torsdag 26. mars 2015

Snikinnføring av obligatorisk språkkartlegging i Oslo-barnehagene

"Det er slående hvordan byrådet nå fremstiller språk-kartleggingen i Oslo-barnehagene som "tilbud" når vedtaket med FrP tydelig sier at kartleggingen skal være "obligatorisk"," skriver min partikollega Ivar Johansen. Det er jeg helt enig i. Man kan lese det selv i byrådets notat til bystyret.

Dette fulgte jeg opp som skriftlig spørsmål i bystyret i går.

Spørsmålsstiller: Gülay Kutal (SV)
Til: Byråd Anniken Hauglie
Utvalg: KOUK
Tittel: Språkkartlegging av barn - oppfølgingsspørsmål
Vedrørende:
 • Bystyrevedtaket fra 5. mars lyder: "Komiteen mener at alle barn skal observeres av en pedagog, men at det kun er barna pedagogene mener trenger språkstøtte som skal kartlegges ved hjelp av et egnet verktøy".

  Byråden nå skriver i sitt brev til bydelene at "Bydelene skal sørge for at foresatte til alle barn i bydelen får tilbud om dokumentasjon av barnets språkutvikling ved 3-års alder" og "ber bydelene til å oppfordre og motivere de ikke-kommunale barnehagene til også å tilby alle foresatte til 3-åringer dokumentasjon av barnets språkutvikling"

  SV mener derfor at praksisen kan være i strid med bystyrevedtaket. Hva er grunnen til at byrådet har endret kartleggingens målgruppe fra "kun barna pedagogene mener trenger språkstøtte som skal kartlegges" i bystyrevedtaket til "alle barn" i gjennomføringen av vedtaket?

 • I brevet som er sendt til bydelene omtaler man målgruppen som "alle barn" i kommunale barnehager, mens "alle foresatte til 3-åringer" i private? Hva er grunnen til at man definerer ulike målgrupper, hhv. barn og foresatte, som mottakere av "tilbudet" hos kommunale og private barnehager?

 • I brevet til bydelene står det i tillegg at "Det skal også dokumenteres i skjemaet dersom foresatte ikke ønsker dokumentasjon av barnets språk."

  FrP samt byrådspartiene Høyre, Venstre og KrF har utgjort flertallet i vedtaket av flere verbaler i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2015 i bystyrets møte den 11. desember 2014. Et av vedtakene, etter verbalforslag 103 i tilleggsdokumentet som ble delt ut i møtet (vedlagt), er som følger: ”Bystyret ber regjeringen vurdere bortfall av økonomiske stønader som sanksjonsmidler i tilfeller der foreldre motarbeider at deres barn lærer norsk.”

  Dersom regjeringen bestemmer ovenfornevnte sanksjonsmidler, vil et eventuelt nei på kartleggingstilbudet telle som en motarbeidelse og dermed begrunnelse for bortfall av økonomiske stønader?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar