mandag 25. januar 2016

Det handler om mer tillit og mindre byråkrati i velferdstjenester

Det handler om tillit i velferdstjenester hvor den enkelte som mottar tjenester skal i større grad involveres med utgangspunkt i hva som er viktig for dem. Medarbeidernes faglig stolthet, arbeidsglede og kreativitet skal verdsettes. Tillitsmodellen i Oslo skal implementere nyere tilnærmingsmåter som legger vekt på den enkeltes ressurser, egenmestring og kontroll over eget liv.

Byråd Inga Marte Thorkildsen har sendt fram dette notatet til bystyret vedrørende tillitsreform i hjemmetjenesten. Jeg gleder meg til erfaringene fra forsøket!


1 Tillitsmodell i hjemmetjenesten
1.1 Bakgrunn for prosjektet
De hjemmebaserte tjenestene har vært basert på en bestiller / utførermodell med
sterke kontrollrutiner og rapporteringskrav. Detaljerte vedtak og stramt definerte
tidsrammer er lagt til grunn for tjenester den enkelte mottar. Fagpersoner har hatt
liten mulighet for fleksibilitet og faglige vurdering ved endring av behov og tilstand.
Det er behov for å prøve ut nye modeller for tjenestetildeling og utførelse. Den
enkelte som mottar tjenester skal i større grad involveres med utgangspunkt i hva
som er viktig for dem. Medarbeidernes faglig stolthet, arbeidsglede og kreativitet
skal verdsettes. Tillitsmodellen i Oslo skal implementere nyere tilnærmingsmåter
som legger vekt på den enkeltes ressurser, egenmestring og kontroll over eget liv.
I tillegg skal Oslomodellen hente inspirasjon fra tjenesteinovasjon i ande land.
1.2 Finansiering
Det er overført tre millioner kroner i prosjektmidler.
1.3 Oppdraget
Bydelene skal prøve ut en modell for hjemmetjenesten hvor fagpersonene
myndiggjøres og gis større ansvar for tjenestene til den enkelte. Tjenestene til den
enkelte må være helhetlige og sees i en sammenheng uten detaljstyring.
 Modellen skal utvikles i samarbeid med andre bydeler
 Modellen skal utvikles i samarbeid med brukerrepresentanter,
representanter for aktuelle fagorganisasjoner og medarbeidere i bydelene.
 Prosjektet skal prøve ut en ny(e) forvaltningsmodell(er) for definering av
tjenestebehov
 Redusere unødig rapporterings- og kontrollkrav
 Tillitsbasert ledelse på alle nivå
 Tilstrebe heltidsstillinger og redusere behov for vikarbruk
1.4 Organisering
Det utpekes en prosjektledende bydel med ansvar for at det etableres et prosjekt
og nedsettes en styringsgruppe. Styringsgruppen skal bestå av representanter fra
deltagende bydeler, ansattes representanter samt en kontaktperson fra EST som
observatør. Leder for styringsgruppen har ansvar for informasjonsoverføring og
dialog mellom prosjektet og EST.
 Det skal være bred tverrfaglig deltagelse fra medarbeiderne i prosjektarbeidet
 Prosjektet inkluderer interne og eksterne samarbeidspartnere når
hensiktsmessig. Valg av samarbeidspartnere gjøres i samarbeid med EST
Oslo kommune EST
2
 Prosjektene skal evalueres, og bydelene skal tilrettelegge for forskning.
Organisering av evalueringen og forskningen skal skje i regi av EST
1.5 Fremdrift
Tidsplan er 1. juni 2015 - 31. mai 2017. Bydelene etablerer styringsgruppe og
konkretiserer mandat med milepæler innen 15. juni 2015. Styringsgruppens leder
har ansvar for rapportering til og dialog med EST. Statusrapport skal leveres EST
etter avtale. I samarbeid med EST avtales sluttrapportering og evaluering av
prosjektet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar