onsdag 24. september 2014

Barna og klima må betale regningen i høyresides Oslobudsjett 2015

Pressemelding fra Oslo SVs bystyregruppe

Oslo trenger nye løsninger 

I årets budsjett fortsetter byrådet å kutte i byens velferdstilbud, som skole, helse- og barnehager. De unnlater å satse tilstrekkelig på kollektivtilbud, og sykkelsatsningen går for sakte. For å skjerme de rikeste fra å betale mer til felleskapet, som for eksempel å la vær å innføre eiendomsskatt, velger byrådet heller å ta opp mer gjeld og skyver slik regninga over på fremtidige generasjoner.

-       Dette er et budsjett som går utover barn, unge og klima. 
Nå er det på høy tid med et skifte i byen slik at vi kan begynne å satse på skoler, barnehager og helse, og for alvor ta et kollektiv- og sykkelløft, - sier Marianne Borgen

 220 mill. i kutt på bydelene
Befolkningsveksten i Oslo for 2015 er beregnet til 10 700 og fører til økt behov for kommunale tjenester som skole, barnehage, helse og kollektivtilbud. Byrådets budsjett inneholder derimot store nedskjæringer i byens velferdstilbud.

Bydelene, som har ansvar for barnehage, barnevern, eldre og forebyggende tiltak kuttes i det foreslåtte budsjettet med om lag 220 millioner kroner. Dette til tross for at befolkningen øker med over 10 000 i 2015. Dette vil innebære dårligere kvalitet for unger i barnehagene og syke og eldre som trenger omsorg.  Oslo er den byen i Norge med de største levekårsforskjellene og der barnefattigdommen er størst.  

-Å utjevne de sosiale forskjellene i Oslo og skape en samlet by burde ha vært byrådets jobb nummer én. Men igjen legger de frem et budsjett som ikke tar dette på alvor, sier Marianne Borgen.

Manglende barnehage satsning
Oslo er den kommunen med lavest barnehagedekning i Norge, med 85 prosent.  I 2013 ble dekningsgraden for barn i aldersgruppen 1-5 år redusert fra 85,3 prosent til 85 prosent i Oslo, fordi det ikke ble bygget barnehageplasser. Byrådet legger i budsjettet opp til å bygge netto 350 nye barnehageplasser. Dette er 1000 plasser for lite og mange flere barn som trenger barnehageplass vil ikke få det, dette skjer samtidig som barnehagene får store kutt i budsjettet.  
-        For å sikre god kvalitet og mange nok kompetente voksne i barnehagen er det viktig at kommunen bruker penger på kvalitet og sikrer god grunnbemanning og tilstrekkelig vikarbudsjett, det gjør dessverre ikke dette byrådet. Sier Marianne Borgen

Nok et år med kutt i skolebudsjettene
Over mange år har det blitt flere elever og færre lærere i Osloskolen og klasserommene er fulle. Denne trenden forsetter i årets budsjettfremlegg. Det forventes omlag 1400 flere elever i 2015 i grunnskolen, samtidig som byrådet foreslår å kutte om lag 70 millioner i skolebudsjettet.
- Oslo må bruke mere penger på skole. Det er for mange elever som sitter i for fulle klasserom med for få lærere. Budsjettet må gi rom for mange flere lærere i Osloskolen, sier Marianne Borgen.

Byrådet styrer mot kø, kork og krise i kollektivtrafikken.
Oslo kommune har vedtatt at all vekst i trafikk skal tas på kollektiv, sykkel og gange. Allerede i dag er kapasiteten i rushtiden sprengt på buss, trikk og bane. Luftkvaliteten i Oslo er for dårlig. Det er helt nødvendig med et solid løft i kollektivtransporten om Oslos stadig økende befolkning skal kunne ta buss, bane og trikk til barnehage, skole og jobb. Byrådets budsjettforslag legger ikke opp til en satser ikke verken kollektiv eller sykkel og gange.  
 -  Oslo trenger et klimaløft, men byrådet styrer mot kø, kork og krise i kollektivtrafikken. Økt utbygging av sykkel- og gang veier er nødvendig. Byrådet legger ikke frem noen plan for en skikkelig klima satsning og det er skuffende, sier Marianne Borgen.
Det er en rekke smålige og unødvendige kutt i budsjettet til de frivillige organisasjoner, som rammer de mest utsatte i byen:

Støtten til FATTIGHUSET blir nesten halvert
Frelsesarmeens rusomsorg, region øst, JOBBEN kuttes med 1 590 000
Kirkens bymisjon, Oslo, LØNN SOM FORTJENT kuttes med 150 000
Jussbuss kuttes med 80 000
Kirkens Bymisjon, GATEJURISTEN kuttes med 170 000
Oslo Røde kors, FLYKTINGGUIDEN kuttes med 110 000
Fransiskushjelpen SYKEPLEIE PÅ JUL kuttes med 335 000
Fransiskushjelpens pleietjeneste kuttes med 860 000

For kommentarer:

Marianne Borgen. Tlf: 918 64 649, Ivar Johansen. Tlf: 906 61 520

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar