torsdag 8. oktober 2015

En skole tilpasset den enkelte elev

Alle elever skal få tilpasset opplæring, også elever som lærer fort og har et høyt kunnskapsnivå. Det fremgår av opplæringsloven § 1-3 at opplæringen skal tilpasses elevenes evner og forutsetninger. Dette gjelder også faglig sterke elever. Men ingen elever skal plasseres i permanente grupper etter hvor faglig eller svake sterke de er. Skolen skal ikke sortere, men likebehandle og oppmuntre elevene.

En systematisk gjennomgang av forskningen om nivådeling viser at det er LITE som tyder på at bedre mulighet til å dele elevene inn i grupper ut fra faglig nivå vil bidra til bedre læringsutbytte eller vil ha andre positive effekter av betydning. Hvis økt læringsutbytte er rettesnoren, er det mange andre tiltak som har mer gunstig innvirkning på elevene enn det å dele dem i grupper etter nivå.

SV er glad i at en enstemmig komite MED Høyre i Oslo bystyre understreker at å dele elever inn i permanente grupper basert på faglig nivå er ikke tillatt etter opplæringsloven. Vi er også glade i at en enstemmig komite mener at skolene kan og bør benytte seg av den fleksibiliteten som ligger i regelverket slik at faglig sterke elever kan fordype seg mer i fag de har spesielle ferdigheter i.

Vi mener også at når det er færre elever i klassene, vil det være enklere for læreren å tilpasse undervisningen slik at alle elever får opplæring etter individuelt nivå slik loven krever. Flere lærere er også et utrolig viktig virkemiddel for å kunne tilby elevtilpasset opplæring.

Flinke elever kan oppnå like gode resultater i heterogene grupper og klasser dersom lærerne klarer å skape et godt klima for læring i klassen. Forskningen viser også at et effektivt tiltak for denne elevgruppen er å la elevene gå fram raskere enn de andre elevene, såkalte forserte løp.

Selv om vi synes forserte løp kan være en god ide, er vi kritiske til å sette et langsiktig mål om at 10 % av osloelevene skal ta fag og fullføre eksamen på videregående nivå mens de ennå går på ungdomstrinnet. Vi kan ikke se hvilke vurderinger som ligger til grunn for dette måltallet. Vi kan derfor ikke støtte at skolene for eksempel får et måltall om antall elever som bør forsere skolegangen innen enkeltfag. For noen elever kan det være en god løsning, men det er etter vårt syn viktig å se på elevenes totale måloppnåelse, ikke bare måloppnåelse i enkeltfag.

Målet om at et økt antall elever skal forsere opplæringen mangler forskningsmessig grunnlag. SV synes ikke det vil være lurt å endre dagens praksis og/eller økt satsing på nivådeling i opplæringen i osloskolen før det har vært gjennomført en grundig oppsummering og evaluering.
  
Det brukes ulike programmer eller undervisningsmetoder som TIEY (Tidlig innsats / Early Years), FAIF (Fagtekst i Fokus) og NISK (Norsk Intensivt SpråkKurs) i osloskolen som nettopp sikter elevtilpasset opplæring. For skolens utvikling er det viktig at nye undervisningsmetoder blir vurdert på et solid, faglig grunnlag. Derfor ønsker vi at disse programmene evalueres skikkelig før man satser videre på dem.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar