onsdag 24. september 2014

Må være sikker på at spesialundervisning skjer i tråd med vedtakene i Osloskolen

Spesialundervisning er et meget viktig virkemiddel for å sikre et likeverdig opplærings-tilbud for de elevene som ikke får tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen.

Spesialundervisning skal gis av fagutdannet personale.

Skolen skal til enhver tid vite hva og hvor mange spesialundervisningstimer den enkelte elev har krav på, og den skal ha oversikt over timer som er gjennomførte og tapte undervisningstimer.  Tapte timer skal eleven ta igjen.

Elevenes rettsikkerhet i spesialundervisningen skal maksimalt ivaretas.
   
Dersom PPTs råd til skolen er klart, dersom de mener at spesialundervisning skal gis i stor gruppe med økt voksentetthet, skal skolen gi spesialundervisning med økt voksentetthet. Da skal de ikke gjennomføre spesialundervisningen i vanlige klasser, da skal de ha flere voksne i klassen enn vanlig.

Jeg tviler ikke på at skolene etter beste evne søker å tilrettelegge undervisningen for elevene, men jeg er bekymret for at stramme skolebudsjetter og en ressurstildelingsmodell som ikke gir penger etter faktisk behov på spesialundervisning, men kun etter sosio-demografiske faktorer kan tvinge skolene til å spare penger og dermed avvike på spesialundervisningstiltakene. Kommunerevisjonen har avdekket urovekkende forhold i to av Oslos skoler og dette tror vi dessverre er representativt for situasjonen ved flere skoler i Oslo.

Flere i denne byen har krav på spesialundervisning. Per har krav på spesialundervisning. Dette er Per som Dysleksi Norge nevner i sine hjemmesider: ” Et vedtak om spesialundervisning er et enkeltvedtak. Vedtaket gir en individuell rett til den vedtaket gjelder,” skriver Dysleksi Norge. ”Hvis Per har fått fem timer spesialundervisning, er disse timene Pers eiendom. Skolen kan ikke ta disse timene og gi dem til en annen elev,” skriver de.

Spesialundervisning handler om den enkelte elevs mulighet og ikke minst deres rett til å lære. Vi kan ikke tillate noe avvik på dette! Vi foreslår derfor at det gjøres en undersøkelse av kvalitet og innhold i spesialundervisningen. Vi foreslår også at byrådet kommer med en sak til bystyre om tiltak som bør iverksettes for å sikre at situasjoner som har oppstått i skolene og som kommunerevisjonen har avdekket, ikke oppstår i flere skoler.


Vi foreslår dette slik at vi kan bli helt sikre på at Per og andre flotte barn som han, får et likeverdig opplæringstilbud i samsvar med deres egne evner og forutsetninger. J

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar