torsdag 25. september 2014

Hurra for en bydekkende, kveldsåpen barnehage i Oslo

Vi foreslår bydekkende, kveldsåpen barnehage og foreldrene jubler.

"Det blir ikke ekte likestilling for alenemødre som må jobbe i skift og turnus uten kveldsåpne barnehager," siteres jeg i Ditt Oslo.

Her er vårt forslag til Oslos bystyre.
Privat forslag fra Andreas Halse på vegne av Arbeiderpartiet, Gülay Kutal, på vegne av SV og Harald Nissen, på vegne av MDG:


Etabler en byomfattende kveldsåpen barnehage på Grünerløkka og  iverksette forsøk med nattåpen barnehage i Oslo.Det vises til bystyrereglementets § 36, hvor det bl.a. heter:


”Medlem av bystyret kan fremsette private forslag til bystyret. Forslaget må bare omhandle en sak og gjelde saker som naturlig hører inn under bystyrets virkeområde. Forslag kan ikke stilles til saker som ligger til behandling i bystyrets organer, har samme innhold som et forslag som ennå ikke er behandlet eller som tidligere er behandlet i en av bystyrets komiteer i samme bystyreperiode uten å ha fått nødvendig tilslutning. I tvilstilfelle treffer forretningsutvalget avgjørelsen.”På bakgrunn av dette fremmes et privat forslag som følger:Arbeiderpartiet, SV, og MDG ønsker å prioritere og utvikle et barnehagetilbud av høy pedagogisk kvalitet og det er behov for ett byomfattende kveldsåpenttilbud i barnehage i Oslo. Samtidig som en bør gjennomføre ett prøveprosjekt med nattåpen barnehage i Oslo.

Rodeløkka barnehage i Bydel Grünerløkka har et kveldsåpent barnehagetilbud. Det har vært usikkerhet omkring driften av dette viktige tilbudet pga. økonomi i bydelen i lengre tid. Det kveldsåpne tilbudet koster bydelen ca. 1 million i året, slik som virksomheten er i dag. Om tilbudet hadde vært et fast og byomfattendetilbud, ville søkningen vært større. Usikkerheten rundt tilbudet har ført til at det er færre foreldre om benytter seg av tilbudet. Det er klart behov for en kveldsåpen barnehage i Oslo.

Bydel Grünerløkka vedtok i desember 2014 dette:

"Fram til 1. juli 2014 vil bydelsutvalget gjøre et nytt forsøk på å få byrådets/bystyrets tilslutning til at det kveldsåpne tilbudet blir byomfattende, slik at det ikke belaster bydelens budsjett…..»

  


Aleneforeldreforeningen opplever at foreldre mister jobbmuligheter med de tilleggsproblemer det medfører, fordi barnehagetilbudet ikke har kveldsåpne/ døgnåpent muligheter. Samtidig er man avhengig av å arbeide for å forsørge seg selv og barna.

En økende andel barn vokser opp med bare en av foreldrene.  Det er i dag mange som sliter med å få til de aktivitetene barn er med på og dette gjør at det er viktig å kunne ha en stor grad av fleksibilitet.  Dette er noen av de krav aleneforsørgerforeningen har stilt til barnehagens åpningstider:

Før det finnes døgnåpne barnehager, vil aleneforeldre være å anse som uønsket fra politisk hold, i alle stillinger som innebærer skift- og turnusordninger.
Før det finnes døgnåpne barnehager vil aleneforeldre som ikke har annen mulighet enn å jobbe skift/turnus være henvist til å benytte tilfeldige barnevaktløsninger sydd sammen av familie, naboer og venner, som innebærer transportutfordringer, overnatting for barn på ulike steder, med skiftende omsorgspersoner og all den uro dette medfører.
Før det finnes døgnåpne barnehager tilbys barn av aleneforeldre kvalitets- og sikkerhetsmessig dårligere barnepass enn andre, basert på frivillighet, tilfeldighet og med omsorgspersoner uten pedagogisk kunnskap eller førstehjelpskunnskap.

I Sverige har heldøgns barnepass vært lovfestet i flere tiår. Det er lovpålagt å ha kveldsåpne og nattåpne tilbud. Svenske myndigheter mener det er viktig å legge til rette for at folk kan være i arbeid samtidig som barna har et trygt og tilrettelagt tilbud. Det er viktig at barna er på et trygt og godt sted når foreldrene/ foresatte ikke har mulighet til å være tilstede for dem. 

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet kartla TNS Gallup (2008) foreldrenes tilfredshet med barnehagetilbudet i november 2008. Over 2 000 personer med barn i barnehagealder ble intervjuet om 27 ulike forhold ved barnehagen. Dårligst vurdering får muligheten til fleksible oppholdstider. Åpningstidene i Oslobarnehagen har ikke endret seg i større grad siden den gang.

Utvida åpningstider i servicenæringen og mye skiftarbeid i omsorgsyrker, gjør at arbeidsmarkedet krever fleksible arbeidstakere. Dette medfører at også mange norske foreldre har behov for det tilbudet som kveldsåpne barnehager representerer. Tilbud om kveldsåpne barnehager betyr ikke at barna skal være i barnehagen mesteparten av døgnet, men ha muligheter til å være der til andre tidspunkt enn i dag. En av tre yrkesaktive i Norge har ubekvem arbeidstid. Derfor ønsker to av LOs største fagforbund krever flere kveldsåpne barnehager. I Oslo står vi nå i fare for å miste det ene tilbudet som bydelen Günerløkka har. 


Tiden er overmoden for å utvide åpningstidene i barnehagene så de blir tilpasset de moderne familiene og til barns beste. 
På denne bakgrunn fremmer A, SV og MDG følgende forslag:


1.       Det etableres byomfattende kveldsåpen barnehage i Rodeløkka barnehage i bydel Grünerløkka.

2.       Bystyret ber byrådet innføre et forsøksprosjekt med nattåpen barnehage i Oslo
Vennlig hilsen
Andreas Halse/s/                   Gûlay Kutal /s/                                   Harald Nissen /s/

Arbeiderpartiet                      Sosialistisk Venstreparti                      Miljøpartiet De Grønne

                                                                                                                                                                                                        

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar