onsdag 24. september 2014

SV foreslår lik bemanningsnorm, like lønns- og arbeidsvilkår for ansatte og likt kvalitetskrav for private barnehager som kommunale!Og her er mitt bystyreinnlegg i dag…
Ordfører,

Barn er det viktigste vi har. SV foreslår at uavhengig av om barn går på privat eller kommunal barnehage, skal det være like krav til antall ansatte, at de som jobber i barnehagene skal sikres gode lønns- og arbeidsforhold og at alle barnehagene følger kommunens kvalitetskrav til barnehagene. Og vi er meget fornøyde med at kommuneadvokaten mener at Oslo kommune kan stille disse kravene, og at de er rimelige og relevante krav! J

Ordfører,
Kommuneadvokatens og fylkesmannens uttalelser viser at det er faktisk mulig for Oslokommune å stille krav til private barnehager. Ja, det er faktisk mulig for Oslo kommune å stille krav til alle barnehager i byen vår. Det er mulig å stille krav til bemanning, det er mulig å stille krav til lønn- og arbeidsvilkår til flinke folk som jobber i private barnehager og det er mulig å stille krav til kvalitet i private barnehager, men byrådet vil ikke stille krav!

Ordfører,
Hvorfor vil ikke byrådet sørge for at de standardene, strategiene og prinsippene som er nedsatt i ”Prosjekt Oslo-barnehagen” skal også gjelde private barnehager? Er det konkurransen byrådet er bekymret for? Jeg mener at det er en feilslått strategi å prøve å basere konkurranseevnen på mindre personalkostnader. Dette gelder hvilken som helst virksomhet, ikke minst barnehager. Ved å stille krav derimot, kan kommunen sikre at alle barnehager følger disse kravene som et minimum, og at private driftere bygger deres konkurransefortrinn på toppen av disse minimumskravene – ikke istedenfor!

Ordfører,                                         
Skattebetalernes penger finansierer 98% av private barnehagers drift. Enkel  prosentkunnskap er nok til å forstå at dette ikke er noe del-finansiering, men hel-finansiering. Kommunen helfinansierer private barnehager. Det er skattebetalernes rett til å stille krav til private barnehager når det er skattebetalernes penger som finansierer disse barnehagene og når rettslige instanser som kommuneadvokaten og fylkesmannen sier at kommunen kan stille krav.

Ordfører,
En privat barnehageaktor, Espira, skriver i en høringsuttalelse til staten følgende:  ”Mange land har kvalitetskrav til barnehager som mottar offentlig støtte”[1]. Jeg tror derfor at selv private barnehager ikke ville være mot å bli stilt kvalitetskrav, men byrådet vil ikke stille krav, ordfører! For oss, er det helt uforståelig.


Ordfører,
Det er store forskjeller på personale kostander i kommunale og private barnehager. På nasjonalt nivå koster en kommunal barnehageansatt 80 000 kroner mer per år enn en privat barnehageansatt. Men private barnehager får det samme tilskuddet som kommunale. Hvor går da skattebetalernes penger, ordfører? Ja, hvor går de ekstra bevilgningene? FrP forklarer dette veldig tydelig, ordfører, i merknadene sine i finanskomiteen. Sitat: ”Likebehandling skal bety at man får kompensert de kostnadene man har, ikke at man skal bli kompensert for kostnader man ikke har. Da kan de private trekke ut ytterligere gevinster utover normal profitt, som etter vårt syn ikke er samfunnsmessig rimelig.” Sitatslutt.

Ja, ordfører, det er samfunnsmessig urimelig å ikke stille samme krav til alle som får like mye tilskudd.

Ordfører,
Dette er bare starten. Vi skal fortsette å jobbe for Oslo kommunes rett og plikt som skal sikre at offentlige kroner blir brukt på barna våre - i alle byens barnehager kommunale som private!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar