mandag 6. oktober 2014

Forebygge ekstremisme

"Det er mulig å snakke om to typer ekstremisme: islamistisk ekstremisme og islamfiendtlig høyreekstremisme. Disse gruppene påvirker hverandre negativt og vi må nok forvente mer polarisering," skriver jeg i flyktningbloggen i dag.

http://sverigemotrasism.se/opinion/flyktingbloggen/2014/10/06/forebygge-ekstremisme/Forebygge ekstremisme


Ekstremisme i dag er fortsatt fra marginale grupper og enkelte individer. Det er mulig å snakke om to typer ekstremisme: islamistisk ekstremisme og islamfiendtlig høyreekstremisme. Disse gruppene påvirker hverandre negativt  og vi må nok forvente mer polarisering. Forskjellen mellom disse og tidligere ekstreme bevegelser, som for eksempel nynazisme, er at mens nynazisme og lignende ideologier fikk tydelig motstand fra folket, er det nå mer aksept i samfunnet for både islamistisk ekstremisme og islamfiendtlig høyreekstremisme, og disse kan få religiøs eller kulturell støtte.
Når unge mennesker som er vokst opp i Norge blir inspirert eller tiltrukket  av islamistisk ekstremisme, skyldes dette nok først og fremst en religiøs og ideologisk overbevisning, men den vil også kunne skyldes den svake tilknytningen til det norske samfunnet og søken etter anerkjennelse, status og identitet.
For å sikre tilhørighet og forhindre å falle utenfor, vil flere ting kunne hjelpe: utdanning, jobb eller kompetansegivende tiltak til alle under 25 år; bekjempe systematisk eller institusjonell rasisme, og bevisst eller ubevisst rasisme hos det enkelte mennesket; dyrke en samfunnsideal med flerkulturellhet som hovedforutsetning; gi barn muligheten til å bygge opp en sterk, flerkulturell identitet hvor den kan føle seg norsk og afrikansk, norsk og muslim, norsk og somalisk, gi barn og unge muligheten til å lære seg sitt morsmål på skolen; gi tydelige tegn på at det er en flerkulturell virkelighet som er velkommen i Norge; ikke gi kollektiv skyld og ansvar til innvandrere eller muslimer; et utdanningssystem som også gir kunnskap om opprinnelseslandets kultur, historie og språk, samt promoterer en identitetsforståelse som kan fint bestå av flere tilhørigheter, styrker minoritetsungdommens ståsted i storsamfunnet.
Med et slikt ståsted kan de både være glad i den norske og i den ”andre” virkeligheten.  I et slikt ståsted kan jenter og gutter være sterke nok til å vite om og forsvare sine rettigheter uten å ”brenne alle sine broer” med sine foreldre. I et slikt ståsted kan de være kritiske til og utstyrte mot ideologier og holdninger som både rasisme og ekstrem islamisme. De muslimske trosamfunnene har også uten tvil en viktig rolle i å vise hva  islam som religion står for og ta tydelig avstand fra all ekstremisme som kjøres i islams navn.
Islamfiendtlig høyreekstremisme, på den andre siden, består av løse nettverk med ekstreme enkeltpersoner. Grupper eller ledere som kan være samlende, er foreløpig fraværende. Dette miljøet virker mindre handlingsorienterte, men voldelig aksjon fra islamistiske ekstremister kan få de til å organisere seg og slå tilbake. Så må man huske at her er det enkelt personer som har kapasitet til å gjennomføre terroraksjoner.
Briviks tanker med ”snikislamisering”, maktovertagelse fra muslimene, krig med forræderne… er kjente. Vold fra disse miljøene var forventet. 11.9 førte til kritikk av muslimske land og muslimer som kommer fra dem: ”war of civilizations”. For å overkomme islamofobi hos unge mennesker, må det satses på å få dem se ikke bare se de konservative dimensjonene av islamisme, men også de humane sidene ved islam.
Ungdommen må lære og forsvare religiøs toleranse.
Vi må fremme toleranse og bekjempe ekstremisme og rasisme på internet og sosiale medier. Forebyggende arbeid må realiseres i grunnplan i kommuner ved bevissthet og samarbeid mellom barnevern, NAV, skole, helsevesen, politiet, frivillige organisasjoner og ikke minst familiene. SVs konkrete forslag mot ekstremisme er:
1. Exit-tiltak for å få ungdom ut av miljøene.
2. Forebygging gjennom barnevern, skole, inkludering og psykiatri.
3. Strengere våpenkontroll.
4. PST-fokus på ekstreme islamistiske og islamfiendtlige miljøer.
5. Balansere sikkerhet med personvern.
6. Flomlys på ekstremistiske miljøer.
Utover det, bør essensen i det forebyggende arbeidet for venstresiden være å fortsette å jobbe for et godt integrert samfunn der vi alltid snakker om ”vi”, men ikke ”oss” og ”de andre”.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar