstilfelle treffer forretningsutvalget avgjørelsen."

På bakgrunn av dette fremsendes det privat forslag som følger:

Universell tilgjengelighet og tilrettelegging av IT for å sikre god og rask informasjon, er viktige IT-politiske grep som SV er opptatt av. Vi vil at IT-løsninger skal være tilgjengelige for svaksynte og funksjonshemmede i like stor grad som befolkningen ellers. Vi vil også at "søk" funksjonalitet i offentlige løsninger skal fungere optimalt slik at folk får den informasjonen de trenger på en rask og effektiv måte. Interaktive løsninger bidrar også til større deltagelse fra folk til bl.a. politikken.

Det er mange grep som kan tas for å sikre IT løsninger med universell tigjengelighet, mer effektiv infomasjonsflyt og bedre deltakelse fra brukerne. Og det vi ønsker for folk generelt er vi opptatt av at vi bystyrepolitikere selv også får. Vi folkevalgte, som oftest har en annen jobb i tillegg, er nødt til å bruke vår tid meget effektivt. Vi folkevalgte skal også ha tilgang til informasjon også når vi er funksjonshemmede eller svakssynte.

Vi er svært fornøyde med at de fleste dokumenter som ligger på kommunens nettsider, kommunens intranett eller ligger i Politikerporten er i pdf- format. Da kan man åpne dokumentene i forskjellige typer klienter, uavhengig av maskinvare eller programvare. Men i tillegg er det veldig viktig at disse dokumentene er alltid søkbare. Søk er viktig fordi vi politikere og folket for øvrig er tjent med å finne den spesifikke informasjonen vi trenger på en raskest mulig måte. Vi mener at et av de enkleste tiltakene i så måte er å sikre at saksdokumenter i pdf-formatet er alltid søkbare. Det er ofte høringssvar eller andre dokumenter som kommer inn utenfra som ender opp i bli ikke-søkbare pdf'er. Ved å installere såkalt OCR (Optical character recognition) på skannere, kan innskannede dokumenter bli søkbare pdf'er.

Et slikt tiltak for å sikre søkbarheten i PDF-dokumenter vil være særlig viktig for syns- og lesehemmede som må bruke ulike skjermlesere og tekst til taleprogram for å få lest elektroniske dokumenter. Disse programmene kan ikke lese bildeskannede dokumenter. De er helt avhengige av å gjenkjenne tekst for å kunne fungere. Derfor vil installasjon av programvare som sikrer søkbare PDF-dokumenter være særlig viktig for disse gruppene. Det vil styrke tilgjengeligheten til kommunens informasjon, og slik bidra til likebehandling av alle byens borgere.

Dermed kan tiltaket være et viktig bidrag i kommunens arbeid for å oppfylle sin aktivitetsplikt hjemlet i Diskriminerings- og tilgjengelighetslovens (DTL) § 3. Kommunen vil gjennom å fatte vedtak om å sikre søkbarhet i sine PDF-dokumenter ta hensyn til krav til universell utforming av IKT, nedfelt i § 9 i DTL. Når § 11 med forskrift i DTL trer i kraft vil kommunen være i forkant av å møte krav som der blir stilt om tilgjengelighet til IKT rettet mot allmennheten.

Forslag til vedtak:

I den utstrekning pdf-er legges ut på Oslo kommune nettsider, intranett, Politikerporten m.v. skal disse alltid være søkbare.

Ivar Johansen /s/                                                     Gülay Kutal /s/

Sosialistisk Venstreparti                                            Sosialistisk Venstreparti

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar