tirsdag 21. oktober 2014

Gratis kjernetid til alle barn


Bystyreinnlegg, 22.10.2014


Ordfører,

Om gratis kjernetid skal være en universell ordning eller om den skal gjelde bare de som har svake økonomiske ressurser, er en kjempe viktig sak. Men vi må aller først løfte blikket og huske visjonen og målene til ”gratis kjernetid”:

"Gratis kjernetid" ordningen inneholder flere elementer enn å dekke kommunens tapte inntekter for 20 gratis barnehagetimer per uke per barn, ordfører. Her har det vært noen flere viktige mål. Mål som:

1.     Rekruttering av barn til barnehage for å øke antall minoritetsspråklige barn som går i barnehage.
2.     Systematisk språkstimulering i barnehagene.
3.     Kompetanseheving av de ansatte i barnehagene.
4.     Og sist ikke minst, tiltak rettet mot foresatte med innvandrerbakgrunn, særlig mødre. Tilbud om gratis kjernetid skal ses i sammenheng med kommunens norskundervisning for foresatte.

Siden 2007 har vi hatt gratis kjernetid i bydelene i Groruddalen og i Søndre Nordstrand for alle 4-5 åringer. I 2010 har man utvidet ordningen til å også gjelde 3-åringer. Målet var å forsøke med tidligere barnehagestart og se effekten av det. Forsøksordningen med 3-åringer gjaldt kun Gamle Oslo. Og tilbudet i Gamle Oslo har aldri vært likt tilbudet i resten av bydelene; her har den gjeldt kun en aldersgruppe av gangen– først kun 3-åringer, så 4-åringer og så kun 5-åringer.

Den rød-grønne regjeringen har bedt om evaluering av forsøket med gratis kjernetid i barnehage. Evalueringen skulle gå over mer enn 3 år. Sluttrapport skal leveres i november 2014. Evalueringen skal gi kunnskap om hvilke effekter forsøket med gratis kjernetid i barnehage har i områder med høy andel minoritetsspråklige barn. Effekten man skal undersøke er barnas senere skoleferdigheter, særlig leseferdigheter, og foreldremedvirkning og holdningsendringer hos foreldrene knyttet til bruk av barnehage.

Ordfører,
De foreløpige resultatene fra evalueringen av forsøket med gratis kjernetid, som også byrådet påpeker i saksnotatet, viser at forsøket både har bidratt til at flere barn med innvandrerbakgrunn går i barnehage, og at de klarer seg bedre på skolen enn barn som ikke har gått i barnehage.  En undersøkelse fra 2010 slo også fast at gratis kjernetid i barnehage hadde god effekt på jenter med flerkulturell bakgrunn sine karakterer i ungdomsskolen.  Rapporten viser at i Oslokommune er foreldrenes holdninger til bruk av barnehage blitt mer positive, og at de i større grad anerkjenner betydningen av norskkunnskaper før skolestart.

Bystyret 5. mars 2013 vedtok dette, ordfører:
”Byrådet utvikler en felles strategi og struktur for økt rekruttering til Oslobarnehagen. På bakgrunn av evalueringene av gratis kjernetid så bør ordningen utvides og omfatte alle treåringer og utvides til flere bydeler.”

Det byrådet foreslår nå er et brudd med dette vedtaket. For de vil verken utvide ordningen slik at den omfatter alle treåringer eller til flere bydeler. Tilbudet skal de ikke gi til alle barn i Gamle Oslo, men kun til de familier som har en samlet inntekt under 300 000 kroner!

SV vil at byrådet skal følge bystyrevedtaket og ikke bryte med det.

SV jobber for at gratis kjernetid skal være en universell ordning og skal gjelde i alle bydeler. Stigmatisering av folk og misnøye med at noen får goder andre ikke får, er svært mulige konsekvenser av å gjøre ordningen behovsprøvd.

Hva tror byrådet, ordfører? Skal familier juble over muligheten til å sende barna sine gratis halvdag til barnehagen og vite at det får de gjort fordi de tjener så mye mindre enn de andre? Hvordan skal nabofamilien som har en samleinntekt på 350 000 forholde seg til dette? Vil ikke de føle sinne eller være misunnelig på sin nabo? Skal ikke den som får lov til å sende sitt barn gratis til barnehagen, føle en viss skam over å nyttiggjøre seg av velferdsgoder mens andre ikke kan?

Store forskjeller mellom folk er som gift for et samfunn, ordfører. Derfor er SV alltid forsvarer av gode velferdsordninger som er for alle. Derfor jobber SV for å få barnehager til å bli gratis på sikt og foreslår i denne saken at gratis kjernetid ordning i Gamle Oslo skal gjelde alle 3-, 4- og 5-åringer!

Her er byrådets fremstilling av saken og SVs merknader og forslag til saken.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar